Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni küsimuste osas palume pöörduda AS Viimsi Vesi poole, kes valla territooriumil osutab vee- ja kanalisatsiooni teenust.

AS Viimsi Vesi
www.viimsivesi.ee
info@viimsivesi.ee
606 6848
Avariinumber (24 h): 5345 0240

Lisainformatsioon liitumise osas: https://viimsivesi.ee/liitujale

Lisaks vee-ettevõttele on valla territooriumil ühistuid ja isikuid, kes omades vee erikasutusluba võtavad vett puurkaevudest ja vastutavad selle joogikõlblikkuse eest. Vee-erikasutusluba omavate isikute ja objektide kohta saab infot Keskkonnaameti keskkonnalubade registrist KOTKAS.