Sporditegevuse toetus

Viimsi valla sporditegevuse toetuse eesmärk on 7-19-aastaste ja puudest tingitud püsiva töövõimetusega täiskasvanute (edaspidi harrastajad) sporditegevuse korraldamine läbi spordiorganisatsioonide toetamise.

Sporditegevuse toetuse taotlejaks saab olla spordiklubi, mis on 1. novembriks Viimsi vallavalitsusele pearaha arvestamise infosüsteemis (PAI) esitanud taotluse koos Viimsi harrastajate (7-19-aastased) nimekirja, treenerite nimistu, eelarve ning tunniplaaniga. 

Toetust määratakse üks kord aastas ning see makstakse toetuse saajale välja igakuiste maksetena temaga sõlmitava lepingu alusel. Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist ja treeneri kvalifikatsioonist. 

Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, seal hulgas jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

Taotlemise tingimused

Taotluse saavad esitada klubid, mille

1) harrastaja mõlemad vanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud, kes on teinud 1. detsembriks https://pai.tallinn.ee/ spordiklubi kinnituse. Üksikvanematel palume esitada eraldi taotluse 1. detsembriks kaija.magi@viimsivv.ee.

2) harrastajate arv klubis on vähemalt 21, olenemata Eesti rahvastikuregistri elukohaandmetest;

3) harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (edaspidi EKR) neljanda tasemega treenerid. Iga 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks 5. või kõrgema EKR-i tasemega treener vastavalt:

  • 7-10-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 120 minutit;
  • 11-15-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 3 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 240 minutit;
  • 16-19-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 360 minutit;
  • puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile, kuid mitte vähem kui korra nädalas;

4) treeneril ei ole harrastajatega töötamisel piiranguid lastekaitseseaduse § 20 lõigete 1 ja 2 tähenduses;

5) spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

Toetusperioodi lõppedes on toetuse saaja kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande koos pangakontoväljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 31. jaanuariks pärast toetusperioodi (1. jaanuar kuni 31. detsember) lõppu.

* Üksikvanemaks loetakse neid, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).

LISAINFO

KONTAKT 

Kaija Mägi  
huvihariduse vanemspetsialist  
kaija.magi@viimsivv.ee
602 8860