Ehitise kasutusluba ja teatis

Füüsilise ehitustegevuse lõppedes tuleb enne selle igapäevast kasutuselevõttu paberid korda ajada kohaliku omavalitsusega. Läbi elektroonilise ehitisregistri tuleb esitada kas kasutusloa taotlus või kasutusteatis. Õige valiku tegemisel on kindlasti abiks ehitusseadustiku lisa 2 tabel, lisaks saab täpsemalt lugeda loa ja teatise erisuse kohta lehe allosas. 

TAOTLE KASUTUSLUBA või ESITA KASUTUSTEATIS

Mõlema juhul on eesmärgiks tagada valminud ehitiste ohutus, inimeste turvalisus ja vastavus seadusandlusele. 

  Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist.

  Ehitisealuse pinnaga 20 m2-60 m2 ja kuni 5 m kõrgete hoonete puhul esitatakse kasutusteatis

  • Uue hoone püstitamisel.
  • Hoone ümberehitamisel.
  • Olemasoleva hoone laiendamisel kuni 33%.
  • Olemasoleva hoone laiendamisel üle 33%.
  • Hoone kasutusotstarbe muutmisel.

  ► Ehitisealuse pinnaga 0-60 m2 ja üle 5 m kõrgete hoonete puhul esitatakse kasutusteatis ja projekt

  • Hoone ümberehitamisel.
  • Hoone laiendamisel kuni 33%.
  • Hoone kasutusotstarbe muutmisel.

  ► Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 hoonete puhul esitatakse kasutusteatis ja projekt

  • Hoone ümberehitamisel.
  • Hoone laiendamisel kuni 33%.
  • Hoone kasutusotstarbe muutmisel.

  Vastavalt ehitusseadustik lisa 2 puhul tuleb kasutusteatis esitada mitteelamute valmimisel.

  ► Ehitisealuse pinnaga 0-20 m2 ja kuni 5 m kõrgete mitteelamute puhul esitatakse kasutusteatis uue hoone püstitamisel.

  ► Ehitisealuse pinnaga 20-60 m2 ja kuni 5 m kõrgete mitteelamute puhul esitatakse kasutusteatis

  • Uue hoone püstitamisel.
  • Hoone ümberehitamisel.
  • Hoone laiendamisel kuni 33%.
  • Hoone laiendamisel üle 33%.
  • Hoone kasutusotstarbe muutmisel.

  ► Ehitisealuse pinnaga 0-60 m2 ja üle 5 m kõrgete mitteelamute puhul esitatakse kasutusteatis ja projekt

  • Hoone ümberehitamisel.
  • Hoone laiendamisel kuni 33%.
  • Kasutusotstarbe muutmisel.

  ► Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 mitteelamute puhul esitatakse kasutusteatis hoone kasutusotstarbe muutmisel.

  Kasutusloa taotlemiseks valmistage ette järgmised dokumendid, mis tuleb edastada läbi elektroonilise menetluskeskkonnaKasutusluba on tähtajatu, kui just kasutusloa sees pole teisiti kirjutatud. 

  Üksikelamu kasutusloa taotlemiseks on vaja esitada

  1. Ehitusprojekt, esitada tuleb terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon, sh töö-ja põhiprojektid ning eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud. Muudatusprojekt  tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud. Ehitamine tuleb alati dokumenteerida, kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba. Ehitamise dokumenteerib ehitav isik.
  2. Ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt.
  3. Kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt.
  4. Ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt. Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.01.2003, siis ei ole päevikud, kaetud tööde aktid ja koosoleku protokollid nõutavad (sel juhul tuleb vastavasisuline kinnitus lisada ehitise ülevaatuse aktile).
  5. Auditid, seadistus- ja katseprotokollid:
   a) elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
   b) gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
   c) ventilatsiooni mõõdistusprotokoll;
   d) küttesüsteemi katseprotokoll, soojuspumpade mürataseme hinnang;
   e) vee survestamise protokollid.
  6. Tehnovõrkude ja tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud.
  7. Ehitusjärgne topo- geodeetiline mõõdistus, mis kajastab kõiki ehitisi (hooned, rajatised, tehnovõrgud) ja kõrghaljastust. Mõõdistus ja joonised esitada vastavalt kehtivale korrale DWG või DGN failina (geodeedi poolt allkirjastatuna) koos kasutusloa taotlusega ehitisregistrisse ja Viimsi geomõõdistuste infosüsteemi. 
  8. Tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsemalt saab lugeda Päästeameti kodulehelt).

  Korterelamute ja mitte-elamute kasutusloa taotluse juurde on vaja esitada

  1. Ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon, sh töö- ja põhiprojektid ning eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud.
  2. Ehitusprojekti ekspertiis tuleb esitada, kui ehitusseadustiku § 14 lg 3 ja majandus-ja taristuministri 8.06.2015 määruse nr 62  „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ kohaselt on ekspertiis nõutav.
  3. Muudatusprojekt tuleb esitada juhul, kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud ( majandus- ja taristuministri  17.07.2015 määruse 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 12).
  4. Ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt.
  5. Kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt.
  6. Ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
  7. Auditid, seadistus- ja katseprotokollid:
   a) elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
   b) gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
   c) ventilatsiooni mõõteprotokoll;
   d) mürataseme mõõdistusprotokoll;
   e) valgustuse mõõteprotokoll;
   f) küttesüsteemi katseprotokoll;
   g) vee survestamise protokollid;
   h) lifti audit.
  8. Tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud.
  9. Tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud.
  10. Ehitusjärgne topo-geodeetiline kontrollmõõdistus, mis peab olema koostatud ja esitatud vastavalt kehtivale korrale ja geodeedi poolt allkirjastatud.
  11. Oluliste kandekonstruktsioonide toimivusdeklaratsioonid.
  12. Vajalikud hooldusjuhendid.
  13. Tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsemalt saab lugeda Päästeameti kodulehelt ).

   

  Alates 1. aprillist 2016 tuleb kasutusloa taotlus ja lisatav dokumentatsioon esitada ehitisregistri kaudu.

  Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid süstematiseerida:

  • Kaustad tuleb moodustada vastavalt dokumendi liigile ja ehitisregistris (mitte esitada zip/rar formaadis).
  • Kausta nimi peab peegeldama kausta sisu.
  • Kausta üleslaetavad failid peavad peegeldama faili sisu.

   Riigilõivu tasumine on reguleeritud riigilõivuseadusega:

  • elamu kasutusluba 30 eurot
  • mitteelamu kasutusluba 60 eurot
  • enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest 500 eurot.

  Lõiv 500 eurot rakendub selliste ehitiste puhul, mis on püstitatud ilma igasuguse loata ning millel pole mingit õiguslikku alust (samuti juurdeehitus, milleks oli vajalik ehitusluba).

  Viimsi vallavalitsus 
  Swedbank a/a EE182200221010936477

  Maksekorraldusele palume märkida toimingu nimetus (nt elamu ja seda teenindava rajatise ehitusluba jne) ja ehitise aadress.

  • Taotluse vaatab läbi Viimsi vallavalitsuse järelevalveosakond. Ülevaatusel kontrollitakse, kas valminud ehitis vastab ehitusloa saanud ehitusprojektile. Ülevaatuse aeg lepitakse kokku ehitusjärelevalve inspektoriga pärast kasutusloa taotluse esitamist. Vajadusel kaasatakse läbi ehitisregistri menetlusse asjasse puutuvad asutused ja isikud. Ehitise omanik kaasatakse, kui taotlust ei ole esitanud omanik (soovitav on taotlusele/teatisele lisada omaniku kirjalik nõusolek või volikiri).

  Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas. Dokumentatsioon ehitamise küsimustes võib olla väga mahukas ja paljudest lisadokumenditest koosnev ning need ei pruugi olla digitaalselt koheselt kättesaadavad. Hea mõte on kohtumist broneerides kirjeldada võimalikult täpselt pöördumise sisu, et meie spetsialistid saaksid kõik vajalikud materjalid enne kohtumist välja otsida. Helistades ei pruugi alati oma küsimusele koheselt vastust saada, sest vastamiseks vajalikud materjalid võivad asuda füüsilisel kujul näiteks arhiivis. 

  BRONEERI KOHTUMINE

  • Ehitusjärelevalve, kasutusluba ja kasutusteatis kuuluvad järelevalveosakonna pädevusse.

  Ehitisiregistriteemaliste küsimuste tekkimisel palume pöörduda ehitisregistri klienditoe poole, telefon 625 6363 ja e-post ehr@mkm.ee