Lasteaias ja lastehoius kohatasu ja toiduraha toetus

TOETUST ANTAKSE VÄHEKINDLUSTATUD PERELE

  • Koolieelses lasteasutuses või lastehoius käiva lapse toiduraha ja kohatasu maksumuse hüvitamiseks.

  • Gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil.

  • Elatusvahendite puudumisel.

 TOETUSE TAOTLUSELE LISATAKSE

  • Taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed.

  • Andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.

  • Hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid.

  • Vajadusel muud täiendavad dokumendid.

TAOTLE KOHATASU JA TOIDURAHA TOETUST

Koroonaviiruse levikuga seoses on Viimsi vallal valmisolek toetada neid, kes rahaliselt toime ei tule. Eriolukorras lähtume lasteaia kohatasu peatamist juhtumipõhiselt, kui perekonnal on eriolukorrast tulenevalt raskusi majanduslikul toime tulla, kuid ei vasta vähekindlustatuse tingimustele, siis saab sotsiaal- ja tervishoiuosakond toetuse määrata erandkorras. Toetuse määramine eeldab menetlust ja sissetulekute ning väljaminekute analüüsi.

Toetus antakse tingimusel, et lapse mõlemad vanemad, hooldaja või eestkostja on Viimsi valla elanikud. Avalduse toetuse saamiseks võivad osakonnale esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka lastekaitseametnik, pedagoog või sotsiaaltöötaja.  

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 500 € ja iga järgmise pereliikme kohta 375 €. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
E-post: sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
Telefon602 8825 

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Broneeri aeg vastuvõtule