Vastuvõetud ja avalikul väljapanekul | Viimsi vald

Vastuvõetud ja avalikul väljapanekul

Randvere küla, Aiaotsa tee 5 detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 korraldus nr 560)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere külas asuv 2519 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunt Aiaotsa tee 5 (89008:001:0001), mis asub endise aiandusühistu „Karikakar“ territooriumil, tänase väljakujunenud hoonestusega elurajoonis. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 otsusega nr 135 kehtestatud „A/Ü Karikakar detailplaneering“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga muudetakse – senine üksikelamukrunt jagatakse ning moodustatakse kaks üksikelamukrunti.
Detailplaneeringuga (Katrin Oidjärve Arhitektuuribüroo OÜ töö nr T13/17, põhijoonise väljatrükk: 20.07.2018) jagatakse kinnistu Aiaotsa tee 5 kaheks üksikelamukrundiks, suurustega 1200 m² ja 1319 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit (2 maapealset korrust), abihoonetel 5,0 meetrit (1 maapealne korrus).

Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 korraldus nr 559

Detailplaneeringuga on hõlmatud Tammneeme külas asuv 1273 m² suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu Tammneeme tee 18a (89001:003:0356), mis asub väljakujunenud hoonestusega väikeelamute piirkonnas, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel väikeelamute maa juhtotstarbega alal. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 10.08.2008 otsusega nr 50 kehtestatud „Viimsi valla, Tammneeme küla, Silla, Silla I, II ja III detailplaneering“, mille kohase krundi pos nr 9 lubatud ehitusala piire käesoleva detailplaneeringuga muudetakse ja mis on detailplaneeringu koostamise eesmärk.
Detailplaneeringuga (Inomatic OÜ töö nr 18007, põhijoonise väljatrükk: 6.06.2018) määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pinnaga 250 m². Üksikelamu (põhihoone) on lubatud ehitada kahe maapealse korrusega, kõrgusega kuni 8,5 meetrit, samuti on lubatud üks maa-alune korrus. Abihoone suurim lubatud kõrgus on 5,0 meetrit, abihoone korruselisus on üks. Lubatud ehitusala nihutatakse võrreldes kehtiva detailplaneeringuga teemaa poole, paiknedes nii Tammneeme tee kui ka Haugi tee poolsest krundipiirist 5,0 meetri kaugusel. Samuti nihutatakse lubatud ehitusala naaberkrundi Tammneeme tee 18 poolsest piirist 5,0 meetri kaugusele, mis kehtiva detailplaneeringuga paiknes vastu krundipiiri. Lubatud ehitusala teepoolsed piirid järgivad naaberkruntidele kavandatud hoonestusala piire, aidates seeläbi luua terviklikku ja tasakaalustatud arhitektuurset keskkonda.

Pringi küla, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56a detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi külas, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56 detailplaneering.(Viimsi Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldus nr 544)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pringi külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Rohuneeme tee 56 (89001:003:6690) ja Rohuneeme tee 56a (89001:003:6700). Planeeringuala asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavalitsuse 04.05.1999 korraldusega nr 887 kehtestatud „Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 56/56a detailplaneering“, mille kohaseid krundipiire ja ehitusõigust käesoleva korraldusega vastuvõetava detailplaneeringuga muudetakse. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine ja maakatastri seaduse nõuetele vastavate krundipiiride moodustamine. Detailplaneeringuga (OÜ Arhitektibüroo Orub töö nr 503, põhijoonise väljatrükk: 4.06.2018) moodustatakse kolm üksikelamukrunti, suurustega 1549 m², 1462 m² ja 2121 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja sõltuvalt krundist kahe kuni kolme abihoone püstitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vahemikus 290 m² kuni 420 m². Põhihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit.

Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneeringu avalik arutelu

26.09.2018

16.10.2018, algusega kell 15.30 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1) Rohuneeme küla kinnistu Väike-Valli detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldusega nr 151. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rohuneeme külas asuv 2578 m² suurune krunt, mis asub poolsaare põhjaosas, Rohuneeme külas, Suur-Ringtee ja mere-äärse kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 07-16, aug.2017) moodustatakse üks 2578 m² suurune puhke- ja spordirajatiste maa kasutamise sihtotstarbega krunt detailplaneeringu liigi järgi (katastriüksuse liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitusõigus 1 kahekorruselise (H = 7 m) tervisespordiklubi hoone ja 2 ühekorruselise (H = 5 m) abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m².

Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneering

25.09.2018

12.10 - 10.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneering. (Viimsi Vallavolikogu 14.08.2018 otsus nr 57)

Detailplaneeringu alasse on hõlmatud 5108 m² suurune eraomandis olev kinnistu Uus-Põldmäe (89001:003:0353). Planeeringuala paikneb Tammneeme külas Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi aegse tootmisala (segusõlme) naabruses, mis jääb kahe tee – Tammneeme tee ja Randvere tee – vahelisele alale. Planeeritav ala piirneb loodest ja põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Akinta, idast Tammneeme teega, lõunast elamumaa sihtotstarbelise kinnistuga Tammeoru tee 7 ja puurkaevu krundiga Tammneeme pumpla ning läänest elamumaa sihtotstarbelise kinnistuga Pällu tee 4. Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub, läbi kinnistu kulgeb elektri 10 kV õhuliin. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine looduslikust rohumaast osaliselt väikeelamute maaks, maa-ala ümberkruntimine, ühe kaksikelamukrundi, ühe loodusliku maa krundi ja ühe tee- ja tänavamaa krundi moodustamine. Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise avalik huvi seisneb loodusliku haljasmaana säilitatava roheala krundi (DP pos nr 2) ja Tammneeme tee äärde kergliiklustee ehitamiseks planeeritava krundi (DP pos nr 3) üleandmises valla omandisse, et tagada nende avalik kasutus.
Detailplaneeringuga moodustatakse üks 2730 m² suurune kaksikelamukrunt, mis paikneb Tammneeme tee poolses küljes, planeeritava kaksikelamukrundi ja kruntide Pällu tee 4 ning Pällu tee 6 vahele moodustatakse üks 45 meetri laiune ja 2066 m² pindalaga loodusliku maa krunt ja Tammneeme teega piirnevale lõigule moodustatakse üks 312 m² pindalaga tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt, kuhu ehitatakse tulevikus kergliiklustee. Kaksikelamukrundile määratakse ehitusõigus 1 kahekorruselise kaksikelamu ehitamiseks (max kõrgus 8,5 meetrit), suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 500 m². Abihooneid ei ole krundile lubatud püstitada.

Pringi külas, kinnistu Uus-Jaani detailplaneering

25.09.2018

12.10 - 10.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi külas asuva kinnistu Uus-Jaani detailplaneering. (Viimsi Vallavolikogu 14.08.2018 otsus nr 56)

Detailplaneeringu alasse on hõlmatud Pringi külas asuv 6487 m² suurune eraomandis olev kinnistu Uus-Jaani (89001:003:0022) ja sellega vahetult külgnev Rummu tee lõik. Planeeringuala paikneb küla lääneosas, merest ca 185 meetri kaugusel idas. Planeeritav ala piirneb põhjast Rummu teega, idast reformimata riigimaaga, millel paikneb Saluveere tee, lõunast hoonestatud elamukrundiga Saluveere tee 6 ja läänest hoonestatud elamukrundiga Rummu tee 2. DP koostamise vajadus põhineb eesmärgil, lahendada kogu piirkonna sademevee ärajuhtimine ja selle toimimise tagab planeeritavat kinnistut läbivale magistraalkraavile servituudi seadmine. Servituudi seadmise kokkuleppeliseks tingimuseks on „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine looduslikust rohumaast väikeelamute maaks. DP-ga (Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 2013-12-02DP, 10.01.2018) tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ muutmiseks osas, et kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohase haljastu muutmiseks elamualaks. DP-ga moodustatakse viis 1200 m² suurust üksikelamukrunti, kaks tee ja tänavamaa krunti ning kõikidele elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 240 m² ja põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), abihoonel 5,0 m (1 maapealne korrus).

Prangli saarel, Kelnase külas, kinnistu Tiitovi detailplaneering

25.09.2018

12.10 - 10.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Prangli saarel, Kelnase külas asuva, kinnistu Tiitovi detailplaneering. (Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsus nr 22)

Planeeritava kinnistu Tiitovi suurus on 3404 m² ja see paikneb Prangli saarel Kelnase külas, Kelnase sadamast umbes 200 m kaugusel lõunas. Krunt piirneb rannaga, on eraomandis hoonestatud elamukrunt, mida soovitakse käesoleva otsusega vastuvõetava detailplaneeringuga jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus ühe suvila ja abihoone ehitamiseks. Krunt asub osaliselt ranna ehituskeeluvööndis.
Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 10-16) tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas, kinnistu Tiitovi jagamiseks kolmeks üksuseks, ühe üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi (2222 m²), ühe hooajalise kasutusega elamumaa sihtotstarbega krundi (704 m²) ja ühe tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundi (478 m²) moodustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks elamukrundile pos 1 ühe 7 m kõrguse üksikelamu ja viie 4,5 meetri kõrguse abihoone (ehitusalune pindala kokku 150 m²) ehitamiseks ja elamukrundile pos nr 2 ühe 7 m kõrguse suvila ja 4,5 m kõrguse abihoone (ehitusalune pindala kokku 80 m²) ehitamiseks.
Tee ja tänavamaa krundile tegi vald ettepaneku seada avaliku kasutuse kitsendus, sest Krundi omanik soovib tee jätta eraomandisse, kuid samas on see ainuke juurdepääs kahele suvilakrundile, s.h detailplaneeringuga moodustatavale, samuti rannale. Detailplaneeringuga tehakse lisaks ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks, kuivõrd varasemas menetluses jõustunud ehituskeeluvööndi vähendamine puudutas üksnes abihoone (paadikuuri) püstitamise võimalust.

Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneering (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II etapp)

17.08.2018

3.09 - 2.10.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneering (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II etapp) (Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsus nr 39).

Eelnimetatud otsusega vastuvõetud DP hõlmab osalist maa-ala Viimsi Vallavolikogu 19.01.2010 otsusega nr 4 algatatud „Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneering“ alast ja otsuses nimetatud planeeringualast kuuluvad vastuvõtmisele kinnistud Uus-Kaevu (endise nimega Kaevu II) ja Nahka 3.
DP-ga hõlmatud maa-ala suurus on 3,9 ha ja see asub Metsakasti külas, põhja-lõuna suunaliselt endise aiandusühistu Maardu II ja raudtee vahelisel maa-alal ning ida-lääne suunaliselt Katkuniidu tee ja kaitsemetsa vahelisel maa-alal.
DP-ga tehakse ettepanek Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ muutmiseks osas, millega on kehtestatud, et üksikelamukrundi vähim lubatud suurus rohevõrgustiku puhveralal on 3300 m². DP-ga moodustatakse 39316 m² suurusele planeeringualale 25 krunti, millest 21 üksikelamukrunti, suurustega vahemikus 1206 m² kuni 1490 m², 3 tee ja tänavamaa krunti ja 1 üldmaa – haljasala maa krunt. Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihoonel 5,0 m. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala sõltuvalt krundi suurusest jääb vahemikku 240 m² kuni 300 m².
12.11.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja Uus-Madise detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 2.10.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja Uus-Madise detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 19.06.2018 otsus nr 49).

DP-ga on hõlmatud 0,3 ha suurune maa-ala, kuhu jäävad eraomandis olevad kinnistud Vana-Andrese (kinnistu nr 8782202) ja Uus-Madise (kinnistu nr 5155302) ning nendega põhjas ja idas piirnev Tare tee lõik (89001:010:3745). Planeeringuala paikneb Viimsi aleviku lõunapiiril raudtee-äärsel alal Tare tee pikendusel, kus asub ka jalgtee ühendus Meriväljaga. Planeeritav ala piirneb kõikidest külgedest teedega, teisel pool teid asuvad hoonestatud elamukrundid. Kinnistu Vana-Andrese lõunapiiril asub AS-i Viimsi Vesi kanalisatsiooni ülepumpla, millest omakorda lõunas asub AS-ile Milstrand kuuluv raudtee. DP-ga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ ptk 4.1 sätestatud tingimuse muutmiseks, ning teemaplaneeringuga sätestatud üksikelamukrundi miinimumsuuruse vähendamiseks 1200 m²-lt 1100 m²-le ja lubatud ehitusala kauguse vähendamiseks 7,5 m-lt 4,0 m-le. DP-ga moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 1527 m² ja 1100 m² ja 1 tee- ja tänavamaakrunt, suurusega 351 m² ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ehitamiseks. Krundile pos nr 1 lubatakse ehitada lisaks 1 abihoone, krundile pos nr 2 abihooneid ei ole lubatud püstitada. Üksikelamu suurim lubatud ehitusalune pindala on 190 m² (pos nr 2) ja 200 m² (pos nr 1), mõlema põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (2 korrust), abihoonel 5 m. 05.11.2018, algusega kell 16.45 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee 22, Lännemäe tee 23, Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Lännemäe tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 2.10.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee 22, Lännemäe tee 23, Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Lännemäe tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsus nr 38).

DP algatati Viimsi Vallavolikogu 9.09.2008 otsusega nr 75 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Leppneeme küla maaüksused Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 2 ja Mäe 1“ (algatamise otsuses nimetatud planeeritavate kinnistute nimed on muudetud).
DP-ga tehakse ettepanek „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast osaliselt väikeelamute maaks ja osaliselt metsamajandusmaaks, üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ ptk. 4.1 sätestatud tingimuse muutmiseks, ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ ptk. 2.2.2.4 muutmiseks. DP-ga moodustatakse 77178 m² suurusele planeeringualale 20 üksikelamukrunti (katastris elamumaa), suurustega vahemikus 1206 m² kuni 1490 m², 4 loodusliku maa krunti (katastris üldkasutatav maa), 2 muu loodusliku maa krunti (katastris maatulundusmaa), 5 metsamaa krunti (katastris maatulundusmaa) ja 5 tee ja tänavamaa krunti (katastris transpordimaa) ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks. Üksikelamukruntide suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m², millest põhihoone (üksikelamu) alune pindala on 150 m² ning suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,5 m ja abihoonel 4,5 m.
05.11.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Tammneeme küla, kinnistu Põldmäe 5 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme küla, kinnistu Põldmäe 5 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 24.07.2018 korraldus nr 408).

DP-ga on hõlmatud Tammneeme külas asuv 3685 m² suurune maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Põldmäe (89001:003:2230), koha-aadress muudeti Viimsi Vallavalitsuse 8.05.2018 korraldusega nr 259 (DP algatamisel kinnistu nimi „Põldmäe 5“). Planeeritav kinnistu asub Luhaääre tee ja Tammneeme tee ristumiskohal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, kinnistule on Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004 otsusega nr 57 kehtestatud „Harju maakond, Viimsi vald, Tammneeme küla, Põldmäe V mü detailplaneering“, millega muudeti „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast väikeelamute maaks ja määrati elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. DP koostamise eesmärk on kehtiva DP muutmine, eesmärgiga jagada kinnistu 2-ks üksikelamukrundiks ja määrata krundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks. DP-ga moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 1568 m² ja 1989 m² ning 4 tee ja tänavamaa krunti, suurusega kokku 128 m². Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe 8,5 m kõrguse põhihoone (üksikelamu) ja kahe 5 m kõrguse abihoone ehitamiseks, mõlema krundi maapealne suurim lubatud ehitusalune pindala on 280 m², maa-alune 200 m².

Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 396).

DP-ga on hõlmatud Püünsi külas asuv 6898 m² suurune elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu, aadressiga Rohuneeme tee 112 (89001:003:0057) – edaspidi ka Kinnistu –, mis asub poolsaare põhjaosas Rohuneeme tee ja Püünsi tee vahelisel tiheasustusalal. Planeeritav ala hõlmab Kinnistut ja sellega piirnevas osas kinnistuid Rohuneeme tee ja Püünsi tee. Kinnistul on Viimsi Vallavalitsuse 01.06.1999 korraldusega nr 1062 kehtestatud „Püünsi küla, Luugi maaüksuse detailplaneering“, millega määrati krundi suurus ja sihtotstarve, ehitusõigust detailplaneeringuga ei määratud. DP-ga jagatakse 6898 m² suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu 5-ks krundiks, moodustatakse 3 üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti, 1 äri- ja elamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt ja 1 tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt. Üksikelamukruntide suurused on vahemikus 1324 m² ja 1570 m², äri- ja elamumaa krundi suurus on 2422 m². Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu (2 korrust, H=8,5 m) ja 2 abihoone (1 korrus, H=5 m) ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga sõltuvalt krundi suurusest 260 m² kuni 300 m². Äri- ja elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1 äri- ja eluhoone (1 korrus, H=6,5 m) ja 1 abihoone (1 korrus, H=5 m) ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 460 m².

Randvere küla, kinnistute Kurekannuse tee 14 ja Meritähe tee 8 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, kinnistute Kurekannuse tee 14 ja Meritähe tee 8 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 395).

DP-ga on hõlmatud Randvere külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Kurekannuse tee 14 (89001:014:0230) ja Meritähe tee 8 (89001:014:0016). Planeeringuala suurus on 4558 m² ja see asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 45 kehtestatud „Viimsi vald, Randvere küla, AÜ Korall detailplaneering“, mida vastuvõetud DP-ga muudetakse. DP-ga jagatakse kinnistu Kurekannuse tee 14 kaheks üksikelamukrundiks ja kinnistu Meritähe tee 8 koosseisust lahutatakse 240 m² suurune maatükk ning liidetakse moodustatavale elamukrundile, et lahendada viimasele juurdepääs avalikult teelt. DP-ga moodustatakse 3 üksikelamukrunti, suurustega 1216 m², 1618 m² ja 1724 m² ja määratakse krundi ehitusõigus 1 põhihoone (üksikelamu) ja 1 abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vastavalt 243 m², 232 m² ja 345 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihoonel 5 m.

Randvere küla, Aiaotsa tee 20 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Aiaotsa tee 20 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 383).

DP-ga on hõlmatud Randvere külas asuv 6848 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunt Aiaotsa tee 20 (89001:010:4540), mis asub väljakujunenud hoonestusega elurajoonis. Planeeringuala asub tiheasustusalal, kus üldplaneeringule vastavalt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. Planeeringuala üldplaneeringule vastav maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa. Kuivõrd krundile on ehitatud kaks põhihoonet (üksikelamut), tuleb üldplaneeringu teemaplaneeringust „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ lähtudes krunt jagada. DP ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“.
DP-ga moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 2852 m² ja 3996 m² ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja krundile pos nr 1 nelja abihoone ning krundile pos nr 2 kahe abihoone ehitamiseks. Kruntide suurim lubatud ehitusalune pindala on vastavalt 615 m² ja 600 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 maapealset korrust), abihoonetel 5 m (1 maapealne korrus).

Lubja küla, kinnistu Anijärve tee 13 detailplaneering

17.08.2018

3.09 - 16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla, kinnistu Anijärve tee 13 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 383).

DP-ga on hõlmatud Lubja külas asuv elamumaa sihtotstarbega kinnistu Anijärve tee 13 (89001:010:3387) ja sellega vahetult külgnev munitsipaalmaa (89001:010:2303 – kraav). Planeeringuala asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, mis on moodustatud Viimsi Vallavolikogu 9.03.2004 otsusega nr 32 kehtestatud „Farmeri piirkonna detailplaneeringu“ ja Viimsi Vallavolikogu 8.04.2008 otsusega nr 26 kehtestatud „Männimetsa I kinnistu detailplaneeringu“ alusel. Viimati nimetatud planeeringualale jääb ka kinnistu Anijärve tee 13. Planeeritav kinnistu Anijärve tee 13 piirneb elamukruntidega Arunurme tee 6, Kristlepa tee 10, Anijärve põik 3a, Anijärve tee 13a ja Anijärve tee 11, kinnistutega Kristlepa tee, Põhja-Farmeri ja Anijärve tee L2 ning reformimata riigimaaga. DP koostamise eesmärk on hoonestatud üksikelamukrundi jagamine ja ühe uue üksikelamukrundi moodustamine. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks, kruntide planeeritavad suurused on 1500 m² ja 1877 m². Ehitusõiguse määramisel on aluseks võetud Elamuehituse Teemaplaneeringu tingimused ning põhihoonete lubatud ehitusala määramisel krundile on lähtutud põhimõttest, et põhihoone kaugus naaberkrundi piirist on minimaalselt 7,5 m. Ehitusalune pindala on olemasoleva hoonestusega krundil (pos nr 1) 320 m², moodustataval krundil (pos nr 2) 300 m². Põhihoonete kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihoonetel 5 m. Juurdepääs planeeritavale krundile on detailplaneeringu kohaselt ette nähtud Kristlepa teelt, üle kraavi, ca 10 meetri pikkuses lõigus on ette nähtud truup ja asfaltkattega ala, mille rajab detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik.

Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneering

28.05.2018

18.06 - 01.07.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 08.05.2018 korraldus nr 246).

Detailplaneering hõlmab Pringi külas asuvaid kinnistuid Taga-Jaani (89001:003:0021), Suur-Jaani (89001:003:0025) ja Väike-Jaani (89001:003:0024), planeeringuala suurus on ligikaudselt 5,0 hektarit. Planeeritav ala asub Pringi küla lääneranniku keskosas ning piirneb põhjast Käbi tee äärse elamukvartaliga, idast Vardi teega, lõunast Tammelaane tee äärse elamukvartaliga ja läänest nõukogudeaegse elamurajooniga.

Detailplaneeringuga (Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 2017 – 09 – 20 DP) moodustatakse 27 üksikelamukrunti, suurustega vahemikus 1 200 m² kuni 1 573 m², 1 puhkerajatiste maa krunt (katastris üldmaa), 6 tee ja tänavamaa krunti ja 1 kergliiklusmaa krunt. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (kõrgusega 8,5 meetrit) ja kahe ühekorruselise abihoone (kõrgusega kuni 5,0 meetrit) ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga sõltuvalt krundi planeeritud suurusest 240 m² kuni 315 m².

Metsakasti küla, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneering

04.05.2018

 21.05 - 03.06.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldus nr 162).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Metsakasti külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Hansu tee 2 (89001:010:3563), Jäätma tee 15 (89001:010:3181) ja Jäätma tee 17 (89001:010:3183). Planeeringuala asub osaliselt väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, mille naabruses on ka kehtivate detailplaneeringutega arendamata alasid. Tegu on piirkonnaga, kuhu on planeeritud nii üksik- kui ka kaksikelamuid. Planeeringuala piirneb kinnistutega Hansu tee 2a, Hansu tee 4, Hansu tee L1, Jäätma tee L8, Vana-Jäätma ja Vana-Männiku. 

Detailplaneeringuga (Stuhh Arhitektuur OÜ töö nr 1709, Tallinn 2018, põhijoonise väljatrükk: 12.03.2018) moodustatakse üks kaksikelamukrunt, suurusega 2 255 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 350 m², ja kaks üksikelamukrunti, suurustega 2 821 m² ja 3 988 m² ning määratakse kruntide ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja sõltuvalt krundist kolme kuni nelja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 700 m² (pos nr 2) ja 500 m² (pos nr 3). Põhihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit.

Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneering

04.05.2018

21.05 - 03.06.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldus nr 151).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Rohuneeme külas asuv 2 578 m² suurune krunt, mis asub poolsaare põhjaosas, Rohuneeme külas, Suur-Ringtee ja mere-äärse kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Planeeringuala on kirde-edela suunaline, suhteliselt korrapärase kujuga, maapinna kõrguste vahe on 1,5 meetrit, maapind langeb ühtlaselt loode suunas, absoluutkõrgused jäävad vahemikku 4.0 kuni 2.5 (Kroonlinna veemõõdulati nullpunkti järgi). Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 07-16, august 2017, põhijoonise väljatrükk: 20.09.2017) moodustatakse üks 2 578 m² suurune puhke- ja spordirajatiste maa kasutamise sihtotstarbega krunt detailplaneeringu liigi järgi (katastriüksuse liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise (H = 7,0 meetrit) tervisespordiklubi hoone ja kahe ühekorruselise (H = 5,0 meetrit) abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m² (kolmsada viiskümmend ruutmeetrit).

Randvere küla, Tülli tee 22 detailplaneering

18.04.2018

30.04 - 30.05.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Tülli tee 22 detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 13. märts 2018 otsus nr 23).

Planeeritav 1709 m² suurune krunt asub Randvere külas, riigimaantee 11250 Viimsi-Randvere ääres, piirnedes põhjast äri- ja elamumaa krundiga Tülli tee 24, lõunast kaksikelamukrundiga Tülli tee 20 ja läänest Tülli teega.

Planeeritavale krundile on antud ehitusõigus kaksikelamule. Hoone lubatav katusekalle on vahemikus 0-10°, max elamu harja kõrgus on 8,5m maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehitusalune pind kuni 256m² ( täisehitus% on 15). Maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita, sest tegemist on suhteliselt madala alaga.

Pärnamäe külas, kinnistute Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee detailplaneering

18.04.2018

30.04 - 30.05.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe külas, kinnistute Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsus nr 21)

Detailplaneeringu ala hõlmab Viimis vallas Pärnamäe külas paiknevaid Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee kinnistut. Planeeringuala suuruseks on ca 1,2 ha.

Detailplaneeringuga määratakse uus krundijaotus ning varasema kaheksa üksikelamukrundi asemel planeeritakse kuus kaksikelamukrunti suurustega vahemikus 1 819 m² kuni 2 201 m². Ühtlasi määratakse kruntide ehitusõigus kahekorruseliste (H = 7,0 meetrit) kaksikelamute ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 260 m².

Lubja küla kinnistu Uuetoa ja lähiala detailplneering

20.03.2018

02.04 - 15.04.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla kinnistu Uuetoa ja lähiala (Viimsi Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldus nr 51) detailplaneering.

Detailplaneeringuga on hõlmatud Lubja külas asuv 25 509 m² suurune maa-ala, kuhu kuuluvad kinnistud Uuetalu ja Tuletorni puiestee L1. Planeeringuala asub Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringuga moodustatud miljööväärtuslikul alal, paiknedes Lubja tee ja loode-kirde suunalise astangu vahelisel alal. Planeeringuala piirneb kinnistutega Nurme, Papli, Lubjalossi, Lubjanõlva tee L1, Lubjanõlva tee 2, Tuletorni puiestee 4, Tuletorni puiestee 2, Lubjamõisa ja Lubja tee.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 01-17, august 2017, põhijoonise väljatrükk: 28.08.2017) moodustatakse kolm üksikelamumaa krunti, suurustega 1 504 m², 2 076 m² ja 3 238 m², üks loodusliku maa krunt, suurusega 13 420 m² ja kaks tee- ja tänavamaa krunti, kokku 5 271 m² ning määratakse üksikelamukruntide ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 meetrit) ja sõltuvalt krundi asukohast kolme kuni viie abihoone (H = 4,5 meetrit) ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on krundil pos nr 1 nelisada ruutmeetrit (400 m²) ja kruntidel pos nr 2 ja pos nr 3 kolmsada (300 m²) ruutmeetrit. 

Viimsi aleviku kinnistute Tulbiaia tee 5, Tulbiaia tee L1 ja lähiala detailplaneering

20.03.2018

 02.04 - 15.04.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul Viimsi aleviku kinnistute Tulbiaia tee 5, Tulbiaia tee L1 ja lähiala (Viimsi Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldus nr 66) detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab elamukrunti Tulbiaia tee 5 ja teemaa krunte Tulbiaia tee L1 ning osaliselt Nelgi tee ja Tulbiaia tee. Vastuvõetud detailplaneeringuga jagatakse 2 693 m² suurune elamukrunt kaheks ning moodustatakse üks 2 430 m² suurune üksikelamukrunt ja üks 263 m² suurune teemaa krunt, mille vald võõrandab kinnistu Tulbiaia tee 5 omanikult. Võõrandatav teemaa krunt liidetakse hiljem kinnistutega Tulbiaia tee L1 ja Tulbiaia tee. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on Nelgi tee ja Tulbiaia tee ristmiku laiendamine ning ümberplaneerimine ringristmiku ehitamiseks, sealhulgas ohutuma liikluskorralduse tagamine.

Detailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ töö nr 17-01, põhijoonise väljatrükk 12.12.2017) määratakse ehitusõigus Nelgi tee ja Tulbiaia tee ringristmiku ehitamiseks ja 2 430 m² suuruse üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 meetrit) ja ühe ühekorruselise abihoone (H = 5,0 meetrit) ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 250 m².

Lubja küla kinnistu Pärtlepõllu detailplaneering

07.02.2018

19.02 - 23.03.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla kinnistu Pärtlepõllu (Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 9) detailplaneering.

Planeeritavasse alasse jääb 9,27 ha suurune Pärtlepõllu kinnistu. Planeeritavast alast lõunas kulgeb Lubja tee, mis viib välja Aiandi ja Pärnamäe teedele ning põhjast Randvere teele, idaossa jääb osaliselt Mäealuse maastikukaitseala.

Pärtlepõllu detailplaneeringuga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast (põllumajandusmaast) väikeelamute maaks, maa-ala jagamiseks ja 26 (kahekümne kuue) üksikelamu maa kasutamise sihtotstarbega krundi (suurused vahemikus 1 500 m² kuni 2 103 m²), 1 (ühe) kultuuri- ja spordiasutuse maa kasutamise sihtotstarbega krundi, 1 (ühe) haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krundi ja 3 (kolme) tee- ja tänavamaa krundi moodustamiseks ning üksikelamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe kahekorruselise üksikelamu (H=8,5 meetrit) ja kahe abihoone (H=4,0 meetrit) ehitamiseks.  Põhihoonel on lubatud ka üks maa-alune korrus. Üksikelamukrundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m². Kultuuri- ja spordiasutuse maa krundile on lubatud ehitada lisaks mängu- ja spordiväljakutele üks 150 m² ehitusaluse pindalaga ühekorruseline teenindushoone, mille kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 4,0 meetrit.

Pärnamäe küla kinnistute Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188 detailplaneering

07.02.2018

 19.02 - 05.03.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe küla kinnistute Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188 (Viimsi Vallavalitsuse 23.01.2018 korraldus nr 19) detailplaneering.

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pärnamäe tee äärsel klindipealsel alal asuvad kinnistud Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188, mille suurus kokku on 3 891 m². Planeeringuala piirneb loodest ärimaa sihtotstarbelise krundiga Pärnamäe tee 190, kirdest, idast ja kagust reformimata riigimaaga ning lõunast, edelast ja läänest Pärnamäe teega.

Planeeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 08-17 (väljatrükk 10.01.2018)) moodustatakse üks 3 891 m² suurune ärimaa sihtotstarbega krunt ja määratakse krundi ehitusõigus ühe neljakorruselise äri- ja büroohoone ehitamiseks. Ärihoone suurim lubatud maapealne kõrgus maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 15,0 meetrit, hoone suurim lubatud sügavus on 3,3 meetrit (1 maa-alune korrus). Suurim lubatud ehitusalune pindala on hoone maapealselt osal 1 650 m², maa-alusel osal 3 050 m².

Enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmida notariaalne leping avaliku kasutuse servituudi seadmiseks detailplaneeringu kohasele kergliiklusteele (tähistatud punase diagonaalviirutusega ala põhijoonisel AP-3) ja naaberkrundile juurdepääsualale (tähistatud lilla diagonaalviirutusega ala põhijoonisel AP-3).

Lubja küla, kinnistute Salumetsa III ja Salumetsa IV detailplaneering

15.05.2017

 05.06 – 07.07.2017 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00, reedeti kella 12.00-ni (paus 12.00 – 14.00) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja külas, kinnistute Salumetsa III ja Salumetsa IV detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 09.05.2017 otsus nr 27).

Planeeritav ala, suurusega 5,35 hektarit, paikneb Lubja külas Põhja-Eesti rannikumadalikul säilinud lavamaa aluspõhjakõrgendikul (jäänuksaar), kus maapinna absoluutkõrgus ulatub 52,84 meetrini. Läänes on planeeringuala piiritletud kõrge põhja-lõunasuunalise klindiastanguga, maapinna suhteline kõrgus ulatub kohati 30 meetrini. Planeeritav ala piirneb kinnistutega Haabneeme klindiastang, Kangru 4, Paelille tee 1, Alajaama tee 13, Alajaama tee 11, Uus-Kangru, Paenurme tee 25, Ringi tee 15, Kaare tee 13, Alajaama tee 10, Paepanga H1, Paevälja tee L3, Aiandi põik L1 ja Panga. Planeeringuala läbivad põhja-lõuna suunaliselt 10 kV elektriõhuliinid ja 110 kV elektriliinid, maa-ala on kõrghaljastuseta niiduala, hoonestus puudub.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 06-09) tehakse ettepanek Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks pereelamumaast osaliselt ridaelamumaaks, üldplaneeringu teemaplaneeringu Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. peatüki 4.1.1 muutmiseks ridaelamukrundi (pos nr P8) lubatud ehitusala määramiseks 7,5 meetri asemel 5,0 meetri kaugusele naaberkrundi piirist, ning teemaplaneeringu peatüki 4.2 osaliseks muutmiseks ridaelamukrundi suuruse määramisel nõutava 3 000 m² asemel 2 065 m². Detailplaneeringuga moodustatakse 19 (üheksateist) üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti, 1 (üks) ridaelamumaa krunt, 1 (üks) kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, kontori- ja büroohoone maa krunt, 1 (üks) kaitsehaljastuse maa krunt ja 8 (kaheksa) tee ja tänavamaa krunti ning määratakse ehitusõigus 19 (üheksateist) üksikelamu (2 korrust, kõrgusega kuni 8,5 meetrit), 1 (ühe) ridaelamu (2 korrust, kõrgusega kuni 8,5 meetrit, 4 sektsiooni) ja 1 (ühe) ärihoone ehitamiseks. Üksikelamukruntidele on lubatud püstitada lisaks üks kuni 5,0 meetri kõrgune abihoone, kruntide suurused on planeeritud vahemikus 1 500 m² kuni 2 845 m², suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m². Ärimaa krundi suurus on 4 546 m² ja sellele on lubatud ehitada kuni 1 850 m² ehitusaluse pindalaga kahekorruseline ärihoone, kus võib kuni 25 % kavandatava hoone suletud brutopinnast olla ka laopindu. Lisaks on detailplaneeringuga moodustatud üks kaitsehaljastuse maa krunt, kuhu on planeeritud avaliku kasutusega haljasala, millel hakkavad paiknema tervisespordirajad ja lastemänguväljakud.

Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81

 31.07 – 13.08.2017 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00, reedeti kella 12.00-ni (paus 12.00 – 14.00) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 06.06.2017 korraldus nr 385).

Detailplaneering hõlmab Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsusega nr 24 kehtestatud Soosepa tee, Vehema tee, Pärnamäe tee ja Lageda tee vahelise ala detailplaneeringuga moodustatud 1 440 m² suurust üksikelamukrunti, aadressiga Kesk-Kaare tee 81. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusaluse pindala suurendamine 110 m²-lt 230 m²-ni ja lubatud hoonete arvu suurendamine ühelt kahele, mis võimaldab krundile ehitada lisaks põhihoonele ka abihoone. Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala väikeelamute maa juhtotstarbega alal, kus krundi vähim lubatud suurus, vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringule Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. on 1 200 m².

Detailplaneeringuga (Arhitektuuribüroo Haldo Oravas OÜ tööle nr 011215, märts 2016. a) määratakse 1 440 m² suuruse üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõigus ühe ühekorruselise üksikelamu (H = 5,5 meetrit) ja ühe abihoone (H = 4,0 meetrit) ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 260 m², millest abihoone pind on 30 m².

Leppneeme küla, kinnistud Sepa II ja Sepa V

22.08 - 20.09.2016 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (reedeti kella 14.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme küla, kinnistute Sepa II ja  Sepa V detailplaneering.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 9,0 ha ja see asub Leppneeme külas Leppneeme lasteaia naabruses, paiknedes kahel pool Leppneeme teed. Leppneeme teega põhjast piirnev planeeringuala, nimetusega Sepa II, jääb Põlluveere tee, Leppneeme sadama tee, Leppneeme tee, Lännemäe tee ja Lepatriinu tee vahelisele puistualale ning piirneb kahe elamukrundiga – Põlluveere tee 7 ja Lepatriinu tee 4. Leppneeme teest lõunasse jääv planeeringuala, nimetusega Sepa V, piirneb lisaks Leppneeme teele kinnistutega Sepa IV, Sepamäe tee 9, Sepamäe tee 5, Sepamäe tee, Taga-Liiva, lisaks reformimata riigimaaga. Detailplaneeringuga hõlmatavatel kinnistutel hoonestus puudub.

Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 10-13) tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks ning üldplaneeringu teemaplaneeringute „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ haljastu   nr 38 osaliseks muutmiseks elamualaks ja „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ muutmiseks osas, millega on sätestatud, et kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, väljapoole elamumaad uusi elamuid ja nende abihooneid rajada ei ole lubatud. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu Sepa II kuueks üksikelamumaa krundiks ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m². Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest katuseharja peale on 8,5 meetrit (2 maapealset korrust) ja abihoonel 5,0 meetrit. Lisaks moodustatakse kinnistule Sepa II kaks tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunti, kolm haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krunti ja üks 45 m² suurune krunt komplektalajaamale. Sepa V kinnistu jagatakse kaheks ning jagamise tulemusena moodustatakse üks 4933 m² suurune tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt ja üks 61 006 m² suurune kaitsehaljastuse maa kasutamise sihtotstarbega krunt.

Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148

13.02.2015

25.02 - 25.03.2015 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148 detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 otsus nr 6).

Detailplaneering hõlmab 3865 m² suurust kinnistut aadressiga Rohuneeme tee 148 ja sellega lõunas külgnevat reformimata riigimaad, millel paikneb teerajatis. Planeeritav ala asub poolsaare põhjaosas ning selle läänepiir külgneb vahetult Rohuneeme teega, põhjas ja idas kinnistuga Vana-Oti ning lõunas elamukruntidega Rohuneeme tee 146 ja Eigi I. Detailplaneeringuga (KMK Stuudio OÜ töö nr 0819) tehakse ettepanek kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast elamumaaks ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ peatüki 4.1 osaliseks muutmiseks planeeritava ala ulatuses, kuivõrd viidatud peatüki kohaselt peavad kõik elamud Viimsi vallas asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, ning jagatakse kinnistu kaheks üksikelamu maa krundiks (1536 m² ja 1639 m²), üheks sideehitise maa krundiks (276 m²) ja üheks tee ja tänava maa krundiks (414 m²) ning reformimata riigimaale moodustatakse lisaks üks tee ja tänava maa krunt (428 m²). Ühtlasi määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m² ja põhihoone kõrgusega 8,5 meetrit, abihoonete kõrgus on kuni 4,0 meetrit. Põhihoonetele on lubatud ka üks maa-alune korrus.

Haabneeme alevik, maaüksus Bastioni ja osaliselt Linnaku VII

10.08.2015

24.08 - 22.09.2015 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku maaüksuse Bastioni ja osaliselt Linnaku VII maaüksuse detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 16.06.2015 otsus nr 44).

Detailplaneeringuga on hõlmatud 2,4 ha suurune ala, kuhu kuuluvad Haabneeme alevikus asuvad kinnistud Bastioni ja osaliselt Linnaku VII. Planeeritav ala asub Haabneeme aleviku ja Miiduranna küla piiril aleviku edelaosas ning piirneb lõunast ja läänest Muuli teega, idast kinnistuga Viimsi kütusebaas ja põhjast reformimata riigimaaga.

Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 02-10) tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks kaitsealusest maast üldkasutatava hoone maaks, parkimisehitise maaks ja haljasala maaks, samuti üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ määratud rohevõrgustiku koridori asukoha osaliseks muutmiseks, ning määratakse krundi ehitusõigus kuni 3 (kolme) maapealse korruse ja 2 (kahe) maa-aluse korrusega õppe- ja innovatsioonikeskuse ehitamiseks. Hoone suurim lubatud absoluutkõrgus on 28,0 meetrit (maapinna kõrgusmärk lubatud ehitusalal jääb vahemikku 9,25 meetrit kuni 15,90 meetrit), suurim lubatud ehitusalune pindala on 3800 m², krundile on lubatud ehitada 1 (üks) hoone.

 

Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 detailplaneering

17.03.2014

31.03 - 13.04.2014 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Kibuvitsa tee ja Muuga lahe vahelisel alal ning piirneb Kibuvitsa tee 18a, 16, 14, 12a kinnistutega.

Detailplaneeringuga moodustatakse üks elamukrunt ja üks üldmaa sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse krundi ehitusõigus ühe kuni 8,5 meetri kõrguse üksikelamu ja kuni viie abihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 300 m² (Viimsi Vallavalitsuse 21.02.2014 korraldus nr 143).

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka Randvere kooli raamatukogus (Randvere küla, G.H. Schüdlöffeli tee 4) tööpäevadel kell 9.00 – 16.30 (lõuna 11.20 – 12.00).

Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra detailplaneering

09.05.2014

19.05 - 15.06.2014 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja asub Äigru tee läheduses, idas Pärnamäe kalmistust ning piirneb Äigru tee 2, 2a, Äigru põik 8, 10, Leili kinnistutega ja reformimata maaga.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringuga määratud Pärnamäe kalmistu 100 meetri laiuse sanitaarkaitsevööndi vähendamiseks 50 meetrini ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ määratud elamu minimaalse lubatud kauguse muutmiseks kalmistu piirist 100 meetrilt 75 meetrini. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu neljaks üksikelamukrundiks ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusalune pindalaga kuni 230 m² ja põhihoonete kõrgusega kuni 8,5 meetrit (abihoonete kõrgus on kuni 5,0 meetrit), Viimsi Vallavolikogu 15.04.2014 otsus nr 28.

Prangli saare Kelnase küla kinnistu Einbergi

10.11.2014

17.11 - 30.11.2014 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Prangli saare Kelnase küla kinnistu Einbergi detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 21.10.2014 korraldus nr 1326)Planeeritav 2,16 ha suurune ala asub Prangli saare põhjaosas Kelnase külas ning hõlmab põhjapoolset osa kinnistust Einbergi (katastriüksus 89001:002:0006). Planeeritav ala jääb Kelnase sadamast umbes 350 meetri kaugusele läände, põhjast piirneb planeeritav ala küla läbiva teega, ida pool piirneb kinnistuga Järve ja läänes piirneb kinnistutega Toominga ja Tomingametsa. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 3871 m² suurune elamukrunt ja 1,77 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega üksus ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 250 m². Elamu suurim lubatud kõrgus on 7,0 meetrit, abihoonel kuni 4,0 meetrit.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka Prangli raamatukogus.

Leppneeme küla, Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 1 ja Mäe 2

20.02.2013

4.03.- 31.03.2013 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme küla, Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 1 ja Mäe 2 detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 7,5 ha ja asub Lännemäe lahe ääres ning piirneb Lännemäe tee 21, Vana-Niidi, Gustavi 1, 2, Lännemeä tee 29, Uus-Lännemetsa ja Viimsi metskond 79 kinnistutega. Planeeritav hoonestamisele kuuluv ala asub ranna-äärsel maastikul, endisele kalurikülale iseloomuliku hoonestusega alal tiheasustuses. 7,5 ha suurusele planeeringualale moodustatakse kokku üheksa üksikelamukrunti, mis moodustab planeeritavast alast 27 %, ülejäänud ala jaguneb rohevõrgustiku puhveralasse jäävaks maatulundusmaaks (61 %), ranna-äärseks üldmaaks (7,8 %) ja liiklusmaaks (4,2 %). Planeeringualal näidatud üheksast üksikelamust kolm on olemasolevad, kuus planeeritavad, elamute suurim lubatud ehitusalune pindala on vahemikus 200 m² - 400 m² ning kõrgus 7,5 meetrit. Abihooneid võib planeeringualal olla kokku kakskümmend kaheksa, kümme neist on olemasolevad. Abihoonete suurim lubatud kõrgus on 4,5 meetrit.

Haabneeme alevik, Bastioni ja osaliselt Linnaku VII

16.09.2013

23.09 - 20.10.2013 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku maaüksuste Bastioni ja osaliselt Linnaku VII detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 2,4 ha ja asub Muuli tee ääres ning piirneb Viimsi kütusebaasi kinnistuga ja reformimata maaga. Planeeringuga moodustatakse kokku viis krunti: üks kultuuri- ja kogunemisasutuste maa krunt, kuhu kavandatakse asukoht õppe- ja innovatsioonikeskuse „Ahhaa“ ehitamiseks, üks haljasala maa krunt, mis on reserveeritud rohekoridori alaks, üks parkimisrajatise maa krunt, kus korraldatakse vajalik parkimine, üks energia tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt alajaama tarbeks ning tee ja tänava maa krunt, et liita see Muuli tee kinnistuga. Detailplaneeringuga tehakse ühtlasi ettepanek üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ määratud rohevõrgustiku koridori nihutamiseks asukohta, mis võimaldab tagada selle sidususe Haabneeme ranna-ala äärse sanglepapuistuga, kuivõrd teemaplaneeringus nimetatud koridor katkeb ja lõpeb Bastioni kinnistuga.

Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osaline detailplaneering (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu mü vaheline ala)

08.11.2013

18.11 - 1.12.2013 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osaline detailplaneering (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu mü vaheline ala).

Planeeritava ala suurus on 15272 m2 ja asub Randvere külas kiriku naabruses asuval ranna-äärsel alal, hõlmates ranna-äärse lõigu, mis piirneb kinnistutega Kibuvitsa tee 12, Kibuvitsa tee 10, Kibuvitsa põik 2, Kibuvitsa põik 3 ja Nurga.

Detailplaneeringu ülesandeks on reformimata ranna-äärsele riigimaale piiride ja haljasala maa sihtotstarbe määramine, eesmärgiga taotleda see munitsipaalomandisse ning määrata kalda-ala korrastamise alused, sealhulgas täpsustades kõrghaljastuse rajamise kohustusega alad, liikumisrajad ja asukoht laste mänguväljakule.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka Randvere kooli raamatukogus (Randvere küla, G.H. Schüdlöffeli tee 4) tööpäevadel kell 9.00 – 16.30 (lõuna 11.20 – 12.00).

Viimsi alevik, Aiandi tee 6

07.09.2012

24.09.2012 - 07.10.2012 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 600 m2 ja asub Aiandi tee ääres ning piirneb Aiandi tee 4, 8 ja Rootsi tee 8 kinnistutega. Planeeringu eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve sotsiaalmaast korterelamumaaks ning määrata ehitusõigus kolmekorruselise korterelamu ehitamiseks. Maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast katuseharja peale on 12 meetrit ja suurim ehitusalune pind krundil on 255 m2.

Haabneeme alevik, osaliselt kinnistud Rohuneeme tee 1, kivila tee 3 ja Kivila tee 5

07.09.2012

24.09.2012 - 21.10.2012 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, osaliselt kinnistud Rohuneeme tee 1, Kivila tee 3 ja Kivila tee 5 detailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Haabneeme alevikus kolhoosiaegse tootmispiirkonna ja mere vahelisel alal ulatudes Muuli teest Puhteksi maaüksuseni. Planeeringu eesmärgiks on ranna-äärse teedevõrgu korrastamine ning Haabneeme ranna käesoleva osa rannaala avamine avalikuks kasutuseks. Detailplaneeringuga moodustatakse üks tee ja tänava maa krunt, suurusega 3947 m2. Ehitusõigust ei määrata, krundile on ettenähtud rajada sõidu- ning kergliiklustee.