Riiklik toimetulekutoetus

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA?  

Toimetulekutoetust on õigus saada Viimsi vallas omandiõiguse või üürilepingu alusel üksi elaval isikul või leibkonnal, kelle möödunud kuu netosissetulek pärast eluasemekulude eest tasumist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.  

Leibkonna liikmeks loetakse toetuse taotlejaga abielus või abielulistes suhetes olevate samas eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste ja vanemate või muude üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavate või ühise majapidamisega isikute sissetulek. 

Õpilasel ja üliõpilasel, kelle elukoha aadressandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha andmetega, on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul. 

Kommunaalkulud võetakse arvesse Viimsi Vallavalitsuse poolt kinnitatud normatiivide piires ja valitsuse poolt kinnitatud normpinna ulatuses. 

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 €

Kui toimetulekutoetuse taotleja maksab elatist, siis arvestatakse see sissetulekutest maha, kui taotleja esitab vastavasisulised dokumendid toimetulekutoetuse taotluse juurde. 

Kehtiv toimetulekupiir 

200 € 

Esimesele pereliikmele 

160 € 

Igale järgnevale  täisealisele liikmele 

240 € 

Alaealisele liikmele 

Sissetulekute hulka ei arvata Sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud mittearvestatavaid sissetulekuid, kõiki muid sissetulekuid arvestatakse sissetulekute hulka. 

Taotlejate puhul, kes on vähemalt kahe eelneva järjestikuse kuu jooksul saanud toimetulekutoetust ilma töist tulu arvestamata, ei arvata töise tulu saama hakkamisele vahetult järgnevatel kuudel sissetulekute hulka (erandit on võimalik kasutada ühel korral 24 kuu jooksul) 

Toetuse suurus sõltub eluasemekulude (kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses), perekonna arvestusliku sissetulekupiiri ja perekonna tulude suurusest. 

KUIDAS TAOTLEDA? 

  • Riikliku toimetulekutoetuse vastuvõtt toimub Viimsi vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas (vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu)   

  • Interneti või digitaalse isikutuvastusvõimaluse puudumisel saab vastuvõtutaotlust esitada ka Viimsi vallavalitsuses kohapeal (LAE AVALDUS ALLA)

Toetuse summa kantakse taotleja pangaarvele. Pangaarve puudumisel makstakse toetus välja sularahas. 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 8 kohaselt ei võeta üüri toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse, kui üürijaks ja üürnikuks on omavahel abielus olevad isikud või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased. 

LISAINFO 

KONTAKT 

Signe Teigar
sotsiaalregistri vanemspetsialist
signe.teigar@viimsivv.ee
602 8792

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega! Palun broneeri vastuvõtuaeg siin või helista, kirjuta otse ametnikule.