Algatatud detailplaneeringud

JUUNI 2024

Viimsi Vallavalitsuse 05.06.2024 korraldus nr 241 “Viimsi alevik, Tammeõue tee 26, 28, 30 ja 35 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine“.

Viimsi alevikus, Tammeõue tee 26 (89001:010:6990, tootmismaa 100%, 715 m²), Tammeõue tee 28 (89001:010:6910, tootmismaa 100%, 696 m²), Tammeõue tee 30 (89001:010:7000, tootmismaa 100%, 720 m²), Tammeõue tee 35 (89001:010:6920, tootmismaa 100%, 3071 m²) katastriüksuste detailplaneeringu algatamise eesmärk on planeeringualale uue laohoone ja juurdepääsutee rajamine. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb olukorrast, kus aastaid tagasi kasutusest välja langenud tootmismaa vajab uut ruumilist terviklahendust.

Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualale üks tootmismaa krunt ning määratakse ehitusõigus ühe maksimaalselt kahekorruselise laohoone jaoks, ligipääsuks tootmismaa krundile moodustakse tänavalt Nelgi põik üks transpordimaa krunt ning transpordimaa krundist põhja pool moodustatakse üks tootmismaa krunt, millele täiendavat ehitusõigust ei määrata. Planeeringuala pindala on kokku 5202 m².

Detailplaneering algatatakse Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasena.

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring.

MAI 2024

Viimsi Vallavolikogu 14.05.2024 otsus nr 46 “Prangli saar, Kelnase küla, Kelnase sadama ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”.

Detailplaneering hõlmab Kelnase sadamat ja selle lähiala. Planeeringualasse kaasatakse järgmised katastriüksused: Kelnase sadam (89001:001:0834, tootmismaa 100%, 7401 m²), Suitsutsehhi (89001:002:0308, tootmismaa 100%, 351 m²), Sadama-Tuulejõu (89001:002:0050, tootmismaa 100%, 3257 m²), Võrgukuuri (89001:002:030, tootmismaa 100%, 166 m²), Puhkemaja (89001:002:0306, ärimaa 100%, 168 m²), Sadamamaja (89001:002:0310, tootmismaa 100%, 85 m²), Kordoni (89001:002:0385, tootmismaa 100%, 15630 m²), Kordoniranna (89001:002:0387, tootmismaa 100%, 4417 m²), Sadamatee (89001:002:0386, tootmismaa 100%, 4015 m²), Kelnase vaatetorn (89001:002:0099, riigikaitsemaa 100 %, 100 m²), Koistu (89001:001:1704, üldkasutatav maa 100%, 8203 m²), Rätsepa-Madise (89001:002:0025, elamumaa 100%, 4899 m²), Põhjamuul (89001:001:1575, üldkasutatav maa 100% 481 m²), Idamuul (89001:001:1647, üldkasutatav maa 100%, 2241 m²), Mudamatsikari (89001:001:1570, üldkasutatav maa 100%, 329 m²). Loetletud katastriüksused oma pindaladega kokku moodustavad 5,17 ha. Kui lisada mereala, siis on planeeringuala kogupindala umbes 12 ha.

Detailplaneering koostatakse eesmärgiga laiendada olemasolevat Kelnase sadamat, korrigeerida krundistruktuuri, korrigeerida maakasutuse sihtotstarbeid, määrata hoonestusalad ja ehitusõigus, korrastada teedevõrk ning lahendada muud vajalikud planeeringulised küsimused, et saaks välja ehitada üha kasvavatele vajadustele vastava kaasaegse sadama ja seda teenindava taristu nii vee- kui maa-alal.

Detailplaneering algatatakse üldplaneeringut muutvana, sest soovitakse laiendada sadamat ja eeldatavalt vähendatakse ehituskeeluvööndit. Kuna planeeringuala paikneb osaliselt Natura alal ning soovitakse välja selgitada sadama laiendamiseks võimalused, on vajalik algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH). Detailplaneeringu koostamise käigus tuleb selgitada, missugune sadama laienduskontseptsioon on sobivaim. Detailplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi KSH menetlus keskkonnamõju hindamise täpsusastmes.

Vajalikud uuringud – topo-geodeetiline uuring, maastikuarhitektuurne (sh haljastuse) ruumiline lahendus avalikul sadamaalal, sadamateenuste ruumiline paiknemine ja perspektiivsete sadamateenuste kaardistus. Keskkonnaseisundi hinnangu ja mürahinnangu koostamise vajadus täpsustatakse menetluse jooksul.

Viimsi Vallavolikogu 14.05.2024 otsusega nr 46 otsustati ühtlasi lõpetada Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 otsusega nr 12 algatatud „Prangli saarel, Kelnase külas, Kelnase sadam ja lähiala detailplaneeringu“ koostamise menetlus. Detailplaneeringu algatamisest on möödunud enam kui 17 aastat, mis on oluliselt pikem kui planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lg 2 kohane planeeringumenetluseks ettenähtud aeg. 1.07.2015 jõustus uus PlanS ehk muutus planeerimisalane seadusandlus ning muutusid ka erinevad asjaolud planeeringualal, millest lähtuvalt on asjakohane algatada uus detailplaneering.

APRILL 2024

Viimsi Vallavolikogu 16.04.2024 otsus nr 35 “Viimsi alevikus, Nelgi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Viimsi alevikus, katastriüksuse Nelgi tee 25 (endise nimega Kristjani) (89001:010:9980, maatulundusmaa 100%, suurus 1101 m²) detailplaneeringu algatamise eesmärk on muuta Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve väikeelamute reservmaast (EVR) väikeelamute maaks (EV) ning anda ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks üldplaneeringu teemaplaneeringus „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ lubatud elamukrundi miinimumsuurusest (1200 m²) väiksemale katastriüksusele.

Detailplaneeringuga piiritletakse hoonestusala, määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud kohased ülesanded.

Planeeringuala ümbritseb põhjaküljel loodusliku ilmega Rabaääre katastriüksus, millel paikneb Soosepa raba äärne väike veekogu. Planeeringuala idaküljel paikneb Nelgi tee 27 üksikelamu ning lääneküljel katastriüksusel Nelgi tee 23 paiknevad äri- ja tootmishooned. Planeeringualast lõunas üle Nelgi tee paikneb väikeelamute piirkond.

Vajalikud uuringud – topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline uuring. Samuti tuleb läbi viia eelhinnang, et selgitada välja keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus.

VEEBRUAR 2024

Viimsi Vallavalitsuse 28.02.2024 korraldus nr 78 "Rohuneeme küla, Valli põik 4, Valli põik 6 ja Metsatuka katastriüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Rohuneeme külas, Valli põik 4 (89001:003:1208, elamumaa 100%, 1393 m²), Valli põik 6 (89001:001:1825, 100% elamumaa, 2751 m²) ja Metsatuka (89001:003:1197, transpordimaa 100%, 3317 m²) katastriüksuste detailplaneeringu algatamise eesmärk on korrigeerida olemasolevate katastriüksuste piire, määrata Valli põik 6 katastriüksusele ehitusõigus üksikelamu ja abihoone jaoks, suurendada lubatud hoonestusala Valli põik 6 katastriüksusel ja planeerida juurdepääs avalikult teelt Valli põik 6 katastriüksusele.

Planeeringuala piirneb katastriüksustega Kalmistu tee lõik 1 (89001:003:1918, transpordimaa 100%), Rohuneeme Kalmistu 1 (89001:003:1917, üldkasutatav maa 100%), Taga-Eigi (89001:003:1800, maatulundusmaa 100%), Valli põik 2 (89001:003:0191, elamumaa 100%), Valli tee (89001:003:1196, transpordimaa 100%) ja Kalmistu tee 18 (89001:003:1919, elamumaa 100%). Planeeringuala ümbritseb ida- ja lõunaküljest mets, läänest elamud ja juurdepääsu tee, põhjaküljest Rohuneeme kalmistu.

Detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane. Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt jäävad katastriüksused Valli põik 4 ja Valli põik 6 alale, mille juhtotstarve on väikeelamute maa (EV) ja looduslik rohumaa (AH). Katastriüksuse Metsatuka juhtotstarve Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on jäätmehoidla maa (J). Planeeritav ala on üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt rohevõrgustiku puhverala, kus väikeelamute rajamine on lubatud hoonestamiseks ettenähtud aladel. Detailplaneeringu alal kehtib Viimsi Vallavolikogu 11.04.2000 otsusega nr 85 kehtestatud Valli II detailplaneering.

Vajalikud uuringud – topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline uuring.

Viimsi Vallavolikogu 13.02.2024 otsus nr 15 „Pringi külas, katastriüksuste Lehise ja Reinu tee L14 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Pringi külas, katastriüksuse Lehise (89001:001:1493, ühiskondlike ehitiste maa 70% ja üldkasutatav maa 30%, suurus 66 807 m²) ja Reinu tee L14 (89001:001:1034, 100%  transpordimaa, suurus 2157 m²) detailplaneeringu eesmärk on moodustada üks tootmishoone maa krunt, üks loodusliku maa krunt, üks haljasala maa krunt ning üks tee- ja tänavamaa krunt ning anda ehitusõigus tootmishoone maa krundile ringmajanduskeskuse jaoks vajalike ehitiste jaoks. Detailplaneeringuga piiritletakse hoonestusala, määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud kohased ülesanded.

Lehise katastriüksus jääb Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt väikeelamute reservmaa (EVR), haljasmaa (H), loodusliku rohumaa (AH), tööstuse ja ladude reservmaa (TR) juhtotstarbega alale. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve väikeelamute reservmaast (EVR) tööstuse ja ladude maaks (T), haljasmaaks (H) ja puhkeotstarbeliseks maaks (AP), tööstuse ja ladude reservmaast (TR) haljasmaaks (H) ning looduslikust rohumaast (AH) haljasmaaks (H). Maakasutuse juhtotstarbed võivad krundi kasutamise spetsiifikast lähtudes detailplaneeringu menetluse käigus täpsustuda.

Planeeringuala piirneb idast katastriüksusega Vardi tee L15 (89001:001:1348, transpordimaa 100%). Planeeringuala piirneb lõunast katastriüksustega Lehise tee 4 (89001:003:1976, elamumaa 100%), Lehise tee 6 (89001:001:2128, elamumaa 100%), Jalaka tee 5 (89001:003:3030, elamumaa 100%), Jalaka tee 6 (89001:003:6540, elamumaa 100%), Metsa tee 3 (89001:003:3530, elamumaa 100%), Metsa tee (89001:003:1773,  transpordimaa 100%), Metsa tee 5 (89001:003:3080, elamumaa 100%), Metsa tee 7 (89001:003:3090,  elamumaa 100%), Metsa tee 9a (89001:003:0379, elamumaa 100%), Metsa tee 11 (89001:003:3100, elamumaa 100%), Pähkli tee 8 (89001:003:1152, elamumaa 100%), Pähkli tee (89001:003:1155, transpordimaa 100%), Pähkli tee 7 (89001:003:1151, maatulundusmaa 65%, elamumaa 35%), Käbi tee 1 (9001:003:1139, elamumaa 100%), Käbi tee 3 (89001:003:1142, maatulundusmaa 65%, elamumaa 35%), Käbi tee 5 (89001:003:1144, maatulundusmaa 65%, elamumaa 35%), Käbi tee 7 (89001:003:1146, elamumaa 100%). Planeeringuala piirneb läänest katastriüksustega Reinu tee 2a (89001:003:1484, ärimaa 100%) ja Lehise tee L1 (89001:001:1582, transpordimaa 100%).  Põhjast piirneb planeeringuala katastriüksustega Reinu tee 4 (89001:003:4180,  ärimaa 100%), Reinu tee 6 (89001:003:4010, tootmismaa 100%), Reinu tee 8 (89001:003:1042, ärimaa 100%), Reinu tee 8a (89001:003:1043, elamumaa 100%), Reinu tee 10 (89001:003:1243, tootmismaa 100%), Reinu  tee L13 (89001:001:1035, transpordimaa 100%). Planeeringuala on osaliselt kaetud metsaga – katastriüksuse idaosas segamets ning elamupiirkonnaga piirneval alal lehtpuud- ja põõsad. Suur osa katastriüksusest on lage rohumaa koos inimtekkeliste pinnasekuhjatiste ning ehitusjäätmetega.

DP alal kehtivat detailplaneeringut ei ole. Volikogu otsusega nr 15 lõpetatakse kahe detailplaneeringu menetlus: 1) Viimsi Vallavolikogu 08.10.2002 otsus nr 193 „Detailplaneeringu algatamine: endine maaüksus Reinu“; 2) Viimsi Vallavolikogu 12.11.2002 otsus nr 232 „Detailplaneeringu algatamine: endine maaüksus Reinu“. Detailplaneeringute menetlus lõpetatakse, kuna riigimaa haldaja on nõustunud võõrandama Lehise katastriüksuse vallale eeldusel, et vald koostab ja kehtestab üldplaneeringut muutva detailplaneeringu, mis võimaldab Lehise katastriüksusele rajada vallavalitsuse taotluses kavandatu (jäätmemajanduse arendamiseks vajalik ringmajanduskeskus ning rekreatsiooniala kohalikele elanikele).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu kohaselt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline uuring, mürahinnang.

Viimsi Vallavolikogu 13.02.2024 otsus nr 14 „Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsuse nr 36 „Lubja külas, kinnistu Ingli detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ muutmine”.

Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsusega nr 36 algatati detailplaneering, kinnitati lähtetingimused ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Lubja külas, kinnistul Ingli (89001:010:1552). Detailplaneering algatati eesmärgiga muuta Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu (edaspidi üldplaneering) kohane maakasutuse juhtotstarve pereelamumaast ja osaliselt haljasala maast, puhke- ja virgestusmaast ning kaitsehaljastuse maast kultuuri- ja spordiasutuse maaks (ÜK) ning äri- ja teenindusettevõtte maaks (Ä). Detailplaneeringuga on kavas määrata ehitusõigus kogukonnakeskuse, välilaululava ja avalikult kasutatava terviseraja ehitamiseks, sh lahendatakse juurdepääsud ja liikluskorralduse põhimõtted, hoone tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja maa-ala haljastamise põhimõtted.

22.05.2023 esitas MTÜ Lubja Külaselts avalduse laiendada Ingli kinnistu detailplaneeringuala piire. Detailplaneeringusse soovitakse kaasata naaberkinnistu Viimsi tulepaak 232 (89001:010:0177, katastriüksuse sihtotstarve transpordimaa).

Kinnistu Viimsi tulepaak 232 asub üldplaneeringu kohaselt navigatsiooniseadme maa (LJ) ja kaubandus- teenindus- ja büroohoonete maa (B2) juhtotstarvetega alal – need on valdavad maakasutuse juhtotstarbed. Lisaks kulgeb ärimaa perimeetril kitsa vööndina haljasala-, puhke ja virgestus- ning kaitsehaljastuse maa juhtotstarve (HP/PP/HK). Kinnistut läbivad lisaks üldplaneeringu kohased suusa- ja jooksurada ning planeeritud jalgtee.

Planeeringuala laiendamise eesmärk on mõtestada ümber ehitamiseks määratud alade asukohad ja planeerida seeläbi loogilisem ja olemasolevat maastikku (sh klindiserva haljastust) paremini arvestav terviklik ruumiline lahendus. Kuna olemasolev planeeringuala jääb kõikide vajalike funktsioonide – kogukonnahoone, laululava, lõkkeplats, haljasala jms – planeerimisel kitsaks, võimaldab planeeringuala laiendamine Viimsi tulepaak 232 kinnistule kujundada kogukonnakeskuse toimimiseks parema ja funktsionaalselt terviklikuma ruumilise lahenduse, ning muuta sealjuures üldplaneeringu kohane ärimaa juhtotstarve valdavas ulatuses haljasala-, puhke ja virgestus- ning kaitsehaljastuse maaks.

Üldplaneeringu kohane ärimaa juhtotstarve hõlmab üle poole kinnistust Viimsi tulepaak 232, detailplaneeringuga planeeritakse ärimaa valdavalt rohealaks, et tagada klindiserva haljastuse katkematu sidusus. Üldplaneeringu kohane navigatsiooniseadme maa juhtotstarve jääb samaks. Hoonestus nihutatakse planeeringuala lõunaossa, kuhu kavandatakse kogukonna hoone. Planeeringuala keskosa on kavas planeerida avaliku funktsiooniga maa-alaks, kuhu nähakse ette asukohad laululava, lõkkeplatsi, lipuväljaku jmt avalike ürituste läbiviimiseks mõeldud ehitistele.

Detailplaneeringu koostamisel võetakse aluseks Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsusega nr 36 kinnitatud lähteseisukohad ja detailplaneeringu eskiislahendusele koostatakse uus keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang.

NOVEMBER 2023

Viimsi Vallavolikogu võttis 14.11.2023 vastu otsuse nr 47 Detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Viimsi Vallavolikogu 12.06.2001 otsusega nr 147 kehtestatud Leppneeme küla Põlendiku maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala katastriüksustel ning Ees-Mihkli ja Taga-Mihkli katastriüksustel”.

Põlendiku maaüksuse detailplaneeringu (nr DP 01-012, kehtestatud 12.06.2001 otsusega nr 147) planeeringualal asuvate teede (Vainu tee teemaa) ja planeeringualale juurdepääsutee Piirikivi tee põhiprojekti koostamiseks läbiviidud projekteerimistingimuste avatud menetluses ilmnesid puudused, mida ei ole valla hinnangul otstarbekas või suisa õiguslikult lubatud kõrvaldada projekteerimistingimuste menetluses ning mis tingivad kehtiva detailplaneeringu muutmise ja uue detailplaneeringu algatamise.

Arvestades, et tegemist on enam kui 23. a vana detailplaneeringuga, peab Viimsi vald oluliseks uuendada kehtestatud detailplaneeringu alal piirkonna elanike, ettevõtjate ja valla ühiskondlikku kokkulepet planeeringuala lähiaastate ruumilise arengu kujundamise ning ehitusõiguse osas. Sealjuures peab Viimsi vald samuti oluliseks arvestada aja- ja asjakohaste keskkonnahoiu ning energiatõhususe põhimõtetega, et tagada planeeringualal ning selle mõjualal kvaliteetne elu- ja looduskeskkond.

Planeeritav ala paikneb Leppneeme küla Põlendiku maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala katastriüksustel (Vainu tee, katastritunnus 89001:003:0804; Piirkivi tee 15, katastritunnus 89001:003:0802; Piirikivi tee 16, katastritunnus 89001:003:0803; Vainu tee 12, katastritunnus 89001:003:0788; Vainu tee 13, katastritunnus 89001:003:0789; Vainu tee 14, katastritunnus 89001:003:0791; Vainu tee 15, katastritunnus 89001:003:0792; Vainu tee 16, katastritunnus 89001:003:0794; Vainu tee 17, katastritunnus 89001:003:0795; Vainu tee 18, katastritunnus 89001:003:0796; Vainu tee 19, katastritunnus 89001:003:0797; Vainu tee 20, katastritunnus 89001:003:0798; Vainu tee 21, katastritunnus 89001:003:0799; Vainu tee 22, katastritunnus 89001:003:0801) ning Ees-Mihkli (katastritunnus 89001:003:3390) ja Taga-Mihkli (katastritunnus 89001:003:3400) ja Piirikivi tee L1 (katastritunnus 89001:001:0800) katastriüksustel, mille suurus on ligikaudu 6,6 hektarit ja see asub Leppneeme küla idapoolses küljes.

Planeeritaval alal asuvad katastriüksused on hoonestamata. Alal paikneb endine Tammneeme päevamärk ja selle juurdepääsutee. Alal paiknevad katastriüksused on valdavalt kaetud kõrghaljastusega. Ala on ümbritsetud metsaga, lääne, edela ja lõuna suunas paiknevad kaitsemetsad.

Planeeringualal paiknevad katastriüksused asuvad Viimsi valla mandriosa üldplaneeringukohasel hajaasustusalal.

Detailplaneering koostatakse eesmärgiga analüüsida Viimsi Vallavolikogu 12.06.2001 otsusega nr 147 kehtestatud Leppneeme külas asuva Põlendiku maaüksuse detailplaneeringu kooskõla aja- ning asjakohaste, s.h keskkonnaalaste nõuete ja normidega, ning töötada välja uus aja- ja asjakohane planeeringulahendus.

Planeeringuala asukohast lähtuvalt tuleb lahendada detailplaneeringu koostamise ülesanded, et määrata tingimused, mis tagavad planeeringuala ümbritseva keskkonnaga sobitudes naaberkinnistutega ruumilise terviklahenduse. Planeeringu elluviimiseks tuleb määrata vajalikud tegevused ja tegevuste eeldatav järjekord.

Algatatud detailplaneering on kavandatud üldplaneeringule vastavana: uuendatakse kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud planeeringulahendust, et tagada parimad tingimused roheluse säilimisele ja lahendada sealjuures tehniline taristu ja ligipääsud kavandatavale hoonestusele.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on planeeringualal metsamaa (MM), väikeelamute maa (EV), kaitsemetsa maa (KM) ja elamu reservmaa (EHR) juhtotstarbed.

Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring, Dendroloogiline hinnang, Rohevõrgustiku toimivuse uuring, Vajadusel radooniuuring.


NB!  Viimsi Vallavalitsus võttis 30.11.2023 vastu korralduse nr 374 „Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Põlendiku maaüksuse detailplaneeringu alale (kinnistud Vainu tee, Piirkivi tee 15, Piirikivi tee 16, Vainu tee 12, Vainu tee 13, Vainu tee 14, Vainu tee 15, Vainu tee 16, Vainu tee 17, Vainu tee 18, Vainu tee 19, Vainu tee 20, Vainu tee 21, Vainu tee 22)“.

Ajutine planeerimis- ja ehituskeeld kehtestatakse kuni Viimsi Vallavolikogu 14.11.2023 otsusega nr 47 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Viimsi Vallavolikogu 12.06.2001 otsusega nr 147 kehtestatud Leppneeme küla Põlendiku maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala katastriüksustel ning Ees-Mihkli ja Taga-Mihkli katastriüksustel“ algatatud detailplaneeringu kehtestamiseni, kuid mitte kauemaks kui kaheks aastaks otsuse jõustumisest arvates. 

Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu alal on keelatud ehitise püstitamiseks ehitusloa andmine ja projekteerimistingimuste andmine.

AUGUST 2023

Viimsi Vallavalitsus võttis 09.08.2023 vastu korralduse nr 227 „Viimsi alevik, Tulbi tee 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritav Tulbi tee 4 kinnistu (89001:001:1825, 100% tootmismaa, suurus on 9300 m²) asub Viimsi alevikus piirkonnas, kus on nii ladusid ja töökodasid kui ka väikeelamuid. Planeeringuala piirneb idas Tulbi teega, lõunas ja edelas elamukruntidega (Tulbi tee 4a ja 6, Tulika tee 5), läänes ja põhjas tootmis- ja ärimaakruntidega (Halli tee 3, 3a ja 7, Vehema tee 8). Vastas, teisel pool Tulbi teed (Tulbi tee 3) on kavandamisel piirkonna konteksti arvestades suhteliselt suuremahuline Tulbi Ärimaja (erinevad äri- ja laopinnad). Praegu asub Tulbi tee 4 kinnistul ehituskaupade kauplus-ladu: kauplusehoone krundi edelanurgas ja laohoone krundi keskel.

Detailplaneering koostatakse eesmärgiga kavandada Tulbi tee 4 kinnistule uus tootmis- ja ärihoonestus, täpsemalt kauplus-ladu ja kontor-ladu (stock-office tüüpi lahendus). Tootmis- ja ärimaale võib rajada ka keskkonnasõbralikku väiketootmist, mis ei ole elanikke häiriv (müra, vibratsioon, saaste, lõhn jmt). Logistikakeskuse rajamine ei ole lubatud. Välistatakse mürarikas tootmine. Detailplaneeringuga kavandatakse Tulbi tee laienduseks vajaliku transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt on tegemist maa-alaga, mille juhtotstarve on kergetööstuse maa, mis tähistab keskkonnasõbralike tööstusettevõtete ja nende juurde kuuluvate abi- ning laohoonete maa-ala.

Algatatav detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane, kuivõrd suuremas ulatuses planeeritakse tootmismaa funktsiooni. Kavandatav ärimaa funktsioon, mis on põhifunktsiooni toetav, võimaldab ehitada ka büroopinnad ja vajadusel müügipinnad.

Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring.

JUUNI 2023

Viimsi Vallavalitsus võttis 28.06.2023 vastu korralduse nr 198 „Leppneeme küla, Võrkoja tee 6//Tiigi kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritav Võrkoja tee 6//Tiigi kinnistu (89001:003:6530) asub Leppneeme küla põhjapoolses küljes ning piirneb põhjas ja läänes valla omandis oleva Võrkoja tee L1 transpordimaaga (89001:001:0727), idas Rannaliiva tee 5 üksikelamukrundiga (89001:003:0516) ja lõunas Vana-Sepa maatulundusmaa krundiga (89001:003:0011). Teisel pool Võrkoja teed on mereäärne vallale kuuluv üldkasutatav maa.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada üldplaneeringu kohaselt elamumaa ehitusõigust. Detailplaneering koostatakse eesmärgiga täpsustada Võrkoja tee 6//Tiigi kinnistu (89001:003:6530, 100% elamumaa, 3564 m²) krundi ehitusõigust.

Kinnistul on olemasolev hoonestus (elamu, garaaž/saun ja kuur), mis paikneb ranna ehituskeeluvööndis. Kuna tegemist on väljakujunenud hoonestusega, sealjuures vana talukohaga, siis ranna ehituskeeld planeeritavale alale ei laiene ning vajadus ehituskeeluvööndit vähendada puudub.

Planeering on üldplaneeringukohane. Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring.

APRILL 2023

Viimsi Vallavolikogu võttis 18.04.2023 vastu otsuse nr 14Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 otsuse nr 5 „Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 9a, osaliselt Hämariku tee, Aiandi tee 11, Mõisa tee 3, Mõisa tee 4, Mõisa tee 5, Mõisa tee 7, Mõisa tee 9 ja reformimata riigimaa ning osaliselt kinnistute Mõisa tee 1 ja Viimsi mõisa park detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ muutmine ja menetluse jätkamine”.

18.04.2023 otsuse nr 14 Lisa 1 - Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks

Eelnimetatud detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 otsusega nr 5. Planeerimisseaduse (PlanS) kohaselt tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt 3 a möödumisel detailplaneeringu algatamisest. 1.07.2015 jõustus uus PlanS ehk pärast detailplaneeringu algatamist muutus planeerimisalane seadusandlus. Detailplaneeringu menetlusega soovitakse jätkata, kuid seda on põhjendatud viia läbi kehtiva PlanS alusel, otsustati muuta algatamise otsust ja otsuse lisaks olevaid lähtetingimusi selliselt, et algatamine ja lähtetingimused vastaksid muutunud oludele ja kokkulepitud soovidele. Detailplaneeringu täpsustatud eesmärk on: üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe osaline muutmine üldkasutatavate hoonete maast ärimaaks, lisaks teedevõrgu planeerimine, liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete lahendamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. 27.01.2015 otsuse lisa 1 on asendatud uue 18.04.2023 otsuse lisaga 1 „Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks“.

Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha, mis paikneb Viimsi mõisa peahoone vahetus läheduses, mõisa pargi ja Aiandi tee vahelisel alal. Planeeringualale jäävad kinnistud Aiandi tee 9a, Aiandi tee 9b, Aiandi tee 11, Mõisniku tee 1, Mõisniku tee 2, Mõisniku tee 3, Videviku tee 1 ja osaliselt Hämariku tee. Ala piirneb Viimsi mõisapargi, Videviku tee 3, Mõisniku tee 5, Mõisa tee 1, Aiandi tee 13, Aiandi tee, Aiandi tee 9 ja Hämariku tee 8 kinnistutega.

Detailplaneeringu eesmärk on Viimsi keskuses asuva räämas piirkonna korrastamine tervikuna. Eesmärk on planeerida alale ühiskondlike ehitiste maa/ärimaa maakasutussihtotstarbega krundid ja need hoonestada. Lahendada tuleb ala ruumiline terviklikkus, hoonestuse mahuline ja arhitektuurne sobivus olemasolevasse keskkonda.

Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring; dendroloogiline hinnang; muinsuskaitse eritingimused.

OKTOOBER 2022

1. Viimsi Vallavalitsus võttis 26.10.2022 vastu korralduse nr 437Viimsi alevik, kinnistute Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Lisa 1 - Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks

Planeeritava ala suurus on 40 720 m² ja see paikneb Viimsi alevikus, hõlmates toomismaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistut Kannikese tee 1 (katastritunnus 89001:001:1909), toomismaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistut Kannikese tee 1a (katastritunnus 89001:001:1798), toomismaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistut Kannikese tee 19 (katastritunnus 89001:001:1910) ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistut Kannikese tee (katastritunnus 89001:001:0419). Planeeringualal on vähesel määral kõrghaljastust. Planeeringuala piirneb põhjaküljest transpordimaa kinnistuga (Vehema tee) ja elamumaa kinnistuga (Vehema tee 6), idaküljest tootmismaade kinnistutega (Halli tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) ning lõunast transpordimaa kinnistuga (Nelgi tee põik) ja tootmismaa kinnistutega (Jasmiini põik 2, 4, 6, 8, 14, Nelgi põik 24, Tammeõue tee 37, 35, 33, 31, 25), edelaküljest veekogude ja üldkasutatava maa kinnistuga (Roositiigi), lääneküljest elamumaa kinnistutega (Kannikese tee 14/16, Kannikese tee 10/13, 10/6, 8/3, 6/40, 6/1, 4/3, 4/2, 2/2, Kannikese tee 12). Olemasolev juurdepääs planeeringualale toimub Vehema teelt, Roosi teelt ja Nelgi põigust.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist viia ellu üldplaneeringut, mis näeb Kannikese tee 1 katastriüksusele ette üldkasutatavate hoonete maa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tootmismaa sihtotstarbega kinnistu muutmine ühiskondlike ehitiste maa krundiks ning ehitusõiguse määramine spordihoone (1 põhihoone ja 1 kõrvalhoone) ehitamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse kruntide juurdepääs, liikluskorralduse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtted ja planeerimisseaduse § 126 lg 1 p.-des 1-9, 11, 12, 17, 20 ja 21 sätestatud ülesanded.

Detailplaneering vastab üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on üldkasutatavate hoonete maa (AR) ning haljasmaa (H). Planeeritaval alal paikneb osaliselt üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohase reserveeritud haljastul number 23, mis säilitatakse terviklikult teemaplaneeringus ettenähtud mahus. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, puittaimestiku dendroloogiline hinnang, pinnasereostuse uuring.

KSH algatamata jätmine

Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 26.10.2022 korraldusega nr 437) koostamise vajadus tuleneb eesmärgist viia ellu üldplaneeringut, mis näeb Kannikese tee 1 katastriüksusele ette üldkasutatavate hoonete maa. Üldplaneeringus on märgitud üldkasutatavate hoonete maa põhimõtteline asukoht Vehema tee, Halli tee, Jasmiini tee ja Kannikese tee vahelisel alal. Algatatava planeeringuga täpsustatakse katastriüksuste suuruseid ja piire vastavalt üldkasutatava maa eesmärgile. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeerida hoonestusala spordihoonele ja seda teenindavale olmehoonele ning spordihoonega seotud rajatistele.

Tulenevalt kõrgendatud avalikust huvist ning asjaolust, et kavandatud spordihall on naaberhoonestusega võrreldes suure hoonestusmahu ning seetõttu ka linnaruumilise mõjuga, on Viimsi Vallavalitsus pidanud põhjendatuks koostada keskkonnamõju strateegiline eelhinnang võimaliku olulise keskkonnamõju väljaselgitamiseks.

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 7.12.2022 korraldusele nr 545 jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, sest detailplaneeringu elluviimine ei too eeldatavasti kaasa tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi oluline kahjustumine, näiteks negatiivne mõju pinnasele, veerežiimile või hüdrogeoloogilistele tingimustele; detailplaneeringu elluviimine eskiisil toodud mahus ei too eelduste kohaselt kaasa muud olulist negatiivset keskkonnamõju, võttes arvesse planeeringuala ja selle lähiümbruse maakasutust ning planeeringuga seatavaid keskkonnatingimusi; planeeringualal ei paikne teadaolevalt kaitsealuseid looduse üksikobjekte ja kaitsealasid, Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada; detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara; planeeritava tegevusega ei kaasne liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist ning ülenormatiivsete saastetasemete esinemist; võimaliku jääkreostuse olemasolu ning ulatuse väljaselgitamine ning vajadusel vastavate reostuse likvideerimise meetmete määramine on võimalik lahendada detailplaneeringu koostamise käigus (selleks viiakse detailplaneeringu koostamise käigus läbi jääkreostuse uuring); planeeritava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse, valgusreostuse ega inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket.

DP algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Viimsi Vallavalitsus. DP koostaja on OÜ Viimsi Haldus (aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa; haldus@viimsihaldus.ee).

 

2. Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsus nr 36 „Lubja külas, kinnistu Ingli detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Planeeritava ala suurus on 10 028 m² ja see paikneb Lubja küla lääneserva keskosas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse Ingli (89001:010:1552). Detailplaneeringu mõjuala võib osaliselt ulatuda ka kinnistule Randvere tee 20a (89001:001:1790), kui detailplaneeringu koostamisel valitakse lahendus, millega rajatakse klindi kohale konsoolne- või postidele toetuv sild/terrass.

Planeeringuala piirneb kinnistutega Viimsi tulepaak 232 (89001:010:0177), Papli (89001:010:1554), Tuletorni puiestee L2 (89001:001:1050), Lubja tee 31 (89001:010:8730) ja Kõrgemäe põld 1 (89001:010:1404). Detailplaneeringu alal kehtivat detailplaneeringut ei ole. Planeeringualal esineb nii kõrghaljastust kui ka lagedat rohumaad, hooneid planeeringualal ei ole, kuid on ehitatud kaetud laululava, katmata tantsupõrand ja istepingid. Juurdepääs kinnistutele tuleb rajada Paenurme teelt ja Tuletorni puiesteelt, perspektiivis luuakse teeühendus ka lõuna poolt Paelille tee jätkuna.

Detailplaneering koostatakse eesmärgiga määrata ehitusõigus kogukonnakeskuse, välilaululava ja avalikult kasutatava terviseraja ehitamiseks ning lahendada hoonele juurdepääsud, liikluskorralduse põhimõtted, hoone tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja maa-ala haljastamise põhimõtted. Detailplaneeringuga lahendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lg 1 p.-des 1–9, 11, 12, 17, 19, 20 ja 22 määratud ülesanded, mille loetelu võib menetluse käigus täieneda, kui selleks ilmnevad objektiivsed vajadused.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarve muutmiseks pereelamumaast ja osaliselt haljasala maast, puhke- ja virgestusmaast ning kaitsehaljastuse maast kultuuri- ja spordiasutuse maaks ning äri- ja teenindusettevõtte maaks. Maakasutuse juht- ja sihtotstarbed võivad krundi kasutamise spetsiifikast lähtudes detailplaneeringu menetluse käigus täpsustuda.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt asub planeeringuala rohevõrgustiku puhveralal, käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek teemaplaneeringu muutmiseks osas, mis reguleerib ehitustingimusi puhveralal. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline uuring.

JUUNI 2022

1. Viimsi Vallavalitsuse 8.06.2022 korraldus nr 240 "Pringi külas, kinnistute Rannavälja tee 2, Aasranna, Tüüri ja osaliselt Rannavälja tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 4,1 ha ja see asub Pringi küla keskosa lääneservas. Planeeringualasse on hõlmatud kinnistud Rannavälja tee 2 (89002:002:0015), Aasranna (89002:002:0011), Tüüri (89002:002:1352) ja osaliselt Rannavälja tee (89001:001:0302). Planeeringuala piirneb läänest teemaa kinnistuga 11251 Viimsi-Rohuneeme tee, põhjast teemaa kinnistuga Rannavälja tee, idast elamukruntidega Rannavälja tee 6, Rannavälja tee 4 ja Rannaveere tee 4 ning lõunast elamukrundiga Rannaveere tee 5 ning teemaa kinnistuga Rannaveere tee. Planeeringuala põhjaosas asub ärihoone, lõunaosas naaberelamukrunti teenindav parkla, planeeringuala läbivad madalpinge elektriõhuliin ja sideliin. Valdav osa alast on üksikute puudegruppidega rohumaa, Aasranna kinnistul hooneid ei ole.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringualal kahe üksikelamumaa krundi, ühe ärimaa krundi ning ühe tee ja tänavamaa krundi planeerimine. Ärimaa krundile määratakse ehitusõigus ühe ärihoone ehitamiseks ning elamukrundile, mille suurus arvestab üldplaneeringu nõudeid, määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Teisele elamukrundile, mille suurus jääb alla 200 m², ehitusõigust ei määrata. Detailplaneeringuga lahendatakse sidus teedevõrgustik, ühendamaks Rannaveere tee ja Rannavälja tee, sh määratakse kergliiklustee asukoht. Ühtlasi lahendatakse planeeringuala kruntidele juurdepääsud, määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudivajadusega alad.

Detailplaneering vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule, üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ ning arvestab üldplaneeringu teemaplaneeringut "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik".

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline uuring.

 

JAANUAR 2022

1. Viimsi Vallavalitsuse 26.01.2022 korraldus nr 29 "Rohuneeme külas, kinnistu Ees-Oti detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Lisa 1 - Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks

Planeeritava ala suurus on 7699 m² ja see paikneb Viimsi poolsaare põhjaosas, Rohuneeme külas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistut Ees-Oti (katastritunnus 89001:003:0872). Kõrghaljastust esineb planeeringualal eelkõige põhja- ning kirdeosas. Planeeringuala piirneb kolmest küljest maatulundusmaa kinnistuga (Vana-Valli, Taga-Oti, Taga-Valli ja Ees-Valli) ning edelast avalikult kasutatava Kalmistu teega. Olemasolev juurdepääs planeeringualale toimub Kalmistu teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Ees-Oti kinnistu jagamine üheks äri- ja büroohoonete maa krundiks ning üheks maatulundusmaa krundiks vastavalt üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele ja üheks transpordimaa kasutamise sihtotstarbega krundiks. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tihehoonestusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Ühtlasi määratakse detailplaneeringuga äri- ja büroohoonete maa krundi ehitusõigus kuni kahe hoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse juurdepääsud, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Juurdepääsud moodustatavale äri- ja büroohoonete maa krundile on tagatud avalikult kasutatavalt Kalmistu teelt ja maatulundusmaa sihtotstarbega krundile moodustatavalt transpordimaa kinnistult.

Kavandatav tegevus on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" kohane. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, puittaimestiku dendroloogiline hinnang, muinsuskaitse eritingimused.

2. Viimsi Vallavalitsuse 12.01.2022 korraldus nr 10 "Laiakülas, kinnistute Lilleoru tee 4, Lilleoru tee 4a, Lilleoru tee 6, Lilleveere tee, osaliselt Lilleoru tee ja Orumetsa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Planeeritav ala, suurusega ligikaudu 4,5 ha, asub Laiaküla lõunaosas, hõlmates kinnistuid Lilleoru tee 6 (89001:001:0194, maatulundusmaa), Lilleveere tee (89001:001:0193, transpordimaa), Lilleoru tee 4 (89001:001:0188, ärimaa), Lilleoru tee 4a (89001:001:0189, transpordimaa), Orumetsa (89001:001:1402, üldkasutatav maa) ja osaliselt Lilleoru tee (89001:010:3739, transpordimaa). Planeeringuala piirneb läänest teemaa kinnistuga Pärnamäe tee L5, põhjast Laiamäe tee äärsete elamukruntidega, idast Väike-Käspre tee äärsete elamukruntidega ja kinnistuga Käspre haljak ning lõunast kinnistutega Lilleoru haljak ja Pärnamäe tee 4. Planeeringuala lääneosas asub ärihoone (kaubanduskeskus) koos parklaga, ülejäänud ala on hoonestuseta, üksikute puudega rohumaa. Planeeringuala lõunapoolne ala on kaetud kõrghaljastusega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa kruntide planeerimine ja ehitusõiguse määramine ärihoonetele, et koos haljastuse- ja teedevõrgustikuga luua kvartali arhitektuurne ja funktsionaalne tervik. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadusega alad.

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline hinnang, liiklusuuring.

3. Viimsi Vallavalitsuse 5.01.2022 korraldus nr 3 "Muuga küla, kinnistu Koorma tn 2a detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Lisa 1 - Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks

Planeeritava ala suurus on ca 4,2 ha ja see paikneb Viimsi poolsaare kaguosas, Muuga külas, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega osaliselt hoonestamata kinnistut Koorma tn 2a (katastritunnus 89012:001:0034). Planeeringuala piirneb neljast küljest tootmismaa kinnistutega (Koorma tn 2, Koorma tn 3, Virna tn 3, Lasti tee 12). Olemasolev juurdepääs planeeringualale toimub Koorma teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koorma tn 2a katastriüksuse jagamine kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning moodustavate kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määratlemine. Koorma tn 2a jagamisel tekkivale hoonestamata krundile nähakse ette tootmismaa sihtotstarbega krunt ladude, angaaride, abihoonete jms. rajamiseks. Moodustuval olemasoleva hoonestusega krundil säilib olemasolev olukord ning kehtiva Detailplaneeringuga määratud ehitusõigus.

Vajalik uuring: topo-geodeetiline uuring.

AUGUST 2021

1. Viimsi Vallavalitsuse 18.08.2021 korraldus nr 359 „Viimsi alevik, kinnistu Madise detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritava ala suurus on 1812 m² ja see paikneb Viimsi poolsaare lõunaosas Viimsi alevikus, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu Madise (katastritunnus 89001:010:0350). Planeeringualal on vähesel määral kõrghaljastust. Planeeringuala piirneb põhja- ja idaküljest maatulundusmaa kinnistutega (Andrese, Sooraua), lõunast transpordimaa kinnistuga (Nelgi tee) ning läänest elamumaa kinnistuga (Nelgi tee 39). Olemasolev juurdepääs planeeringualale toimub Nelgi teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega Madise kinnistu muutmine elamumaa sihtotstarbega krundiks vastavalt üldplaneeringukohasele maakasutuse juhtotstarbele. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tihehoonestusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Ühtlasi määratakse detailplaneeringuga elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe põhihoone ja ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse juurdepääs, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Juurdepääs moodustatavale elamumaa krundile on tagatud avalikult kasutatavalt Nelgi teelt.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja puittaimestiku dendroloogiline hinnang.

2. Viimsi Vallavalitsuse 18.08.2021 korraldus nr 358 „Leppneeme küla, kinnistute Kärimetsa ja Põllu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritava ala suurus on 12 099 m² ja see paikneb Viimsi poolsaare kirdeosas Leppneeme külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu Kärimetsa (katastritunnus 89001:003:1750, pindala 5114 m²) ja maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu Põllu (katastritunnus 89001:003:0155, pindala 6985 m²). Planeeringuala on suures osas kaetud kõrghaljastusega. Planeeringuala piirneb kahest küljest maatulundusmaa kinnistutega (Loosaare, Neemesauna) ning kahest küljest elamumaa kinnistutega (Vainu tee 22, Piirikivi tee 16, Mäe tee 11, Mäe tee 8 ja Kaasiku tee 9). Olemasolev juurdepääs planeeringualale toimub Kaasiku teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kärimetsa ja Põllu kinnistute jagamine neljaks elamumaa kasutamise sihtotstarbega krundiks vastavalt üldplaneeringukohasele maakasutuse juhtotstarbele ning üheks transpordimaa kasutamise sihtotstarbega krundiks. Üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud osaliselt tihehoonestusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Ühtlasi määratakse detailplaneeringuga elamumaa kruntidele ehitusõigus ühe põhihoone ja ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse juurdepääsud, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Juurdepääsud moodustatavatele elamumaa kruntidele on tagatud avalikult kasutatavalt Kaasiku teelt ja planeeritavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja puittaimestiku dendroloogiline hinnang.

JUULI 2021

1. Viimsi Vallavalitsuse 07.07.2021 korraldus nr 322 „Leppneeme küla, kinnistute Lehelinnu tee 12 ja Loosaare tee 10 // Kiigemäe detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritava ala suurus on 4334 m² ning see asub Leppneeme külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistud Lehelinnu tee 12 (katastritunnus 89001:003:1859, pindala 1501 m²) ja Loosaare tee 10 // Kiigemäe (katastritunnus 89001:003:1858, pindala 2833 m²). Planeeritav maa-ala on hoonestatud, kõrghaljastust esineb planeeringualal eelkõige Loosaare tee 10 // Kiigemäe kinnistul. Planeeringuala piirneb kolmest küljest elamumaa sihtotstarbega kinnistutega (Loosaare tee 8, Loosaare tee 6, Leppsilla tee 14 ja Lehelinnu tee 8) ning idast merega. Juurdepääsud on tagatud avalikult kasutatavalt Lehelinnu teelt ning Loosaare teelt, kuhu on seatud sõiduteeservituut. Kinnistutel kehtib Kiigemäe maaüksuse detailplaneering, mis on kehtestatud Viimsi Vallavalitsuse 21.04.2009 korraldusega nr 228.

Algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta planeeringuala krundijaotust ja ehitusõigust. Detailplaneeringuga planeeritakse Lehelinnu tee 12 kinnistuga liita 665 m² suurune osa Loosaare tee 10 // Kiigemäe kinnistust ning moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, millele määrata ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse juurdepääsud, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

JUUNI 2021

1. Viimsi Vallavalitsuse 30.06.2021 korraldus nr 300 „Pringi küla, kinnistute Rummu tee 2 ja Jaanitalu tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritava ala suurus on 10 821 m² ja see asub Pringi küla lääneosas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistu Rummu tee 2 (katastritunnus 89001:003:1894, pindala 10 120 m²) ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Jaanitalu tee (89001:003:1896, pindala 701 m²). Kõrghaljastust esineb planeeringualal tagasihoidlikult, krundil kasvavad üksikud puud. Planeeringuala jääb Läänemere ranna piiranguvööndisse (200 m), kuid ehituskeeluvöönd (50 m) sellele ei ulatu. Planeeritav ala piirneb lõunas hoonestatud üksikelamukruntidega, läänes ja idas hoonestamata üksikelamukruntidega ning põhjas Rummu teega. Juurdepääs planeeringualale on ette nähtud Jaanitalu teelt, mis tuleb välja ehitada.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamukrundi jagamine ja kolme üksikelamukrundi moodustamine, kruntide ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone (välja arvatud olemasoleva hoonestusega krundi osal, kus abihooneid on enam) ehitamiseks, juurdepääsude ja parkimisalade lahendamine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine ning kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Juurdepääsud kruntidele lahendada Jaanitalu teelt (tee määrata avalikult kasutatavaks). Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.
 

2. Viimsi Vallavalitsuse 30.06.2021 korraldus nr 299 „Äigrumäe külas, kinnistu Seene detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritav ala asub Äigrumäe küla kirdeosas ja hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Seene (katastritunnus 89001:001:0966, pindala 18 380 m²). Planeeringuala idapoolne osa on kaetud kõrghaljastusega, samuti esineb kõrghaljastust kinnistut läbivate kraavide ääres, valdavas osas aga on tegu loodusliku rohumaaga. Teid, hooneid ega muid ehitisi kinnistul ei ole, samuti pole kontaktalas kehtestatud DP-sid. Planeeritav ala piirneb põhjakaartes kinnistutega Mäealuse (89001:010:0393), Soopealse (89001:010:2378) ja Põldmaa (89001:010:8433), idas Muuga teega, mis asub Maardu linna haldusterritooriumil, lõunas kinnistuga Hansumäe (89001:010:0247) ja läänes kinnistuga Soone (89001:010:0631). Juurdepääs kinnistule toimub Muuga teelt.

DP koostamise eesmärk on planeeringuala katastriüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast ärimaaks ja transpordimaaks, ärimaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks. DP-ga lahendatakse juurdepääs kruntidele, parkimine, haljastus, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh sademevee lahendus ja heakord. Juurdepääs planeeringualale on ette nähtud avalikult kasutatavalt Muuga teelt (asub Maardu linna territooriumil). DP on kooskõlas Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.
 

3. Viimsi Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldus nr 269 „Äigrumäe küla, Vokki kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritav ala asub Äigrumäe külas ja hõlmab Vokki kinnistu (katastritunnus 89001:010:2230, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 33 352 m²). Planeeritav ala on valdavas ulatuses lage, kõrghaljastust on ala põhjapoolses küljes. Kinnistu piirneb põhjas raudteega, idas üldkasutatava maa kruntidega ja hoonestamata üksikelamukruntidega, lõunas hoonestatud üksikelamukruntidega ning läänes maatulundusmaa sihtotstarbega krundiga, mis on üldplaneeringu kohaselt valdavas ulatuses potentsiaalne elamumaa. Vahetult Vokki kinnistu kõrval idas paikneb ulatuslik ca 24 ha suurune 1997. aastal kehtestatud Loigu 25 detailplaneeringu ala, kus krundid on moodustatud, kuid teed-tehnovõrgud-hoonestus on välja ehitamata. Kogu piirkonna elamuarenduse eelduseks on Allikmäe tee väljaehitamine, milleks on koostatud projekt (Solpro OÜ, töö nr 021018).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast väikeelamumaaks, elamukruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Moodustatakse ka haljasala krunt. Detailplaneeringuga lahendatakse juurdepääs elamukruntidele ja haljasala krundile, parkimine, haljastus, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ning heakord. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud üldplaneeringuga avalikult kasutatavalt Allikmäe teelt. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

MAI 2021

1. Viimsi Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldus nr 197 „Metsakasti küla, kinnistu Osvaldi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritav ala asub Metsakasti küla loodeosas, hõlmates hoonestamata kinnistu Osvaldi (katastritunnus 89001:010:0371, maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala 5935 m²). Kõrghaljastust esineb planeeringualal vähe (kasvavad üksikud puud), krunti läbib kõrgepinge õhuliin. Planeeritav ala piirneb põhjas kinnistutega Kesaniidu tee 14 ja Kesaniidu tee 23, idas kinnistuga Jaanilille, lõunas kinnistuga Heinamaa tee L1 ja läänes kinnistuga Lauri. Juurdepääs planeeringualale toimub Riiasöödi teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine ning kahe tee- ja tänavamaa krundi, ühe kaksikelamumaa krundi ja ühe loodusliku maa krundi moodustamine, kaksikelamukrundile ehitusõiguse määramine ühe kaksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, juurdepääsude ja parkimisalade lahendamine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine ning kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

MÄRTS 2021

1. Viimsi Vallavalitsuse 31.03.2021 korraldus nr 146 „Lubja küla, kinnistu Lubja tee 36 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritav ala asub Lubja küla keskosas, hõlmates kinnistu Lubja tee 36 (katastritunnus 89001:010:2902, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 3425 m²). Planeeringuala piirneb kolmest küljest teedega (põhjas Matka tee, lõunas Kristlepa tee ja läänes Lubja tee), idas külgneb hoonestatud elamukrundiga Arunurme tee 11 (89001:010:2903) ja lähedal loodes on klint. Kõrghaljastust esineb planeeringualal vähe (üksikud puud). Juurdepääs planeeringualale toimub hetkel Lubja teelt, mis aga detailplaneeringuga tuleb sulgeda ja lahendada Kristlepa tee kaudu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamukrundi jagamine ning kahe üksikelamukrundi ja ühe tee- ja tänavamaa krundi moodustamine, elamukruntide ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, juurdepääsude ja parkimisalade lahendamine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine ning kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Juurdepääsud moodustatavatele kruntidele tuleb lahendada avalikult kasutatavalt Kristlepa teelt. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja dendroloogiline uuring.
 

2. Viimsi Vallavolikogu 16.03.2021 otsus nr 13 „Randvere külas, kinnistu Kiviranna tee 15 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”

Planeeritav ala paikneb Randvere küla rannikualal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, hõlmates kinnistu Kiviranna tee 15 (katastritunnus 89001:003:0031, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 945 m²). Lääne- ja lõunapoolsed piirnevad krundid on hoonestatud 1–2-korruseliste üksikelamutega, idas piirnev maaüksus on hoonestuseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Planeeringuala on hoonestuseta ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs kinnistutele toimub Kiviranna teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaakrundi minimaalsuurusest väiksemale krundile ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised, kujunduslikud ja ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti piiritletakse hoonestusalad, määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Planeeritav detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja dendroloogiline hinnang.
 

3. Viimsi Vallavalitsuse 03.03.2021 korraldus nr 95 „Äigrumäe küla, kinnistu Suure-Allikmäe detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritav ala asub Äigrumäe küla lääneosas, hõlmates kinnistu Suure-Allikmäe (katastritunnus 89001:010:0585, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, pindala ca 9,2 ha). Planeeringuala läänepoolne osa on kaetud kõrghaljastusega ja see hõlmab ligikaudu 50% kinnistust, idapoolne osa on kõrghaljastuseta looduslik rohumaa, mida läbib kagu-loodesuunaline kraav. Teid, hooneid ja muid ehitisi kinnistul ei ole. Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistutega Allikmäe (89001:001:1943) ja Äigru (89001:001:1945), idast kinnistuga Aadu (89001:010:0952), lõunast kinnistuga Käära (89001:010:3510) ning läänest Tallinna haldusterritooriumiga (Pärnamäe kalmistu). Juurdepääs kinnistule puudub.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast üksikelamumaaks ja osaliselt kaksikelamumaaks, üksik- ja kaksikelamukruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksik- ja kaksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. Lubatud on planeerida kuni kolm kaksikelamukrunti Allikmäe teega idas vahetult piirnevale alale, kinnistu läänepoolsele alale tuleb planeerida loodusliku maa krunt vastavalt üldplaneeringuga ette nähtud ulatusele. Detailplaneeringuga lahendatakse juurdepääs elamukruntidele ja loodusliku ala krundile, parkimine, haljastus, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh sademeveelahendus ja planeeringualale jääva kraavi toimimise põhimõtted ning heakord. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud üldplaneeringuga avalikult kasutatavalt Allikmäe teelt. Detailplaneering on kooskõlas Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja dendroloogiline uuring.

JAANUAR 2021

1. Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2021 korraldus nr 36 „Tammneeme küla, kinnistu Mereääre tee 5 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritav ala asub Tammneeme küla idaosas, hõlmates hoonestatud kinnistu Mereääre tee 5 (katastritunnus 89001:003:5160, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 3027 m²). Kõrghaljastust esineb planeeringualal vähe (krundil kasvavad üksikud puud). Planeeritav ala piirneb kolmest küljest elamukruntidega (Mereääre tee 1, Mereääre tee 3 ja Mereääre tee 7), põhja poolt ka maatulundusmaa kinnistuga Uus-Kalda ning idast Läänemere rannaga. Ehkki Läänemere ranna ehituskeeluvöönd ulatub planeeringualale, ei sisalda detailplaneering vastuolu looduskaitseseadusega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamukrundi jagamine ja kahe üksikelamukrundi moodustamine, kruntide ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ehitamiseks, juurdepääsude ja parkimisalade lahendamine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine ning kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Juurdepääsud moodustatavatele kruntidele on võimalik lahendada avalikult kasutatavalt Mereääre teelt. Detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

DETSEMBER 2020

1. Viimsi Vallavalituse 23.12.2020 korraldus nr 776 „Laiaküla, kinnistu Vanavahtra detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritav ala hõlmab kinnistu Vanavahtra (katastritunnus 89001:101:3627, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 43 653 m²), mis asub Laiaküla lääneosas, piirnedes läänest Tallinna linna haldusterritooriumile jääva Pärnamäe teega, põhjast riigi omandis oleva kinnistuga Vahemetsa (89001:001:1443), idast kinnistutega Suur-Käspre (89001:010:0315) ja Käspre (89001:010:0458) ning lõunast Laiamäe tee äärsete hoonestatud üksikelamukruntidega (kokku kümme krunti). Planeeringuala on 90% ulatuses kaetud kõrghaljastusega, tihedam igihaljas puistu asub planeeringuala kirdeosas. Teid, hooneid ega muid ehitisi kinnistul ei ole.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu jagamine väikeelamukruntideks ning krundi ehitusõiguse määramine üksikelamute (põhjendatud juhul on väheses mahus lubatud ka kaksikelamud) ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks planeeritakse avaliku kasutusega teemaakrundid ja loodusliku maa krunt/krundid, kuhu määratakse ehitusõigus väikelaste mänguplatsile ja spordirajatistele. Detailplaneeringuga lahendatakse juurdepääsud elamukruntidele ja loodusliku maa kruntidele (sh mängu- ja spordiplatsile), samuti lahendatakse parkimine, haljastus, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted (sh sademevee lahendus), heakord, lisaks määratakse leevendavad meetmed müratasemete vähendamiseks (planeeringuala asub suure liikluskoormusega Pärnamäe tee ääres). Juurdepääs planeeringualale tuleb lahendada avalikult kasutatavalt Pärnamäe teelt. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline uuring ja mürauuring.

NOVEMBER 2020

1. Viimsi Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldus nr 723 „Viimsi alevik, Halli tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“

Planeeritav ala hõlmab Viimsi alevikus Halli tee 5 (katastritunnus 89001:010:5130, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa, pindala 1639 m²) ja Halli tee 7 (katastritunnus 89001:010:5140, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa, pindala 4192 m²) kinnistud, ala suurus kokku on 5831 m². Halli tee on nõukogude ajal väljakujunenud tootmispiirkond, kus asuvad laod ja töökojad. Planeeritav ala piirneb läänest Halli teega (Viimsi vallale kuuluv transpordimaa), lõunast elamukruntidega (Tulika tee 5 ja 6 ridaelamud), idast tootmismaa krundiga (Tulbi tee 4 ehitusmaterjalide ladu ja kauplus) ja põhjast tootmismaa krundiga (Halli tee 3 laohoone). Juurdepääs planeeringualale on avalikus kasutuses olevalt Halli teelt, mis on tupiktee ja millele pääseb Vehema teelt.

Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 124 lõike 2 kohaselt üldplaneeringu elluviimiseks. Algatatud detailplaneeringuga plaanitakse muuta kinnistute vahelisi piire, nii et Halli tee 7 maa-ala suureneb ja Halli tee 5 maa-ala väheneb, muuta osaliselt maakasutuse sihtotstarvet, planeeritakse ehitusõigus äri- ja laohoonetele, lahendatakse juurdepääsud, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Krundile Halli tee 7 kavandatakse väljarenditavad laod/büroopinnad (nn stock-office), krundile Halli tee 5 jääb senine kasutus rehvitöökojana. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.
 

2. Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldus nr 713 „Randvere küla, Tammenurme tee 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“

Planeeritav ala hõlmab Randvere külas asuva Tammenurme tee 5 kinnistu (katastritunnus 89005:001:0040, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 2049 m²). Kinnistu piirneb kahelt poolt avalikult kasutatava teega – lõunas Tammenurme teega ja põhjas Tammeranna teega. Idas ja läänes piirneb Tammeranna tee 5 väikeelamukruntidega. Vahetus naabruses Tammeranna teest põhja pool asub suur haljasala, mis on teemaplaneeringus „Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad“ nimetatud kui haljastu nr 33 „Viimsi-Randvere tee ja Tiitsu teega piirnev metsaala Randvere külas“. Tammenurme tee 5 kinnistul asub suvila, mis lammutatakse.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeerida Tammenurme tee 5 kinnistule ehitusõigus kaksikelamule. Detailplaneeringuga planeeritakse ehitusõigus, juurdepääsud, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Suurim lubatud täisehitusprotsent võib olla 25 ja elamu maksimaalne kõrgus kuni 8,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist, abihoonetel 5 m. Kuna krunt piirneb kahelt poolt avalikult kasutatava teega, on kummalegi elamuosale võimalik planeerida eraldi juurdepääs ja kummalegi eraldada kasutamiseks oma krundiosa. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Planeeringualale on koostatud dendroloogiline hinnang, millega tuleb detailplaneeringu lahenduse koostamisel arvestada. Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.
 

3. Viimsi Vallavalitsuse 11.11.2020 korraldus nr 690 „Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“

Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja see asub Rohuneeme külas, hõlmates kinnistu Sääre tee 22 (katastritunnus 89001:003:1857, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 3204 m²), katastriüksuse Sääre rand (89001:001:1701, sihtotstarbeta maa, 1504 m²) ja osaliselt mereala. Kinnistul Sääre tee 22 asub üksikelamu. Katastriüksus Sääre rand on hoonestamata. Merre on ehitatud kaks kivimuuli-lainemurdjat. Üks neist on katastriüksuse Sääre rand piirides, teine mitte. Planeeritav ala piirneb põhjast ja lõunast üksikelamutega, idast Liivalahega ja läänest üldkasutatava Sääre teega, mille kaudu on alale tagatud juurdepääs. Planeeritav ala hõlmab aktiivses kasutuses oleva avaliku ranna. Rand ei ole välja ehitatud ja on valdavalt üle ujutatud.

Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 124 lõike 2 kohaselt üldplaneeringu elluviimiseks. Katastriüksus Sääre rand on reformimata riigimaa. Algatatud detail-planeeringuga tehakse ettepanek maareformi lõpuleviimiseks arvestades üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad“, mille kohaselt hõlmab suurema osa katastriüksusest Sääre rand teemaplaneeringuga reserveeritud haljastu nr 1 “Liivalahe supelranna ala Rohuneeme külas”. Algatatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada katastriüksus Sääre rand kruntideks, millest randumiskoha krundile tehakse ettepanek määrata elamumaa maakasutuse sihtotstarve ja liita Sääre tee 22 kinnistuga. Planeeringuga tehakse ettepanek krundijaotuseks, planeeritakse randumiskoht, kallasrada, juurdepääsud, Sääre tee 22 ehitusõigus, parkimine, haljastus ja tehnovõrkudega varustatus.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring. Uuring peab hõlmama ka planeeritava veeala kõrguslikke andmeid (sügavusi) planeeritavate lainemurdjate ulatuses pluss 10 m kaugemale.

SEPTEMBER 2020

1. Viimsi Vallavalitsuse 16.09.2020 korraldus nr 499 „Leppneeme küla, kinnistute Sepamäe tee 13, Sepamäe tee 15 ja Sepamäe tee 17 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“

Planeeritava ala suurus on 6629 m² ja see asub Leppneeme küla põhjaosas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud Sepamäe tee 13 (89001:003:0367, pindala 2284 m²), Sepamäe tee 15 (89001:003:1789 pindala 2172 m²) ja Sepamäe tee 17 (89001:003:1791, pindala 2173 m²). Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, kaguosas paikneb kraav. Planeeritav ala piirneb põhjast elamukruntidega Sepamäe tee 11 ja Leppneeme tee 100, teistest ilmakaartest avalikult kasutatava Sepamäe teega, mille kaudu toimub kruntidele juurdepääs.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevate elamukruntide ümberjagamine ja nelja üksikelamukrundi planeerimine, samuti krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse elamukruntidele juurdepääs, parkimine, haljastus, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh sademevee lahendus ja planeeringualale jääva kraavi toimimise põhimõtted, heakord ning avalikes huvides moodustatakse planeeringualale teemaa krundid Sepamäe tee kurvide õgvendamiseks. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja dendroloogiline uuring.

JUUNI 2020

1. Viimsi Vallavolikogu 16.06.2020 otsus nr 40 „Leppneeme külas, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“

Planeeritava ala suurus on 3170 m² ja see paikneb Leppneeme küla rannikualal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud Rannaliiva tee 4 (89001:003:0841, pindala 1630 m²) ja Rannaliiva tee 6 (89001:003:0914, pindala 1540 m²). Planeeringuala on hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1–2-korruseliste üksikelamutega. Juurdepääs kinnistutele toimub Rannaliiva teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, seejuures muuta kinnistute maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks ja mõlemale krundile määrata ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Planeeritav detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.
Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja dendroloogiline hinnang.
 

2. Viimsi Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldus nr 349 "Rohuneeme küla, kinnistute Sääre tee 20 ja Kõrtsi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja see asub Rohuneeme külas, hõlmates kinnistud Sääre tee 20 (89001:003:1749, elamumaa, pindala 2150 m²) ja Kõrtsi (89001:003:1855, elamumaa, pindala 3496 m²). Kinnistul Sääre tee 20 asub üksikelamu koos abihoonetega. Kinnistu Kõrtsi on hoonestamata ja kaetud üksikpuudega. Planeeritav ala piirneb põhjast ja lõunast üksikelamutega, idast Liivalahega ja läänest üldkasutatava Sääre teega, mille kaudu on alale tagatud juurdepääs. Planeeritav ala hõlmab aktiivses kasutuses oleva avaliku ranna. Rand ei ole välja ehitatud ja on valdavalt üleujutatud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühendada kinnistud Sääre tee 20 ja Kõrtsi ning seejärel jagada need omakorda kaheks krundiks pikkupidi, et põhjapoolsele krundile ehitada kahekordne elamu maksimaalse lubatud ehitisealuse pinnaga 200 m². Planeeritav detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja maapinna radoonisisalduse uuring.

MAI 2020

1. Viimsi Vallavalitsuse 27.05.2020 korraldus nr 317 „Lubja küla, Kõrgemaa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“

Planeeringualasse kuulub Lubja külas asuv Kõrgemaa kinnistu (katastritunnus 89001:010:1792, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10 290 m²). Planeeritava alaga külgnevad kinnistud: läänes ja põhjas Kõrgemäe põld 7 (maatulundusmaa, lage ala), põhjas Paenurme tee (transpordimaa, vallale kuuluv tee), idas Paenurme tee 43 (elamumaa, hoonestatud väikeelamu ja kõrvalhoonetega) ja Väike-Kõrgemaa (maatulundusmaa) ning lõunas Paenurme tee 39 (maatulundusmaa, hoonestatud talumaja ja kõrvalhoonetega). Juurdepääs Kõrgemaa kinnistule on olemas Paenurme teelt. Kinnistu on hoonestamata, suuremat osa alast katab kõrghaljastus, läänepoolses küljes läbib ala kraav.

Detailplaneeringu eesmärk on Kõrgemaa kinnistu jagamine ja ühele krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Lubja klindiastangu üldplaneeringu kohaselt on planeeringualal üksikelamukrundi miinimumsuuruseks 1500 m². Planeeritav detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Lubja klindiastangu üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.
 

2. Viimsi Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldus nr 281 „Pärnamäe küla, Linnase tee 28 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“

Planeeringuala hõlmab Linnase tee 28 kinnistu (katastritunnus 89001:010:2307, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 10 967 m²). Planeeritav ala piirneb põhjas Vehema teega, idas Kesk-Kaare teega, lõunas elamukruntide ja Linnase teega ning läänes elamukruntidega. Kinnistu on hoonestatud – sellel paikneb halvas seisukorras olev väikeelamu. Maja lähedal kasvab puid ja põõsaid, kuid valdavalt on kinnistu lage. Kinnistutel Linnase tee 28, Kesk-Kaare tee 69 või tänapäeva Kesk-Kaare tee all võib Mauri Kiudsoo 2006. aasta uuringute põhjal koostatud eksperdihinnangu „Arheoloogilised eeluuringud Harjumaal, Viimsi vallas“ järgi asuda 1960. aastate lõpus lõhutud kivikalme „Rootsi kuninga haua“ põhi. Kalme põhja täpne asukoht ei ole selge.

Planeeringualal kehtib „Pärnamäe küla, Soosepa tee, Vehema tee, Pärnamäe tee ja Lageda tee vahelise ala detailplaneering" (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsusega nr 24), millega planeeriti elamukruntideks ca 18 ha maa-ala, sealhulgas moodustati elamumaa sihtotstarbega Linnase tee 28 krunt. Uue detailplaneeringu koostamise eesmärk on Linnase tee 28 kinnistu kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks. Algatatud detailplaneering on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring. Lisaks tuleb lähtuvalt Muinsuskaitseameti seisukohast detailplaneeringu koostamise faasis viia läbi hoonestuse-eelne arheoloogiline eeluuring, mille tulemuste põhjal on võimalik paremini hinnata, kas kivikalme kultuurkiht ulatub hoonestuse jaoks plaanitud alale ja kas või kui mahukaid arheoloogilisi uuringuid on edasisel ehitusel vaja läbi viia.

APRILL 2020

1. Viimsi Vallavalitsuse 08.04.2020 korraldus nr 220 „Naissaar, Tagaküla / Bakbyni küla, kinnistute Piiri, Piirimetsa ja Naissaare raudtee R7 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“

Planeeritava ala suurus on ca 9 ha ja see asub Naissaarel Tagakülas / Bakbyni külas, hõlmates kinnistud Piiri (89001:001:0305, riigikaitsemaa, pindala 2,59 ha), Piirimetsa (89001:001:0307, riigikaitsemaa, 5,99 ha) ja nende vahele jääva Naissaare raudtee R7 (89001:001:0306, transpordimaa, 3958 m²). Planeeritava alaga piirnevad kinnistud Radari (riigikaitsemaa, 10 564 m²), Viimsi metskond 94 (maatulundusmaa, 107,73 ha) ja Naissaare raudtee R1 (transpordimaa, 2,35 ha).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu Piiri viieks elamukrundiks koos ehitusõiguse määramisega ning määrata kinnistule Piirimetsa täiendav ehitusõigus majutus- ja turismiteenust pakkuvate ehitiste püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Planeeringuga kavandatu vastab Naissaare üldplaneeringule.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline hinnang ja maapinna radoonisisalduse uuring.

VEEBRUAR 2020

1. Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsus nr 15 „Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja Anijärve tee 8 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“
Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha ja see asub Lubja külas, hõlmates kinnistud Anijärve tee 6 (89001:010:2281, üldkasutatav maa, pindala 5010 m²) ja Anijärve tee 8 (89001:010:2283, tootmismaa, pindala 24 m²). Planeeringuala piirneb läänest tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega Anijärve tee 2 ja Lubja tee 32, idast üksikelamukinnistuga Anijärve tee 10 ning kagust hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Kallaku (üldplaneeringut muutev Kallaku ja Serva detailplaneering elamukruntide moodustamiseks on koostamisel). Juurdepääs planeeringualale on tagatud põhjast Anijärve teelt. Anijärve tee 6 kinnistu on hoonestamata ja kaetud hõreda kõrghaljastusega. Anijärve tee 8 kinnistul asus pumpla, mis on tänaseks lammutatud.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute Anijärve tee 6 ja Anijärve tee 8 liitmine ühtseks krundiks, et seejärel jagada tekkinud ühiskrunt neljaks eraldiseisvaks krundiks – üldmaa, ühiskondlike hoonete maa, teemaa ja väikeelamute maa krundiks. Ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega krunt ning tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunt antakse tasuta Viimsi vallale.
Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja mürauuring.

JAANUAR 2020

1. Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsus nr 7Viimsi alevik, Uustalu kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Planeeringuala asub Viimsi alevikus Nelgi tee ja Astri tee vahelisel alal ja hõlmab Uustalu kinnistu (katastritunnus 89001:010:0548, pindala 4778 m², maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Planeeringuala on hoonestamata ja kaetud kõrghaljastusega. Põhja pool üle Nelgi tee on suuremahuline administratiivhoone (endine Pirita lillekasvatuse näidissovhoosi peahoone), kus praegu paikneb Viimsi Vallavalitsus koos kultuurikeskuse ja muude valla asutustega. Astri tee piirkonnas on olemasolev väikeelamuala, lääne poole jäävad ka korter- ja ridaelamud.

Algatatav detailplaneering teeb ettepaneku Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe osas, muutes haljasmaa ärimaaks. Kehtiva teemaplaneeringu „Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad“ kohaselt on planeeritav ala rohevõrgustiku alal haljastu nr 21 koosseisus. Sellest tulenevalt teeb algatatav detailplaneering ettepaneku ka teemaplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata planeeritavale alale ärimaa sihtotstarve ja ehitusõigus neljakorruselise (kuni 11 m) ärihoone ehitusaluse pinnaga kuni 1100 m² rajamiseks, mis arvestaks kinnistul asuva tiigi ja hoonet ümbritsema jääva haljasalaga. Alale peaks moodustama hoonega ühtse terviku moodustava avalikus kasutuses oleva pargiala. Planeeringuga on ette nähtud Nelgi tee laiendamine ja kinnistuga piirneval lõigul asuva Astri tee rekonstrueerimine arendaja kulul.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja dendroloogiline hinnang.
 

2. Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsus nr 4Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Planeeringuala suurus on ca 2,76 ha ja see asub Viimsi vallas Haabneeme aleviku ja Miiduranna küla piiril, hõlmates maaüksused Lahe (katastritunnus 89001:023:0012, pindala 7083 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), Killustiku (89001:023:0013, 6582 m², tootmismaa), Platvormi (89001:023:0014, 4697 m², tootmismaa), Platsi (89001:023:0015, 7163 m², tootmismaa) ja Nõlva (89001:023:0016, 2035 m², tootmismaa). Planeeringuala on hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Ala piirneb põhja poolt merega, edelast Miiduranna küla Kristjani tee elamurajooniga, kagust Muuli teega ja kirdest Muuli tee äärse endise Kirovi kalurikolhoosi tootmisalaga. Juurdepääs kavandatakse Muuli teelt.

Algatatav detailplaneering teeb ettepaneku Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe osas, muutes tootmismaa ja loodusliku rohumaa elamu- ja üldmaaks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritavale alale seitsme üksikelamu maa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine seitsmele üksikelamule koos abihoone(te)ga ning ühe loodusliku maa krundi, ühe teemaa krundi ja ühe puhke- ja spordirajatiste krundi planeerimine. Üksikelamukrundi vähim lubatud suurus on 1200 m² ja suurim lubatud täisehitusprotsent 20. Detailplaneeringuga määratakse tehnovõrkude asukohad, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahendus ning haljastuse põhimõtteline kujundus.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, geoloogiline uuring, mürauuring ja maapinna radoonisisalduse uuring.

NOVEMBER 2019

 1.  20.11.2019 korraldus nr 721 „Randvere külas, Mündi tee 16 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Detailplaneeringu alasse kuulub Mündi tee 16 kinnistu (katastritunnus 89008:003:0052, suurus 6152 m2, maakasutussihtotstarve 100% elamumaa). Planeeringualaga vahetult külgnevad: põhjas Mündi tee 20 (elamumaa), idas Ajaotsa (maatulundusmaa, mets), lõunas Mündi tee 14 (elamumaa) ja läänes Mündi tee L1 (transpordimaa). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mündi tee 16 kinnistu kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Vajalik on ka juurdepääsutee planeerimine ning selle avalikult kasutatavaks teeks määramine. Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

OKTOOBER 2019

 1. 23.10.2019 korraldus nr 648Tammneeme küla, kinnistu Suur-Lutika detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritav maa-ala hõlmab Suur-Lutika (89001:003:5461) kinnistu, mille suurus on ca 3,62 ha. See asub Tammneeme külas mere ääres väljakujunenud elurajooni lähedal. Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, hoonestamata, osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeringualale toimub Tammneeme teelt. Kinnistu piirneb põhjast Lisvi lahega, idast ja läänest hoonestatud elamualadega ning lõunast rohealaga.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada 3,62 ha suurune maatulundusmaa kasutamise sihtotstarbega Suur-Lutika (89001:003:5461) krunt 12 osaks ning moodustada kaheksa ühepereelamumaa krunti üksikelamu koos abihoonega ehitamiseks. Üksikelamukrundi vähim lubatud suurus on 1500 m² ja suurim lubatud täisehitusprotsent 20. Samuti moodustatakse üks puhkeelamu maa krunt, kus säilitatakse looduslik haljastus ja rajatakse kuni kaks puhkuse veetmiseks kasutatavat elamut ehitusaluse pindalaga kokku kuni 300 m². Lisaks moodustatakse juurdepääsutee rajamiseks üks tee- ja tänavamaa krunt pindalaga 2342 m², mis antakse vallale üle tasuta ja kaks rannale pääsu lubavat haljasala maa krunti pindalaga 4892 m² ja 4390 m². Detailplaneeringuga määratakse tehnovõrkude asukohad, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahendus ning haljastuse põhimõtteline kujundus.
  Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja dendroloogiline uuring.

SEPTEMBER 2019

 1. 10.09.2019 otsus nr 57Muuga külas, kinnistutel Lääne-Pööli, Pööli 2, Pööli 3 ning Pöölimetsa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".
  Planeeritav ala (ca 29 ha) asub Viimsi vallas, Muuga külas ning hõlmab kinnistuid Lääne-Pööli (89001:010:3201, pindala 7,19 ha), Pööli 2 (89001:010:3202, pindala 7,12 ha), Pööli 3 (89001:010:3203, pindala 8,67 ha) ning Pöölimetsa (89001:010:3204, pindala 6,44 ha). Planeeringuala piirneb läänest ja lõunast üksikelamutega, idast Muuga Sadamaga ning põhjast Muuga lahega. Planeeringuala on hoonestamata ning kaetud tiheda kõrghaljastusega. Detailplaneeringu eesmärk on rajada Muuga sadama vahetusse naabrusesse kaasaegne, kõrgtehnoloogiline ning keskkonda minimaalselt häiriv teadus- ja tehnopark „Muugatron“. Uute töökohtade tekitamine Viimsi valla territooriumil võimaldab vähendada liikluskoormust Tallinna ja teiste naaberomavalitsuste suunas ning kasutades Põhjaranna teed võimaldab planeerida eksporti ja logistikat nii Muuga sadama kui planeeritava Rail Baltic Muuga kaubaterminali kaudu.
  Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks metsamajandusmaast äri- ja tootmismaaks, haljasala maaks ning osaliselt transpordimaaks, krundipiiride moodustamiseks, ehitusõiguse määramiseks, kruntidele juurdepääsu, liikluskorralduse ja parkimise lahendamiseks, tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks ja krundi haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramiseks. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring; maapinna radoonisisalduse uuring; dendroloogiline uuring; mürauuring.

  Materjalid on kättesaadavad Viimsi valla avalikust detailplaneeringute kaardirakendusest EVALDist siit.

AUGUST 2019

 1. 13.08.2019 korraldus nr 478 "Metsakasti külas, Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine". Planeeringualasse kuuluvad kinnistud: Pikapõllu (89001:001:0488, pindala 29127 m², maatulundusmaa), Jaanilille (89001:001:0487, pindala 30547 m², maatulundusmaa) ja Hobuvankri haljak H1 (89001:001:0491, pindala 2017 m², üldkasutatav maa) ja Riiasöödi tee L1 (89001:001:0620, pindala 6811 m², transpordimaa). Planeeringuala ligikaudne suurus on 6,8 ha. Ala piirneb lõunas väikeelamukruntidega (Metsakasti põik 3, 5, 7, 9, 11, 13 ja 15), läänes väikeelamukruntidega (Metsakasti tee 20, Heinamaa tee 20, Riiasöödi tee 21, Kesaniidu tee 19, 21 ja 23), Väike-Metsakasti kinnistuga (maatulundusmaa) ja Osvaldi kinnistuga (üldkasutatav maa), põhjas riigi reservmaa ning idas Hobuvankri tee L1 (transpordimaa), Randvere tee 175 kinnistuga (elamumaa) ja Viimsi-Randvere teega (transpordimaa).
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta kinnistutel olev maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaast väikeelamute maaks, jaotada vastav maa-ala väikeelamu kruntideks ning määrata krundi ehitusõigus üksikelamute, kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks planeeritakse rekreatsioonialadena üldmaa ja maatulundusmaa krundid ning liiklusmaa krundid ligipääsu tagamiseks. Detailplaneering vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on planeeritaval alal väikeelamute maa (EVR). Detailplaneeringu eesmärk ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“, mille kohaselt läbib ala osaliselt reserveeritud rohevõrgustiku koridori ala, mis tagatakse planeeringuala idaossa roheala kavandamisega.  Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring.

JUUNI 2019

 1. 18.06.2019 otsus nr 46 "Prangli saarel, Lääneotsa külas, kinnistute Seelikuranna, Mölgiliiva, Prangliranna, Vana-Mölgi, Uus-Mölgi, Mölgilaane, Mere-Mölgi, Mölgimetsa, Väike-Mölgi, Taga-Mölgi, Mölgi, Ees-Mölgitoa, Mölgitoa, Taga-Mölgitoa ja Mölgisoo detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".
  Planeeritava ala ligikaudne suurus on 5,2 ha ja see asub Prangli saare lõunarannikul, Lääneotsa külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid Mölgisoo, Seelikuranna, Mölgiliiva, Prangliranna, Vana-Mölgi, Mölgi, Taga-Mölgi, Mölgilaane, Uus-Mölgi, Mere-Mölgi, Mölgimetsa, Väike-Mölgi, Mölgitoa, Ees-Mölgitoa, Taga-Mölgitoa. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaast hooajalise kasutusega elamumaaks, looduslikuks maaks ning tee ja tänavamaaks ning detailplaneeringuga krundijaotuse määramine, mis on tänaseks maakorralduslike toimingute kaudu teostatud, kuid mis samal ajal on vastuolus kehtiva Vanani II maaüksuse detailplaneeringuga. Täiendavalt on detailplaneeringu ülesandeks määrata igale moodustatud suvilakrundile ehitusõigus 1 hooajalise elamu (suvila) ja 1 abihoone ehitamiseks, teha ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1-12, 16, 17 ja 20 määratud ülesannete lahendamine, sh juurdepääsu, liikluskorralduse, tehnovõrkude paiknemise ja keskkonnanõuete ning haljastuse põhimõttelise lahenduse määramine. Planeeritava ala ligikaudne suurus on 5,2 ha ja see asub Prangli saare lõunarannikul, Lääneotsa külas. Planeeringuala paikneb perspektiivses suvituspiirkonnas sh piirneb idast Mölgi e. Prangli saare lõuna sadamaga, mida käsitletakse perspektiivse reisisadamana. Planeeringuala piirneb idast juurdepääsu teega, mis ühendab planeeringuala Mölgi sadama ning saare keskosa läbiva Kelnase teega. Planeeritav ala jääb Prangli hoiualale ja paikneb osaliselt ehituskeeluvööndis. Vajalikud uuringud: topo-geodeetilised uuringud; kõrghaljastuse dendroloogiline hinnang. Sama otsusega algatatakse detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine, arvestades keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut ning Keskkonnaameti seisukohta.
 2. 18.06.2019 korraldus nr 370 "Lubja külas, kinnistu Alajaama tee 10 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".
  Planeeritava ala suurus on 4547 m² ja see asub Lubja külas kavandatavas elurajoonis Viimsi veetööstusjaama lähedal hõlmates tootmismaa kasutamise sihtotstarbega krunti Alajaama tee 10 (89001:010:0236). Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, hoonestatud (alal on 4 hoonet), kaetud hõreda kõrghaljastusega. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada Alajaama tee 10 tootmismaa kasutamise sihtotstarbega krunt 2-ks ning moodustada 1 ärimaa (kavandatav pindala ca 887 m²) krunt ja 1 äri- ja tootmismaa krunt (kavandatav pindala ca 3660 m²). Ärimaa krundile määrata ehitusõigus 2-korruselise ärihoone ehitamiseks. Kavandavatava ärihoone suurim lubatud kõrgus on 9 m (kuni 2 korrust) ja ehitusalune pindala kuni 300 m². Äri- ja tootmismaa krundile määrata tingimused olemasolevate hoonete ümberehitamiseks. Üldine kavandatav ehitusalune pindala 4 hoonele on kuni 1000 m² ja lubatud kõrgus 11 m (uute hoonete puhul kuni 2 korrust). Detailplaneeringuga määratakse lisaks tehnovõrkude asukohad, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahendus ning haljastuse põhimõtteline kujundus. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring; maapinna radoonisisalduse uuring.
 3. 18.06.2019 korraldus nr 369Pärnamäe külas, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".
  Planeeritava ala suurus on 1440 m² ja see asub Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas Kesk-Kaare tee ääres, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Kesk-Kaare tee 75 (89001:010:2423). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus puudub. Krunt piirneb elamukruntidega Kesk-Kaare tee 73, Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja maatulundusmaa Mäe kinnistuga. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada Kesk-Kaare tee 75 elamukrundil kehtiva Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneeringuga (kehtestatud VV 10.02.2004 otsusega nr 24) määratud üksikelamu ehitusalust pinda 110 m²-lt 230 m²-ni ja määrata täiendav ehitusõigus 1 abihoone püstitamiseks ning planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11, 12, 17, 20 ja 22 määratud ülesannete lahendamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on kuni 5,5 m (1 korrus). Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring; maapinna radoonisisalduse uuring.

MAI 2019

 1. 28.05.2019 korraldus nr 316 "Pringi külas, Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".
  Detailplaneeringu alasse kuulub Makrilli tee 4 kinnistu (89001:003:0313, suurus 1119 m², maakasutussihtotstarve 100% üldkasutatav maa). Planeeringualaga vahetult külgnevad: põhjas Makrilli tee (transpordimaa), läänes ja lõunas Makrilli tee 2 (tootmismaa), idas Vanapere (tootmismaa). Makrilli teest põhja poole jäävad elamumaa kinnistud.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Makrilli tee 4 kinnistu maakasutussihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. Makrilli tee 4 planeeritakse ärihoone, millele antakse tootmismaa kõrvalfunktsioon. Viimsi valla mandriosa üldplaneering näeb Makrilli tee 4 ette tootmismaa alaliigi kergetööstuse maa (tähistab keskkonnasõbralike tööstusettevõtete ja nende juurde kuuluvate abi- ning laohoonete maa-ala (nt põllumajandusliku väiketootmise, elektroonikatööstuse, toiduainetetööstuse jms jaoks ette nähtud alad)). Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring.
 2. 21.05.2019 korraldus nr 303 "Leppneeme külas, Leppneeme tee 75//Kuusiku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".
  Detailplaneeringu alasse kuulub Leppneeme tee 75//Kuusiku kinnistu (89001:003:0689), mille suurus on 13596 m² ja maakasutussihtotstarve 100% elamumaa. Planeeritav ala piirneb idas Leppneeme teega (riigimaantee), põhjas Leppneeme tee 77//Laane kinnistuga (elamumaa), loodes Mäelaane kinnistuga (maatulundusmaa), läänes Hundiuru tee 9 kinnistuga (elamumaa) ja edelas Hundiuru teega (Viimsi vallale kuuluv tee). Planeeritav ala on suhtelisel tasane, mõningase langusega põhja suunas. Kinnistu lõunapoolse külje hõlmab kõrghaljastus.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu kaheks krundiks jagamine ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneering vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on Leppneeme tee 75//Kuusiku kinnistul väikeelamute maa. Mandriosa üldplaneeringu kohaselt on see hajaasustuse piirkond, mis sätestab uute elamukruntide suuruse minimaalselt 3300 m². Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring.
 3. 21.05.2019 otsus nr 32 "Prangli saarel, Lääneotsa külas, kinnistu Vana-Elbergi detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".
  Planeeritava kinnistu ligikaudne suurus on 2,4 ha ja see asub Prangli saarel Lääneotsa külas, saare lõunarannikul. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut Vana-Elbergi (89001:002:0049).  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist püstitada Prangli saare üldplaneeringu kohase maatulundusmaa juhtotstarbega alale linnuvaatlustorn (kinnistule Vana-Elbergi). Kuivõrd linnuvaatlustorni soovituslik asukoht jääb ranna ehituskeeluvööndisse, liigitub detailplaneering üldplaneeringut muutvaks, üldplaneeringu kohast maakasutuse juhtotstarvet detailplaneeringuga kavas muuta ei ole.
  Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine avaliku kasutusega linnuvaatlustorni püstitamiseks,  ranna ehituskeeluvööndi vähendamine ja planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1-12, 16, 17, 19, 20 ja 22 määratud ülesannete lahendamine. Keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringule ei algatata. Vajalikud uuringud: topo-geodeetilised uuringud; dendroloogiline uuring.

MÄRTS 2019

 1. 26.03.2019 otsus nr 19 "Randvere külas, kinnistu Tammneeme objekt ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".
  Planeeritava ala suurus on ca 0,7 ha ja see paikneb Randvere külas, rannikualal, hõlmates riigikaitsemaa sihtotstarbega kinnistu Tammneeme objekt (89001:003:1834) ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Tammekivi tee L2 (89001:001:0565). Planeeringuala on osaliselt kõrghaljastatud, ehituskeeluvööndis paikneb endine piirivalvetorn. Planeeringuala jääb kogu ulatuses Läänemere ranna piiranguvööndisse ja ehituskeeluvööndisse ning üldplaneeringuga määratud üleujutatavale alale. Juurdepääs planeeringualale on Tammekivi teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Randvere külas, kinnistul Tammneeme objekt ja lähialal, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine puhkeotstarbelisest maast väikeelamute maaks ning tee ja tänavamaaks, 1 üksikelamukrundi ja 1 tee ja tänavamaa krundi moodustamiseks ja üksikelamukrundi ehitusõiguse määramiseks 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks, krundile juurdepääsu lahendamiseks, ranna-alal vaba liikumise lahendamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks, krundi haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramiseks ja ehitusõiguse määramiseks rannakindlustuse rajamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1-13, 16, 17 ja 20 määratud ülesanded. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, radooniuuring, dendroloogiline hinnang.
 2. 12.03.2019 korraldus nr 141 "Viimsi alevikus, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".
  Planeeritava ala suurus on ca 3,84 ha ja see paikneb Viimsi aleviku lõunaosas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Uus-Pärnamäe (89001:010:0760). Planeeritav ala piirneb läänest väljakujunenud elamupiirkonnaga, idast reformimata riigimaaga ning lõunast AS Milstrand kütuseterminali teenindava raudteega. Ala on hoonestamata, planeeringu lääneosas kaetud osaliselt kõrghaljastusega ja paralleelselt raudteega osaliselt puhverhaljastusega. Ala lääneservas asub olemasolev Meelespea tee ja ala põhja- ning idaservas läbib planeeritavat ala elektri õhuliin.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeerida ruumiline terviklahendus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga määratud perspektiivsele väikeelamute maale - üksikelamu maa, teemaa ja tänavamaa ja loodusliku maa kruntide moodustamine, üksikelamu maa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku ja rohekoridoride moodustamine. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistutega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring; dendroloogiline hinnang (väikeelamu- ja teemaa kruntidele enne lahenduse välja töötamist).
 3. 12.03.2019 korraldus nr 140 "Pringi külas Rohuneeme tee 51b kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".
  Rohuneeme tee 51b kinnistu asub Pringi külas, kinnistu suurus on 10 431 m2 ja see asub Viimsi valla idarannikul. Planeeritav ala hõlmab riigikaitsemaa 100% sihtotstarbega Rohuneeme tee 51b kinnistut. Planeeritav ala piirneb põhjas Rohuneeme tee 51a kinnistuga (korterelamu), loodes Mere tee 11 kinnistuga (üksikelamu), läänes Mere tee 5 kinnistuga (üksikelamu), edelas Kimsi tee 16 kinnistuga (üksikelamu) ja Kimsi tee 14 kinnistuga (hoonestamata elamumaa) ja kagus haljasalaga (üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt ala nr 12 ranna-äärne metsatukk). Juurdepääs Rohuneeme tee 51b kinnistule on Rohuneeme teelt. Alal asuvad endised piirivalve hooned (elamud, majandus- ja abihooned), mis ei ole enam kasutuses. Üks samasse kompleksi kuulunud hoonetest, Rohuneeme tee 51a kinnistul asuv maja on ümber ehitatud korterelamuks.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rohuneeme tee 51b kinnistule ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks (EK – korterelamu maa, ER – ridaelamu maa), täpne sihtotstarvete osakaal antakse detailplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise vajaduse tingib ka asjaolu, et alal kehtiva Pringi küla (poolsaare) osalise detailplaneeringuga (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11.11.1997 otsusega nr 253) määratud lahendus ei ole hetkeolukorras enam sobiv. Lähtuvalt asjaolust, et kehtiva detailplaneeringuga on kinnistul juba ehitusõigus elamute ehitamiseks, samuti Advokaadibüroo TGC Baltic 02.08.2017 poolt koostatud õiguslikust arvamusest ei käsitleta algatatavat detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring.
 4. 12.03.2019 korraldus nr 139 "Viimsi Vallavalitsuse 11.07.2017 korralduse nr 494 „Rohuneeme külas, kinnistute Sadama tee 11, Sadama tee 11a ja Sadama tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ muutmine"
  Viimsi Vallavalitsuse 11.07.2017 korraldusega nr 494 „Rohuneeme külas, kinnistute Sadama tee 11, Sadama tee 11a ja Sadama tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ algatati Tallinna Veespordi Klubi MTÜ esindaja R.Rink'i 08.04.2017 taotluse alusel detailplaneeringu koostamine kinnistutel Sadama tee 11, Sadama tee 11a ja Sadama tee, eesmärgiga laiendada Rohuneeme väikesadama territooriumi, määrata planeeringuala kinnistute, s.h sadamakrundi piirid ja ehitusõigus ning lahendada juurdepääsude, liikluskorralduse ja krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. 03.07.2018 esitasid AS Eesti Loots ja Tallinna Veespordi Klubi ühise avalduse detailplaneeringu ala laiendamiseks, nii et planeeringusse oleksid kaasatud ka kinnistud Sadama tee 7 ja Sadama tee 9 ning kinnistutega piirnev vee-ala. Avaldajate soov on menetleda ühine detailplaneering, et muuhulgas lahendada kinnistute piiride muutmine, lähtudes olemasolevate hoonete paiknemisest ja tegelikust olukorrast. Lisaks soovitakse määrata sadama akvatoorium, ehitusõigus ja ehitusalad, liikluskorralduse põhimõtted ning kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.
  Eelnimetatud põhjusel muudeti Viimsi Vallavalitsuse 11.07.2017 korralduse nr 494 punkti 1 ja sõnastati järgnevalt: „Algatada detailplaneering Rohuneeme külas, kinnistutel Sadama tee 7, Sadama tee 9, Sadama tee 11, Sadama tee 11a, Sadama tee ning kinnistutega piirneval vee-alal, olemasoleva väikesadama laiendamiseks, planeeringuala kinnistute piiride muutmiseks, lähtudes olemasolevate hoonete paiknemisest ja tegelikust olukorrast, ehitusõiguse ja lubatud ehitusalade määramiseks sadamat teenindavate hoonete ja sadamarajatiste (kaitse- ja sildumisrajatiste) ehitamiseks, sadamaakvatooriumi ulatuse määramiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks, juurdepääsude lahendamiseks, liikluskorralduslike tingimuste määramiseks, kallasraja asukoha ja sellele avalikult kasutatava juurdepääsu määramiseks, vajadusel rannakindlustusrajatise ehitamiseks ning planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1–12, 17 ja 20 sätestatud ülesannete lahendamiseks.

JAANUAR 2019

 1. 22.01.2019 otsus nr 4 "Haabneeme alevikus, kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"
  Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 1,1 hektarit ja see paikneb Haabneeme alevikus Sõpruse tee ääres, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Sõpruse tee 4 (89001:010:2897) ning sellega lõunast ja läänest piirnevad tee ja tänavamaa kinnistud (89001:001:0985 ja 89001:001:0984). Planeeringuala lõunaservas on olemasolev konteinerkatlamaja ja krundipiiriga paralleelselt maapealne kaugküttetorustik, krundil paikneb ka puurkaev. Planeeringuala paikneb Haabneeme ajalooliselt väljakujunenud keskusalal, piirnedes idast Sõpruse teega, põhjast ärimaa sihtotstarbega Kaluri tee 5 kinnistuga, läänest üksikelamukruntidega ja lõunast tootmismaa sihtotstarbega Rohuneeme tee 4 kinnistuga. Juurdepääs planeeritavale alale on olemas Sõpruse teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta planeeringualal Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve haljasmaast äri- ja teenindusettevõtte maaks ning osaliselt tehnoehitise maaks. Detailplaneeringuga moodustatakse 1 kontori- ja büroohoone maa krunt ning määratakse krundi ehitusõigus 1 neljakorruselise büroohoone ehitamiseks ja 1 soojusenergia tootmise ja jaotamise maa krunt katlamaja(de)le. Lisaks lahendatakse Detailplaneeringuga liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus. Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring; Maapinna radoonisisalduse uuring; Dendroloogiline hinnang.

DETSEMBER 2018

 1. 18.12.2018 korraldus nr 725 "Miiduranna külas, Madise tee 3//Madise tee kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"
  Madise tee 3//Madise tee kinnistu (katastritunnus 89001:023:0004) suurus on 42072 m2 ja see asub Viimsi valla läänerannikul. Planeeritav ala hõlmab transpordimaa 75% /sotsiaalmaa 25% sihtotstarbega Madise tee 3//Madise tee kinnistut. Detailplaneeringus ei käsitleta kvartalis asuvaid elamukinnistuid. Planeeritav ala piirneb loodes ja edelas merega, kagus Miiduranna sadama territooriumiga, kirdes Trassi (100% transpordimaa), Nõlva ja Lahe (100% tootmismaa) kinnistutega. Juurdepääs alale on Muuli teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Madise tee 3//Madise tee kinnistu kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine ning vajadusel piirangute ja servituudivajaduste määramine. Madise tee 3//Madise tee on suur ja keerulise kujuga kinnistu, mis koosneb tänavatest ja mereäärsest haljasalast. Detailplaneeringu põhiline eesmärk on planeerida loogiline krundijaotus, moodustades eraldi krundid tänavatele, haljasaladele ja olemasolevale tehnilise otstarbega hoonele. Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring.

OKTOOBER 2018

 1. 15.10.2018 korraldus nr 592 "Pärnamäe külas, kinnistud Niine ja Pärnamäe tee 170 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"
  Planeeritav ala suurus on ca 10,5 ha ja see asub Pärnamäe külas ja Lubja külas ning hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid Niine (89001:010:3123) ja Niine (89001:010:3124), lisaks üldkasutatava maa sihtotstarbega munitsipaalkinnistut Pärnamäe tee 170 (89001:010:2190). Planeeringualal hoonestus puudub, planeeringuala hõlmab ka osa klindiastangust, planeeringuala piirneb klindi ülaosas Pärnamäe teega, klindi poolsel osal kohaliku kaitse all oleva Mäealuse maastikukaitsealaga. Planeeringualale jäävad kultuurilise-arheoloogilise tähtsusega kalmed ja Viimsi Mälestuskivi.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringuala kinnistu Niine katastriüksuste sihtotstarve osaliselt elamumaaks, lähtudes Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasest maakasutuse juhtotstarbest, mis on perspektiivne väikeelamute maa hajaasustusviisil (EHR). Detailplaneeringuga moodustatakse 2 ridaelamu maa kasutamise sihtotstarbega krunti (ER), lisaks tee ja tänava maa krundid (LT), mis antakse valla munitsipaalomandisse, kaitseotstarbelise metsa maa krundid (MK) ja muu loodusliku maa krunt (ML) ning määratakse elamukrundi ehitusõigus kuni 18 ridaelamuboksi ehitamiseks, vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ ridaelamukrundi suuruse arvutamise metoodikale. Detailplaneeringuga määratakse ühtlasi planeeritava trepi asukoht klindil, mis ühendab klindi ülaosa Mäealuse teega. Lisaks lahendatakse planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus ja krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.
 2.  09.10.2018 otsus nr 76 "Lubja külas, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"
  Planeeritav ala asub hajaasustusalal, planeeringuala ligikaudne suurus on 0,8 hektarit ning see paikneb Lubja külas, Pärnamäe tee ja Lubja tee ristumiskohal klindipealsel alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Lubja tee 2 (89001:010:2564) ja vahetult teedega piirneva ala (liikluskorralduse lahendamiseks). Planeeringuala on hoonestuseta ja kõrghaljastuseta. Planeeringuala piirneb lõunakaartest Pärnamäe teega ja Lubja teega, põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Vanatoa kallak, mis jääb ühtlasi Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohaselt kohaliku tähtsusega klindi kaitseala koosseisu ning idast hoonestatud elamukrundiga. Juurdepääs kinnistule on olemas Lubja teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta planeeringualal „Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast ärimaaks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kahekorruselise ärihoone ehitamiseks, suurima lubatud kõrgusega kuni 11,0 meetrit, lahendatakse liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus. Detailplaneeringuga lahendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1 – 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 ja 22 määratud ülesanded, mille loetelu võib detailplaneeringu koostamisel uute asjaolude ilmnemisel täieneda.

SEPTEMBER 2018 

 1. 04.09.2018 korraldus nr 507 "Pringi külas, kinnistu Sirge tee 6 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"
  Planeeritava ala suurus on 4409 m² ning see asub valla lääneosas, Pringi külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Sirge tee 6 (89001:003:1860). Kinnistul asuvad kaks elamut ja üks abihoone. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on olemas Kasteheina tee ja Sirge tee ristumiskohast. 
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada 4409 m² suurune üksikelamu maa kasutamise sihtostarbega krunt kaheks ja määrata kruntide ehitusõiguse ühe üksikelamu ja ühe abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse lisaks tehnovõrkude asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ja haljastuse põhimõtteline kujundus. Detailplaneeringuga lahendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1 – 9, 11, 12, 17, 20 ja 22 määratud ülesanded, mille loetelu võib detailplaneeringu koostamisel uute asjaolude ilmnemisel täieneda. Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring; Maapinna radoonisisalduse uuring; Dendroloogiline hinnang.
 2. 04.09.2018 korraldus nr 508 "Pärnamäe külas, kinnistu Kesk-Kaare tee 79 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"
  Planeeritava ala suurus on 1341 m² ja see asub Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas, Kesk-Kaare tee L9/L8 ääres, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Kesk-Kaare tee 79 (89001:010:2425). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamukruntidega Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja Kesk-Kaare tee 85. Planeeritava ala maapind on tasane. Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, suurendada 1341 m² suurusel elamukrundil Kesk-Kaare tee 79 kehtiva „Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneeringuga“ määratud ehitusalust pindala 110 m²-lt 260 m²-ni ning määrata ehitusõigus lisaks ühele üksikelamule ka ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1 – 9, 11, 12, 17, 20 ja 22 määratud ülesanded, mille loetelu võib detailplaneeringu koostamisel uute asjaolude ilmnemisel täieneda. Vajalikud uuringud: Topo-geodeetilised uuringud; Maapinna radoonisisalduse uuring.

JUUNI 2018

 1. 19.06.2018 otsus nr 48 "Leppneeme külas, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"
  Planeeritava ala suurus on 3 085 m2 ja see paikneb Leppneeme külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Lehe kinnistut (89001:003:0491). Planeeringuala piirneb üksikelamute ja metsaalaga, mis valdavalt on üldplaneeringuga reserveeritud elamumaaks. Kinnistu on hoonestamata ja suures ulatuses kõrghaljastatud. Juurdepääs kinnistule on olemas Lännekalda teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta Leppneeme külas 3 085 m² suurusel kinnistul Lehe üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (Elamuehituse Teemaplaneering) kohane üksikelamukrundi vähim lubatud suurus 215 m² võrra väiksemaks, milles arvatakse täiendavalt maha kavandatav teemaa krunt. Kinnistu üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa hajaasustusviisil, kus Elamuehituse Teemaplaneeringu kohaselt on üksikelamukrundi vähim lubatud suurus 3 300 m². Kuivõrd kinnistuga piirnev valla omandis olev Lännekalda tee/Reinu tee on väga kitsas ja seda on ohutu liikluse tagamiseks ja teehoolde teostamiseks vaja laiendada, siis detailplaneeringuga määratakse osa kinnistu Lehe koosseisust teemaaks, mis antakse tasuta valla omandisse. Samuti on vajalik tagada planeeritaval kinnistul paikneva Reinu tee äärse eesvoolukraavi avaliku kasutuse servituut. See on liigilt üldisema planeeringu detailplaneeringuga muutmise põhjendus ja avalik huvi.    Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring; Maapinna radoonisisalduse uuring; Dendroloogiline hinnang.

MAI 2018

 1. 15.05.2018 otsus nr 36 "Metsakasti külas, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 3 600 m² ja see paikneb Metsakasti külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega 2 765 m² suuruse kinnistu Kaasiku (89001:010:3449) ja osaliselt kinnistu Jäätma tee L1 (89001:001:0651). Planeeringuala on hoonestamata ning piirneb läänest 1–2 korrusliste üksikelamutega, juurdepääs planeeringualale on olemas Jäätma teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, laiendada 2765 m² suuruse eraomandis oleva kinnistu Kaasiku arvel Jäätma tee teemaa laiust ning planeerida üks üksikelamukrunt. Detailplaneeringuga muudetakse „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast ja maatulundusmaast tee ja tänavamaaks ning väikeelamute maaks, moodustatakse 1 üksikelamukrunt ning 1 tee ja tänavamaa krunt, määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks, juurdepääsude lahendamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramiseks ja krundi haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramiseks. DP-ga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1 – 9, 11, 12, 17 ja 20 määratud ülesanded. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring; dendroloogiline hinnang; maapinna radoonisisalduse uuring.
 2. 02.05.2018 korraldus nr 229 „Pringi külas, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. 
  Planeeritava ala suurus on ca 27 hektarit ja see paikneb Pringi külas, väljakujunenud elamupiirkonna ja riigimetsa kinnistu Viimsi Metskond 79 vahelisel alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud – Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese kinnistud. Ala on hoonestamata, kohati liigniiske ja kaetud kogu ulatuses kõrghaljastusega.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hajaasustusviisil üksikelamu maa (EP), teemaa (LT) ja loodusliku maa (HL) kruntide moodustamine, üksikelamu maa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku, s.h Vardi tee pikenduse rajamine ja rohekoridoride moodustamine. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.

 


APRILL 2018

 1. 10.04.2018 otsus nr 25 „Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. 
  Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,44 hektarit ja see asub Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/ Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa (M) sihtotstarbega Liliani kinnistut, mis piirneb edelast merega, loodest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Lillemäe, kirdest kinnistuga Viimsi Metskond 92 ja kagust maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Ranna-Lepiku. Planeeritaval alal paikneb üks suvila ja abihoone. Juurdepääs planeeringualale on olemas Männiku teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaa (M) sihtotstarbega kinnistule elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone, millest üks on paadikuur, püstitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse, ja määratakse kinnistule juurdepääsu tagamiseks läbi naaberkinnisasja tee kasutamise tingimused. Detailplaneeringu eesmärgiks muu hulgas on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.
 2. 10.04.2018 otsus nr 26 „Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. 
  Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,1 hektarit ja see asub Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/ Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa (M) sihtotstarbega Kalda-Lepiku kinnistut (89001:001:0115). Planeeringuala piirneb vahetult merega ning hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega Ranna-Lepiku ja Jõesaare ning RMK metsaalaga (maaüksus Viimsi Metskond 92). Planeeritav maa-ala on hoonestamata (säilinud on vaid kelder) ja valdavas osas kaetud kõrghaljastusega. Ajalooliselt jääb planeeritav kinnistu endise Väikeheinamaa küla asukohale, kus hoonestus paiknes valdavalt piki rannikut. Tänaseks on Väikeheinamaa küla ajalooline hoonestus valdavalt hävinud ja juurdepääsuteed rohtunud. Juurdepääs kinnistule on olemas ajalooliselt teelt. Kinnistu piiresse jääv rannaala on kivine ja kohati liigendatud. Kinnistu paikneb Naissaare looduspargi alal. Looduspargi kaitse-eeskirja järgi jääb kinnistu Väikeheinamaa küla piiranguvööndisse, kus uusi hooneid võib püstitada ajaloolistesse ehituskohtadesse või hajaasustusena ning merele mitte lähemale kui 50 meetrit põhikaardile kantud rannaastangu servast. Planeeringuala jääb osaliselt ehituskeeluvööndisse.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaa (M) sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu, kolme abihoone sh olemasoleva keldri renoveerimiseks ja ühe paadikuuri rajamiseks (ehituskeeluvööndisse). Lisaks määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse.
 3. 10.04.2018 otsus nr 27 „Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. 
  Planeeritav ala asub Leppneeme külas, rannikualal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid – Mihkli I (89001:003:5290), Mihkli II (89001:003:5300), Leppneeme Sadama tee 19 (89001:003:6310) ja reformimata riigimaad. Planeeringuala on hoonestamata ja osaliselt kõrghaljastatud. Planeeringuala jääb kogu ulatuses Läänemere ranna piiranguvööndisse, ehituskeeluvööndisse ja üldplaneeringuga määratud üleujutatavale alale.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe üksikelamu maa (EP) krundi, ühe turismi-, matka- ja väljasõidukoha maa (PT) krundi ja ühe teemaa (LT) krundi moodustamine ning rannakindlustuse, avalikult kasutatava ranna-äärse jalgtee ja rannale juurdepääsutee rajamine; üksikelamu maa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks; turismi-, matka- ja väljasõidukoha maa krundile ehitusõiguse määramine ühe põhihoone ja kahe abihoone ning karavani parkla rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.
 4. 10.04.2018 otsus nr 28 „Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. 
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 7,5 ha (täpne suurus ja ulatus selgub hilisema menetluse käigus) ja see paikneb Lubja külas, hõlmates osaliselt maatulundusmaa sihtotstarbega Viimsi Metskond 79 kinnistu (RMK metsamaa) ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Vardi tee L6 ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tee ja tänavamaa krundi moodustamine ning asukoha määramine sõidu- ja kergliiklustee rajamiseks Lubja tee pikendusena. Samuti määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

MÄRTS 2018

 1. 13.03.2018 korraldus nr 139 „Laiaküla külas, kinnistu Muuga tee 4a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ Viimsi Vallavalitsuse 17.04.2018 korralduse nr 203 „Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korralduse nr 139 „Laiaküla külas, kinnistu Muuga tee 4a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ muutmine“ redaktsioonis. 
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,1 ha ning see asub valla lõunaosas, Laiaküla külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Muuga põik 4a (89001:001:0204). Planeeritav kinnistu on hoonestatud ühe üksikelamu ja abihoonega ning kõrghaljastatud. Juurdepääs planeeritavatele kinnistutele on olemas Muuga põik teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kuue üksikelamu maa krundi (EP) ja ühe teemaa krundi (LT) moodustamine ning väikeelamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ elluviimiseks.
 2. 13.03.2018 korraldus nr 140 "Metsakasti külas, kinnistute Riiasöödi tee 30, Sassi, Lauri, Riiasöödi tee ja osaliselt Kesaniidu tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine". 
  Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 9 000 m2 ja see paikneb Metsakasti külas, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Riiasöödi tee 30 (89001:010:2871), üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistud Sassi (89001:010:2874) ja Lauri (89001:010:2873) ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Riiasöödi tee (89001:010:2872) ja Kesaniidu tee (89001:010:2869). Planeeringuala on hoonestamata ning piirneb idast elamutega ja läänest metsaga. Juurdepääs planeeringualale on olemas Riiasöödi ja G.H.Schüdlöffeli teelt. Detailplaneering koostatakse eesmärgiga, muuta osaliselt Viimsi Vallavolikogu 15.08.2000 otsusega nr 165 kehtestatud „Metsakasti IV maaüksuse detailplaneeringut“ krundipiiride ja ehitusõiguse osas ning moodustada endisele puurkaevu (tootmismaa) krundi ja üldmaa krundi asemele 1 kaksikelamumaa krunt, 1 loodusliku maa krunt ja 1 tee ja tänavamaa krunt, lisaks jagatakse kehtiva detailplaneeringu kohane üldmaa krunt kaheks ja moodustatakse 1 tee ja tänavamaa krunt ja 1 loodusliku maa krunt. Kaksikelamumaa krundile määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus 1 kaksikelamu ehitamiseks, tee ja tänavamaa krundid liidetakse Riiasöödi teega.      Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring; maapinna radoonisisalduse uuring.
 3. 27.03.2018 korraldus nr 160 „Pärnamäe külas, kinnistu Kesk-Kaare tee 77 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. 
  Planeeritava ala suurus on 1 440 m² ja see asub Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas, Kesk-Kaare tee L9 ääres, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Kesk-Kaare tee 77 kinnistu (89001:010:2424). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamukruntidega Kesk-Kaare tee 79, Kesk- Kaare tee 75 ja Kesk-Kaare tee 71, millest viimane on ainsana hoonestatud. Planeeritava ala maapind on tasane. Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, suurendada varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusalust pindala, mis kehtiva detailplaneeringu kohaselt on 110 m², lisaks soovitakse krundile ehitada abihoone, mis kehtiva detailplaneeringuga pole lubatud. Krunt asub tiheasustusalal, kus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
 4. 27.03.2018 korraldus nr 161 „Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. 
  Planeeritava ala suurus on ca 1 237 m2 ja see paikneb Tammneeme külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Tammneeme tee 18a kinnistu (89001:003:0356). Planeeringuala on hoonestatud ühe tehnorajatise ehitisega ning suures ulatuses kõrghaljastatud. Krunt piirneb üksikelamumaadega, mis valdavalt on veel hoonestamata, kuid kehtiva ehitusõigusega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Tammneeme ja Haugi teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

VEEBRUAR 2018

 1. 13.02.2018 korraldus nr 67 „Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. 
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,2 ha ja see paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates Heki tee ja Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri tee jalg- ja jalgrattatee vahelist elamukvartalit (sh Kesk tee 1 kinnistu).
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on aleviku elamukvartali teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide ning piirkonna turvalisuse ja teedevõrgu liiklusohutuse tagamiseks tänavavalgustuse servituudi alade määramine.
 2. 27.02.2018 korraldus nr 92 „Haabneeme alevikus, kinnistute Paadi tee 5 ja Paadi tee 7 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.Planeeritava ala suurus on 2 895 m2 ja see paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates ärimaa sihtotstarbega Paadi tee 5 (89001:001:0718) ja Paadi tee 7 (89001:001:0721) kinnistud. Juurdepääs kinnistutele on olemas Paadi teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine, väikeettevõtluse hoone maa sihtotstarbe (ÄV) määramine ärihoone rajamiseks ja liiklusmaa (LT) sihtotstarbe määramine parkla rajamiseks.
 3. 27.02.2018 korraldus nr 121 „Lubja külas, kinnistute Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.Planeeritava ala suurus on 4 997 m2 ja see paikneb Lubja külas, klindipealsel alal, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Paevälja tee 2 (89001:010:3653) ja Paevälja tee 4 (89001:010:3655) kinnistud. Planeeringualal puuduvad olemasolevad hooned ja kõrghaljastus. Planeeringuala piirneb Lubja maastikukaitsealaga ning hoonestamata elamumaadega. Juurdepääs kinnistule on olemas Paelille teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe olemasoleva ridaelamukrundi jagamine kolmeks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

DETSEMBER 2017

 1. 05.12.2017 korraldus nr 859 „Pringi külas, kinnistute Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja Heina tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritav ala asub Pringi küla rannikualal ning hõlmab elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid – Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja transpordimaad Heina tee. Olemasolevast hoonestusest on planeeringualal säilinud kaks eluhoonet ja üks aiamaja. Planeeringuala jääb osaliselt üleujutusohuga alale, Läänemere ranna piiranguvööndisse ja osaliselt ehituskeeluvööndisse.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kuni viie üksikelamu maa krundi, ühe teemaa ja üldmaa krundi moodustamine, üksikelamu maa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu rajamiseks ja olemasolevale paadisillale krundi määramine. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse krundi hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.
 2. 05.12.2017 korraldus nr 860 „Tammneeme külas, kinnistu Ehala tee 5 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritava ala suurus on 3 307 m² ja see paikneb Tammneeme külas, väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Ehala tee 5 (89001:003:0842). Planeeringuala piirneb üksikelamutega ja perspektiivse spordi- ja mänguväljaku alaga. Juurdepääs planeeringualale on olemas Ehala teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi moodustamine, üksikelamukruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistuste hoonestusega ruumilise terviku. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
  Vastavalt Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringule Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted saab väikeelamukrundile kavandada vaid ühe põhihoone – antud juhul üksikelamu ning Elamuehituse piirkondade jaotuse järgi määrata antud piirkonnas planeeritavale alale moodustatava üksikelamukrundi suuruseks minimaalselt 1 500 m2.
 3. 12.12.2017 otsus nr 99 „Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
  Planeeritava ala suurus on 1 756 m2 ja see paikneb Püünsi külas, väljakujunenud elamupiirkonna vahetus läheduses, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega Väike-Platsi (89001:003:0656) kinnistu. Planeeringuala piirneb üksikelamutega, haljasalaga ning metsa-alaga. Planeeringuala on hoonestamata ja kaetud valdavas ulatuses kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeringualale on Ülase teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine väikeelamumaaks ja ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistutega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 4. 12.12.2017 otsus nr 100 „Püünsi külas, kinnistute Altsauna ja Klaukse-Peetri ning mereala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
  Planeeritav ala asub Viimsi poolsaare läänerannikul Püünsi külas ja hõlmab 599 m2 suurust Altsauna lauteri kinnistut (89001:001:0544) ja sellega piirnevat mereala ning 1 112 m2 suurust Klaukse-Peetri kinnistut. Planeeringuala piir täpsustub planeeringu koostamise käigus, kui on selgunud täpne vajalik hõlmatav mereala. Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus ja kõrghaljastus. Juurdepääs planeeringualale on olemas Rohuneeme teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine avaliku väikesadama rajamiseks sh väikesadama kavandamiseks vajaminevate maa-alade reserveerimine, neile vastavalt kasutusotstarbele vajalike sihtsotstarvete määramine, sadama teenindamiseks vajalikele hoonetele ja rajatistele ehitusõiguse määramine. Samuti määratakse tehnovõrkude asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 5. 19.12.2017 korraldus nr 894 „Laiaküla külas, kinnistute Käära tee 46 ja osaliselt Uus-Kopli detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,5 hektarit ning see asub valla lõunaosas, Laiakülas. Planeeritav ala hõlmab elamumaa sihtotstarbega kinnistut Käära tee 46 (89001:010:2925) ja teemaa ulatuses osaliselt (ca 2,08 hektarit) tootmismaa sihtotstarbega kinnistut Uus-Kopli (89001:010:2926). Planeeritav ala on suures ulatuses kõrghaljastatud, kuid hoonestamata. Planeeringuala hõlmab osa Käära teest. Juurdepääs planeeringualale on olemas Käära teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kolme üksikelamu maa (EP) krundi ja kahe teemaa krundi moodustamine ning üksikelamumaa kruntide ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised, kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. elluviimiseks.
 6. 28.12.2017 korraldus nr 916 „Muuga küla, kinnistu Metsaserva tee 1 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritava ala suurus on 892 m2 ja see paikneb Muuga külas, väljakujunenud suvila- ja elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Metsaserva tee 1 (89010:001:0007) kinnistu. Planeeringuala piirneb suvilate ja elamutega ning Metsaserva teega ja Meriste teega. Planeeringualal paikneb üks põhihoone (kauplus-elamu) ja üks abihoone. Juurdepääs planeeringualale on olemas Metsaserva ja Meriste teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbe osakaalu ja ehitusõiguse suurendamine elu-ärihoone laiendamisega. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

OKTOOBER 2017

 1. 10.10.2017 korraldus nr 720 „Rohuneeme külas, kinnistute Väike-Miku ja osaliselt Mikumetsa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
  Planeeritava ala suurus on ca 3050 m² ja see asub Viimsi valla läänerannikul, Viikingi tee ja Rohuneeme tee vahelisel alal. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Väike- Miku (89001:003:1035) ja osaliselt Mikumetsa kinnistut (89001:003:0740). Planeeritav ala piirneb elamukruntidega Rohuneeme tee 140, Viikingi tee 7, Viikingi tee 5, Viikingi tee 3, Rootsi tee 2 ja kinnistutega Suur-Miku ning Luugimetsa.
  Detailplaneeringu eesmärk on kahe üksikelamukrundi ja ühe transpordimaa krundi planeerimine ja elamukruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.
 2. 31.10.2017 korraldus nr 767 „Haabneeme alevikus, kinnistute Rohuneeme tee 41, Viimsi metskond 51 ja reformimata riigimaa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,5 hektarit ja see paikneb Haabneeme alevikus rannikualal, hõlmates kinnistud Rohuneeme tee 41 (äri- ja transpordimaa) ja Viimsi metskond 51 (üldkasutatav maa) ning mereäärse reformimata riigimaa. Planeeringuala piirneb edelast merega, loodest kinnistuga Käo, kirdest Rohuneeme teega ja kagust kinnistuga Viimsi metskond 91. Juurdepääs planeeringualale on tagatud Rohuneeme teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu Rohuneeme tee 41 jagamine äri- ja transpordimaa kruntideks, ehitusõiguse määramine moodustatavale ärimaa krundile ärihoone ehitamiseks ja transpordimaa krundile parkla ehitamiseks, samuti rannakindlustuse rajamine ja ranna-äärse kergliiklustee asukoha määramine ning selle ühendamine Rohuneeme tee äärse kergliiklusteega. Krundi asukohast ja kehtivast detailplaneeringust lähtuvalt määratakse ärihoone arhitektuurilised, kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja - rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 3. 31.10.2017 korraldus nr 787 „Viimsi alevikus, kinnistu Iirise tee 5 detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritava ala suurus on 2 495 m² ja see paikneb Viimsi alevikus, väljakujunenud elamu-piirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu, aadressiga Iirise tee 5 (89001:010:5120). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1 kuni 2 korruseliste üksikelamutega. Kinnistul paikneb üks põhihoone (üksikelamu) ja abihoone. Planeeringuala piirneb lõunast AS-ile Milstrand kuuluva raudteega. Juurdepääs kinnistule on olemas Iirise teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva hoonestatud elamukrundi jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 4. 31.10.2017 korraldus nr 788 „Püünsi külas, kinnistu Taga-Rootsi detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritava ala suurus on 1 344 m2 ja see paikneb Püünsi külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega Taga-Rootsi (89011:001:0039) kinnistut. Planeeringuala piirneb üksikelamutega, on hoonestamata ja valdavas osas kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Aasa teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine üksikelamu maaks ja ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

SEPTEMBER 2017

 1. 05.09.2017 korraldus nr 627 „Metsakasti külas, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“
  Planeeritava ala suurus on 9 064 m2 ja see paikneb Metsakasti külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistud Hansu tee 2 (89001:010:3563), Jäätma tee 17 (89001:010:3183) ja Jäätma tee 15 (89001:010:3181). Planeeringuala piirneb ühelt poolt üksikelamukruntidega, teiselt poolt metsaga. Planeeringualasse hõlmatud Hansu tee 2 kinnistu on hoonestamata, teised kaks kinnistut on hoonestatud elamute ja abihoonetega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Hansu teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine Hansu tee 2 krundi suurendamiseks ja elamukruntidele ehitusõiguse määramine ühe kaksikelamu ja kahe üksikelamu kavandamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

AUGUST 2017

 1. 01.08.2017 korraldus nr 514 „Pringi külas, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“
  Planeeritav ala asub Pringi külas, rannikupiirkonnas Rohuneeme tee ääres ja hõlmab elamumaa sihtsotstarbega Rohuneeme tee 56 ja 56a kinnistuid. Planeeringuala on hoonestatud kolme üksikelamu ja kolme abihoonega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Tammesalu teelt. Planeeringuala paikneb väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, kus ühe- ja kahekorruselised üksikelamud vahelduvad suuremate kõrghaljastatud rohealadega.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride korrigeerimine kolme loogilise kujuga elamukrundi moodustamiseks. Ehitusõiguse muutmist käesoleva detailplaneeringuga ei taotleta, kuivõrd planeeringualal on hooned valdavalt juba välja ehitatud. Planeeringualal säilib Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56a maaüksuste detailplaneeringuga (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 78, 04. mai 1999) määratud ehitusõigus.
 2. 22.08.2017 korraldus nr 581 „Lubja külas, kinnistu Anijärve tee 13 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“
  Planeeritava ala suurus on 3 377 m2 ja see paikneb Lubja küla väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Anijärve tee 13 (89001:010:3387). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud ühe- kuni kahekorruseliste üksikelamutega. Kinnistul paikneb üks põhihoone (üksikelamu). Juurdepääs kinnistule on olemas Anijärve teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) kasutamise sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 3. 22.08.2017 korraldus nr 582 “Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 5 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“
  Planeeritava ala suurus on 2 519 m2 ja see paikneb Randvere külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Aiaotsa tee 5 kinnistu (89008:001:0001). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud ühe- kuni kahekorruseliste üksikelamutega. Kinnistul paikneb üks põhihoone (elamu) ja abihoone. Kinnistul esineb rohkelt kõrghaljastust. Juurdepääs kinnistule on olemas Aiaotsa teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

JUULI 2017

 1. 11.07.2017 korraldus nr 494 “Rohuneeme külas, kinnistute Sadama tee 11, Sadama tee 11a ja Sadama tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“
  Planeeritav ala asub Viimsi poolsaare läänerannikul, Rohuneeme külas ja hõlmab maapealse alana 6 923 m2 suurust ala, s.h kinnistuid Sadama tee 11, Sadama tee 11a ja Sadama tee ning sellega piirnevat vee-ala. Planeeringuala piir täpsustub detailplaneeringu koostamise käigus, kui on selge täpne hõlmatava mere-ala ulatus. Planeeringuala külgneb Rohuneeme sadamaga (lootsisadam). Juurdepääs planeeringualale on olemas Rohuneeme teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rohuneeme sadama maa-ala krundipiiride korrigeerimine, sadama laiendamine, ehitusõiguse määramine sadamarajatistele ja -hoonetele ning juurdepääsude, liikluskorralduse ja krundi tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

JUUNI 2017

 1. 06.06.2017 korraldus nr 384 „Randvere küla, kinnistute Kurekannuse tee 14 ja Meritähe tee 8 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritava ala suurus on 4 558 m2 ja see paikneb Randvere külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Kurekannuse tee 14 (89001:014:0230) ja Meritähe tee 8 kinnistut (89001:014:0016). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1-2 korruseliste üksikelamutega. Kinnistu piirneb läänest ja põhjast elamumaadega, lõunast ja idast metsamaaga.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada 2 594 m² suurune elamukrunt, aadressiga Kurekannuse tee 14 kaheks üksikelamukrundiks ja 1 964 m² suurune elamukrunt, aadressiga Meritähe tee 8 üheks üksikelamukrundiks ja üheks tee ja tänavamaa krundiks. Kurekannuse tee 14 jagamise tulemusel moodustatavale üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundile määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks.
 2. 27.06.2017 korraldus nr 450 „Pärnamäe külas, kinnistute Pärnamäe tee 190 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“
  Planeeritav 2 450 m² suurune ala asub Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ääres klindipealsel alal ja hõlmab ärimaa sihtsotstarbega Pärnamäe tee 190 kinnistut (89001:001:0896). Planeeringuala on hoonestamata, juurdepääsuga Pärnamäe teelt. Detailplaneeringuala vastas teisel pool Pärnamäe teed paikneb olemasolev üksikelamupiirkond.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoone rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoone arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.

MAI 2017

 1. 09.05.2017 korraldus nr 311 „Pärnamäe külas, kinnistute Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritav ala asub Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ääres klindipealsel alal ja hõlmab ärimaa sihtsotstarbega Pärnamäe tee 186 kinnistut (pindala 1559 m², 89001:010:3677) ja tootmismaa sihtotstarbega Pärnamäe tee 188 kinnistut (pindala 2332 m², 89001:010:2588). Planeeringualal paikneb üks hoone ja juurdepääs alale on olemas Pärnamäe teelt. Detailplaneeringuala vastas teisel pool Pärnamäe teed paikneb olemasolev üksikelamupiirkond. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoone rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoone arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.
 2. 16.05.2017 korraldus nr 321 „Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 7 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritava ala suurus on 2 656 m2 ja see paikneb Randvere külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Aiaotsa tee 7 kinnistut (89008:001:0002). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1-2 korruseliste üksikelamutega. Kinnistul paikneb üks hoone (aiamaja). Kogu kinnistu ulatuses esineb kõrghaljastust. Juurdepääs kinnistule on olemas Aiaotsa teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtte.
 3. 16.05.2017 korraldus nr 322 „Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,7 ha ja see paikneb Randvere külas, väljakujunenud mereäärses elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Aiaotsa tee 20 kinnistut (89001:010:4540). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1-2 korruseliste üksikelamutega. Kinnistu piirneb läänest ja põhjast elamumaadega sh osaliselt rannaalaga, lõunast ja idast kõrghaljastusega kaetud maatulundusmaadega. Kinnistul paikneb kaks elamut ja kaks abihoonet. Kinnistu põhjapoolne hoonestamata osa ulatub rannaalani ja paikneb sellega osaliselt ehituskeeluvööndis. Kogu kinnistu ulatuses esineb kõrghaljastust. Juurdepääs kinnistule on tagatud Aiaotsa teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 4. 16.05.2017 korraldus nr 323 „Haabneeme alevikus, kinnistu Nurme tee 29 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“
  Planeeritava ala suurus on 1 905 m2 ja see paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates Nurme tee 29 kinnistut (89001:010:0787). Planeeringuala piirneb läänest ja lõunast elamumaa kinnistutega, idast Nurme teega ja põhjast metsamaaga. Planeeritaval alal on olemas üks põhihoone ja üks abihoone.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 5. 09.05.2017 otsus nr 26 „Pärnamäe külas, kinnistute Mäe, Soosepa 2 maatükk 2, Sooheina tee 7 ja Sooheina tee 9 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
  Planeeritava ala suurus on 3,78 ha ning see asub Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ja Vehema tee ääres. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Mäe ja Soosepa 2 ning elamumaa sihtotstarbega Sooheina tee 7 ja Sooheina tee 9 kinnistuid. Detailplaneeringuga hõlmatud kinnistutel puudub olemasolev hoonestus ja kõrghaljastus. Ala piirneb põhjast ja läänest olemasolevate elamukruntidega, kus elamud ja selleks vajalik infrastruktuur on valdavalt välja ehitatud. Detailplaneeringu alast lõunas paiknevad elamukrundid on hoonestamata ja ette nähtud juurdepääsuteed valdavalt realiseerimata. Planeeringualasse kaasatud Sooheina tee 7 elamumaa sihtotstarbega kinnistu paikneb osaliselt ajaloolisel asulakohal (arheoloogiamälestise nr 27861).
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine üksikelamu maa (EP) ja loodusliku maa (HL) sihtotstarbega kruntideks ja üheks tee maa (LT) krundiks.
  Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe ühekorruselise üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Pärnamäe tee ja Vehema tee äärsed krundid säilitatakse loodusliku alana, et luua puhverala liikluse ja elamute vahele. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

APRILL 2017

 1. Viimsi alevikus, kinnistute Tulbiaia tee 5, Tulbiaia tee L1 ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (04.04.2017 korraldus nr 217)
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,3 ha ja see paikneb Viimsi alevikus, hõlmates elamukrundi Tulbiaia tee 5, kinnistu Tulbiaia tee L1 ja nendega piirnevates lõikudes kinnistud Tulbiaia tee ja Nelgi tee. Planeeringuala hõlmab Tulbiaia tee ja Nelgi tee ristmiku sh bussipeatuse ning piirneb elamumaa kinnistutega. Planeeringualas paiknevad Nelgi tee ja Tulbiaia tee ääred on osaliselt kõrghaljastatud.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maakorralduslike toimingute teostamine – Nelgi tee teemaa ning Tulbiaia tee teemaa katastriüksuste piiride korrektuur ning Nelgi tee ja Tulbiaia tee ringristmiku rajamiseks vajalike laienduste tagamine. Tulbiaia tee 5 krundi ehitusõigust esialgsete plaanide kohaselt muuta pole kavas ja kui detailplaneeringu koostamise käigus ei toimu selles osas muutusi, jääb kinnistul Tulbiaia tee 5 Andrese ja Madise I maaüksuste detailplaneeringuga (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 9. septembri 2008 otsusega nr 78) määratud ehitusõigus kehtima.

MÄRTS 2017

 1. Randvere küla, Tülli tee 22 detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine(14.03.2017 otsus nr 16)
  Planeeritav 1709 m² suurune krunt asub Randvere külas, riigimaantee 11250 Viimsi-Randvere ääres, piirnedes põhjast äri- ja elamumaa krundiga Tülli tee 24, lõunast kaksikelamukrundiga Tülli tee 20 ja läänest Tülli teega.
  Detailplaneering algatati elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamiseks kaheks üksikelamu maa kasutamise sihtotstarbega krundiks, krundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks, juurdepääsu tingimuste määramiseks.
 2. Tammneeme küla, kinnistu Põldmäe 5 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (28.03.2017 korraldus nr 213)
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,4 ha ja see paikneb Tammneeme külas, väljakujunenud mereäärses elamupiirkonnas. Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1-2 korruseliste üksikelamutega. Kinnistu piirneb idast Tammneeme ja lõunast Luhaääre teega. Kinnistu on hoonestamata, vaid ala kagunurgas paikneb ajutise kasutusega abihoone (soojak). Planeeritav ala on osaliselt kõrghaljastatud ja tasase pinnase reljeefiga.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) kasutamise sihtotstarbega krundiks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 3. Rohuneeme küla, kinnistu Sadama tee 3 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (28.03.2017 korraldus nr 214)
  Planeeritava ala suurus on 6 846 m² ning see asub Viimsi valla läänerannikul, Rohuneeme külas, Sadama ja Rohuneeme tee vahetus läheduses, piirnedes lääneküljest vahetult merega ja põhjast Rohuneeme väikesadamaga. Planeeritav ala hõlmab elamumaa sihtotstarbega Sadama tee 3 kinnistut (89001:003:1167) ning osa merealast sh olemasoleva lautrikoha. Kinnistul on olemas üks põhihoone (elamu) ja viis abihoonet. Kinnistu põhjapoolsed piirinaabrid on tootmismaa sihtotstarbega Sadama tee 9 ja Sadama tee 7 kinnistu (sadama ala) ning lõunapoolsed elamumaa sihtotstarbega Rohuneeme tee 109 ja Rohuneeme tee 107a kinnistu. Juurdepääs planeeritavale kinnistule on olemas Sadama teelt. Planeeringuala paikneb osaliselt rannaala ehituskeeluvööndis ja täielikult rannaala piiranguvööndis. Planeeritava ala maapinna reljeef langeb mere suunas, abs. kõrgused jäävad vahemikku 0.09 kuni 3.60.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ja üheks teemaa (LT) krundiks. Mõlemale elamukrundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks ning merepoolsele elamukrundile ajaloolise lautrikoha taastamiseks ja rannakindlustuse rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.

JAANUAR 2017

 1. Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liiva detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (24.01.2017 korraldus nr 51)
  Planeeritava ala ligikaudne suurus on 10,4 ha ja see asub Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa (M) sihtotstarbega Liiva kinnistut, mis piirneb läänest ja lõunast merega, põhjast maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Liivaranna ja idast kinnistuga Sumbergi. Planeeritav maa-ala on hoonestamata, osaliselt võsastunud ning kõrghaljastatud, mille vahele jäävad üksikud liigniiskemad alad. Planeeringuala kagunurgas on ajalooline lautrikoht.
  Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritavale maa-alale krundi hoonestusala määramine; krundi ehitusõiguse määramine; servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse märkimine.

 

 1. Randvere küla, kinnistu Veeringu tee 1detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (20.01.2017 korraldus nr 20)
  Planeeritava ala suurus on 2417 m² ning see asub valla kaguosas, Randvere külas, Muuga tee ääres. Planeeritav ala hõlmab Mündi tee 1 // Veeringu tee 1 kinnistut (89008:003:0016) ning paikneb endises aiandus- ja suvilapiirkonnas, kus valdavaks maakasutuseks on elamumaa. Kinnistul on olemas üks põhihoone (suvila) ja üks abihoone. Kinnistu piirneb Muuga tee, Veeringu tee ja Mündi teega ning läänest elamumaa sihtotstarbega Veeringu tee 3 kinnistuga. Planeeritav ala jääb valdavas osas Muuga tee kaitsevööndisse. Juurdepääs planeeritavale kinnistule on olemas Veeringu teelt. Planeeringuala on osaliselt kõrghaljastatud. Kinnistu idapiiril paikneb kaitsehaljastus (kuusehekk).
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) kasutamise sihtotstarbega krundiks ja kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
 2. Haabneeme alevikus, kinnistu Kasemetsa tee 6 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (31.01.2017 korraldus nr 74)
  Planeeritav ala suurusega 3 449 m² asub Haabneeme alevikus. Planeeritav ala hõlmab elamumaa sihtotstarbega Kasemetsa tee 6 kinnistut (89001:010:1869), paiknedes väljakujunenud elamupiirkonnas. Planeeritav kinnistu on hoonestamata, kõrghaljastus puudub. Juurdepääs planeeritavale kinnistule on olemas Kasemetsa teelt.
  Detailplaneering algatati elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamiseks kaheks üksikelamu maa kasutamise sihtotstarbega krundiks, krundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks, juurdepääsu tingimuste määramiseks.
 3. Rohuneeme külas, kinnistu Madikse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (31.01.2017 korraldus nr 73)
  Planeeritava ala suurus on 1334 m² ning see asub valla loodeosas, Rohuneeme külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Madikse kinnistut (89001:003:1963), piirnedes elamumaa kinnistutega. Planeeritaval kinnistul paikneb kasutusest väljas ehitis, mis on amortiseerunud ja määratakse lammutamisele. Juurdepääs planeeritavale kinnistule on tagatud Annuse teelt servituudiga läbi Viikingi tee 7, Vanani 2, Viikingi tee 3, Viikingi tee 4 kinnistute väljaehitamisel.
  Detailplaneering algatati krundi kasutamise sihtotstarbe määramiseks üksikelamu maaks ja ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks ning juurdepääsu tingimuste määramiseks.
 4. Randvere külas, kinnistu Kibuvitsa tee 6 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (31.01.2017 korraldus nr 72)
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,3 ha ja see paikneb Randvere külas, väljakujunenud mereäärses elamupiirkonnas. Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1-2 korruseliste üksikelamutega. Kinnistu piirneb idast Kibuvitsa tee põikteega ja lõunast Randvere kiriku (kinnismälestis nr 21535) ja kirikuaiaga (kinnismälestis nr 14428). Kinnistul paikneb üks elamu ja majandushoone ning kaks abihoonet. Juurdepääs kinnistule toimub asfaltkattega Kibuvitsa teelt.
  Detailplaneering algatati kinnistu jagamiseks kaheks üksikelamukrundiks ja krundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks ning juurdepääsu tingimuste määramiseks.
 5. Prangli saarel, Lääneotsa külas, kinnistute  Tihiko, Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, Liiseri ja Looranna detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine (17.01.2017 otsus nr 6)
  Planeeritava ala ligikaudne suurus on 14,5 ha ja see asub Prangli saare lõunarannikul, Lääneotsa külas Mölgi sadama vahetus läheduses. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa (M) sihtotstarbega kinnistuid Tihiko, Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, Liiseri, ja Looranna. Planeeritav ala piirneb järgmiste kinnistutega: Mölgisalu, Mölgisalu tee, Mölgiranna, Mölgisoo, Taga-Mölgitoa, Taga-Vanani, Lillebergi-Uuetoa, Suuresoo-Mäe 2 ja Suuresoo-Mäe 1. Planeeritav maa-ala on hoonestamata. Planeeringuga hõivatud ala on valdavas osas kaetud metsaga (männikud), mille vahele jäävad erineva ulatusega lagedamad alad. Suuremad lagedad alad paiknevad planeeringu põhjaosas kohati liigniisketel endistel heina- ja karjamaadel ning ala keskosas. Lõunapoolsed kinnistud ulatuvad osaliselt liivarannani. Planeeringuala piirneb edelast perspektiivse suvituspiirkonna sh Mölgi ehk Prangli saare lõuna sadamaga, mida käsitletakse perspektiivse reisisadamana. Planeeringuala läbib kitsas pinnasekattega tee, mis ühendab planeeringuala Mölgi sadama ning saare keskosa läbiva Kelnase teega. Planeeritav ala paikneb osaliselt ehituskeeluvööndis ja Prangli hoiualal ning piirneb idast Prangli maastikukaitsealaga.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kaheksa kinnistu jagamine hooajalise kasutusega elamumaa- (ES), kaitseotstarbelise metsa maa- (MK) ja teemaa (LT) krundiks. Elamumaa kruntidele on ette nähtud ühele kuni kahekorruselisele suvilale ja ühekorruselistele abihoonetele ehitusõiguse määramine. Lisaks määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis kujundavad looduskeskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse, ja määratakse planeeringuala läbiva tee kasutamise tingimused naaberkinnisasjadele juurdepääsu tagamiseks. 

DETSEMBER 2016

 1. Viimsi alevikus, kinnistu Liilia põik 4  detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (13.12.2016 otsus nr 100)
  Planeeritava ala suurus on 2000 m², see asub Viimsi alevikus väljakujunenud hoonestusega elurajoonis ning hõlmab hoonestatud elamukrunti Liilia põik 4 (endine aadress Liilia tee 5).
  Planeeritav ala on suhteliselt korrapärase kujuga ja see piirneb põhjast elamukruntidega Aiandi tee 2d (üksikelamu), Suur-Sepa tee 2//3//6 ja Väike-Sepa tee 2//4 (korterelamud), idast ridaelamukruntidega Astri põik 16 ja Astri põik 11, lõunast üksikelamukrundiga Liilia põik 2 ja läänest Liilia teega. Planeeritav ala on suhteliselt tasane, maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 27.50 kuni 28.50 meetrit. Juurdepääs planeeringualale toimub Liilia põik teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on õigusliku aluseta püstitatud korterelamu seadustamine ja sellest tulenevalt krundi kasutamise sihtotstarbe ja üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine väikeelamute maast korterelamu maaks. Ehitusõiguse määramisel on lubatud aluseks võtta olemasoleva hoone ehituslikud näitajad, täiendava ehitusõiguse määramise õiguseta. Krunt asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering.
 2. Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (28.12.2016 korraldus nr 794)
  Planeeritava ala suurus on umbes 0,7 ha ning see asub Püünsi külas Viimsi poolsaare põhjaosas Rohuneeme tee ja Püünsi tee vahel. Planeeritav ala hõlmab kinnistut Rohuneeme tee 112, osaliselt kinnistuid Rohuneeme tee ja Püünsi tee. Planeeritav ala on suhteliselt korrapärase ristküliku kujuga ala. Planeeritava ala maapinna kõrgus väheneb ühtlase langusega mere suunas, abs. kõrgused jäävad vahemikku 1,0 kuni 5,0 m. Kinnistul varasemalt asunud hooned on lammutatud, kinnistu on praegu hoonestamata, kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb põhjast elamukruntidega Rohuneeme tee 114 ja Püünsi tee 2, lõunast elamukruntidega Rohuneeme tee 110, Lepiku tee 5, Lepiku tee 5a ja Püünsi tee 4, idast Püünsi teega ja läänest Rohuneeme teega. Juurdepääs planeeringualale toimub Rohuneeme teelt ja Püünsi teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks 50% elamumaa ja 50% ärimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele juurdepääsuks vajaliku teemaa sihtotstarbega krundiks. Lisaks määratakse elamukruntide ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, elamu- ja ärimaa krundile ühe elu- ja ärihoone ehitamiseks, sh krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Krunt asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering.

NOVEMBER 2016

 1. Äigrumäe külas, kinnistu Allika tee 3 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (08.11.2016 korraldus nr 693)
  Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2,9 ha ja see asub Äigrumäe küla lõunaosas Muuga tee ja Õunapuu tee naabruses, Allika tee lõpus. Planeeritav ala hõlmab kinnistut Allika tee 3. Planeeritavat ala ümbritsevad järgmised kinnistud: Allika tee 5, Männikusalu, Allika tee 2, Rajasauna ja reformimata riigimaa (reservmaa piiriettepanek AT0702090068). Maa-ala on reljeefilt tasane (abs. kõrgused jäävad vahemikku 15.5 kuni 16.5) ning ebakorrapärase kujuga. Kinnistu on hoonestatud ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub Allika teelt, kinnistut läbib ka juurdepääs naaberkrundile Allika tee 5.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe üksikelamumaa krundi ja ühe kaitseotstarbelise metsa maa krundi moodustamiseks ja elamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks, lisaks naaberkinnisasjale Allika tee 5 juurdepääsu tingimuste määramiseks.
 2. Lubja külas, kinnistu Uuetoa detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (08.11.2016 korraldus nr 694)
  Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2,09 ha, millest 2,06 ha moodustab kinnistu Uuetoa ja ~ 3100 m² sellega piirnev teemaa. Planeeritav ala asub Lubja küla edelaosas, Lubja tee ja Tuletorni puiestee ristumiskohal ning piirneb kinnistutega Lubjalossi, Lubjanõlva tee L1, Lubjanõlva tee 2, Tuletorni puiestee 4, Tuletorni puiestee 2, Lubjamõisa, Lubja tee, Nurme ja Papli. Maa-ala on reljeefilt ebatasane, tugeva langusega kirde suunas (abs. kõrgused jäävad vahemikku 31.0 kuni 40.0), kuid on korrapärase kujuga. Tegu on endise talukohaga ning kinnistu kirdeosa on hoonestatud (üksikelamu ja abihooned) ning hoonestuse ümber ka osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub hetkel Lubja teelt.
  Detailplaneeringu eesmärk on kahe üksikelamumaa krundi, kahe tee ja tänavamaa krundi ja ühe loodusliku maa krundi moodustamiseks ning elamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks, Tuletorni puiestee L1 ja Lubja  tee teemaa piiride korrigeerimiseks kinnistuga piirnevates lõikudes, juurdepääsu tingimuste määramiseks.
 3. Leppneeme külas, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (23.11.2016 korraldus nr 719)
  Planeeritava kinnistu suurus on 6848 m² ja see asub Leppneeme tee ja Soome lahe vahelisel alal Leppneeme tee ja Leppneeme sadama tee ristmikust ca 80 meetri kaugusel idas. Planeeringuala piirneb läänest kinnistuga Leppneeme tee 93, idast kinnistuga Vana-Sepa, põhjast Soome lahega ja lõunast Leppneeme teega. Reljeefilt ebaühtlane – maapind langeb tugevalt põhja suunas, abs. kõrgused jäävad vahemikku 0.0 kuni 5.5. Krunt on kujult suhteliselt korrapärane, Leppneeme tee poolses osas paikneb üksikelamu mitme abihoonega. Tegu on ranna-äärse maastikuga, kus kasvab sellele iseloomulik madalam taimestik, kõrghaljastust peaaegu ei esine. Kinnistul on kehtiv detailplaneering (Mäeotsa maaüksuse detailplaneering – kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006. a otsusega nr 87). Juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub Leppneeme teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritavale alale kahe üksikelamukrundi, ühe tee ja tänava maa krundi ja ühe loodusliku maa krundi moodustamine, elamukrundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks määratakse elamukrundi hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga. Planeeringuala asub üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering.

OKTOOBER 2016

 1. Laiaküla küla, kinnistu Uus-Käspre ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (18.10.2016 korraldus nr 652)
  Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 11 000 m² ning see asub Laiaküla küla edelaosas, Narva maantee ja perspektiivse Käspremäe tee ristumiskohal. Planeeritav ala hõlmab kinnistut Uus-Käspre ja kinnistuga külgnevates lõikudes Narva maantee ja Käspremäe tee kinnistuid. Planeeritava ala täpne suurus ja piirid määratakse detailplaneeringu koostamise käigus.
  Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, maapinna abs. kõrgused jäävad vahemikku 34,0 kuni 38,0 m. Kinnistu on hoonestamata, valdavalt kaetud kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb põhjast elamukruntidega, läänest ja idast metsaste aladega ning lõunast Jõelähtme valla territooriumil asuva hoonestamata loodusliku maaga. Juurdepääs planeeringualale toimub planeeritavalt Käspremäe tee ja Narva maantee ristmikult.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Uus-Käspre kinnistu (89001:010:1604) sihtotstarve maatulundusmaast äri-, tootmis- ja maatulundusmaa (30%/30%/40%), üldkasutatava maa (100%) ja transpordimaa (100%) sihtotstarvetega kruntideks, ehitusõiguse määramine tootmis- ja büroohoone(te) rajamiseks ja krundil paikneva rohevõrgustiku teemaplaneeringu kohase haljastu nr 31 asukoha määramine. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ningsõidu-, kergliiklusteede, parkimisalade paiknemine ja liikluskorralduse põhimõtted. Lisaks krundi asukohast lähtuvalt hoone(te) arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, kujundades ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga. Planeeritav ala asub Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering.
 2. Naissaarel, Lõunakülas/Storbyn külas, kinnistu Rooseni detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (11.10.2016 otsus nr 90)
  Planeeritav 1,37 ha suurune kinnistu Rooseni (89001:001:0390) asub Naissaarel Lõunaküla/ Storbyn küla territooriumil, piirnedes põhjast kinnistutega Uus-Glubi, Glubi ja osaliselt reformimata riigimaaga, idast kinnistuga Kiini, lõunast Soome lahega ja läänest kinnistuga Tominga. Planeeritava maa-ala reljeef on ebaühtlane, maapind langeb lõuna ja kagu suunas, absoluutkõrgused jäävad vahemikku 0,0 kuni 4,0 meetrit. Maa-ala on suhteliselt lage, üksikute puudega ranna-äärne niiduala. Juurdepääs planeeringualale toimub olemasolevalt teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada hoonestamata kinnistu kaheks krundiks, milledele määratakse ehitusõigus hooajalisele elamu/kodumajutuse hoonele ning suvisele kunstigaleriile ja ateljeele. Lisaks määratakse servituudi ettepanek kinnistut läbivale teele, lahendatakse detailplaneeringuga krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, määratakse hoonete arhitektuursed tingimused, kujundades ümbritseva asumiga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub planeeritavasse keskkonda. Planeeritav ala asub Naissaare üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal ja kuivõrd detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks, on detailplaneeringu koostamine planeerimisseaduse § 142 kohaselt kohustuslik.

JUUNI 2016

 1. Randvere külas, kinnistu Tammelaane ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (21.06.2016 otsus nr 75)
  Planeeritav ca 13,8 ha suurune maa-ala asub Randvere küla territooriumil, piirnedes põhjast üksikelamukrundiga Mereääre tee 62, loodest maatulundusmaa sihtotstarbega krundiga Mäeotsa, lisaks piirneb põhjast ja kirdest Muuga lahega. Idast piirneb planeeringuala Tammekivi teega, lõunast reformimata riigimaaga, edelas asub hoonestatud elamukrunt Tiitsu tee 5, läänes asub riigile kuuluv kinnistu Tammemetsa. Planeeritav maa-ala on reljeefilt ebatasane, maapind langeb tugevalt mere suunas – absoluutkõrgused jäävad vahemikku 15,0 kuni 2,5 meetrit. Maa-ala on tervikuna kaetud metsaga, rannajoont on ligikaudu 400 meetrit. Juurdepääs planeeringualale puudub, see tuleb lahendada detailplaneeringuga Tammekivi tee kaudu läbi reformimata riigimaa.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, planeerida külasid ühendav ranna-äärne jalakäiate tee ja/või jalgrattatee, rannakindlustus, tervisespordi väljak, lahendada piirkonna sademevee ärajuhtimissüsteem, ühtlasi jagada rohevõrgustikust väljajääv ala üksikelamumaa kruntideks, määrata krundi ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, samuti krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualadega arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub planeeritavasse keskkonda. Planeeritav ala asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel hajaasustusalal, detailplaneeringu koostamine on vajalik, kuivõrd detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muutmiseks. Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 142 alusel Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ muutmiseks. Kinnistu Tammelaane ja reformimata riigimaa detailplaneeringule algatatakse ühtlasi keskkonnamõju strateegiline hindamine.

MAI 2016

 1. Laiaküla küla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (10.05.2016 korraldus nr 334)
  Planeeritava ala suurus on 2941 m² ja see asub Laiaküla külas Muuga põik tee ääres, ligikaudu 200 meetri kaugusel Muuga teest. Planeeringualal kasvab kõrghaljastus, kus domineerib lehtpuu, kontaktvööndis asuvad ulatuslikud männikud. Planeeritavat ala ümbritsevad järgmised kinnistud: põhjast Muuga põik, idast elamukrundid Muuga põik 4 ja Muuga põik 4a, lõunast kinnistu Käspre ja läänest kinnistu Vana-Käspre. Maa-ala on reljeefilt tasane, hoonestus puudub. Juurdepääs kinnistule toimub Muuga põik teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada kinnistu tee ja tänavamaa krundiks ja üksikelamumaa krundiks ning määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Planeeritav ala asub Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga ja ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ elluviimiseks.
 2. Laiaküla küla, kinnistute Väike-Käspre ja Lilleoru tee 23 ning osaliselt Lilleoru tee detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (10.05.2016 korraldus nr 335)
  Planeeritava ala ligikaudne suurus on 11 600 m² ja see asub Laiaküla külas Lilleoru tee väljaehitatud lõigu lõpus, planeeritavad elamukrundid piirnevad Lilleoru teega loodes. Planeeritavat ala ümbritsevad järgmised kinnistud: Uus-Kaarle, Käspre, Muuga põik 2a ja Lilleoru tee 21. Maa-ala on reljeefilt tasane, hoonestatud (mõlemal krundil asuvad üksikelamu ja abihoone), üksikute puudega või puudegruppidega. Juurdepääs kinnistule Lilleoru tee 23 toimub Lilleoru teelt, kinnistule Väike-Käspre toimub juurdepääs Muuga põikteelt (ühendus Lilleoru teega hetkel puudub).
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada kinnistud kuueks üksikelamumaa krundiks ning määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Planeeritav ala asub Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ elluviimiseks.
 3. Metsakasti küla, Taganiidu tee 32 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (10.05.2016 korraldus nr 336)
  Planeeritava ala suurus on 3636 m² ja see asub Metsakasti külas Taganiidu tee äärsel alal. Lõunast piirneb elamukrundiga Taganiidu tee 34, läänest kinnistuga Uuesauna III ja põhjast ning idast kinnistuga Taganiidu tee. Maa-ala on reljeefilt tasane, hoonestuseta ja haljastuseta looduslik rohumaa. Juurdepääs krundile toimub Taganiidu teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga kehtestatud krundi kasutamise sihtotstarvet üldmaast üksikelamumaaks ja tee- ja tänavamaaks ning määrata üksikelamumaa ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Krunt asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ elluviimiseks.
 4. Metsakasti küla, Ploomi tee 14 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (10.05.2016 korraldus nr 337)
  Planeeritava ala suurus on 2492 m² ja see asub Metsakasti külas endise aiandusühistu Kirss territooriumil. Planeeringuala piirneb elamukruntidega Ploomi tee 16, Mäepealse tee 9, Mäepealse tee 7, Pirni tee 13, Pirni tee 11, Pirni tee 9 ja Ploomi tee 12, edelast piirneb kinnistu Ploomi teega. Kinnistu on suhteliselt tasase reljeefiga ning kaetud kõrghaljastusega, kinnistul asub üks abihoone ning kaks tiiki, mis enne ühisveevärgi rajamist oli kasutusel tuletõrjeveevõtu kohana. Juurdepääs krundile toimub Ploomi teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada tootmismaa kasutusotstarbega krunt kaheks üksuseks ning moodustada üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt ja üks haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krunt. Ühtlasi määratakse üksikelamumaa krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks ning määratakse haljasala maa kujundamise põhimõtted, s.h määratakse ala laste mänguväljakule. Krunt asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks eelnevale krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ elluviimiseks.
 5. Randvere küla, kinnistu Karikakar detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (31.05.2016 korraldus nr 386)
  Planeeritava ala suurus on 15 954 m² ja see asub Randvere küla lõunaosas, Muuga teest ligikaudu 100 meetri kaugusel idas. Planeeringuala puhul on tegu endise aiandusühistu Karikakar territooriumiga, detailplaneeringusse on hõlmatud teedevõrk ja teemaa koosseisu jääv endine puurkaevu alune maa. Puurkaevu krunt on reljeefilt tasane ja kaetud kõrghaljastusega, krundil paikneb puurkaev-pumbamaja, mis pole enam kasutusel ning likvideeritakse. Juurdepääs puurkaevu krundile toimub Ellerheina teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist moodustada üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt, üks haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krunt ja korrastada tänavavõrk, moodustades maakorralduse põhimõtetele vastavad tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundid. Lisaks määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga. Samuti määratakse tehnovõrkude asukohad ja liikluskorralduse põhimõtted ning haljasala kujunduspõhimõtted, s.h nähakse ette asukohad laste mänguväljaku ja spordiplatsi rajamiseks. Krunt asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ elluviimiseks.
 6. Viimsi alevikus, kinnistu Vehema tee 5 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (31.05.2016 otsus nr 65)
  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,5 ha, hõlmates kinnistu Vehema tee 5 ja sellega lõunas ning läänes piirnevad alad. Kinnistul Vehema tee 5 paiknes AS-i Viimsi Vesi puurkaev, mis on tänaseks kasutusest väljas. Maa-ala on reljeefilt tasane, valdavalt looduslik rohumaa, kus asub pumbamaja. Juurdepääs planeeringualale toimub hetkel Vehema teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on territooriumi kruntideks jaotamine, tee ja tänavamaa ning korterelamute maa kasutamise sihtotstarvetega kruntide moodustamine, krundi hoonestamine korterelamuga, hoone tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine, sidusa teedevõrgu ja liikluskorralduse planeerimine ning krundi haljastuspõhimõtete määramine, kujundades ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punkti 1 ja § 142 lõike 1 punkti 1 alusel, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks perspektiivsest väikeelamute maast korterelamu- ja ärimaaks.
 7. Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (31.05.2016 otsus nr 66)
  Planeeritav 5108 m² suurune kinnistu asub Tammneeme külas Tammneeme tee ääres endise segusõlme territooriumi idaosas. Planeeritav ala külgneb kinnistutega Tammeoru tee 7, Tammneeme pumpla, Pällu tee 4 ja Akinta. Planeeritav maa-ala on reljeefilt tasane, kuid on kaetud kõrghaljastusega. Põhjas ja idas asub tihedama krundijaotusstruktuuriga elurajoon, lõunapoolsele territooriumile on planeeritud ridaelamud, mis on seni rajamata, läänes paikneb tootmisettevõte Akinta. Juurdepääs planeeringualale toimub Tammneeme teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada kinnistu kolmeks üksuseks ja moodustada üks kaksikelamukrunt, üks tee- ja tänavamaa krunt ja üks loodusliku haljasmaa krunt ning määrata elamukrundi ehitusõigus ühe kaksikelamu ehitamiseks. Planeeritav ala asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 ja 3 ning § 142 lõike 1 punkti 1 alusel Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ punkti 4.1 muutmiseks, mille kohaselt peavad kõik elamud asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal.
 8. Pringi külas, kinnistu Uus-Jaani detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (31.05.2016 otsus nr 67)
  Planeeritav 0,65 ha suurune kinnistu asub Pringi külas ligikaudu 160 meetri kaugusel Rohuneeme teest idas ja külgneb põhjast Rummu teega ning idast Saluveere teega. Planeeritav maa-ala on reljeefilt tasane, kuid on kaetud kõrghaljastusega. Põhjas ja idas asub tihedama krundijaotusstruktuuriga elamurajoon, lõunas asuv hoonestus on hajusam – tegu on väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnaga. Juurdepääs planeeringualale toimub Rummu teelt ja Saluveere teelt.
  Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada kinnistud üksikelamumaa krundiks, määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks ning määrata sademevee ärajuhtimise toimimiseks kinnistut läbivale kraavile servituut. Planeeritav ala asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 ja § 142 lõike 1 punkti 1 alusel Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringute „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ ning „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ muutmiseks.

APRILL 2016

 1. Äigrumäe külas, kinnistu Männikusalu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (27.04.2016 otsus nr 60)
  Planeeritav kinnistu on 20,78 ha suurune eramaa, mis asub kahe küla – Äigrumäe küla ja Muuga küla – territooriumil. Planeeritavast teest ca 300 meetrit edelasse jääb Pärnamäe maasäär. Planeeritav ala on reljeefilt suhteliselt ühtlane, kuid on kohati liigniiske. Maa-ala on hoonestamata, osaliselt kaetud kõrghaljastusega, osaliselt looduslik rohumaa. Planeeritav ala piirneb kinnistutega Käära, Aadu, Roosimäe, Oiusöödi, Ees-Oiusöödi, Kadaka, Reinu, Vesiniidu 2, Muuga tee 27, Muuga tee, Muuga tee 25, Muuga tee 23, Muugat ee 21, Allikmäe tee ja lõunast reformimata riigimaaga (riigi reservmaa piiriettepanekutega AT0702090068 ja AT0702090066).
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on territooriumi kruntideks jaotamine ja tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõiguse määramine sõidutee ja kergliiklustee ehitamiseks ning tehnovõrkudega varustamiseks.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 124  lõigete 1 ja 10, § 125 lõike 2 ning     § 128 lõike 1 alusel, kehtiva Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu osaliseks muutmiseks väikeses mahus haljasala maast väikeelamumaaks.

MÄRTS 2016

 1. Haabneeme alevik, kinnistute Heki tee 18 ja Heki tee 20 detailplaneeringu algatamata jätmine (29.03.2016 otsus nr 47)
 2. Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja   Uus-Madise ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (29.03.2016 otsus nr 46)
  Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 0,4 ha ja see asub Viimsi alevikus Gerbera tee ja Tare tee ristumiskohal, mis külgneb lõunast raudteega. Planeeritav ala on ümbritsetud üksnes teedega ning teiste elamukruntidega ei piirne, kinnistu Vana-Andrese lõunapiiril asub kanalisatsiooni ülepumpla. Maa-alal kasvab kõrghaljastus, läbi kinnistu Vana-Andrese on rajatud kaks pinnasteed. Reljeefilt on maapind tasane keskmine kõrgusmärk jääb vahemikku 32,0 – 32,5 meetrit. Maa-ala on hoonestuseta. Planeeritava ala suurus on ligikaudne ning täpsustub detailplaneeringu koostamisel.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe üksikelamukrundi moodustamine ning nende ehitusõiguse määrmaine, lisaks avalikult kasutatava tee ja tänavamaa nõuetekohase laiuse tagamine, võimaldamaks perspektiivis siduda Viimsi aleviku ja Merivälja asumi teedevõrk.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 124  lõike 1 ja 10, § 125 lõike 1 punkti 1, § 125 lõike 2 ning § 128 lõike 1 alusel, kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muutmiseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks ja tee ja tänava maaks.

VEEBRUAR 2016

 1. Viimsi alevikus, riigi reservmaa piiriettepanekuga AT0508230044 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (04.02.2016 otsus nr 8)
  Planeeritav maa-ala on ligikaudu 4,0 ha suurune reformimata riigimaa, mis asub Viimsi aleviku ja Pärnamäe küla piiril, jäädes mõlema küla territooriumile. Planeeritava maa-ala reljeef on ebaühtlane – maapind langeb tugevalt lõuna ja edela suunas, kõrguste vahe on keskmiselt 5 meetrit. Maa-ala on hoonestamata rohumaa, Suur-Kaare tee ääres paikneb kaks tehnorajatist. Põhjast piirneb maa-ala hoonestamata rohumaaga, kus on algatatud detailplaneering kaksikelamute ehitamiseks, idas asub üksikelamutega kvartal, lõunas on Vehema tee ja selle ääres tootmishooned, lisaks väike eralasteaed, läänes asub looduslik rohumaa, korterelamud ja tootmishooned. Juurdepääs planeeringualale toimub Vehema teelt ja Suur-Kaare teelt. Planeeritava ala suurus on ligikaudne ning täpsustub detailplaneeringu koostamisel.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on territooriumi kruntideks jaotamine ja kruntide ehitusõiguse määramine algkool-lasteaia, staadioni ja ridaelamute ehitamiseks, hoonete tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine ja teedevõrgu, liikluskorralduse ning haljasalade planeerimine, kujundades ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
  Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 124  lõigete 1, 2 ja 10, § 125 lõike 1 punktide 1 ja 3, § 125 lõike 2 ning § 128 lõike 1 alusel, kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muutmiseks väikeelamute maast ja perspektiivsest väikeelamute maast haridusasutuse maaks, puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maaks, haljasala maaks ja väikeelamu maaks.

JAANUAR 2016

 1. Kelnase küla, kinnistute Tiitovi ja Paadi detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (05.01.2016 korraldus nr 1). Planeeritava ala suurus on 3850 m² ja see asub Kelnase külas, saart läbiva tee ja mere vahelisel alal. Kelnase sadamast jääb maa-ala ligikaudu 230 meetri kaugusele lõunasse ning Ülesaare kämpingukompleksi juurde viivast teest põhjapoole. Planeeritav ala piirneb kinnistutega Jänese, Karu, Priidu, Ülesaare tee L2 ja Kelnase tee. Planeeritava ala maapinna kõrgus väheneb ühtlase langusega mere suunas, abs. kõrgused jäävad vahemikku 5.0 kuni 2.0. Planeeritav ala on osaliselt hoonestatud, kinnistul Tiitovi paikneb üksikelamu koos mitme abihoonega, kinnistute mõned osad on kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeringualale toimub Ülesaare teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta kehtivat detailplaneeringut ja jagada kinnistu Tiitovi kaheks elamukrundiks ning korrigeerida kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõigust. Moodustatavatele elamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe suvemaja ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 80 m², ühtlasi lahendatakse krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, määratakse hoonete arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva hoonestusega harmoneeruva, saare eripära arvestava ruumilise terviklahenduse.
 2. Randvere küla, kinnistu Randvere tee 205 detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (19.01.2016 korraldus nr 59). Planeeritava ala suurus on 2434 m² ja see asub Randvere külas riigimaantee 11250 Viimsi-Randvere ääres. Tegu on endise talukohaga, kus varasemalt paiknes ka tänaseks likvideeritud puurkaev ning krundil asuvad lisaks amortiseerunud elamu, kuur ja kelder. Krunt piirneb põhjast hoonestuseta maatulundusmaa kinnistuga Uus-Kreiukse, idast Randvere teega, lõunast hoonestatud elamukrundiga Randvere tee 203 ja läänest hoonestatud elamukruntidega Viirpuu tee 2 ja Viirpuu tee 4. Juurdepääs planeeritavale krundile toimub Randvere teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta Viimsi Vallavolikogu 13.11.2001. a otsusega nr 226 kehtestatud Reinu I osalise maaüksuse detailplaneeringut ning jagada viimasega planeeritud puurkaevu krunt kaheks üksikelamukrundiks ja määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Krunt asub tiheasustusalal, kus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
 3. Metsakasti küla, kinnistute Vesiniidu tee 1 ja Vesiniidu tee 3 detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (19.01.2016 korraldus nr 60). Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,17 ha ning see piirneb põhjast Vesiniidu teega, idast Muuga teega, lõunast kinnistuga Loovälja haljak ja läänest elamukrundiga Vesiniidu tee 5.  Krunt on hoonestatud ja haljastatud, juurdepääs krundile toimub Vesiniidu teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist planeerida varem kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud üldmaa krundile kergliiklustee, moodustades sellele iseseisva tee- ja tänavamaa krundi ning ülejäänud üldmaa osast suurendada üksikelamukrunti. Krunt asub tiheasustusalal, kus üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kergliiklusteele.

JAANUAR 2015

 1. Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 9a, osaliselt Hämariku tee, Aiandi tee 11, Mõisa tee 3, Mõisa tee 4, Mõisa tee 5, Mõisa tee 7, Mõisa tee 9 ja reformimata riigimaa ning osaliselt kinnistute Mõisa tee 1 ja Viimsi mõisa park detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse (27.01.2015 otsus nr 5).
  Planeeritav ala hõlmab ca 1,4 ha suurust ala, mis asub Aiandi tee ääres ning piirneb Viimsi mõisa pargiga, Hämariku tee 8, Aiandi tee 9, 13 ja Mõisa tee 6 kinnistutega.
  Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, hoone olulisemate arhitektuurinõuete ning rajatise ehitus- ja kujundusnõuete seadmine, tarbel servituutide vajaduse määramine, kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine.

VEEBRUAR 2015

 1. Pärnamäe külas, kinnistu Puukooli detailplaneering (17.02.2015 korraldus nr 243). Planeeritava ala suurus on 3300 m2 ja asub Lageda põik ääres ning piirneb Tulbiaia põik 3, 5, Vehema tee 24, 26, 28, Lageda põik 3, 4, 5 ja 6 kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine ja kahe üksikelamukrundi moodustamine ning krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine ja haljastuspõhimõtete määramine.

MÄRTS 2015

 1. Püünsi külas, kinnistu Püünsi tee 10 detailplaneering (5.03.2015 korraldus nr 413). Planeeritava ala suurus on 1203 m2 ja asub Püünsi tee ja Kristle tee nurgal ning piirneb Püünsi tee 10, 12c, Kristle tee 3 ja 7 kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe üksikelamu ja abihoone ehitamine.
 2. Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas kinnistu Tammiku (27.03.2015 korraldus nr 487; Planeeritava ala suurus on ca 2,6 ha ja asub saare edelaosas, kirikust ca ühe kilomeetri kaugusel läänes ning piirneb Viimsi metskond 92, Ropsi, Koka, Kelemendi, Salu ja Uus-Kelemendi kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 26 100 m² suuruse kinnistu jagamine ja nelja elamukrundi moodustamine ning suvemajade ja abihoonete ehitamine. Lisaks moodustatakse kaks maatulundusmaa (metsamaa) sihtotstarbega katastriüksust ja üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning lahendatakse kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.);
 3. Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 82b (31.03.2015 korraldus nr 534; Planeeritava ala suurus on ca 2966 m2 ja see asub Püünsi küla edelaosas Rohuneeme tee ja Viikjärve vahelisel alal. Põhjast piirneb krunt kinnistuga Viigi 2, lõunast hoonestatud elamukrundiga Rohuneeme tee 82a. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe elamukrundi ja ühe maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.);

APRILL 2015

 1. Pringi küla, kinnistu Sarapuu tee 6 (23.04.2015 korraldus nr 626; Planeeritava ala suurus on 3750 m2 ja külgneb põhjast riigimaaga, teistest ilmakaartest elamukruntidega Jalaka tee 5, Sarapuu tee 4 ja Saare tee 6. Planeering algatati kinnistu jagamiseks kaheks ja moodustatavale krundile ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramiseks ja juurdepääsude lahendamiseks.).
 2. Tammneeme küla, kinnistud Sambla, Fii-Bal, Villemi ja lähiala (23.04.2015 korraldus nr 627; Planeeritava ala suurus on 2864 m2 ja asub Tammneeme tee, Randvere tee ja neid ühendava tee vahelisel alal, tegu on endise Tammneeme kaupluse krundi ja seda ümbritseva maa-alaga, mis on hetkel hoonestuseta. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide liitmine ja moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine ühe äri- ja laohoone ehitamiseks ning liikluskorralduse, krundi tehnovõrkudega varustamise ja haljastuse lahendamine.).
 3. Laiaküla küla, kinnistu Muuga põik 6a (28.04.2015 korraldus nr 682; Planeeritava ala suurus on 3118 m2 ja asub Muuga põik ääres ja piirneb Muuga põik 4a, 6, 8 ning Taga-Kaarle kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, juurdepääsu lahendamine, krundi kõrghaljastusega alade asukohtade määramine, perspektiivsest raudteest tulenevate müratasemete vähendamise meetmete määramine, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine.).

MAI 2015

 1. Kelvingi küla, kinnistu Kelvingi ranna-ala ja lähiala (5.05.2015 korraldus nr 697; Planeeritava ala suurus on 6684 m2 ja asub Kelvingi küla hoonestuse ja väikesadama vahelisel puhkeotstarbelisel ranna-alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kõlakoja ehitamiseks ja tantsupõranda rajamiseks, ühtlasi tehakse detailplaneeringuga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks).
 2. Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 19d (21.05.2015 korraldus nr 782; Planeeritava ala suurus on 2543 m2 ja asub Tammneeme tee ääres ning piirneb Männi VIb, Tammneeme tee 19c, 21 ja 21a kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva detailplaneeringuga määratud kruntide piiride muutmine, moodustades suurema krundi, samuti kehtiva ehitusõiguse muutmine ning rohevõrgustiku koridori maa-ala täpsustamine.).

JUUNI 2015

 1. Pringi küla, kinnistu Rohuneeme tee 61a (26.06.2015 korraldus nr 1153).
  Planeeritava ala suurus on ca 1,2 ha ja külgneb põhjast kinnistuga Rohuneeme tee 61b (kus asub samuti ridaelamusektsioon), idast Rohuneeme teega, lõunast elamukrundiga Rohuneeme tee 59c ja läänest kinnistuga Rohuneeme tee 59d. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute Rohuneeme tee 61a ja Rohuneeme tee 59d liitmine ja moodustatavale krundile täiendava ehitusõiguse määramine olemasoleva ridaelamusektsiooni laiendamiseks ja kuni kaheksa abihoone ehitamiseks (koos olemasolevate abihoonetega).

AUGUST 2015

 1. Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa (25.08.2015 vastu võtnud otsuse nr 75).
  Planeeritav 5,3 ha suurune maa-ala asub Viimsi alevikus, Pärnamäe küla piiril ning paikneb Aiandi tee ja reformimata riigimaa ning Vehema tee vahelisel alal. Planeeritava maa-ala reljeef on ebaühtlane – maapind langeb tugevalt lõuna suunas, kõrguste vahe on keskmiselt 5 meetrit. Maa-ala on valdavalt hoonestamata rohumaa, kinnistul Aiandi tee 30 paikneb aga Viimsi mõisahoonete kompleksi kuulunud küün (ait-kuivati). Idas asub elamukvartal, läänes korterelamud ja tootmiskompleks, lõunasse jääb looduslik rohumaa (reformimata riigimaa). Juurdepääs planeeringualale toimub Vikerkaare teelt ja Vehema teelt.
  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on territooriumi kruntideks jaotamine ja kruntide hoonestamine kaksik- ja ridaelamutega, ühe ärikrundi planeerimine (istikute müügiga tegelemiseks) ja sellel asuva ait-kuivati rekonstrueerimiseks ärihooneks ning uue ärihoone ehitamiseks, hoonete tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine ja teedevõrgu ning haljasalade planeerimine, kujundades ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.

SEPTEMBER 2015

 1. Rohuneeme küla, kinnistu Vana-Valli detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (15.09.2015 korraldus nr 1483; Planeeritava ala suurus on 1,67 ha, see asub Rohuneeme külas Kalmistu tee ja mere vahelisel alal, paikneb risti rannajoonega, samas mereni ei ulatu. Maatükk on kirde-edelasuunaline pikaksvenitatud üksus, mille pikkus on orienteeruvalt 350 meetrit, laius Kalmistu tee poolses otsas 37 meetrit, merepoolses otsas 67 meetrit. Planeeritava ala ärimaaks määratav osa piirneb läänest elamukrundiga Suur-Ringtee 43 ja looduslikuks maaks määratava krundi osa kinnistuga Uus-Oti, põhjast kinnistuga Kivineeme, idast kinnistutega Otti-II ja Ees-Oti.
  Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine,tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, teedevõrgu ja liikluskorralduse määramine ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine ja servituutide seadmine.).

NOVEMBER 2015

 1. Rohuneeme küla, Väike-Valli (11.11.2015 korraldus nr 1738).
  Planeeritava ala suurus on 2578 m² ning see asub Rohuneeme külas Suur-Ringtee ja mere-äärse kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Maatükk on edela-kirdesuunalise orientatsiooniga suhteliselt korrapärase kujuga, maapinna kõrgusmärk väheneb ühtlase langusega loode suunas, absoluutkõrgused jäävad vahemikku 4.0 kuni 2.5. Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt.
  Detailplaneering algatatakse krundi kasutamise sihtotstarbe määramiseks puhke- ja spordirajatise maaks ja ehitusõiguse määramiseks merespordiklubi jaoks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks, planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1 – 13, 17, 19 ja 20 määratud ülesannete lahendamiseks.

DETSEMBER 2015

 1. Viimsi alevik, kinnistu Tulbiaia tee 48 (15.12.2015 korraldus nr 2057). Planeeritava ala suurus on 1505 m² ja see asub Viimsi alevikus Nelgi tee ja Tulbiaia tee ristumiskohal. Maatükk on kolmnurkse kujuga hoonestuseta elamukrunt, üksikute puudega (valdavalt kõrghaljastuseta) looduslik rohumaa. Piirneb idast ja lõunast teedega, läänest hoonestatud elamukrundiga Paju tee 2, põhjast hoonestamata elamukrundiga Tulbiaia tee 46. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusõigust, kohandades selle krundi uuele omanikule sobivamaks. Detailplaneeringuga muudetakse ehitusalust pindala, hoonete arvu, lubatud ehitusala paiknemist krundil, elamu kõrgust ja korruselisust ning katuse kalenurka. Krunt asub alevikus ja Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
 2. Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 86 (15.12.2015 korraldus nr 2058). Planeeritava ala suurus on 1452 m² ja see asub Pärnamäe külas Soosepa tee L1 ja Kesk-Kaare tee L10 ristumiskohal. Krunt on korrapärase kujuga hoonestuseta elamukrunt, haljastus puudub. Krunt piirneb kolmest küljest elamukruntidega Linnase tee 4, Linnase tee 2 ja    Kesk-Kaare tee 88, põhjast ja idast Soosepa teega ja Kesk-Kaare teega. Planeeritava ala maapind on tasane, abs. kõrgused jäävad vahemikku 36.5 kuni 37.0. Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusalust pindala, mis kehtiva detailplaneeringu kohaselt on 110 m², lisaks soovitakse krundile ehitada abihooneid, mis kehtiva detailplaneeringuga pole lubatud. Krunt asub tiheasustusalal, kus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
 3. Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81 (15.12.2015 korraldus nr 2059). Planeeritava ala suurus on 1440 m² ja see asub Pärnamäe külas Kesk-Kaare tee L9 ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Mäe vahelisel alal. Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamukruntidega Kesk-Kaare tee 75, Kesk-Kaare tee 79 ja Kesk-Kaare tee 83, millest viimane on ainsana hoonestatud, idast piirneb loodusliku rohumaaga. Planeeritava ala maapind on tasane, abs. kõrgused jäävad vahemikku 47.0 kuni 46.5. Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusalust pindala, mis kehtiva detailplaneeringu kohaselt on 110 m², lisaks soovitakse krundile ehitada abihoone, mis kehtiva detailplaneeringuga pole lubatud. Krunt asub tiheasustusalal, kus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.

VEEBRUAR 2014

 1. Laiaküla küla, Taga-Käspre (21.02.2014 korraldus nr 142; planeeritava ala suurus on ca 0,48 ha, asub Lilleoru tee ja Laiamäe tee nurgal ning piirneb Käspre, Laiamäe tee 10, 23 ja Lilleoru tee 21 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kolme üksikelamukrundi ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine kinnistule Taga-Käspre, krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning kruntidele juurdepääsude lahendamine).
 2. Laiaküla küla, Väike-Käspre (28.02.2014 korraldus nr 165; planeeritava ala suurus on ca 0,49 ha ja asub Lilleoru tee ääres ning piirneb Käspre, Muuga põik 2a, Lilleoru tee 21, 23 ja Uus-Kaarle kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks ja krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning kruntidele juurdepääsude lahendamine).

MÄRTS 2014

 1. Pringi küla, Laaneotsa tee 1 – 18, Laaneotsa tee 20, Laaneotsa tee 22, Laaneotsa tee 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, Laanekivi tee 16 ja Laaneotsa tee (14.03.2014 korraldus nr 230; planeeritava ala suurus on ca 9,72 ha ja asub Vardi tee ääres ning piirneb Ees-Telli, Laaneotsa tee 19, 26, Laanekivi tee 12, 24, 29, Laaneserva tee 8, 11, Laanelinnu tee 6, 7, Laanelille tee 4a ja Vardi tee 29 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kehtiva ehitusõiguse muutmine elamukrundi suurima lubatud ehitusaluse pindala suurendamiseks kuni 10 % krundi pindalast, s.t krundi planeeritav ehitusalune pindala on ligikaudu 350 m²).
 2. Viimsi alevik, Daalia tee 12 (14.03.2014 korraldus nr 231; planeeritava ala suurus on ca 0,28 ha ja asub Daalia tee ääres ning piirneb Daalia tee 10, Begoonia tee 9, 11, 13 ja Raudtee R1 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kahe üksikelamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks).

APRILL 2014

 1. Pringi küla, Kimsi põik 3, Kimsi põik 5, Kimsi põik 7 ja Kimsi põik 9, Kimsi põik L1 (11.04.2014 korraldus nr 397; planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha, piirneb Tallinna lahe ning Pringi Jahisadam II, Kimsi tee 11, 17, 17a, 19, 21, 23 ja 35a kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on Viimsi Vallavolikogu 13.07.2000. a otsusega nr 134 kehtestatud Pringi Jahisadam, Pringi Jahisadam I ja Pringi Jahisadam II katastriüksuste detailplaneeringuga määratud krundijaotuse ja ehitusõiguse muutmine – varasema kahe elu- ja ärihoone asemele planeeritakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning määratakse sadamahoonele uus asukoht. Ühtlasi kujundatakse maa-ala haljastuspõhimõtted, et tagada rohevõrgustiku toimimine ning määratakse tingimused vaba kallasraja kasutamiseks ning juurdepääsud sellele.).
 2. Haabneeme alevik, Karulaugu tee 13 ja osaliselt Karulaugu tee 15 (11.04.2014 korraldus nr 398; planeeritava ala suurus on ca 1,2 ha ja asub Karulaugu tee ääres ning piirneb Randvere tee 8, Karulaugu tee 11, 14, 16 ja 17 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kruntide piiride ja ehitusõiguse korrigeerimine kavandatava spordihoone ehitusaluse pindala suurendamiseks, lisaks kahe tenniseväljaku ehitamiseks välitingimustesse).
 3. Haabneeme alevik, Küti tee 13, Küti tee 20 Küti tee L2 ja osaliselt Küti tee lõik 1 (11.04.2014 korraldus nr 399; planeeritava ala suurus on ca 0,75 ha ja asub Küti tee ääres ning piirneb Viimsi metskond 79, Nirgi tee 11, 13, 15, 17, 19, Kuuse, Küti tee 11a ja 18a kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kehtiva krundijaotuse ja ehitusõiguse muutmine nelja üksikelamukrundi moodustamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks).
 4. Püünsi küla, kinnistud Viigi 1 ja Viigi 2 (25.04.2014 korraldus nr 489; planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha ja asub Tormilinnu tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 80, 82, 82a, 82b, 84, Püünsi tee 24, 26, 28, 30, 32, Püünsi põik 1 ja 3 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kolme elamukrundi moodustamine, krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, üldmaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine ja selle haljastuspõhimõtete kujundamine).

JUULI 2014

 1. Püünsi küla, kinnistu Pikaneeme ja lähiala (22.07.2014 korraldus nr 928; planeeritava ala suurus on ca 1,2 ha ja asub Tallinna lahe ääres ning piirneb Rohuneeme tee, Vana-Vanani ja Järve kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on ranna-äärse puhkeala planeerimine, puhkeala toimimiseks vajalikele rajatistele ehitusõiguse määramine ning haljastuspõhimõtete kujundamine).

AUGUST 2014

 1. Rohuneeme külas asuva kinnistu Rohuneeme tee 144 (26.08.2014 korraldus nr 1043; planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 142, Rootsi VIII ja Eigi I kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on krundi ehitusõiguse määramine ühe kaksikelamu ja abihoone ehitamiseks).
 2. Tammneeme küla, Tammneeme tee 55 (26.08.2014 korraldus nr 1042; planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Tammneeme tee ääres ning piirneb Taga-Pearna ja Põldmäe 4 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on ühe kaksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitusõiguse määramine).
 3. Pärnamäe külas, kinnistu Vehema tee 35 (26.08.2014 korraldus nr 1040; planeeritava ala suurus on ca 0,18 ha ja asub Vehema tee ääres ning piirneb Pärnamäe veehoidla, Vehema tee 33 ja 37 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning avaliku kasutusega kallasraja asukoha määramine).

OKTOOBER 2014

 1. Haabneeme alevik, Tammepõllu teega põhjas piirnev riigimaa (9.10.2014 otsus nr 74). Planeeritav ala hõlmab ca 11,05 ha suurust reformimata riigimaad, mis asub Haabneeme aleviku põhjaosas Tammepõllu tee äärsel maa-alal. Planeeritav ala piirneb läänest kinnistutega Heldri II, Heldri tee 35, Heldri tee 33, Heldri tee 23, põhjast kinnistutega Anso, Lubjametsa, Lehtmetsa tee 15, Lehtpuu tee 11, Lehtpuu tee 9, Lehtpuu tee 5, Põldheina tee 12, Põldheina tee L2 ja Põldheina tee 13 ning idast ja lõunast Randvere teega ja Tammepõllu teega. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, hoone olulisemate arhitektuurinõuete ning vajaduse korral rajatise ehitus- ja kujundusnõuete seadmine, servituutide vajaduse määramine, kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine.
 2. Miiduranna küla, kinnistu Andrese tee 2 (28.10.2014 korraldus nr 1402; planeeritava ala suurus on ca 0,17 ha ja asub Andrese tee ääres ning piirneb Kristjani tee 1 ja 3 kinnistutega, planeering algatati üksikelamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks olemasolevate hoonete seadustamise eesmärgil).

NOVEMBER 2014

 1. Haabneeme alevikus Hõbepaju tee 1 detailplaneering (25.11.2014 korraldus nr 1548). Planeeritava ala suurus on 818 m2 ja asub Hõbepaju tee ääres ning piirneb Lumemarja tee 4, 6, 8, Pihlaka tee 2, 4 ja Hõbepaju tee 3 kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

DETSEMBER 2014

 1. Rohuneeme külas, kinnistute Kalmistu tee 6 Kalmistu tee 6a ja osaliselt Vana-Oti detailplaneering (19.12.2014 korraldus nr 1745). Planeeritava ala suurus on ca 3400 m2 ja asub Kalmistu tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 146, 148, 150, 152, Ees-Eigi, Kalmistu tee 4, 8, 8a, 8b, Valli 4 ja Jaanipäeva kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide piiride muutmine, ühe elamukrundi ja ühe avalikult kasutatava tee- ja tänavamaa krundi moodustamine ning krundi ehitusõiguse määramine ühe põhihoone (üksikelamu) ja kuni kolme abihoone ehitamiseks.

 

DETSEMBER 2013

 1. Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148 (10.12.2013 otsus nr 87; planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Vana-Oti, Eigi I ja Rohuneeme tee 146 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kahe elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks).
 2. Lubja küla, kinnistu Ees-Vanatoa (13.12.2013 korraldus nr 1373; planeeritava ala suurus on ca 0,7 ha ja asub Paenurme tee ääres ning piirneb Vanatoamänni, Salumäe tee 6, 8, Paenurme tee 18 ja Lubja tee 19 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine, et moodustada kolm elamukrunti ning määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, korrastada piirkonna teedevõrk ja moodustada kaitsehaljastuse maa sihtotstarbega katastriüksus).
 3. Metsakasti küla, Uuesauna tee 2a ja 2b (20.12.2013 korraldus nr 1401; planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Randvere tee ja Uuesauna tee nurgal ning piirneb Uuesauna tee 4 ja 6 kinnistutega ning reformimata maaga, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kuni kahe hoone ehitamiseks piirkonna elanikele mitmesuguste teenuste pakkumise eesmärgil: nt perearstikeskus, veterinaarkeskus, laste mängutuba huviringide ja külakoosolekute läbiviimise võimalusega, juuksur, aianduskauplus jmt).
 4. Rohuneeme küla, Sadama tee 11/Külaniidu 5 ja sellega piirnev vee- ja maa-ala (20.12.2013 korraldus nr 1402; planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ja asub Soome lahe kaldal ning piirneb Sadama tee 9, 12, 14 ja 16 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele ja -hoonetele ning juurdepääsude, liikluskorralduse ja krundi tehnovõrkudega varustamise lahendamine).
 5. Randvere küla, kinnistu Metsavahe tee 1 ja lähiala (20.12.2013 korraldus nr 1403; planeeritava ala suurus on ca 0,1 ha ja asub Randvere tee, Silva tee ja Metsavahe tee nurgal ning piirneb Särgava kinnistuga, planeeringu koostamise eesmärk on ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja transpordimaaks ning krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu ja võimalusel ühe abihoone ehitamiseks).

NOVEMBER 2013

 1. Haabneeme alevik, Randvere tee 11 ja lähiala (8.11.2013 korraldus nr 1260; planeeritava ala suurus on ca 1,1 ha, asub Randvere tee ääres ning piirneb Ravi tee 1, Sõpruse tee 5 ja Haabneeme staadioni kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone laiendamiseks, s.h pealeehitamise võimalusega, parkimis- ja liikluskorralduse lahendamine ning krundi haljastusega alade määramine).

OKTOOBER 2013

 1. Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 72 (25.10.2013 korraldus nr 1216; planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Kesk-Kaare tee ja Linnase tee nurgal ning piirneb Kesk-Kaare tee 70, 74, Linnase tee 18 ja 20 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on „Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneeringuga“ moodustatud elamukrundi ehitusõiguse muutmine, eesmärgiga määrata täiendav ehitusõigus abihoone ehitamiseks).
 2. Naissaar, Lõunaküla/Storbyn küla, kinnistu Saarlo (25.10.2013 korraldus nr 1217; planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Soome lahe ääres ning piirneb Eskeli, Lõuna-Bertelsoni, Mändlo, Suur-Puuströmi ja Joanurme kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on 4500 m² suuruse kinnistu sihtotstarbe määramine elamumaaks ning krundi ehitusõiguse määramine ühe suvemaja ning kuni kolme abihoone ehitamiseks (s.h paadikuur). Lisaks lahendatakse kinnistule juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted).

SEPTEMBER 2013

 1. Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 14 (6.09.2013 korraldus nr 1002; planeeritava ala suurus on ca 1,2 ha, asub Vehema tee ja Tulbiaia tee nurgal ning piirneb Vehema tee 14, 24, Tulbiaia tee 3, Tulbiaia põik 1 ja 3 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on elamukruntide planeerimine ja krundi ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks, lisaks lahendatakse teedevõrgu põhimõtted ning määratakse laste mänguväljaku-puhkeala asukoht).

JUUNI 2013

 1. Prangli saar, Lääneotsa küla, osaliselt kinnistu Tihiko (4.06.2013 korraldus nr 657; planeeritava ala suurus on ca 2 ha ja piirneb Mölgiranna, Mölgisoo, Mölgisalu, Mölgisalu tee, Taga-Vanani, Taga-Mölgitoa ning Uue-Vanatoa kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu osale ühe elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine ühe suvemaja ehitamiseks. Detailplaneeringuga tuleb lahendada ka juurdepääs krundile).
 2. Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mere-ala (21.06.2013 korraldus nr 742; planeeritava ala suurus on ca 1 ha, asub Soome lahe ääres ning piirneb Suurevälja muul, Rohuneeme tee 57d, 59, 61, 61a, 61c, 61d, Lehise ja Suurevälja tee kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus lainekaitse muuli ja uue slipi ehitamiseks, paatide hoidmise koha paigaldamiseks ning ranna kindlustusrajatise ehitamiseks ja rannakindlustuse taguse maapinna täitmiseks kallasraja ulatuses. Iseseisvat katastriüksust kavandatavatele rajatistele ei määrata, rajatised jäävad kinnistu Laigari koosseisu).
 3. Prangli saar, Kelnase küla, osaliselt kinnistu Einbergi (21.06.2013 korraldus nr 743; planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja piirneb Bendi, Tisleri-Uuetoa, Uus-Liiva, Pajulille, Tomingametsa, Toominga, Järve ning Viiperi kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine ja ühe elamukrundi moodustamine ning krundi ehitusõiguse määramine ühe elamu, abihoonete ja tenniseväljaku ehitamiseks, sealhulgas võimalusega pakkuda majutusteenust).
 4. Pringi küla, kinnistud Ees-Kristjani, Ees-Praaga, Taga-Praaga ja Ees-Telli (21.06.2013 korraldus nr 762; planeeritava ala suurus on ca 6,8 ha ning piirneb Metsaveere tee 4, 6, 8, 10, 12 ja 14, Kingu VI, Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on elamukruntide moodustamine, teedevõrgustiku ja rohealade asukoha määramine ning kruntide ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoone ehitamiseks).
 5. Pringi küla, kinnistud Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee (21.06.2013 korraldus nr 763; planeeritava ala suurus on ca 6,3 ha ja asub Rannavälja tee ääres ning piirneb Rannavälja põik 3, 5 ja 11, Rannavälja tee 36 ja 81, Uus-Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on elamukruntide moodustamine, teedevõrgustiku ja rohealade asukoha määramine ning kruntide ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoone ehitamiseks).
 6. Viimsi alevik, kinnistu Uus-Heldri (26.06.2013 otsus nr 40; planeeritava ala suurus on ca 2,4 ha ja asub Tulbiaia tee ääres ning piirneb Heldri I, Vana-Madise, Uus-Andrese, Nelgi tee 23, 29 ja 31 kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamukruntide planeerimine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, lisaks moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning avalik puhkeala kinnistu kaguosas).
 7. haabneeme alevik, kinnistu Sõpruse tee 4 (26.06.2013 otsus nr 41; planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ja asub Sõpruse tee ääres ning piirneb Kaluri tee 5 kinnistuga ja reformimata maaga, detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks, sealhulgas planeerida hoonealune ühistranspordi terminal, vastavalt menetletava Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu kontseptsioonile).
 8. Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra (26.06.2013 otsus nr 42; planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning piirneb Äigru teega, Äigru tee 2, 2a, Äigru põik 8, 10 ja Leili kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on nelja üksikelamukrundi moodustamine, vastavalt Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga määratud maakastutuse juhtotstarbele ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, lisaks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine krundi põhja- ja edelaosas, et ühendada Äigru tee perspektiivis Rahula teega. Täiendavalt tehakse ettepanek Pärnamäe kalmistu 100 meetri sanitaarkaitsevööndi vähendamiseks 50 meetrini planeeritava ala ulatuses).

MAI 2013

 1. Tagaküla/Bakbyn küla, kinnistu Haldja tee 3 ja lähiala (10.05.2013 korraldus nr 538; planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja piirneb Viimsi metskond 92, Naissaare raudtee lõik 2, Haldja tee 1 ja 4 kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on 7400 m² suuruse osaliselt hoonestatud ärimaa sihtotstarbega krundi maakasutuse sihtotstarbe määramine äri- ja elamumaaks ning krundi ehitusõiguse määramine ühe segafunktsiooniga hoone (äri- ja eluhoone) ning abihoonete ehitamiseks. Lisaks lahendatakse kinnistule juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted).
 2. Metsakasti küla, kinnistu Uus-Metsakasti ja lähiala (10.05.2013 korraldus nr 539; planeeritava ala suurus on ca 7 ha ja piirneb Metsakasti tee 18, 20, Metsakasti põik 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Riiasöödi tee 21, Kesaniidu tee 19, 21, 23, Randvere tee 175, Väike-Metsakasti ning Viimsi metskond 86 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on Riiasöödi teed Randvere teega ühendava sõidu- ja kergliiklustee planeerimine, et tagada olemasoleva elurajooni elanikele otseühendus Randvere teega).
 3. Haabneeme alevik, kinnistud Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia ja Ees-Uustalu ning alaga vahetult külgnev jätkuvalt riigi omandis olev maa (21.05.2013 korraldus nr 628; planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha ja asub Randvere tee ääres ning piirneb Randvere tee 5, Viimsiranna tee, Uus-Kasti ning Linnaku kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kaubandus- ja ärikeskuse hoonetele (s.h kaubandus-, teenindus-, büroopindade kavandamine) ja rohevõrgustiku koridori maa-ala määramine. Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga maa-ala tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sõidu- ja kergliiklusteede ning parkimisalade paiknemine ja liikluskorralduse põhimõtted).
 4. Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (14.05.2013 otsus nr 28; planeeritava ala suurus on ca 2,7 ha ja asub Jäätma tee ääres ning piirneb Raudtee R3, Raudrohu tee 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Kaasiku, Jäätma tee 15, 17, 28 ning Vana-Jäätma kinnistutega; detailplaneeringu koostamise eesmärk on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja elamukruntide moodustamine, et määrata krundi ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks).

APRILL 2013

 1. Haabneeme alevik, kinnistu Rannakuuse tee 6 (12.04.2013 korraldus nr 444; planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Rannakuuse tee ääres ning piirneb Männi tee 15, 17, 19, Rannakuuse tee 4, 8 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ja kummalegi krundile ühe üksikelamu ja abihoone ehitamine).
 2. Randvere küla, kinnistu Kibuvitsa tee 18 ja lähiala (19.04.2013 korraldus nr 466; planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Kibuvitsa tee ääres ning piirneb Kibuvitsa tee 16, 18a kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva hoonestatud elamukrundi piiride muutmine ja võimaluste väljaselgitamine kinnistuga piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa krundiga liitmiseks. Lisas määratakse detailplaneeringuga asukoht mere-äärsele liikumisrajale).
 3. Prangli saar, Lääneotsa küla, osaliselt kinnistu Tihiko (9.04.2013 otsus nr 22; planeeritava ala suurus on ca 1 ha ja piirneb Mölgiranna, Mölgisoo, Mölgisalu, Mölgisalu tee, Taga-Vanani, Taga-Mölgitoa ning Uue-Vanatoa kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu lõunapoolse osa jagamine kaheks, et moodustada kaks suvilakrunti ning määrata krundi ehitusõigus kummalegi krundile ühe suvemaja ehitamiseks).

MÄRTS 2013

 1. Laiaküla küla, kinnistud Pärnamäe tee 6, Pärnamäe tee 4a, Pärnamäe tee 4, Lilleoru A-94 ja osaliselt Pärnamäe tee 2 (15.03.2013 korraldus nr 360; planeeritava ala suurus on ca 2 ha ja piirneb Lilleoru ja Pärnamäe teedega, Väike-Käspre tee 2, 4, 6, 8, 10, Narva maantee T12 kinnistutega ning reformimata maaga, planeeringu eesmärk on kaubandus- ja ärikeskusele ehitusõiguse ning Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu järgse avalikus kasutuses haljasala määramine, lisaks juurdepääsuteede ning servituudi-alade määramine planeeritavale ärikeskusele).
 2. Lubja küla, kinnistu Lubja-Nurme (15.03.2013 korraldus nr 361; planeeritava ala suurus on ca 2,6 ha ja piirneb Randvere ja Lubja teega ning Tammiku ja Lubja IV kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on suusakeskuse (suusarajad, laskumisnõlvad, teenindavad hooned, parkimine jmt) toimimiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamine ja Lubja küla klindiastangu üldplaneeringust tuleneva maakasutuse realiseerimine multifunktsionaalse ärihoone püstitamiseks ning vastava krundijaotuskava planeerimine).
 3. Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme ranna-ala ja sellega külgnev mere-ala (19.03.2013 korraldus nr 363; planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha, asub Mereääre tee ääres ning piirneb Soo-I kinnistuga, planeeringu koostamise eesmärk on jagada munitsipaalomandis olev kinnistu kaheks ja moodustada sadama territooriumile eraldi krunt, et seada sellele hoonestusõigus Tammneeme Sadam MTÜ kasuks. Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on taastada vana külasadam ja anda see külarahva kasutusse. Supluskoht ja ülejäänud ranna-äärne puhkeala jääb munitsipaalomandisse ning sellele moodustatakse eraldi katastriüksus).

VEEBRUAR 2013

 1. Viimsi alevik, kinnistu Kristjani (22.02.2013 korraldus nr 255; planeeritava ala suurus on ca 0,1 ha, asub Nelgi tee ääres ning piirneb Nelgi tee 23, 27 kinnistutega ja reformimata maaga, planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe määramine elamumaaks ja ühe üksikelamu ning vajadusel abihoone ehitamine).

JAANUAR 2013

 1. Tammneeme küla, kinnistu Vana-Lutika (18.01.2013 korraldus nr 36; planeeritava ala suurus on ca 1 ha ja asub Tammneeme tee ääres ning piirneb Lõuna-Lutika, Tammneeme tee 48, 50, 54, 56, Lutika VII, VIII ja Taga-Lutika kinnistutega, planeeringu eesmärk on ühe üksikelamu ja abihoone ehitamine ning kinnistu jagamine kaheks – üheks elamukrundiks ja üheks loodusliku haljasmaa sihtotstarbega katastriüksuseks, lisaks servituudialade määramine planeeritavale juurdepääsule).

DETSEMBER 2012

 1. Püünsi külas Lepiku tee 3, 3a, 5 ja 5a kinnistutel (planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Lepiku tee ääres ning piirneb Luugi, Lepiku tee 7, Rohuneeme tee 108, 110, Püünsi tee 4, 6 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistute Lepiku tee 3a, 5 ja 5a ümberkruntimine kaheks elamukrundiks ning kinnistu Lepiku tee 3 jagamine elamukrundiks ja transpordimaa krundiks).

NOVEMBER 2012

 1. Haabneeme alevikus Veere tee 2, 4, 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3/Lubja küla katastriüksustel (planeeritava ala suurus on ca 4,3 ha ja piirneb Randvere teega ning Randvere tee 16, Karulaugu tee 2, 4, 14, Veere tee 5, Salumetsa IV, III, Kangru 4 ja Paenurme I kinnistutega, planeeringu eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muutmine ning Spordihoone ja välipalliplatsi ehitusõiguse kavandamine).

OKTOOBER 2012

 1.  Äigrumäe külas Liipa katastriüksusel (planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja piirneb Tsirgu ja Äigru teedega, Äigrumäe tee 10, Rajamäe tee 3 kinnistutega ning reformimata maaga, planeeringu eesmärk on olemasoleva kahe elamuga katastriüksuse jagamine kaheks, kummalegi tekkivale ühepereelamukrundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks ning juurdepääsuteede määramine).

AUGUST 2012

 1. Viimsi alevik, Nelgi tee 1, Tammeõue tee 1 ja Tammeõue tee 2 (planeeritava ala suurus on ca 3 ha ja piirneb Aiandi ja Nelgi teedega ning Aiandi tee 2a, 4, Roosi tee 8, 10, Nelgi tee 3, Tammeõue tee 4, 5, 7 kinnistutega, planeeringu eesmärk on olemasolevale pargile eraldiseisva maaüksuse moodustamine, Olemasolevale hoonele juurdeehituse võimaldamine ja Nelgi tee 1 hoone ümber avalikus kasutuses tee rajamine).
 2. Äigrumäe küla, Männikusalu, Kadaka, Ees-Oiusöödi, Oiusöödi ja Roosimäe maaüksustel (planeeritava ala suurus on ca 25 ha ja piirneb Allikmäe 1, Käära, Aadu, Reinu, Muuga tee 21, 23, 25, 27, Rajasauna ning Vesiniidu 2 kinnistutega, planeeringu eesmärk on käsitletavatele kinnistutele üldplaneeringu järgsete sihtotstarvete määramine, avalikus kasutuses teede ja trasside planeerimine ja elamu reservaladele tervikliku elamurajooni kavandamine koos sotsiaalsete objektidega).

JUUNI 2012

 1. Leppneeme külas maaüksustel Sepa-II ja Sepa-IV (planeeritava ala suurus on ca 9 ha ja asub Leppneeme, Lännemeä ja Leppneeme-Sadama teede ääres ning piirneb Lännemeä tee 3, Lepatriinu tee 2, 4, 13, 15, Jaani-VII, Põlluveere tee 2, 7, 8, 10, Taga-Liiva, Lõuna-Jaani, Sepamäe tee 5 ning 9 kinnistutega, planeeringu eesmärk on teede ja trasside rajamiseks eraldiseisva avalikus kasutuses maaüksuse moodustamine, ühiskondlikus kasutuses haljasala moodustamine ning Sepa-II maaüksusele kuni kuue elamukrundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine ühepereelamu rajamiseks).
 2. Püünsi külas Uus-Järve maaüksusel (planeeritava ala suurus on ca 0,45 ha ja piirneb Aasa, Kooli ja Niidu teedega ning Kooli tee 33 kinnistuga, planeeringu eesmärk on kahe ühepereelamukrundi planeerimine koos ehitusõiguse määramisega).
 3. Tammneeme külas Kalevi tee 7, 9, 10 ning Kalevi tee maaüksustel (planeeritava ala suurus on ca 0,41 ha ja piirneb Kalevi tee 1, 2, 3, 5, 6, 8 ning Suur-Lutika kinnistutega, planeeringu eesmärk on kolme elamukrundi ühendamine üheks elamukrundiks, teemaast osa liitmine elamukrundiga ja ehitusõiguse määramine tekkivale terviklikule elamukrundile).

Mai 2012

 1. Muuga külas Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I maaüksustel (planeeritava ala suurus on ca 33 ha ja piirneb Vana-Muuga, Raudtee R4, Muuga sadam 101, Põldmaa, Tammekännu tee 29, 31, 31a, 31c, 31d, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, Hansumäe, Kasekännu tee 25, 27, 29, 60, Ühenduse tee 2, 3, 5, Kabelikivi, Kabelikivi tee 1, 3, 5, 7, Kivikangru, Lasti II, Lasti 1 ning 11 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistute ehitus- ja kasutusõiguse määramine kaaludes omaniku, hoonestaja, naabrite, puudutatud kohalike omavalitsuste, riigi ning üldisi avalikke huve. Planeeringu algatamine ei anna õigustatud ootust, et algatatud menetluse tulemusena kehtestatakse planeering, millega kehtestatakse ehitus- ja kasutusõigus vastavalt menetluse algatamise taotluses soovitule.).
 2. Muuga külas Metsaserva tee 8 ja 8a (planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Metsaserva tee ääres ning piirneb Kallasmaa tee 40, Meriste tee 1 ja Metsaserva tee 6a kinnistutega, planeeringu eesmärk on ebaseaduslikult ehitatud hoonete seadustamise võimaldamine läbi planeerimisprotsessi).
 3. Prangli saar, Kelnase küla, Loo-otsa vaatetorni katastriüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja piirneb reformimata maaga, planeeringu eesmärk on olemasolevate piirivalve ehitiste rekonstrueerimine suvilaks, juurdeehitust ja piirdeaedu ei kavandata).

APRILL 2012

 1. Prangli saar, Idaotsa küla, Loigu (planeeritava ala suurus on ca 0,81 ha ja asub Kelnase tee ääres ning piirneb Paluveere, Loigu 1, Rätsepa-Madise 4 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kuni kolme elamukrundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine moodustatavatele kruntidele).

MÄRTS 2012

 1. Prangli saar, Lääneotsa külas Lahe maaüksusel (planeeritava ala suurus on ca 0,55 ha ja piirneb Roseni, Uuetoa, Laululahe, Mäe, Tabani kinnistutega ja reformimata maaga, planeeringu eesmärk on üldplaneeringu kohase ehitusõiguse määramine ühe elamu või suvila rajamiseks).
 2. Leppneeme küla, Leppniidu tee 9 (planeeritava ala suurus on ca 0,21 ha ja asub Leppniidu tee ääres ning piirneb Lännemäe tee 3, Leppniidu tee 4, 7 kinnistutega ja reformimata maaga, planeeringu eesmärk on kasutusest välja langenud pumpla likvideerimine ja asemele ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks).
 3. Viimsi alevik, Mõisa tee 3, 4, 5, 7 ja 9 ning Aiandi tee 11 ja osaliselt Viimsi mõisa park (planeeritava ala suurus on ca 1,04 ha ja piirneb Mõisa tee 1, 6, Hämariku tee 8, Aiandi tee 9a, 13 kinnistutega, planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine koolimaja ehitamiseks koos teedevõrgu korrastamisega).
 4. Pärnamäe küla, Soosepa tee 55 (planeeritava ala suurus on ca 0,55 ha ja asub Pärnamäe tee ääres ning piirneb Soosepa II, Soosepa tee 53, 57, Kalda kinnistutega, planeeringu eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muutmine hoonestusala suuruse ja paiknemise osas).

DETSEMBER 2011

 1. Randvere küla, Kibuvitsa tee 13 ja Saare (planeeritava ala suurus on ca 1,05 ha ja asub Kibuvitsa tee ääres ning piirneb Aadu, Kibuvitsa tee 1 kinnistutega, planeeringu eesmärk on maaüksuste jagamine mitmeks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramine pereelamute ehitamiseks);
 2. Miiduranna küla, Miiduranna põik 1 (planeeritava ala suurus on ca 0,25 ha ja asub Miiduranna põik ääres ning piirneb Muuli teega, Tormi tee 2, 4, Varju tee 1 kinnistutega, planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kaheks ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks).
 3. Lubja küla, Uus-Pärtle (planeeritava ala suurus on ca 1,05 ha ja asub Lubja tee ääres ning piirneb Lubja tee 21, Salumäe tee L1, Salumäe tee 7, 9, Tõnikse kinnistutega, planeeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine lasteaia ehitamiseks).
 4. Laiaküla küla, Muuga põik 4a (planeeritava ala suurus on ca 1,14 ha ja asub Muuga põik ääres ning piirneb Muuga põik 4, 6, Uus-Kaarle, Käspre, Ees-Kaarle kinnistutega, planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamukruntideks ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks);
 5. Püünsi küla, Rohuneeme tee 101, 101a ja Pihla katastriüksused (planeeritava ala suurus on ca 0,65 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 99 ja Rohuneeme tee 103 kinnistutega, Tallinna lahega ja reformimata maaga, planeeringu eesmärk on olemasolevate elamukruntide liitmine).

 6. Miiduranna küla, Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti, Silversandri, Sepatelli ja Suur-Madise katastriüksused (planeeritava ala suurus on ca 3,3 ha ja asub Randvere tee ääres ning piirneb Randvere tee 1b, 5, Raudtee kinnistutega ning reformimata maaga, planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine koos juurdepääsu teedega uue kaubanduskeskuse ehitamiseks planeeritavale alale).

NOVEMBER 2011

 1. Laiaküla küla, Viieaia tee 16 (planeeritava ala suurus on ca 0,18 ha ja asub Viieaia tee ääres ning piirneb Viieaia tee 12, 14, 18 kinnistutega, planeeringu eesmärk on olemasoleva krundi ehitusõiguse täpsustamine üksikelamu rajamiseks).
 2. Rohuneeme küla, Rohuneeme Kalmistu, Rohuneeme Kalmistu 1 ja Kalmistu tee lõik 1 (planeeritava ala suurus on ca 16,43 ha ja piirneb Rohuneeme 3, 4, 6, Karjamaa 1, 2, 3, V, VII, 8, 9, 10, Merimetsa, Kivineeme, Otti 1, Vallimetsa, Taga-Valli, Ees-Oti, Ees-Valli, Vana-Valli, Suur-Ringtee 43, Kalmistu tee 14, 16, 18, Valli tee, Valli tee 1, Metsatuka, Valli põik 6, Taga-Eigi, Rootsi VIII, Taga-Kristle, Luugi I, Mikumetsa, Suur-Miku, Vanani, Madikse, Annuse tee 15 kinnistutega; planeeringu eesmärk on olemasoleva munitsipaalkalmistu laiendamine).
 3. Randvere küla, Veehoidla tee 7 (planeeritava ala suurus on ca 0,24 ha ja asub Veehoidla tee ääres ning piirneb Veehoidla tee 3, 5, 9, Jugapuu tee 2, 6, Tülli tee 17, 19 kinnistutega; planeeringu eesmärk on krundi sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ja kuni 4 boksiga ridaelamu ehitusõiguse määramine).

OKTOOBER 2011

 1. Naissaarel Lõunaküla / Storbyn külas Männiku tee 15a ja 16 (planeeritava ala suurus on ca 1,96 ha ja asub Männiku tee ääres ning piirneb Männiku tee 14, Viimsi metskond M-92, Naissaare raudtee lõik 1/3 kinnistutega ja reformimata maaga, planeeringu eesmärk on olemasolevate kruntide jagamine ja suvemajade ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele, omaette maaüksus koos juurdepääsu teega moodustatakse Männiku tee 16 asuvale olemasolevale pumplale).
 2. Muuga küla, Roonurme tee 10 (planeeritava ala suurus on ca 0,23 ha ja asub Roonurme tee ja Metsaserva tee ääres ning piirneb Metsaserva tee 11, Roonurme tee 8, 8a, 12 kinnistutega, planeeringu eesmärk on olemasoleva krundi jagamine kaheks ja suvilate ning aiamajade ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele).
 3. Pringi küla, Rohuneeme tee 83 (planeeritava ala suurus on ca 0,31 ha ja asub Rohuneeme tee ja Jaani tee ääres ning piirneb Jaani tee 3, Rohuneeme tee 85 kinnistutega, planeeringu eesmärk on olemasoleva krundi jagamine kaheks ja üksikelamu ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele).

SEPTEMBER 2011

 1. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 16 ja Pähklimänni tee 18 (planeeritava ala suurus on ca 0,35 ha ja asub Pähklimänni tee ääres ning piirneb Pähklimänni tee 8, 14, 20, Seedermänni tee 9, 11 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistutel kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine).

JUUNI 2011

 1. Viimsi alevik, Aiandi tee 6 (planeeritava ala suurus on ca 0,06 ha ja asub Aiandi tee ääres ning piirneb Aiandi tee 4, 8 ja Roosi tee 8 kinnistutega, planeeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine korterelamu ehitamiseks).

APRILL 2011

 1. Rohuneeme küla, Kivineeme tee 3 ja Kivineeme põik 1 (planeeritava ala suurus on ca 0,23 ha ja asub Kivineeme tee ning Kivineeme põik nurgal ning piirneb Suur-Ringtee 5, 9, 11, 13, Kivineeme tee 1 ja Kivineeme põik 3 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistute liitmine ja ehitusõiguse määramine pereelamu ehitamiseks).
 2. Äigrumäe küla, Leili maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Äigru tee ääres ning piirneb Äigru tee 6, 8, Äigru põik 2, 10 ja Sõstra kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramine ühepereelamute ehitamiseks).

MÄRTS 2011

 1. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 18 (planeeritava ala suurus on ca 0,17 ha ja asub Pähklimänni tee ääres ning piirneb Pähklimänni tee 16, 20, Seedermänni tee 11 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine).
 2. Pringi küla, kinnistud Mere tee 7 ja Mere (planeeritava ala suurus on ca 0,16 ha ja asub Mere tee ääres ning piirneb Mere tee 9, 11, Pringi piirivalvekordon kinnistutega ja jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärk on kinnistute jagamine ja tekkinud osade liitmine naaberelamukruntidega).
 3. Tammneeme küla, Soo IV kinnistu (planeeritava ala suurus on ca 0,12 ha ja asub Hallikivi tee ääres ning piirneb Hallikivi tee 2 ja Soo-III kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine ühepereelamu ehitamiseks).
 4. Viimsi alevik, Tuulekivi V kinnistu (planeeritava ala suurus on ca 0,21 ha ja asub Nelgi tee ääres ning piirneb Kasti-I, Heldri-I ja Nelgi tee 31 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine ühepereelamu ehitamiseks ja jalakäijatele juurdepääsu tagamine Soosepa rabale).
 5. Prangli saar, Lääneotsa küla, Mölgisilla kinnistu (planeeritava ala suurus on ca 0,23 ha ning piirneb Soome lahega, Mölgisadama, Mölgiranna ja Mölgisadama tee kinnistutega, planeeringu eesmärk on sadama kavandamine).
 6. Randvere küla, Hiirekõrva tee 1 (planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ja asub Hiirekõrva tee ääres ning piirneb Hiirekõrva tee 3, Käokinga tee 4 ja Kurekella tee 10 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine ühepereelamu ehitamiseks).
 7. Viimsi alevik, Vehema tee 14 (planeeritava ala suurus on ca 1,2 ha ja asub Vehema tee ja Tulbiaia tee nurgal ning piirneb Tulbiaia tee 3, Tulbiaia põik 1, 3, Vehema tee 24 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine ridaelamute rajamiseks ja rohekoridori krundi määramine).

VEEBRUAR 2011

 1. Viimsi alevik, Gerbera tee 18a (planeeritava ala suurus on ca 0,1 ha ja asub Gerbera tee ääres ning piirneb Gerbera tee 14, 18 kinnistutega ja jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärk on olemasoleva abihoone asemele ehitusõiguse määramine ühepereelamu rajamiseks).
 2. Prangli saar, Lääneotsa küla, maaüksus Vanani-II (planeeritava ala suurus on ca 1,46 ha ja piirneb Soome lahega, Mölgi 1, 1a, 2, 2a, 3, 6, 7, Vanani-I, Mölgitoa 1, Mölgisoo kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärk on kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud maatulundusmaale supelranna rajamine).

JAANUAR 2011

 1. Randvere küla, Ellerheina tee 15 (planeeritava ala suurus on ca 0,47 ha ja asub Ellerheina tee ääres ning piirneb Muuga lahega, Ellerheina tee 11, 13, 19 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kavandada kehtiva planeeringuga ette nähtud kahe pereelamu krundi asemele üks pereelamu krunt).
 2. Muuga küla, Koorma tn 2a ning Virna tn 3 (planeeritava ala suurus on ca 8,4 ha ja piirneb Muuga lahega, Muuga sadam 1, Koorma tn 2, Virna tn 8 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistute ehitusõiguse muutmine kütuseterminali laiendamiseks).

DETSEMBER 2010

 1. Püünsi küla, Ohaka (planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja piirneb Sinilille teega, Annuse teega, Ülase teega ning Olmi kinnistuga, planeeringu eesmärk on määrata maaüksusele üldplaneeringu kohane ehitusõigus).
 2. Prangli saar, Idaotsa külas, Olmi maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja piirneb Lepiku, Lillebergi-Uuetoa ning Kurmi kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele).
 3. Pringi külas, Rohuneeme tee 48 (planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Kurvi tee ääres ning piirneb Kasteheina tee 2, 6a, Kurvi tee 1b, Rohututi tee lõik 2 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kahe olemasoleva elamu vahel ja ehitusõiguse täpsustamine tekkivatele kruntidele).
 4. Tammneeme külas, Kalda II ja Kalda VI (planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha ja asub Haugi tee ääres ning piirneb Ehala tee 3, 5, 7, 9, Viimsi metskond, maatükk nr 84, Haugi IV, V, VI, Haugi tee 15, Mereääre tee 4, 6, Hallikivi tee 13a kinnistutega, planeeringu eesmärk on määrata maaüksustele üldplaneeringu kohane ehitusõigus).

SEPTEMEBR 2010

 1. Pringi küla, Sarapuu tee 5 kinnistu (planeeritava ala suurus on 0,35 ha ja asub Sarapuu tee ääres ning piirneb Sarapuu tee 5a, 6, Saare tee kinnistutega ja jätkuvalt riigi omandis oleva maaga; detailplaneeringu eesmärk on krundi jagamine kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguste määramine tekkivatele kruntidele).
 2. Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 29 (planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 31, Sanglepa tee 7, Vahtra tee 2 ja 4 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, piiri korrigeerimine Rohuneeme teega ja ehitusõiguse täpsustamine tekkivatel kinnistutel).

JUUNI 2010

 1. Tammneeme külas, Teigari tee 11a ja 16 (planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Teigari tee ääres ning piirneb Teigari tee 18, Põldmäe I, Pearna IX ja Tammneeme tee 53/Vahtra kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistute liitmine ja ehitusõiguse määramine ühepereelamu ehitamiseks).
 2. Tammneeme külas, Tammneeme tee 43/Pearna-II (planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Tammneeme tee ääres ning piirneb Teigari tee 1, Pearna tee 12 ja Tammneeme tee 41 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kehtiva detailplaneeringu hoonestusala muutmine, mille põhjustab vajadus rajada abihooneid).
 3. Naissaare külas, Männiku tee 22 (planeeritava ala suurus on ca 0,37 ha ja asub Männiku tee ääres ning piirneb Männiku tee 20, 24 ja 28 kinnistutega, planeeringu eesmärk on sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine külalistemaja rajamiseks).
 4. Leppneeme külas, Lauri maaüksusel (planeeritava ala suurus on ca 0,58 ha ja asub Lännemäe tee ääres ning piirneb Lännemäe tee 12/Niidi, Lännemäe tee 16/Kopli, Reinu tee 109/Raja ja Lännekalda tee 6/Männiku kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele).
 5. Pringi külas, Rohuneeme tee 69 (planeeritava ala suurus on ca 0,15 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 67-1 ja Rohuneeme tee 69a/Raidma kinnistutega, planeeringu eesmärk on määrata kinnistule üldplaneeringu kohane ehitusõigus).

APRILL 2010

 1. Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud 15.08.2006 korralduse nr 487 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine. Püünsi küla, maaüksus Madikse“ muutmine. Korraldusega muudetakse varem algatatud planeeritava ala piire ning kaasatakse planeeringu alasse naaberkinnistud Annuse III, Annuse tee 5, 7, 9, 11, 13 ja 15.

VEEBRUAR 2010

 1. Pringi külas, Laigari maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 1,02 ha ja asub Tallinna lahe ääres ning piirneb Rohuneeme tee 57d, 59, 61a, 61b, 61c, 61d, Lehise maaüksustega, planeeringu eesmärk on määrata kinnistule üldplaneeringu kohane ehitusõigus ja tagada juurdepääs valla omandis olevale muulile).

JAANUAR 2010

 1. Lubja külas, maaüksused Nurme I ja Uuetoa IV (planeeritava ala suurus on ca 4,53 ha ja piirneb Mäekünka tee 6, 8, 10, Mäemetsa tee 10, Farmeri I, Kuuse I, IV, Viimsi metskond, maatükk nr 82 maaüksustega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu ülesandeks on tingimuste väljaselgitamine maaüksuste kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning juurdepääsuteede lahendamiseks).
 2. Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu Bendi-Uuetoa (planeeritava ala suurus on ca 0,27 ha ja piirneb Tüübe ning Bendi maaüksustega, planeeringu ülesandeks on tingimuste väljaselgitamiseks kinnistu jagamiseks, üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine kaitsealusest maast väikeelamumaaks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramiseks olemasoleva abihoone rekonstrueerimiseks üksikelamuks ning uue abihoone püstitamiseks).
 3. Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vaheline ala (planeeritav ala hõlmab kinnistuid Nahka 3, Kaevu II, Sadula II, Sadula III, Rannaniidu I, Liiva II, Paraspõllu, Soone I, Mäealuse III, Aleksandri ning Lille, planeeritava ala suurus on ca 31 ha, planeeringu eesmärk on käsitletavas piirkonnas tervikliku elurajooni kujundamine, mis vastab tasakaalustatud ja säästlikule arengule. Lisaks elamisfunktsioonile kavandatakse antud piirkonda ka terviklik teedevõrk, rohelised koridorid ja rekreatsioonialad ning vastavalt nõudlusele sotsiaal- ja äriobjektid.).

DETSEMBER 2008

 1. Pringi küla, Mälestuskirik maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Kingu IV, Rohuneeme tee 55a ja 57b kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kaldakindlustuse ja slipi rajamiseks ning krundi ehitusõiguse täpsustamiseks abihoonete püstitamiseks).
 2. Prangli saar, Kelnase küla, Talli maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,66 ha ja asub Soome lahe kaldal, piirneb Lillemäe talu, Aali kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kaheks elamukrundiks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks ning tehnovõrkude lahendamiseks).

OKTOOBER 2008

 1. Püünsi küla, Olmi maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,25 ha ja asub Sinilille tee ja Ülase tee vahel, piirneb Karikakra tee 17, 19, 21 maaüksustega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks).
 2. Lubja küla, Lubja IV ja V maaüksused (planeeritava ala suurus on ca 3 ha ja piirneb Lubja teega, Nurme IV, Tammiku, Viimsi liitsihi ülemine tuletorn, Uuetoa maaüksustega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maaüksuse kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, kohaliku tähtsusega Lubja küla klindiastangu kaitse-, spordi- ja puhkeala rajamiseks ning juurdepääsuteede lahendamiseks).
 3. Muuga küla, Allikvee maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,64 ha ja asub Tammekännu tee ääres ning Tammekännu tee 31, 33, 35 kinnistutega ja Allika maaüksusega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maaüksuse kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks suvilate ja abihoonete ehitamiseks).

SEPTEMBER 2008

 1. Muuga küla, Ojakääru tee 8a ja 10 (planeeritava ala suurus on ca 0,14 ha ja asub Ojakääru tee ääres ning piirneb Ojakääru tee 8, 12 kinnistutega ja jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistute liitmiseks üheks suvilakrundiks ja krundi ehitusõiguse määramiseks suvila ja abihoone ehitamiseks).
 2. Lubja küla, Salumetsa III ja IV maaüksused (planeeritava ala suurus on ca 3,4 ha ja piirneb Ringi ja Kaare teega, Panga, Loo, Heinamaa, Kangru II, Kangru IV, Alajaama tee 10, 11, 13, Karulaugu tee 3, Paenurme tee 25/Salumetsa, Kaare tee 13, Ringi tee 15 ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maaüksuse kruntideks jaotamiseks, maa kasutamise sihtotstarbe määramiseks väikeelamumaaks, kohaliku tähtsusega Lubja küla klindiastangu kaitse ja puhkealaks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute, kaksikelamute ja ridaelamute ning ärihoone ehitamiseks samuti juurdepääsuteede lahendamiseks).
 3. Metsakasti küla, Uuetalu maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha ja asub Randvere tee ääres ning Uuesauna III, Randvere tee 174 kinnistutega ja jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maaüksuse kaheks krundiks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks).
 4. Lubja küla, Tammiku maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 3,61 ha ja piirneb Randvere teega, Nurme IV, Lubja IV, Viimsi liitsihi ülemise tuletorni kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maaüksuse kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, kohaliku tähtsusega Lubja küla klindiastangu kaitse-, spordi- ja puhkeala rajamiseks ning juurdepääsutee lahendamiseks).

 JUUNI 2008

 1. Naissaare küla, Naissaare vaatetorni kinnistu ( planeeritava ala suurus on ca 1,6 ha ja piirneb Viimsi metskond maatükk nr 49 kinnistuga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu, abihoonete, keldri ja vaatetorni rekonstrueerimiseks).
 2. Muuga küla, Muuga sadam 1-3, Vilja tänav 12A ja Lasti tee 20G kinnistud ning nende lähiala (planeeritava ala suurus on ca 10,4 ha ja asub Muuga sadama territooriumil, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundipiiride muutmiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks).

MAI 2008

 1. Laiaküla küla, Käära tee 46 ja osaliselt Kopli I kinnistu (planeeringu ala suurus on ca 0,5 ha ja asub Käära tee ääres ning piirneb Kopli II kinnistuga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks kuni kahe üksikelamu ehitamiseks ning Käära tee liiklusmaa lahendamine).
 2. Pringi küla, Käbi tee 5 ja Käbi tee 7 kinnistud (planeeringu ala suurus on ca 0,35 ha ja asub Käbi tee ääres ning piirneb jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, Käbi tee 3, Jaani VI kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on kinnistute liitmine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu ning abihoone ehitamiseks).

MÄRTS 2008

Pringi küla, maaüksus Mälestuskirik (planeeringu ala suurus on ca 0,9 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Tallinna lahega, Rohuneeme tee 55A, 57, 57B, Kingu IV kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse muutmiseks,hoonete lubatud ehitusaluse pindala suurendamiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning oleva ehitise rekonstrueerimiseks).

VEEBRUAR 2008

 1. Leppneeme küla, Hiire II mü (planeeringu ala suurus on ca 5,2 ha ja piirneb Viimsi Metskond maatükk nr 80, Pihlaka IV, Loosaare II, Neemesauna II, Pihlapii tee, Pihlapuu tee 8, Laane tee 12, Kaevu tee 16 kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks, ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks hajaasustusviisil ning kruntidele, sealhulgas ka naaberkinnistutele juurdepääsutee rajamine).
 2. Rohuneeme küla, Tominga II ja Sääre tee 7A maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 1 ha ja piirneb Tallinna lahega, Uuetalu ja Sääre teega ning Sääre tee 11 kinnistuga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala elamukruntideks jaotamiseks, sadama maakasutuse täpsustamiseks ning juurdepääsuteede rajamiseks).
 3. Rohuneeme küla, Külaniidu maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 0,65 ha ja piirneb Külaniidu tee 3, 5, 6, Sadama tee 6, 10 kinnistutega, katastriüksusega Rohuneeme sadama põhjamuul ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala elamukruntideks jaotamiseks, krundipiiride korrigeerimiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks kuni kolme üksikelamu ehitamiseks ning juurdepääsutee lahendamiseks).

DETSEMBER 2007

 1. Haabneeme alevik, maaüksus Haabneeme Staadion (planeeringu ala suurus on ca 2,1 ha ja piirneb Platsi, Hotelli II, Sõpruse tee 5/Halli, Sõpruse tee 9/Hotelli, Randvere tee 9B kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramine sotsiaalhoone ja seda teenindava transpordirajatise ehitamiseks).

 2.  Pringi küla, Ranna I ja Kingu VI mü (planeeringu ala suurus on ca 11,9 ha ja piirneb Viimsi Metskond maatükk nr 79, Telli III, Vardi tee I, Laanekivi tee, Metsaveere tee 2 ja 4, Kasteheina tee 34, 36, 38, 40, 44 ja 46, Laanekivi tee 12, 24, 27 ja 29, Laanelinnu tee 6 ja 7 kinnistutega, detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja ärihoone ehitamiseks hajaasustusviisil, üldkasutatava kõrghaljastusega haljasala ning juurdepääsuteede rajamiseks).

NOVEMBER 2007

 1. Prangli saar, Idaotsa küla, Lillebergi-Uuetoa maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 7,45 ha ja piirneb Lepiku, Olmi, Otsa ja Vanani-I maaüksustega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks elamu-majutushoone ehitamiseks ning juurdepääsutee rajamiseks).

 2. Muuga küla, Randoja tee 7 (planeeringu ala suurus on ca 0,1 ha ja asub Randoja tee ääres, piirneb Randoja tee 5, 9, 9a kruntidega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ehitamiseks).

 3. Kelvingi küla, Koidu tee 40 maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,39 ha ja asub Koidu tee ääres, piirneb Koidu tee 38 krundiga ning Kelvingi, Kelvingi I kinnistutega, planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist ja ehitusõiguse määramist kahe üksikelamu ehitamiseks).

 4. Metsakasti küla, Männiku maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 4,2 ha ja piirneb Jäätma tee 15/Uus-Jäätma, Jäätma tee 17, Jäätma tee 18/Allipere kruntidega ja Raudtee III, Vana-Jäätma, Vana-Jäätma I, Katkuniidu mets kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist ja ehitusõiguse määramist kolme üksikelamu ehitamiseks, juurdepääsutee rajamist ning rohevõrgustiku koridori lahendamist).

OKTOOBER 2007

 1. Lubja küla, Mardernose maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 0,33 ha ja asub Lubja tee ääres ning piirneb Lubja tee 30/Mare, Mare I, Kallaku, Anijärve tee 6, Sepikoja kinnistutega; planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramine olemasolevate ehitiste renoveerimiseks laduseks ja neid ühendava spordi-ja ärihoone ehitamiseks).

 2. Pringi küla, Rohuneeme tee 67-1 ja 67-2 (planeeringu ala suurus on ca 0,23 ha ja piirneb merega ja Rohuneeme teega ning Rohuneeme tee 67-3 ja 69 kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramiseks olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja abihoone ehitamiseks/rekonstrueerimiseks).

 3. Prangli saarel, Lääneotsa küla, Jari II maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 1,2 ha ja piirneb Jari III, Madikse, Koisto maaüksustega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks kolme üksikelamu ehitamiseks ning juurdepääsuteede rajamiseks).

 4. Pringi küla, Jaani III ja Jaani VII maaüksused (planeeringu ala suurus on ca 2,5 ha ja piirneb Käbi tee 2, 4, 6, 8, Pähkli tee 9, 10, Metsa tee 13, 15, 17, 19, 21, Tammelaane tee 18, 20, Rummu tee 19, 21 kruntidega, Jaani VI, VIII maaüksustega ning Viimsi metskond, maatükk nr 79, detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks ning juurdepääsuteede ehitamiseks).
 5. Pringi küla, Jaani I ja Jaani IV maaüksused (planeeringu ala suurus on ca 0,58 ha ja asub Rohuneeme tee ja Jaani tee nurgal ning piirneb Rohuneeme tee 56, 56a, Rummu tee 2 kruntidega, detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ning juurdepääsutee ehitamiseks).

SEPTEMBER 2007

 1.  Pringi küla, Poomi, Saare ja osaliselt Saluveere tee 9 ning Rannapiiri tee 7 maaüksused (planeeringu ala suurus on ca 1,3 ha ja piirneb Rohuneeme tee 54, Rannamäe tee 3, Tammesalu tee 5, Tammesalu tee 10/Hermani, Saluveere tee 6, Rannavälja tee 9,11, Rannapiiri tee 5, 7, 9, 11, 13 kruntidega; planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundipiiride muutmiseks, krundi ehitusõiguse määramine kõrghaljastusest vabale maa-alale üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, maaüksustele juurdepääsuteede lahendamine ning heakorrastatud haljasala rajamine).

 2.  Pringi küla, Rohuneeme tee 53/Kingu maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Rohuneeme tee ja mere vahel ning piirneb Rohuneeme tee 55, Vabaõhumuuseumi kinnistutega; planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõigusega määratud hoonete ehitusaluse pindala suurendamiseks, restorani välisterrassi ehitamiseks).

AUGUST 2007

 1. Leppneeme küla, Leppneeme tee 110 ja Leppneeme tee I maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Leppneeme tee ääres ning piirneb Miku III maaüksuse, Leppneeme tee 112, Karusambla tee 3 ja 9 kruntidega; planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistute jagamiseks, liiklusmaa osaliselt elamumaaks muutmine, kruntide ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks ning kinnistule Leppneeme tee 112 juurdepääsutee lahendamine).

 2. Tammneeme küla, Tammetõru tee 2, 4 ja osaliselt Mäeotsa maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Tammetõru tee ääres ning piirneb Tammetõru tee 6 ja Mereääre tee 50 / Jaagu kruntidega; planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistute liitmiseks ja hilisemaks jagamiseks, kruntide ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks ning juurdepääsutee lahendamine).

 3. Rohuneeme küla, Kõrtsi maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 1,6 ha ja asub Sääre tee ääres ning piirneb Kivineeme tee 18, 20, Sääre tee 39 kruntidega ja merega; planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistu jagamiseks ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks).

 4. Randvere küla, Tammekivi tee 8 (planeeringu ala suurus on ca 0,4 ha ja piirneb Tammekivi tee 9, 10, 19, Tammekivi põik 6 kruntidega; planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks, suvila abihooneks ümberehitamiseks ning juurdepääsuteede lahendamine).

 5. Randvere küla, Särgava maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Randvere tee ääres ning piirneb Karukämbla I, 2 ja AÜ Kvarts üldmaa kinnistutega; planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramine kauplus-kohviku ehitamiseks).

 6. Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 43 ja Käo maaüksused (planeeringu ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 43A, 45, 45A kruntidega ja merega; planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistute liitmiseks üheks elamukrundiks, krundipiiride korrigeerimine, krundi ehitusõiguse määramine kaksikelamu ehitamiseks).

JUUNI 2007

 1. Rohuneeme küla, Valli IV mü (planeeringu ala suurus on ca 0,82 ha ja piirneb Kalmistu tee 6/Valli V, Kalmistu tee 8 ja 10, Otti - VI ja V ning Eigi II kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistu jagamiseks kaheks elamukrundiks ja krundi ehitusõiguse määramine väike-elamute ehitamiseks, juurdepääsutee lahendamine).

 2. Lubja küla, Lubja I mü (planeeringu ala suurus on ca 0,45 ha ja asub Randvere tee ja Tammepõllu tee nurgal, detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksusel kehtiva detailplaneeringu-kohase krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks krundil nr 6 ja ärimaast elamumaaks krundil ne 10).

 3. Äigrumäe küla, Allikmäe 1 mü (planeeringu ala suurus on ca 4,9 ha ja piirneb Metsamaa M5, Põllumaa P2 ja P3, Käära kinnistutega ning Tallinna linnaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks).

 4. Muuga küla, Tõnni-Uuetoa Taganõmme mü (planeeringu ala suurus on ca 1,6 ha ja piirneb Muuga sadama, Maardu linna, Lasti II mü ja Kallasmaa tee 33, 35, 37, 39 ning Taganõmme tee 5, 11 kruntidega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramiseks äri- ja büroohoone ehitamiseks, arvestades rohevõrgustiku koridori säilimisega kinnistul).

 5. Muuga küla, Uuetoa tee 2 (planeeringu ala suurus on ca 0,1 ha ja asub Meriste tee ja Uuetoa tee ääres ning piirneb Eesnõmme tee 1 ja UUetoa tee 4 kruntidega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramiseks väike-elamule juurdeehituse püstitamiseks).

 6. Leppneeme küla, Katku ja Hiire I mü (planeeringu ala suurus on ca 0,17 ha ja asub mere ääres ning piirneb Lepalinnu tee 4, 6, Leppsilla tee 11, 14 kruntidega ja Kiigemäe mü, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistute liitmiseks üheks elamukrundiks ja krundi ehitusõiguse määramiseks).

 7. Tammneeme küla, Tammeoru IV ja V mü (planeeringu ala suurus on ca 1,1 ha ja asub Pällu tee ääres ning piirneb Pällu tee 4 ja Katlamaj mü, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramiseks spordihoone ja väike-elamute ehitamiseks).

 8. Püünsi küla, Kristle tee 2/ Miku II mü (planeeringu ala suurus on ca 0,17 ha ja asub Kristle teeääres ning piirneb Lohu mü, Lepiku tee 6, Püünsi tee 8 kruntidega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramiseks väike-elamule ja ühele abihoonele).

MAI 2007

 1.  Tammneeme küla, Tammneeme tee 46/Pällu VII (planeeringu ala suurus on ca 0,47 ha ja asub mere ääres ning piirneb Tammneeme tee 44 ja 48 kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks).

 2. Leppneeme küla, Ranna I, XIII ja II (planeeringu ala suurus on ca 0,8 ha ja piirneb Leppneeme teega ning Põldmäe I, Leppneeme tee 102, Õunapuu, Ranna IV ja Sepamäe tee 14 kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistu jagamiseks, ehitusõiguse määramiseks ja juurdepääsuteede lahedamiseks).

 3. Viimsi alevik, Praaga IX (planeeringu ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Astilbe tee ääres ja piirneb Gerbera tee 4, 6, 8 kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks).

 4. Pringi küla, Rohuneeme tee 85 (planeeringu ala suurus on ca 0,49 ja asub Rohuneeme tee ja Voldemari tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 83, Voldemari tee 3, 4, Jaani tee 3, 5 kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks).

 5. Püünsi küla, Järve IV (planeeringu ala suurus on ca 0,5 ha ja asub Aasa tee, Niidu tee ja Kooli tee ääres ning piirneb Püünsi kooliga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine ehitusõiguse määramiseks kaksikelamule).

 6. Püünsi küla, Annuse tee 6 ( planeeringu ala suurus on ca 0,5 ha ja asub Annuse tee ääres ning piirneb Annuse tee 4, Sinilille tee 5, 7, 9 kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistu krundijaotuskava koostamiseks ja ehitusõiguse määramiseks).

 7. Leppneeme küla, Leppneeme sadam ja selle lähiala (planeeringu ala suurus on ca 0,8 ha, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine planeeritava ala krundijaotuskava koostamiseks, liikluse korraldamiseks ja ehitusõiguse määramiseks).

 8. Pärnamäe küla, Linnase tee 24 (planeeringu ala suurus on ca 0,1 ha ja asub Linnase tee ääres ning piirneb Linnase tee 22, 24, Kesk-Kaare tee 62, 64 kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi hoonestusala suurendamiseks).

 9. Rohuneeme küla, Kalmistu tee 2 (planeeringu ala suurus on ca 0,8 ha ja asub Rohuneeme tee ja Kalmistu tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 150, Kalmistu tee 4, Otti VI kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks).

APRILL 2007

 1. Randvere küla, maaüksuse Mäeotsa, Tiitsu tee 5/Tammlaane ja munitsipaalomandisse taotletav maa-ala (planeeringu ala suurus on ca 21,8 ha ja asub mere ääres ning piirneb Tammekivi tee ja Tiitsu teega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine Tiitsu tee 5 krundile ehitusõiguse määramiseks ja pargiala ning puhkeotstarbelise ala planeerimiseks).

MÄRTS 2007

 1. Haabneeme alevik, Vardi tee 6A, 8 ja 10 (planeeritava ala suurus on ca 0,27 ha ja piirneb Vardi teega ning kinnistutega Vardi tee 6 ja 12, Nurme põik 10 ja 12, planeeringuga kavandatakse kinnistute liitmist ja tingimuste väljaselgitamist ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks).

VEEBRUAR 2007  

 1. Leppneeme küla, maaüksus Lauri (planeeritava ala suurus on ca 0,58 ha ja piirneb Lännemäe tee 16/Kopli I, Lännemäe tee 12/Niidi, Kivimäe tee 2A/Raja ja Männiku maaüksustega, planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramist üksikelamute ehitamiseks).
 2. Pringi küla, Sarapuu tee 5 ja 6 (planeeritava ala suurus on ca 0,72 ha ja piirneb Sarapu tee 4 ja Jalaka tee 5 kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringuga kavandatakse kinnistute jagamist kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramist üksikelamute ehitamiseks).
 3. Rohuneeme küla, maaüksused Otti IX ja X (planeeritava ala suurus on ca 0,32 ha ja piirneb Valli VIII ja Otti XI maaüksustega, planeeringuga kavandatakse kinnistute liitmist üheks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramist ühe üksikelamu ehitamiseks).
 4. Randvere küla, Koralli tee 4 (planeeritava ala suurus on ca 0,25 ha ja piirneb Koralli tee 6 kinnistuga ning Hansu I maaüksusega, planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramist üksikelamute ehitamiseks).
 5. Tammneeme küla, maaüksus Lutika VIII (planeeritava ala suurus on ca 1,06 ha ja asub Tammneeme tee ääres ning piirneb Tammneeme tee 44/Pällu VI, Tammneeme tee 48/Praksi, Tammneeme tee 56/Lutika IX, Tammneeme tee 54/Lutika II, Lutika VII maaüksustega, planeeringuga kavandatakse ehitusõiguse määramist ühe üksikelamu ehitamiseks).
 6. Randvere küla, Kaevuaia tee 17 (planeeritava ala suurus on ca 0,52 ha ja asub Kaevuaia tee ääres ning piirneb Kaevuaia tee 15/Laura ja Poe maaüksustega, planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kolmeks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramist üksikelamute ehitamiseks).
 7. Haabneeme alevik, maaüksus Keskuse ja lähiala (planeeritava ala suurus on ca 3,5 ha ja asub Randvere tee ja Rohuneeme tee nurgal ning piirneb Sõpruse tee ja Linnaku VI maaüksustega, planeeringuga kavandatakse kinnistu sihtotstarbe määramist ärimaaks ja ehitusõiguse määramist polüfunktsionaalse ärihoone ehitamiseks ning liikluskorralduse lahendamiseks).
 8. Naissaare küla, Männiku tee 11 (planeeritava ala suurus on ca 0,15 ha ja asub Männiku tee ääres ning piirneb Männiku tee 9 ja Männiku tee 13 kruntidega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringuga kavandatakse kinnistu sihtotstarbe määramist ärimaaks ja ehitusõiguse määramist majutus- ja toidlustusasutuse ehitamiseks).

DETSEMBER 2006

 1. Randvere küla, maaüksus Kangru, IV maatükk (planeeringu ala suurus on ca 1,2 ha ja piirneb Länne maaüksusega ja Kraaviaia tee 9,10 ning Karjaaia tee 9,10 kinnistutega, planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist ja ehitusõiguse määramist üksikelamute ehitamiseks).

NOVEMBER 2006

 1. Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 127 (planeeritava ala suurus on ca 0,75 ha ja piirneb Uuetalu tee 3,5,7,9,12 ja Rohuneeme tee 129,131,133 kinnistutega, planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist ja ehitusõiguse määramist kolme üksikelamu ehitamiseks).

OKTOOBER 2006

 1. Rohuneeme küla, maaüksus Tammiku (tingimuste väljaselgitamiseks kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks).
 2.  Pringi küla, Rohuneeme tee 63, 63B, 63E (tingimuste väljaselgitamiseks kinnistu piiride muutmiseks kaheks ja ehitusalade nihutamiseks vastavalt moodustatavatele krundipiiridele).

SEPTEMBER 2006

 1. Metsakasti küla, maaüksus Männiku (tingimuste väljaselgitamiseks ühe üksikelamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ehitamiseks ning juurdepääsu lahendamiseks).
 2. Pärnamäe küla, Lageda põik 4 (piiride määramiseks puukoolile ja tingimuste väljaselgitamiseks ehitusõiguse määramiseks ridaelamu ehitamiseks).
 3. Randvere küla, Kiviranna tee 12 (tingimuste väljaselgitamiseks kinnistu jagamiseks kaheks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks).
 4. Püünsi küla, Rohuneeme tee 80 (tingimuste väljaselgitamiseks ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks ja Püünsi tee katastriüksuse määramiseks).
 5. Tammneeme küla, Tammneeme tee 9 (tingimuste väljaselgitamiseks kinnistu jagamiseks kaheks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks).
 6. Viimsi alevik, Pargi põik 6 (tingimuste väljaselgitamiseks ehitusõiguse määramiseks olemasolevale korterelamule ühe täiendava korruse pealeehitamiseks ja parkimise lahendamiseks vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringule "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted").

AUGUST 2006

 1. Metsakasti küla, maaüksus Metsakasti II (tingimuste väljaselgitamiseks elamukruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks väikeelamute ehitamiseks ning juurdepääsu lahendamiseks).
 2. Rohuneeme küla, Liiva tee 1 ja maaüksus Otti VII (tingimuste väljaselgitamiseks kahe üksikelamukrundi planeerimiseks).
 3. Leppneeme küla, maaüksus Sauna (tingimuste väljaselgitamiseks ühe üksikelamukrundi planeerimiseks ja Reinu teele koridori määramiseks vastavalt kehtivale Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule).
 4. Püünsi küla, maaüksus Madikse (tingimuste väljaselgitamiseks kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks kolme üksikelamu ehitamiseks).
 5. Pringi küla, maaüksused Jaani IV ja VII (tingimuste väljaselgitamiseks elamukruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks).
 6. Tammneeme küla, Tammneeme ranna-ala (eesmärgiga taastada vana sadamasild, rajada mänguväljakud ja puhkeala).

JUUNI 2006

 1. Leppneeme küla, Sepamäe tee 11 (tingimuste väljaselgitamiseks ehitusõiguse määramiseks ühe kaksikelamu ehitamiseks).
 2. Tammneeme küla, Teigari tee 24, 26 (ehitustingimuste väljaselgitamiseks ridaelamu ehitamiseks).
 3. Randvere küla, Meresiiliku tee 7a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a, Pärli tee 3a, Koralli tee 3a (elamukruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks ning Muuga tee õgvendamiseks).
 4. Lubja küla, Ampri tee 1 (ehitustingimuste väljaselgitamiseks tootmishoonete ja kontoriploki ehitamiseks).

MAI 2006

 1. Naissaare küla, maaüksus Rahu (ehtusõiguse määramiseks suvemaja ehitamiseks endise talukoha taastamiseks).
 2. Laiaküla küla, maaüksus Laiamäe (kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksik- ja ridaelamute ehiamiseks).
 3. Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 109 ja maaüksus Kostja (kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks).

APRILL 2006

 1. Randvere küla, maaüksus Reinu II (kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiskes).
 2. Metsakasti küla, maaüksus Uuesauna IV (kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks).
 3. Metsakasti küla, maaüksus Uuesauna III (kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks).
 4. Rohuneeme küla, maaüksus Länne (kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks).
 5. Lääneotsa küla, maaüksus Laululahe (tingimuste väljaselgitamiseks üksikelamu ehitamiseks).
 6. Pringi küla, Rohuneeme tee 83 (kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks).
 7. Viimsi alevik, maaüksus Uustalu III (ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ehitamiseks).
 8. Haabneeme alevik, maaüksused Käärti III, IV, V ja VI (ehitusõiguse määramiseks lastesõime ehitamiseks ja juurdepääsude lahendamiseks).
 9. Rohuneeme küla, maaüksus Puuri 52 (kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks).

MÄRTS 2006

 1. Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 14 (ehitustingimuste väljaselgitamiseks kahe kaksikelamu ehitamiseks ning kinnistu jagamiseks).
 2. Idaotsa küla, maaüksus Kirsimäe (tingimuste väljaselgitamiseks maaüksuse jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks).
 3. Randvere küla, Aiaotsa tee 17 (tingimuste väljaselgitamiseks kinnistu jagamiseks, juurdepääsu lahendamiseks ja üksikelamu ehitamiseks).
 4. Leppneeme küla, maaüksus Kiigemäe (kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks).

VEEBRUAR 2006

 1. Lubja küla, Krillimäe tee 5 (ehitusõiguse määramiseks lisaks olemasolevale elamule ühe täiendava üksikelamu ehitamiseks).
 2. Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 ja Vehema tee 44 (ehitusõiguse määramiseks ridaelamute ehitamiseks).
 3. Pärnamäe küla, Kraavi tee 1 (ehitusõiguse määramiseks lasteaia ehitamiseks).

JAANUAR 2006

 1. Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 88 (ehitusõiguse määramiseks kaksikelamu ehitamiseks).
 2. Haabneeme alevik, Hundi tee 42 (ehitusõiguse määramiseks ridaelamu ehitamiseks).
 3. Leppneeme küla, Leppniidu tee 7 (ehitusõiguse määramiseks ridaelamu ehitamiseks).
 4. Pringi küla, Rohuneeme tee 75A (hoonestustingimuste täpsustamiseks üksikelamu ehitamiseks).
 5. Leppneeme küla, Sepamäe tee 15 (kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja vajadusel abihoonete ehitamiseks).

NOVEMBER 2005

 1. Püünsi küla, maaüksus Suur-Eigi (kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks).
 2. Leppneeme küla, maaüksus Hiire I (krundi ehitusaluse pinna muutmiseks).

OKTOOBER 2005

 1. Prangli saar, Kelnase küla, maaüksus Tiitov (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast ja sihtotstarbeta maast osaliselt elamumaaks, suvemaja ja abihoonete ehitamine).
 2. Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 17 (kinnistu jagamine kaheks ja ehitusõiguse määramine üksikelamute, kahe lautri ja kaldakindlustuse ehitamiseks).
 3. Laiaküla küla, Pärnamäe tee 4 ja 6 (ehitusõiguse täpsustamine ärihoonete ehitamiseks).
 4. Haabneeme alevik, Ravi tee 1 (ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks).

SEPTEMBER 2005

 1. Püünsi küla, Järve III maaüksus (kinnistu ehitusaluse pinna suurendamine ja ehitusõiguse määramine kaksikelamule).
 2. Randvere küla, Veehoidla tee 2 (kinnistu jagamine kaheks ).
 3. Pärnamäe küla, Soosepa tee 51 (ehitusõiguse määramine kaksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks).
 4. Randvere küla, kinnistu Tiitsu tee 5 (katastriüksus Tammlaane) (ehitusõiguse määramine oloemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja pargiala planeerimiseks).
 5. Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 33 (kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks).

AUGUST 2005

 • Pärnamäe küla, kinnistud Kesk-Kaare tee 91, 93, 95 ja 97 (ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks).
 • Pärnamäe küla, kinnistu Künka IV (elamukruntide planeerimine ja ehitusõiguse määramine väikeelamute ehitamiseks).
 • Pärnamäe küla, kinnistud Linnase tee 21, 22, 23 (ehitusõguse muutmine).
 • Naissaare küla, maaüksus Merilaidi (ehitusõiguse määramine vana elukoha taastamiseks).

JUUNI 2005

 • Püünsi küla, maaüksus Porda (kinnistu piiride muutmine ja hoonestustingimuste määramine üksik- või kaksikelamu ehitamiseks).
 • Pringi küla, kinnistud Rohuneeme tee 63, 63a, 63b, 63c, 63d, 63e (kinnistute piiride muutmine ja hoonestustingimuste määramine väikeelamute ehitamiseks).
 • Pärnamäe küla, maaüksus Niine (osaline) (hoonestustingimuste määramine väikeelamute ehitamiseks).
 • Pringi küla, maaüksus Aasa I (kinnistu jagamine elamukruntideks ja hoonestustingimuste määramine üksikelamute ehitamiseks).
 • Lubja küla, maaüksus Sookalda (osaline) (hoonestustingimuste määramine ridaelamute ehitamiseks).

MAI 2005

 1. Rohuneeme küla, maaüksus Otti VII (ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks)

APRILL 2005

 1. Leppneeme küla, maaüksused Miku V, Koltse III, Põldmäe III (üksikelamute ehitamine).
 2. Nelgi tee 1 (südapargi planeerimine).
 3. Püünsi küla, Rohuneeme tee 80 (üksikelamute ehitamine, Püünsi tee pikenduse planeerimine).
 4. Pärnamäe küla, Soosepa tee 51 (kaksikelamu ehitamine).
 5. Pringi küla, Sarapauu tee 6 (kinnistu jagamine, üksikelamu ehitamine).
 6. Püünsi küla, Rohuneeme tee 112 (kinnistu jagamine, üksikelamute ehitamine).
 7. Pärnamäe küla, Väike-Kaare tee 25a,25,27,29,31 (kaksikelamute ehitamine).
 8. Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 35 (ärihoone-elamu ehitamine).
 9. Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 43a,45,47,47a,49,51a (abihoonete ehitamine).
 10. Lubja küla, maaüksus Kaldasoo (kinnistu jagamine, üksikelamu ehitamine).

MÄRTS 2005

 1. Rohuneeme küla, Rohuneeme sadama maa-ala ja maaüksus Nordi (maakasutuse sihtotstarbe muutmine osaliselt ärimaast tootmismaaks, Viimsi valla munitsipaalsadama kavandamine ja  AS-i Eesti Loots sadama hoonete ehitusõiguse määramine).
 2. Tammneeme küla, maaüksused Haugi III ja IV (kinnistu jagamine, kaksikelamute ehitamine).

VEEBRUAR 2005

 1. Randvere küla, maaüksus Viilupi (maakasutuse muutmine sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks, elamukrundiks jagamine ja üksikelamute ehitamine).
 2. Lubja küla,a maaüksused Lubja I ja II, maaüksus Tammeõue, maaüksus Heldri II ja Randvere tee vaheline ala (maaksutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast sotsiaalmaaks ja osaliselt väikeeleamumaaks, lasteaed-algkoolile asukoha kavandamine koos vajaliku infrastruktuuriga ja ehitusõiguse määramine väikeelamute ehitamiseks).
 3. Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 29,31,33,33a (ridaelamu ehitamine).
 4. Viimsi alevik, maaüksused Astangu Ia, I, II, Astangu alajaam ja Karulaugu tee (korterelamute ehitamine, avaliku tee planeerimine).

JAANUAR 2005

 1. Lubja küla, maaüksus Kuuse (maaksutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast väikeelamumaaks ja sotsiaalmaaks, õhuliini koridori, kohaliku maantee ja lasteaia kavandamine).
 2. Viimsi alevik, Tulbiaia tee 4 (maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast väikeelamumaaks).
 3. Leppneeme küla, maaüksus Niidi II (maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast väikeelamumaaks, üksikelamu ehitamine).
 4. Viimsi alevik, Pargi tee 4 ja 6 (korterelamutele täiendava korruse ehitamine).
 5. Naissaare küla, maaüksus Väike-Heinamaa (suvemaja ehitamine).
 6. Lubja küla, Anijärve tee 14 ja 16 (kinnistute piiride muutmine, üksikelamute ehitamine).
 7. Püünsi küla, Rohuneeme tee 132 (üksikelamu ehitamine, juurdepääsu lahendamine).
 8. Püünsi küla, Annuse tee 1,3,5,7,9,11,13,15 ja maaüksus Madikse (kinnistute piiride muutmine, üksikelamute ehitamine).
 9. Lubja küla, maaüksus Antenniväljak (väikeelamukvartali planeeirmine hajaasustus põhimõttel).
 10. Püünsi küla, Püünsi tee 14 ja 16 (kinnistu piiride muutmine, üksikelamute ehitamine).

DETSEMBER 2004

 • Lubja küla, maaüksus Sookalda (osaline) (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast osaliselt väikeelamumaaks ja sotsiaalmaaks, lasteaia ehitamine ja õhuliini koridor ning kohalik maantee).
 • Muuga küla, maaüksus Muuga Kordoni (maakasutuse sihtotstarbe muutmine riigikaitsemaast suvila- ja ärimaaks, suvilate ja lasteaia ehitamine).
 • Randvere küla, Vaheaia tee 6 (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, üksikelamu ehitamine).
 • Lubja küla, maaüksus Kuuse II (maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast elamumaaks, õhuliini koridori kavandamine, kohaliku maantee ja 4 üksikelamu krunti).
 • Prangli saar, Kelnase küla, maaüksus Männikivi (väikeehitise planeerimine).
 • Äigrumäe küla, maaüksus Käära (elamukvartali planeerimine).

NOVEMBER 2004

 • Randvere küla, maaüksus Kreiukse II (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast väikeelamumaaks, ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks).
 • Viimsi alevik, maaüksused Andrese V ja Madise I (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks).
 • Tammneeme küla, maaüksused Silla, Silla I, Silla II ja Silla III (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast väikeelamumaaks, ehitusõigus väikeelamute ehitamiseks).
 • Leppneeme küla, maaüksus Ranna VIII (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundudmaast väikeelamumaaks, ehitusõigus kahe üksikelamu ehitamsieks).
 • Haabneeme alevik ja Lubja küla, kindiastangu ja Randvere tee vaheline ala maaüksusest Randvere tee 6 maaüksuseni Allika-1 (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast ja perspektiivsest väikeelamumaast transpordi- ja korruselamute maaks).
 • Lubja küla, Salumetsa, Toomsalu, Saarsalu, Nurmevälja (väikeelamute ehitamine, ärihoone kavandamine).
 • Pärnamäe küla, maaüksus Nurme (kinnistu jagamine, väikeelamute ehitamine).
 • Püünsi küla, maaüksus Järve V (ühe üksikelamu ehitamine).

OKTOOBER 2004

 1. Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 9A (üksikelamu ja abihoonete ehitamine).
 2. Tammneeme küla, Mereääre tee 4 (kinnistu jagamine, üksikelamu ehitamine).
 3. Randvere küla, Krati tee põik 5 (hoonestustingimuste muutmine täiendava abihoone - sauna - ehitamiseks).
 4. Prangli saar, Lääneotsa küla, maaüksus Vanani II (ehitusõiguse määramine puhkemajade ehitamiseks).

SEPTEMBER 2004

 1. Viimsi alevik, Mõisapargi osaline (teedevõrgu lahendamine, maakasutuse sihtotstarvete määratlemine ja vajaduse korral muutmine).
 2. Leppneeme küla, maaüksus Mäeotsa (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja ärimaaks).
 3. Lubja küla, maaüksus Pärtle I osalne (maakasutuse sihtotstarbe muutmine osaliselt elamumaaks ja osaliselt kaitsealuseks maaks).
 4. Pärnamäe küla, maaüksus Niine (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundussmaast osaliselt elamumaaks ja osaliselt kaitsealuseks maaks, väikeelamute ehitamine).
 5. Lubja küla, maaüksus Uuetoa III (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, väikeelamute ehitamine, teedevõrgu ja tehnotrasside koridoride määramine).
 6. Prangli saar, maaüksus Aali (maakasutuse sihtotstarbe muutmine kaitsealusest maast ja maatulundusmaast osaliselt elamumaaks, suvilate ehitamine).
 7. Lubja küla, kinnistu Sookalda (väikeelamukvartali ja selle toimimiseks vajaliku infrastruktuuri (lastehoid, spordiplats, lastemänguväljak jms.) planeerimine).
 8. Pringi küla, Kimsi tee 19 ja 21 (kinnistu jagamine, üksikelamute ehitamine).
 9. Haabneeme alevik, Lille tee 6 (kinnistu jagamine, üksikelamute ehitamine).
 10. Muuga küla, Mustasauna tee 1 (kinnistu jagamine, suvilate ehitamine).

AUGUST 2004

 1. Lubja küla, Nugise tee 17 ja sellega piirnev ala (kinnistu jagamine ja kahe üksikelamu ehitamine).
 2. Püünsi külas, Järve tee 5 (ühe üksikelamu ehitamine).
 3. Leppneeme küla, maaüksus Uus-Tänava (ühe üksikelamu ehitamine).
 4. Püünsi küla, maaüksus Kepsu II (kinnistu jagamine ja üksikelamute ehitamine).
 5. Pringi küla, Rohuneeme tee 55a (slipi ja kaldakindlustuse rajamine).

JUUNI 2004

 1. Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vaheline ala Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul.
 2. Pringi küla, maaüksus Laigari ja Rohuneeme tee 57d (hoonestustingimuste määramine vastavalt kehtivale üldplaneeringule).
 3. Tammneeme küla, Hallikivi tee 23a (laste mänguväljaku rajamine).
 4. Viimsi alevik, maaüksus Lepiku (hoonestustingimuste määramine üksikelamu ehitamiseks).
 5. Püünsi küla, Rohuneeme tee 134a (hoonestustingimuste määramine kuni kahe üksikelamu ehitamiseks).
 6. Haabneeme alevik, maaüksused Sõstramäe I ja II (kinnistute liitmine, hoonestustingimuste määramine ridaelamu ehitamiseks).
 7. Püünsi küla, Rohuneeme tee 94 ja sellega piirnev ala (kinnistu jagamine ja hoonestustingimuste määramine üksikelamute ehitamiseks).
 8. Haabneeme alevik, Karulaugu tee 5 (hoonestustingimuste määramine väikeelamute ehitamiseks).

MAI 2004

 1. Miiduranna küla, Miiduranna sadam (naftakai pikendamine).
 2. Leppneeme küla, maaüksused Miku III ja IV (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks).
 3. Tammneeme küla, maaüksused Lutika I, III, IV ja V (maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks).
 4. Viimsi alevik, Katlamaja tee 17 (konteinerkatlamaja paigaldamine).
 5. Randvere küla, OMTÜ Mündi territoorium (maakasutus- ja ehitustingimuste täpsustamine).
 6. Viimsi alevik, maaüksus Tuulekivi V (ühe üksikelamu ehitamine).
 7. Muuga küla, Metsaserva tee 1 (ehitusõiguse määramine).
 8. Naissaar, maaüksus Liliani (hoonestustingimuste määramine suvemaja ehitamiseks).
 9. Äigrumäe küla, Äigrumäe tee 12 (kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks).
 10. Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 59 (kinnistu jagamine kaheks, üksikelamute ehitamine).

APRILL 2004

 1. Randvere külas, maaüksus Õpetajate Maja (üldplaneeringu osaline muutmine).
 2. Viimsi alevikus, Vehema tee ja Aiandi tee vaheline ala (üldplaneeringu osaline muutmine).
 3. Pringi küla, maaüksus Jaani VIII (kinnistu jagamine elamukruntideks, üksikelamute ehitamine).
 4. Rohuneeme küla, maaüksus Uuetalu (kinnistu jagamine elamukruntideks, üksikelamute ehitamine).
 5. Leppneeme küla, maaüksus Niidi (üksikelamu ehitamine).
 6. Laiaküla küla, maaüksus Laiamäe (maakasutuse sihtotstarbe määramine vastavalt üldplaneeringule).
 7. Püünsi küla, Heina tee 5 ja 12 (kinnistute piiride korrigeerimine).
 8. Tammneeme küla, maaüksuse Teearu II (üksikelamu ehitamine).
 9. Püünsi küla, Karikakra tee 2 (üksikelamu ehitamine).

MÄRTS 2004

 1. Miiduranna küla põhjaosa (üldplaneeringu osaline muutmine).
 2. Pringi külas, Reinu tee 8a (hoonestustingimuste määramine ridaelamute ehitamiseks).
 3. Randvere külas, Toome tee 2 (ehitusõiguse määramine ärikrundil).

VEEBRUAR 2004

 1. Viimsi alevik, Pargi tee 22 (liikluskorralduse lahendamine, hoonestustingimuste määramine ärihoone ja bensiinitankla ehitamiseks).
 2. Muuga küla, Meriste tee 1 (kinnistu jagamine, hoonestustingimuste määramine suvilate ehitamiseks).
 3. Pärnamäe küla, Vehema tee 47 ja 49 (kinnistute piiride muutmine, kahe üksikelamukrundi moodustamine).
 4. Lubja küla, osaliselt kinnistul Sookalda (kinnistute jagamine).
 5. Muuga küla, Muuga sadama lääneosa territoorium (krundi piiride muutmine).
 6. Miiduranna küla, Muuil tee 2/Ranna tee 15 (ehitusõiguse määramine ja teedevõrgu korrastamine).
 7. Viimsi alevik, Aiandi tee 11 (hoonestustingimuste määramine lasteaiahoone ehitamiseks).

JAANUAR 2004

 1. Rohuneeme küla, Kivineeme tee 3 ja Kivineeme põik 1 (kinnistute liitmine ja hoonestustingimuste määramine üksikelamu ehitamiseks).
 2. Viimsi alevik, Asalea tee 7 (kinnistu jagamine ja hoonestustingimuste määramine üksikelamute ehitamiseks).
 3. Laiaküla, Altmetsa tee 6 (hoonestustingimuste määramine kuni 4-boksiga ridaelamu ehitamiseks).
 4. Rohuneeme küla, Viigi tee 7 (kinnistu piiride muutmine, hoonestustingimuste määramine kaksikelamu ehitamiseks).
 5. Pärnamäe küla, kinnistu Õilme II (kinnistu jagamine).
 6. Leppneeme küla, katastriüksus Pihlaka III (kinnistu jagamine ja hoonestustingimuste määramine kuni kahe üksikelamu ehitamiseks).