II-IX klassi astumine

II-IX klassi astumiseks tuleb esitada e-keskkonnas ARNO põhikooli vastuvõtutaotlus ja lisada järgmised dokumendid:

1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
3) nõustamismeeskonna otsuse (selle olemasolul);
4) tervisekaardi (selle olemasolul);
5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
6) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
7) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
8) välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

ESITA TAOTLUS

 

Uuest elukohajärgse kooli määramisest teavitatakse vanemat 15 tööpäeva jooksul, ajavahemikus 26. juunist kuni 31. juulini 35 tööpäeva jooksul.

KONTAKT

Aet Tampuu 
üldhariduse vanemspetsialist
602 8868
aet.tampuu@viimsivv.ee