Biolagunevad jäätmed

Vastavalt 01.01.2023. a kehtima hakanud Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjale on biolagunevate jäätmete mahuti kohustus kõigil kinnistutel. Erandina on lubatud üksikelamutel ja paarismajadel biolagunevate jäätmete liigiti kogumine lahendada enda kinnistul ka nõuetekohase kompostimise teel, sellisel juhul eraldi biolagunevate jäätmete konteinerit vaja soetada ei ole.

Nõuetekohane kompostimine tähendab:

  • toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus
  • kompostitav materjal tuleb paigutada, ladustada ja käidelda tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning selliselt, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut.

Kuivõrd kompostimise tulem on muld, siis kompostimist soovitame eelkõige elanikele, kes aias aktiivselt tegutsevad. Kompostimine tahab teataval määral tähelepanu ja aega. Elanik, kes ei ole aktiivne aednik võiks eelistada mahuti tühjendamise teenust, sest nõnda jõuab väärtuslik materjal ringlusesse ning mahuti on ka elanikule nõuetekohasest kompostrist märkimisväärselt soodsam ja vähem aja kulukas.

Biolagunevate jäätmete äravedu on reguleeritud korraldatud jäätmeveoga. Korraldatud jäätmeveo teenust, mis hõlmab ka biolagunevate jäätmete teenust, pakub hetkel Viimsi valla mandriosas AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Biolagunevate jäätmete äraveo ning vajadusel konteineri rendi osas palume pöörduda Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i klienditeeninduse poole, kes teie vajadustest ja soovidest lähtuvalt leiab parima lahenduse. Klienditeenindusega saate ühendust võtta kas e-posti teel info@tallinnavedu.ee või telefonil 609 6410; 609 6530

Teenuste hinnakirjaga saab lähemalt tutvuda siit: https://tjt.ee/wp-content/uploads/2020/06/Hinnakiri-TJT-AS-al-01.08.20-KJV-Viimsis.pdf

Korterühistutel on võimalik taotleda biolaguneva konteineri kohustusest vabastust juhul kui on kõikide korteriomanike tahe kompostimisega tegeleda. Taotlusele peab olema lisatud foto nõuetele vastavast kompostimise lahendusest. Kompostri tehniline lahendus, mahutavus ja tehnoloogia peab võimaldama kompostida taotluse esitanud isikute kõik tekkinud biolagunevad jäätmed. 

Taotlust saab esitada iseteeninduskeskkonnas https://www.viimsivald.ee/iseteenindus („Biojäätmete äraveo vabastus korteriühistutele“)

KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja 
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee