Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Viimsi Vallavalitsuse 19.06.2024 korraldus nr 273 "Naissaare küla, Naissaare põhjatipp - Virbi ots, jätkuvalt riigi omandis oleva maatüki (uus aadress Viimsi metskond 225) detailplaneeringu menetluse lõpetamine”.

1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Detailplaneeringu eesmärk oli Viimsi vallas Naissaare külas Naissaare põhjatipus asuvale jätkuvalt riigi omandis olevale maatükile krundi moodustamine, sihtotstarbe määramine ja tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramiseks paadisilla rajamiseks ja juurdepääsutee lahendamiseks. Ühtlasi soovis detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik planeeritava krundi riigilt omandada.

Vanade külanimede taastamise käigus on Naissaare külast moodustatud kolm iseseisvat küla, planeeritav ala asub nüüd Tagaküla / Bakbyn territooriumil, katastriüksusel Viimsi metskond 225 (89001:001:0958, maatulundusmaa 100%, 18 100 m²).

Detailplaneeringu menetlus lõpetatakse põhjusel, et Naissaare küla, Naissaare põhjatipp – Virbi ots, jätkuvalt riigi omandis oleva maatüki (praeguse aadressiga Viimsi metskond 225) detailplaneeringu menetlus on algatatud 15 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikes 4 toodud tähtajaks ja planeeritava ala või selle osa eraomandisse võõrandamise eesmärgil sildumiskoha ja ligipääsu planeerimine looduskaitse all oleval territooriumil on kaitseala valitseja ehk Keskkonnaameti seisukohalt välistatud ning detailplaneeringu koostamine seega perspektiivitu.

Viimsi Vallavalitsuse 12.06.2024 korraldus nr 251 "Tammneeme küla, Hallikivi tee 23a detailplaneeringu menetluse lõpetamine”.

1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Planeeringuala asub Viimsi vallas Tammneeme külas katastriüksusel Hallikivi tee 23a (89001:003:1103, elamumaa 100%, 1751 m²).

Tammneeme küla, Hallikivi tee 23a detailplaneeringu menetlus lõpetatakse põhjusel, et menetlus on algatatud 20 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 toodud tähtajaks ning detailplaneeringu sisulist menetlust ei ole toimunud.

Viimsi Vallavalitsuse 23.05.2024 korraldus nr 211 "Miiduranna küla, Ranna tee 13 ja 13a detailplaneeringu menetluse lõpetamine".

1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Planeeringuala asub Viimsi vallas Miiduranna külas katastriüksustel Ranna tee 13a (89001:010:5230, elamumaa 100%, 568 m²) ja Kalda tee 1 (89001:010:3176, elamumaa 100%, 748 m²).

Miiduranna küla, Ranna tee 13 ja 13a detailplaneeringu menetlus on seiskunud 26 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikes 4 toodud tähtajaks. Miiduranna küla, Ranna tee 13 ja 13a detailplaneeringu algatamise korralduses ei ole nimetatud detailplaneeringu koostamise eesmärki, mis tähendab, et puudub võimalus hinnata, kas detailplaneeringu algatamise eesmärk on saavutatud teiste toimingutega (nt maakorralduslike toimingutega või projekteerimistingimuste väljastamisega), mille tõttu on põhjendatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine.

Viimsi Vallavalitsuse 15.05.2024 korraldus nr 198 “Rohuneeme küla, Kalmistu tee 8 detailplaneeringu menetluse lõpetamine”.

1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Planeeringuala asub Viimsi vallas, Rohuneeme külas katastriüksusel Kalmistu tee 8 (katastritunnus 89001:003:0576, elamumaa 100%, 3120 m²). Planeeringu algatamise eesmärk oli hoonestustingimuste määramine.

Detailplaneeringu menetlus lõpetatakse põhjusel, et Rohuneeme küla, Kalmistu tee 8 detailplaneeringu menetlus on algatatud 22 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 toodud tähtajaks ja detailplaneeringu sisuline menetlus on pooleli jäänud aastaid tagasi.

Viimsi Vallavalitsuse 24.04.2024 korralduse nr 159 “Pringi külas, Rohuneeme tee 83 detailplaneeringu menetluse lõpetamine”.

1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Planeeringuala asub Viimsi vallas Pringi külas (praeguse aadressiga) katastriüksustel Rohuneeme tee 83 (katastritunnus 89001:001:0912, elamumaa 100%, 1563 m²) ja Kapteni tee 4 (katastritunnus 89001:001:0913, elamumaa 100%, 1556 m²). Planeering algatati üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringu menetlus lõpetatakse põhjusel, et Rohuneeme tee 83 detailplaneeringu menetlus on algatatud 18 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikes 4 toodud tähtajaks ja alale on hiljem kehtestatud uus detailplaneering. Alal kehtib Rohuneeme tee 83 detailplaneering, mis kehtestati Viimsi Vallavalitsuse 29.01.2013 korraldusega nr 163.

Viimsi Vallavalitsuse 24.04.2024 korraldus nr 158 "Püünsi küla, Annuse tee 6 detailplaneeringu menetluse lõpetamine”.

1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Planeeringuala asub Viimsi vallas Püünsi külas katastriüksusel Annuse tee 6 (katastritunnus 89001:003:6250, elamumaa 100%, 5018 m²).

Püünsi küla, Annuse tee 6 detailplaneeringu menetlus lõpetatakse põhjusel, et menetlus on algatatud 16 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikes 4 toodud tähtajaks ja detailplaneeringut ei ole menetlemiseks esitatud.

Viimsi Vallavalitsuse 10.04.2024 korraldus nr 141 “Randvere küla, Ellerheina tee 15 detailplaneeringu menetluse lõpetamine”.

1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Planeeringuala asub Viimsi vallas, Viimsi vallas Randvere külas katastriüksusel Ellerheina tee 15 (katastritunnus 89001:010:8580, maatulundusmaa 100%, 4903 m²).

Detailplaneeringu menetlus lõpetatakse põhjusel, et Randvere küla, Ellerheina tee 15 detailplaneeringu menetlus on algatatud 13 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikes 4 toodud tähtajaks ja detailplaneeringu koostamise eesmärk (planeerida kahe pereelamu krundi asemele üks pereelamu krunt) on saavutatud läbi varem kehtinud Oiusöödi maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise.

Viimsi Vallavalitsuse 03.04.2024 korralduse nr 132 "Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine”.

1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Planeeritav ala asub Viimsi vallas, Randvere külas, katastriüksusel Kibuvitsa tee 18 (katastritunnus 89001:010:0581, elamumaa 100%, 1407 m²) ja sellega piirneval mereäärsel alal, mis detailplaneeringu algatamise hetkel oli jätkuvalt riigi omandis olev maa. Kibuvitsa tee 18 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk oli võimaluste väljaselgitamine kinnistuga piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa liitmiseks elamukrundiga Kibuvitsa tee 18 ning krundi ehitusõiguse täpsustamine ja mereäärse avaliku liikumisraja asukoha määramine.

Detailplaneeringu menetlus lõpetatakse põhjusel, et Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 ja lähiala detailplaneeringu menetlus on seiskunud 9 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 toodud tähtajaks ning detailplaneeringu algatamise korralduses nimetatud planeeringu koostamise eesmärk algatamise hetkel jätkuvalt riigi omandis oleva maa (käesoleval hetkel munitsipaalomandis olev maa) liitmiseks elamukrundiga Kibuvitsa tee 18 ei ole saavutatav, on põhjendatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine.

Viimsi Vallavalitsuse 26.03.2024 korralduse nr 118 "Randvere küla, maaüksuse Reinu II detailplaneeringu menetluse lõpetamine”.

1.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Planeeringuala asub Viimsi vallas, Randvere külas, katastriüksusel (praeguse aadressiga) Kibuvitsa tee 23 (katastritunnus 89001:010:8860, maatulundusmaa 100%, 8209 m²). Detailplaneeringu menetlus lõpetatakse põhjusel, et Randvere küla, maaüksuse Reinu II detailplaneeringu menetlus on algatatud 18 aastat tagasi, menetlus on seiskunud 13 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 toodud tähtajaks ning detailplaneeringut ei ole menetlemise jätkamiseks esitatud.

Viimsi Vallavalitsuse 26.03.2024 korraldus nr 117 "Randvere küla, katastriüksuse Tammekivi tee 8 (uus aadress Kivitamme tee 12) detailplaneeringu menetluse lõpetamine".

1.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Detailplaneeringu menetlus lõpetatakse põhjusel, et detailplaneeringu menetlus on algatatud 16 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 toodud tähtajaks ning kuna katastriüksusele Kivitamme tee 12 on detailplaneeringu algatamisest möödunud aja jooksul projekteerimistingimuste  alusel  püstitatud  üksikelamu  ja  abihoone  ning  olemas  on  juurdepääs avalikule  teele,  puudub  algatatud  detailplaneeringu  edasise  koostamise  järgi  vajadus  ning  on põhjendatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine.

Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2024 korraldus nr 112 „Viimsi vald, Pringi küla, katastriüksuste Tuulekivi ja Ado detailplaneeringu menetluse lõpetamine”.

01.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lg 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt 3 aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringu menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Pringi küla, Tuulekivi ja Ado detailplaneering algatati Viimsi Vallavalitsuse 20.06.2000 korraldusega nr 1021, mille eesmärk oli elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse seadmine maaüksustel Tuulekivi ja Ado. Detailplaneeringu menetlus on seiskunud vahetult peale detailplaneeringu algatamist.

Tuulekivi ja Ado detailplaneeringu algatamise korralduses väljatoodud koostamise eesmärk elamualade planeerimiseks on ellu viidud läbi suuremale alale detailplaneeringu koostamise ja kehtestamise, mis võimaldas lahendada planeerimisseaduses ettenähtud detailplaneeringu ülesanded kompleksselt suuremal maa-alal. Kehtestatud detailplaneeringuga kavandati üksikelamute piirkond (elamumaa sihtotstarbega krundid koos teedevõrguga), mis ühtib katastriüksuste Tuulekivi ja Ado detailplaneeringu eesmärgiga. Seetõttu ei too katastriüksuste Tuulekivi ja Ado detailplaneeringu menetluse lõpetamine menetlusosalistele kahju.

Viimsi Vallavolikogu 12.03.2024 otsus nr 27Randvere küla, Tammelaane kinnistu ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu menetluse jätkamine, detailplaneeringu osaline kehtestamine ning osalisel planeeringualal detailplaneeringu koostamise lõpetamine“.

Tulenevalt riigikohtu 15.12.2022 otsusest pidi Viimsi vald uuesti otsustama, mis on Tammelaane detailplaneeringu tulevik. Detailplaneeringu algatamine, vastuvõtmine ja avalikustamine on haldusmenetluse toimingud, mis peavad olema läbi viidud enne, kui menetlus lõpeb haldusaktiga ehk detailplaneeringu kehtestamise otsusega.

Kohtuotsusega leiti, et kuna Tammelaane detailplaneeringu menetlus viidi läbi kaalutlusvigade ja puudustega, siis jõudis vald valele lõppotsusele. Seega oli detailplaneeringu kehtestamise otsuse tühistamise järel menetlus endiselt pooleli ja vald otsustas jätkata planeeringu menetlust selleks, et võtta detailplaneeringu suhtes vastu uus lõppotsus, mida on kaalutud mh kohtuotsuses toodud aspekte arvesse võttes.

Vald kaalus erinevaid võimalusi ja lahendusi detailplaneeringu õiguspäraselt kehtestamiseks, selleks telliti uus ekspertarvamus, kus hinnati detailplaneeringu mõju lisaks rohevõrgustiku nendele tahkudele, mida rohevõrgustiku teemaplaneeringus polnud eraldi välja toodud (nt mõju loomastikule). Lisaks suhtles vald võimalike lahenduste küsimuses huvitatud isikuga (arendajaga) ning kogus 2023.a suve lõpus ja sügisel detailplaneeringu osas arvamusi ka elanikelt.

Eksperthinnangus jõudis ekspert järeldusele, et elamukruntide planeerimist rannaastangu ja mere poole jääva rohekoridori vahele tuleb kindlasti vältida, sest igal juhul muudab sealne inimtegevus loomade varje-, toitumis- ja rändeala viletsamaks ning kogu potentsiaalselt kavandatav elamuehitusala on tegelikult ulukite refuugiumi (suuremat sorti varjepaik) ala. Lisaks eelnevale tõi ekspert välja ka olulise täiendava aspekti elamukruntide planeerimise korral inimtegevuse mõjude kohta loomadele ja sellest põhjustatud võimalikele omavahelistele konfliktidele. Kuna detailplaneeringu negatiivne mõju rohevõrgustiku toimimisele osutus eksperthinnangu põhjal ebaproportsionaalselt suureks, otsustas vald, kaaludes sh ka huvitatud isiku arvamusi ja vastuväiteid, detailplaneeringu koostamise lõpetada detailplaneeringukohastel kruntidel pos 1–11 (Tammeõie tee 10, Tammeõie tee 13, Tammeõie tee 11, Tammeõie tee 9, Tammeõie tee 7, Tammeõie tee 5, Tammeõie tee 3, Tammeõie tee 1, Tammeõie tee 2, Tammeõie tee L1, Tammelaane haljak 2) ja pos 15–17 (Laanemetsa tee L1, Laanemetsa haljak 1, Laanemetsa haljak 2). Detailplaneeringu koostamise lõpetamisele vaidleb huvitatud isik vastu, kuid otsus ühtib üldjoontes kogukonna kaasamise tagasides tooduga, toetab laiemalt kogukonna soove piirkonda maastikukaitseala loomiseks ning aitab hoida ja saavutada rohevõrgustiku toimimise eesmärke.

Võttes arvesse kõigilt osapooltelt kogutud infot, otsustas vald kehtestada detailplaneering osaliselt,  detailplaneeringukohastel kruntidel pos 12, pos 13 ja pos 14 (Tammelaane haljak 3, Tammelaane haljak 4 ja Tammelaane haljak 1). Detailplaneeringu kehtestataval alal mereranna poolses osas vastab planeeringulahendus üldplaneeringu ja rohevõrgustiku teemaplaneeringu mõttele ning säilitab rohevõrgustiku ühenduse merega. Selle ala kehtestamisega laieneb rohevõrgustik ning planeering võimaldab mereäärsesse metsa ehitada terviseraja, puhkeotstarbelised rajatised ja rannakindlustuse. Huvitatud isik ei ole nõustunud detailplaneeringu osalise kehtestamisega üksnes eeltoodud kruntidel, sest on seisukohal, et niisuguse otsusega kaitstakse vaid avalikke huve kahjustades eraomaniku huve.

Viimsi Vallavalitsuse 06.03.2024 korraldus nr 91 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine Pringi külas, Lehise katastriüksusel” 

Viimsi Vallavolikogu 13.02.2024 otsusega nr 15 algatati Pringi külas, katastriüksuste Lehise ja Reinu tee L14 detailplaneering, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ühtlasi lõpetati sama otsusega Lehise katastriüksusel menetluses olevad detailplaneeringud, mis olid algatatud järgnevate otsustega:
•    Viimsi Vallavolikogu 08.10.2002 otsus nr 193 „Detailplaneeringu algatamine: endine maaüksus Reinu“;
•    Viimsi Vallavolikogu 12.11.2002 otsus nr 232 „Detailplaneeringu algatamine: endine maaüksus Reinu“.

Lisaks on Lehise katastriüksusel algatatud detailplaneering Viimsi Vallavalitsuse 16.02.2007 korraldusega nr 90 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Pringi küla, endise maaüksuse Reinu lääneosa“.
Viimsi Vallavolikogu 13.02.2024 otsusega nr 15 algatatud Lehise ja Reinu tee L14 katastriüksuste detailplaneering annab Lehise katastriüksusele uued ja varasemast erinevad arengusuunad, kuivõrd tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Seega tuleb selguse huvides Viimsi Vallavalitsuse 16.02.2007 korraldusega nr 90 algatatud detailplaneeringu menetlus lõpetada, sest varem algatatud detailplaneering ei ole juba aastaid aktiivses menetluses.

Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2024 korraldus nr 41 “Detailplaneeringute menetluste lõpetamine Viimsi vallas”

1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates.

Viimsi Vallavalitsus on üle vaadanud pooleliolevaid detailplaneeringute menetlusi ja analüüsinud iga üksiku planeerimismenetluse juhtumit eraldiseisvalt. Põhjendatud juhtudel soovib Viimsi Vallavalitsus detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Korraldusega lõpetatakse kuue detailplaneeringu menetlus:

  1. Haabneeme alevik, Vardi tee 19 ja 21
  2. Püünsi küla, Rohuneeme tee 134a
  3. Pringi küla, Käbi tee 5 ja 7
  4. Püünsi küla, Püünsi tee 10
  5. Viimsi alevik, Tulbiaia tee 48
  6. Pringi küla, Sirge tee 6

Kaalutlused algatatud detailplaneeringute koostamise lõpetamiseks:

1.   Kuivõrd Haabneeme alevik, Vardi tee 19 ja 21 detailplaneeringu menetlus on algatatud 20 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 4 toodud tähtajaks ning Vardi tee 19, Vardi tee 19a ja Vardi tee 21 katastriüksustel välja ehitatud üksikelamud on püstitatud Viimsi Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimuste alusel, on põhjendatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine.

2.   Kuivõrd Püünsi küla, Rohuneeme tee 134a detailplaneeringu menetlus on seiskunud 19 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 4 toodud tähtajaks ning detailplaneeringu algatamise korralduses nimetatud planeeringu koostamise eesmärk on saavutatud läbi teise menetluse, on põhjendatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine. Kuigi detailplaneeringu algatamise korralduses on märgitud, et detailplaneering on algatatud hoonestustingimuste määramiseks kuni kahe üksikelamu ehitamiseks ja katastriüksusele on püstitatud üks üksikelamu, võib lugeda, et algatatud detailplaneeringu eesmärk on täidetud, kuivõrd katastriüksusel Rohuneeme tee 134a paiknev üksikelamu koosneb kahest omavahel risti paigutatud hoone mahust ning hoone ümber projekteeritud hoovialast.

3.   Kuivõrd Pringi küla, Käbi tee 5 ja 7 detailplaneeringu menetlus on seiskunud 15 aastat tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 4 toodud tähtajaks ning detailplaneeringu algatamise korralduses nimetatud planeeringu koostamise eesmärk krundi ehitusõiguse määramiseks on saavutatud läbi teise menetluse, on põhjendatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine.

4.   Kuivõrd Püünsi küla, Püünsi tee 10 detailplaneeringu menetlus on seiskunud 8 aastat tagasi tagasi ja on lõpuni viimata ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 4 toodud tähtajaks ning detailplaneeringu algatamise korralduses nimetatud planeeringu koostamise eesmärk on saavutatud läbi teise menetluse, on põhjendatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine. Seoses Viimsi Vallavalitsuse 05.03.2015  korralduse nr 413 kehtetuks tunnistamisega, tuleb lugeda 10.03.2015 sõlmitud detailplaneeringu koostamise korraldamise leping lõppenuks.

5.   Kuivõrd Viimsi alevik, Tulbiaia tee 48 detailplaneeringu menetlus on seiskunud 8 aastat tagasi ja planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates ning detailplaneeringu algatamise korralduses nimetatud planeeringu koostamise eesmärk on saavutatud läbi teise menetluse, millega  saavutati detailplaneeringu algatamise korralduses nimetatud eesmärk, on põhjendatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine.

6.   Kuivõrd Pringi küla, Sirge tee 6 detailplaneeringu menetlus on seiskunud 5 aastat tagasi ja planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates ning detailplaneeringu algatamise korralduses toodud eesmärk katastriüksuse jagamine kaheks eraldi katastriüksuseks oli võimalik saavutada läbi teise menetluse, st katastriüksuse jagamine kaheks eraldi elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks on tehtud läbi maakorraldusliku toimingu Viimsi Vallavalitsuse 13.11.2019 korraldusega nr 702, on põhjendatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine.

Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja Anijärve tee 8 detailplaneering

Viimsi Vallavolikogu võttis 13.06.2023 vastu otsuse nr 29Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja Anijärve tee 8 detailplaneeringu koostamise lõpetamine“.

Detailplaneering hõlmab Anijärve tee 6 (89001:010:2281, üldkasutatav maa 100%, 5013 m²)  ja Anijärve tee 8 (89001:010:2283, tootmismaa 100%, 24 m²) kinnistuid. Detailplaneeringu eesmärk oli planeeringuala jagamine neljaks krundiks: elamumaa, ühiskondlike hoonete maa, sotsiaalmaa ja teemaa. Elamukrundile (2375 m²) nähti detailplaneeringuga ette ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks (maksimaalne ehitisealune pind 300 m², elamu kõrgus kuni 8,5 m), ühiskondlike hoonete maa krundile (1393 m²) võis püstitada ühe hoone (maksimaalne ehitisealune pind 250 m², hoone kõrgus kuni 8,5 m). Planeeriti teemaakrunt (1041,6 m²) ning sotsiaalmaa krunt (228,6 m²), mis oli ette nähtud liita kõrvalasuva Anijärve tee 2 kinnistuga.

Detailplaneeringu koostamine on otsustatud lõpetada seetõttu, et koostamise käigus on ilmnenud asjaolud, mis vajaliku veeressursi puudumise tõttu välistavad detailplaneeringu elluviimise tulevikus.

Haabneeme alevik, kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneering

Viimsi Vallavolikogu võttis 15.11.2022 vastu otsuse nr 41Haabneeme alevikus, kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, millega lõpetatakse Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 otsusega nr 4 algatatud DP koostamine Haabneeme alevikus, kinnistul Sõpruse tee 4 ja lähialal.

Detailplaneering ei ole käesolevaks ajaks vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega kehtestatud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise otsuse kohaselt oli üldplaneeringukohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine haljasmaast äri- ja teenindusettevõtte maaks ning osaliselt tehnoehitise maaks. Detailplaneeringuga sooviti jagada kinnistu kaheks ja määrata planeeritavale ärimaa krundile ehitusõigus büroohoone ehitamiseks ning tootmismaa krundile ehitusõigus olemasoleva katlamaja juurdeehitusele.

Viimsi Vallavalitsuse 01.04.2022 istungil tehti AS-ile Viimsi Vesi ettepanek esitada detailplaneeringu koostamise lõpetamise avaldus, kuivõrd Vallavalitsus asus seisukohale, et alale ei ole mõistlik kavandada täiendavat hoonestust ning likvideerida haljastust enne, kui on uue üldplaneeringuga lahendatud valla keskasula tervikuna. 14.04.2022 laekus huvitatud isiku AS-i Viimsi Vesi kirjalik avaldus detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Arvestades asjaolu, et planeeritava kinnistu omanik on esitanud vastavasisulise avalduse, on  põhjendatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

Leppneeme küla, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneering

Viimsi Vallavolikogu võttis 14.06.2022 vastu otsuse nr 25 „Detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, millega lõpetatakse Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 27 algatatud detailplaneeringu koostamine Leppneeme küla kinnistutel Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähialal.

Detailplaneeringut ei ole käesolevaks ajaks vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega kehtestatud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise otsuse kohaselt oli üldplaneeringukohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine looduslikust rohumaast ja väikeelamute maast osaliselt turismi-, matka- ja väljasõidukoha maaks, osaliselt üksikelamumaaks ning tee- ja tänavamaaks, ehitusõiguse määramine, rannakindlustuse rajamine, samuti ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Huvitatud isiku peamine eesmärk oli rajada planeeringualale karavanipark.

1.02.2022 esitas detailplaneeringust huvitatud isik - kinnistute omanik vallavalitsusele taotluse (reg nr 10-10/655) Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 27 algatatud Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.

Arvestades asjaolu, et detailplaneeringu menetlus on seiskunud enam kui 3 aastat tagasi ega ole jõudnud eskiislahenduse avalikustamisest kaugemale ning kinnistute omanik ei ole enam huvitatud detailplaneeringu koostamisest, otsustas vallavolikogu, et detailplaneeringu koostamise lõpetamine on põhjendatud.

Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva detailplaneering

Viimsi Vallavolikogu võttis 14.06.2022 vastu otsuse nr 24 „Detailplaneeringu koostamise lõpetamine“, millega lõpetatakse Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 4 algatatud detailplaneeringu koostamine Haabneeme alevikus kinnistutel Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva.

Detailplaneeringut ei ole käesolevaks ajaks vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega kehtestatud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise otsuse kohaselt oli üldplaneeringukohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks. Alale sooviti planeerida üksikelamukrundid, loodusliku maa krunt, teemaa krunt ning puhke- ja spordirajatiste krunt.

24.05.2022 esitas detailplaneeringust huvitatud isik Viimsi Haldus OÜ vallavalitsusele taotluse (registreeritud nr 10-10/2587) Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 4 algatatud Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.

Arvestades asjaolu, et kinnistute omanik ei ole enam huvitatud detailplaneeringu koostamisest, otsustas vallavolikogu, et detailplaneeringu koostamise lõpetamine on põhjendatud.

Leppneeme küla, kinnistute Kärimetsa ja Põllu detailplaneering

Viimsi Vallavalitsus võttis 06.04.2022 vastu korralduse nr 151Detailplaneeringu koostamise lõpetamine Leppneeme küla, Kärimetsa ja Põllu kinnistutel”, millega lõpetatakse Viimsi Vallavalitsuse 18.08.2021 korraldusega nr 358 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringut ei ole käesolevaks ajaks vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega kehtestatud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise korralduse kohaselt oli nelja elamumaa ja ühe transpordimaa krundi moodustamine, elamumaa kruntidele hoonestusala määramine üksikelamutele ja abihoonetele ning kruntide ehitus- ja hoonestustingimuste lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise käigus esitati detailplaneeringu lahendus kohalikule omavalitsusele läbivaatamiseks. Ühtlasi edastati planeeringulahendusega AS Viimsi Vesi seisukoht, milles keelduti koostatavale detailplaneeringule tehniliste tingimuste väljastamisest ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks. 

Vee-ettevõtja AS Viimsi Vesi on puudutatud isiku taotluse jätnud rahuldamata seoses asjaoluga, et vee-ettevõttele väljastatud veeluba ei võimalda detailplaneeringu kehtestamiseks väljastada tehnilisi tingimusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 4 p 1 ja p 3 sätestab, et ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata ja reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata. Kärimetsa ja Põllu detailplaneeringu koostamise käigus on AS Viimsi Vesi kui Viimsi valla vee-ettevõtja ja elutähtsa teenuse osutaja korduvalt ja järjepidevalt (31.08.2021, 03.01.2022) keeldunud planeeringulahendusele tehnilisi tingimusi väljastamast põhjusel, et vee-ettevõtjale eraldatud kogu veeressurss on kasutusel, mis ei võimalda uutele planeeringulahendustele tehnilisi tingimusi väljastada.

Planeerimisseadus § 129 lg 1 p 1 sätestab, et detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus. Ülaltoodust lähtudes ning juhindudes vee-ettevõtja AS Viimsi Vesi 03.01.2022 seisukohast leidis vallavalitsus, et algatatud detailplaneering ei ole tulevikus elluviidav ning kavandatavad elamuid ei ole võimalik kasutada elamu tavapärase kasutusotstarbe kohaselt.

Pringi küla, kinnistu Sarapuu tee 6 detailplaneering

Viimsi Vallavalitsus võttis võttis 01.12.2021 vastu korralduse nr 611 „Pringi külas, kinnistu Sarapuu tee 6 detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine”, millega lõpetatakse Viimsi Vallavalitsuse 25.04.2015 korraldusega nr 626 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Pringi küla, kinnistu Sarapuu tee 6 detailplaneering algatati Viimsi Vallavalitsuse 25.04.2015 korraldusega nr 626. Detailplaneeringut ei ole käesolevaks ajaks vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega kehtestatud. Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise korralduse kohaselt on üksikelamukrundi jagamine kaheks ja moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine ja juurdepääsu lahendamine.

Arvestades asjaolu, et detailplaneeringu algatamisest möödunud ajaperioodil on muutunud faktilised asjaolud, on võimalik lahendada juurdepääs Sarapuu tee jagamisel tekkivale krundile avalikult kasutatavalt teelt läbi huvitatud isikule kuuluva Lehise tee 4 maaüksuse. Seega ei ole juurdepääsu lahendamiseks vajalik ilmtingimata detailplaneeringu koostamise menetlust läbida.

Sarapuu tee 6 kinnistu sihtotstarve on 2004 aastast kogu ulatuses elamumaa, seega kinnistu maakorralduslikul jagamisel tekkivale krundile elamumaa sihtotstarbe määramine ei ole vastuolus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga, sest üldplaneeringu kohaselt on tegemist elamumaa juhtotstarbeks reserveeritud alaga.

Vallavalitsus kaalunud erinevaid huvitatud isiku eesmärgi saavutamise võimalusi ning jõudnud järeldusele, et taotletav eesmärk on saavutatav läbi maakorralduslike toimingute, mille käigus Sarapuu tee 6 kinnistu jagatakse kaheks ning pärast jagamist on võimalik jagamise teel moodustatud kinnistule väljastada projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks. Selline menetlus on vähem aega nõudev ning vähem ressursimahukas, seda nii huvitatud isikule kui haldusorganile.

8.11.2021 esitasid Sarapuu tee 6 kinnistu kaasomanikud vallavalitsusele taotluse (registreeritud valla dokumendiregistris 8.11.2021 nr 10-10/5985) kinnistu Sarapuu tee 6 detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamiseks.

Viimsi Vallavalitsus leiab, et kinnistu Sarapuu tee 6 detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei too kaasa planeeringust huvitatud isikutele negatiivseid mõjusid ega nende olukorra halvenemist. Samuti ei riiva detailplaneeringu menetluse lõpetamine avalikke huvisid ega kolmandate isikute õigusi. Sellest tulenevalt on mõistlik ning otstarbekas lõpetada kinnistu Sarapuu tee 6 detailplaneeringu menetlus.

Püünsi küla, kinnistute Altsauna lauter ja Klaukse-Peetri ning mereala detailplaneering Klaukse-Peetri kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 20.04.2021 vastu otsuse nr 17 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine Püünsi külas, kinnistul Klaukse-Peetri”, millega lõpetatakse Püünsi küla, kinnistute Altsauna lauter ja Klaukse-Peetri ning mereala detailplaneeringu koostamise menetlus Klaukse-Peetri kinnistu osas.

Püünsi küla, kinnistute Altsauna lauter ja Klaukse-Peetri ning mereala detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 100. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek munitsipaalomandis oleva kinnistu Altsauna lauter üldplaneeringukohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast sadamamaaks ning ehitusõiguse määramiseks väikesadama ehitamiseks. Detailplaneeringu algatamise otsuse kohaselt võib planeeringualasse vajadusel kaasata ka eraomandis oleva naaberkinnistu Klaukse-Peetri, kus asub kasutuses olev randumiskoht (lauter) – seda ka tehti.

Planeeringuala kinnisasja Klaukse-Peetri omanik esitas 22.12.2020 Viimsi Vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles teatas, et peatab sadama eskiisprojektile ja detailplaneeringule antud allkirja, viidates varasemate suuliste kokkulepete mittetäitmisele. Haldusorgan saab esitatud avaldusest aru, et isik esitas tahteavalduse, mille kohaselt ta ei soovi Klaukse-Peetri kinnistul planeeringumenetluse jätkumist. Sisuliselt on tegemist haldusmenetluse seaduse § 42 lõike 1 punktis 2 sätestatud situatsiooniga, kus isiku loobumist oma senisest tahtest, mida ta on allkirjaga kinnitanud, tuleb käsitleda Klaukse-Peetri kinnistu planeerimise taotluse tagasivõtmisena huvitatud isiku poolt.

Detailplaneeringu algatamise taotluses nimetatud eesmärgi elluviimiseks on eesmärgipärane lõpetada detailplaneeringu koostamine kinnistul Klaukse-Peetri ja jätkata menetlust üksnes kinnistul Altsauna lauter. Kinnistu Klaukse-Peetri omanikul säilib jätkuvalt võimalus kasutada merelkäimiseks oma kinnistul asuvat lautrit, seega ei riiva käesolev otsus omaniku seadusega tagatud õigusi.

Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneering

Viimsi Vallavalitsus võttis 20.01.2021 vastu korralduse nr 31 „Detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine“, millega lõpetatakse Viimsi Vallavalitsuse 11.11.2020 korraldusega nr 690 algatatud Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu koostamine.

Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkt 2 sätestab, et detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. 01.12.2020 registreeriti Viimsi valla dokumendihaldussüsteemis Sääre tee 22 kaasomaniku taotlus detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Antud juhul on kujunenud situatsioon, kus kinnisasja kaasomanike nägemus kinnistu edasisest käsutamisest ehk kinnisomandi planeerimisest ja selleks vajalike nõusolekute andmisest on olemuslikult erinevad. Detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine on põhjendatud, sest ühe kaasomaniku nõusoleku puudumisel ei ole võimalik detailplaneeringut kehtestada. Ühtlasi on mõistlik detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetada, kuna menetluse jätkumisega kaasnevad põhjendamatud ja mitte vajalikud kulutused (nt planeeringu koostamise kulud), mida on võimalik ära hoida.

Muuga küla, maaüksused Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 22 „Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I maaüksustel detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse lõpetamine“.

Detailplaneering, selle keskkonnamõju strateegiline hindamine ja riskianalüüsi koostamine algatati Viimsi Vallavolikogu 15.05.2012 otsusega nr 26. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli otsuse kohaselt kinnistute ehitus- ja kasutusõiguse määramine, kaaludes omaniku, hoonestaja, naabrite, puudutatud kohalike omavalitsusete, riigi ning üldisi avalikke huve. Kooskõlastatud detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitati Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks 18.05.2017. Viimsi Vallavolikogu on seisukohal, et vastuvõtmiseks esitatud detailplaneering on vastuolus kohalike elanike huvide, Viimsi valla ruumilise arengu eesmärkide ning Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegiaga aastateks 2020–2024. Ühtlasi ei vasta detailplaneering Viimsi Vallavolikogu hinnangul oma lähte-eesmärgile, kuna vastuvõtmiseks esitatud detailplaneering võimaldab Lonessa terminali asemel rajada planeeringualale muid tootmisobjekte. Viimsi Vallavolikogu on seisukohal, et detailplaneeringu menetlus tuleb lõpetada.

Viimsi alevikus, kinnistu Aiandi tee 6

28.06.2019

Viimsi Vallavalitsuse 25.06.2019 korraldusega nr 382 otsustati lõpetada Viimsi alevikus, kinnistu Aiandi tee 6 detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 03.06.2011 korraldusega nr 383).

Detailplaneering algatati maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks sotsiaalmaast korterelamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks korterelamu ehitamiseks vastavuses „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga“. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus. Viimased toimingud detailplaneeringu menetluse raames on tehtud 2012.a. Detailplaneeringu menetlemisel tuleb lähtuda ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest (EhSrS), mille § 1 lõike 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringu menetlus lõpule viia hiljemalt 1.07.2018. Tänaseks päevaks on tähtaeg saabunud, detailplaneeringu menetlus on väldanud aastaid tulemusteta. 06.03.2019 toimunud vallavalitsuse planeerimiskomisjonis arutati antud detailplaneeringu menetlemise jätkamise võimalust ning soovitati detailplaneeringu menetlus lõpetada. Avalik huvi detailplaneeringu menetluse jätkamiseks puudub.

Püünsi külas, kinnistu Rohuneeme tee 80

3.05.2019

Viimsi Vallavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 257 otsustati lõpetada Püünsi külas, kinnistu Rohuneeme tee 80 detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 8.09.2006 korraldusega nr 539).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguste määramine üksikelamute ehitamiseks ja Püünsi tee katastriüksuse määramine. Detailplaneeringu koostamise lähteülesanne kehtis 2.a alates detailplaneeringu algatamise kuupäevast. Tänaseni ei ole detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega kehtestatud. DP menetlemisel tuleb lähtuda ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest (EhSrS), mille § 1 lg 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud DP menetlus lõpule viia hiljemalt 1.07.2018. Tänaseks on nimetatud sättest tulenev tähtaeg saabunud, DP menetlus on väldanud aastaid tulemusteta ning kohalikul omavalitsusel tuleb teha DP kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus. 04.03.2019 esitas detailplaneeringust huvitatud isik avalduse, et soovib DP menetluse lõpetamist, kuna Rohuneeme tee 80 kinnistu omanikud soovivad jagada kinnistu reaalosadeks ega soovi krunte. Arvestades eespool toodut ning EhSrS-ist tulenevat tähtajalist piirangut, on mõistlik ja otstarbekas Rohuneeme tee 80 kinnistu DP menetlus lõpetada. Ühtlasi puudub avalik huvi DP-d edasi menetleda. Menetlusprotsessi lõpetamisega ei kahjustata avalikku huvi ega riivata ühegi isiku õigusi ega huvisid.

Pringi külas, kinnistu Pringi piirivalvekordon

3.05.2019

Viimsi Vallavolikogu 23.04.2019 otsusega nr 25 otsustati lõpetada Pringi küla, kinnistu Pringi piirivalvekordon detailplaneeringu menetlus.

Detailplaneering algatati VV 12.06.2007 otsusega nr 52 Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks riigikaitsemaast sotsiaalmaaks ja elamumaaks, eesmärgiga jagada kinnistu ja määrata moodustatavate kruntide ehitusõigus munitsipaallasteaia ja korterelamu ehitamiseks. Algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus. Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 18.01.2011 VV otsusega nr 4. Detailplaneeringu menetlus on kestnud üle 11.a, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut kehtestatud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse  § 1 lg 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud DP menetlus lõpule viia hiljemalt 1.07.2018. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 kohaselt võib DP koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus. Antud juhul DP menetlemine rohkem kui 11.a ei ole mõistlik menetluse aeg ja ei saa tagada nõutud ruumilist planeerimist, mistõttu otsustati antud detailplaneeringu menetlus lõpetada.

Muuga külas, kinnistutel Koorma tn 2a ning Virna tn 3

04.04.2019

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusega nr 18 otsustati lõpetada Koorma tn 2a ning Virna tn 3 kinnistute detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistute ehitusõiguse muutmine selliselt, et ehitiste lubatud maksimaalne kõrgus Viimsi vallas aadressidel Koorma tn 2a ning Virna tn 3 asuvatel kinnisasjadel oleks 15 meetri asemel  50 meetrit, sealhulgas naftasaaduste mahutite suurimaks lubatud kõrguseks 35 meetrit.

Antud detailplaneeringu menetlus lõpetati kuna detailplaneeringu vastuvõtmiseks ei ole täidetud olulised eeldused: detailplaneering ei vasta Viimsi valla ruumilise arengu eesmärkidele; detailplaneering ei ole kooskõlas õigusaktidega. Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringu puudused ei ole kõrvaldatavad. Vallavolikogu on ühtlasi seisukohal, et naftaterminalide juurde ehitamine Muuga sadama piirkonda ei ole Viimsi valla avalikes huvides. Kohalik omavalitsus ei saa minna vastuollu valla arengu eesmärkidega, oma territooriumi elanike põhjendatud huvidega ning süvendada või võimendada erinevate huvide ning väärtuste konflikte valla territooriumi planeerimisel.

Viimsi alevikus, maaüksustel Nelgi tee 1, Tammeõue tee 1, Tammeõue tee 2

15.04.2019

Viimsi Vallavalitsuse 9.04.2019 korraldusega nr 201 otsustati lõpetada Viimsi alevikus, maaüksuste Nelgi tee 1, Tammeõue tee 1, Tammeõue tee 2 detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 14.08.2012 korraldusega nr 555).

Planeeringu eesmärk oli olemasolevale pargile eraldiseisva maaüksuse moodustamine, olemasolevale hoonele juurdeehituse võimaldamine ja Nelgi tee 1 hoone ümber avalikus kasutuses tee rajamine. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus. Detailplaneeringu menetlus on kestnud üle 6 aasta, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut vastu võetud ning tänaseks on planeeringu lähteülesanne aegunud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Nimetatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Antud juhul detailplaneeringu menetlemine rohkem kui 6 aastat ei ole mõistlik menetluse aeg ja ei saa tagada nõutud ruumilist planeerimist.

Leppneeme külas, Leppneeme Sadam ja lähiala

15.04.2019

Viimsi Vallavalitsuse 9.04.2019 korraldusega nr 202 otsustati lõpetada Leppneeme külas, Leppneeme Sadama ja selle lähiala detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 2.05.2007 korraldusega nr 275).

Detailplaneeringu eesmärk oli maa-alal krundijaotuskava koostamine, krundi ehitusõiguse määramine ja liikluse korraldamine. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus.
Detailplaneeringu menetlus on kestnud üle 11 aasta, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut vastu võetud ning tänaseks on planeeringu lähteülesanne aegunud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.
Nimetatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Antud juhul detailplaneeringu menetlemine rohkem kui 11 aastat ei ole mõistlik menetlus ja ei saa tagada nõutud ruumilist planeerimist.

Pringi külas, kinnistul Vabaõhumuuseum ja Mere tee 4

15.04.2019

Viimsi Vallavalitsuse 9.04.2019 korraldusega nr 203 otsustati lõpetada Pringi külas, kinnistu Vabaõhumuuseum ja Mere tee 4 detailplaneeringu menetlus (algatatud VV 30.01.2009 korraldusega nr 33).

Detailplaneeringu eesmärk oli krundi ehitusõiguse määramine käsitöökodade ja väravahoone ehitamiseks, vana koolimaja ümbertõstmiseks/rekonstrueerimiseks, lautri taastamiseks ja maa-ala üldiseks heakorrastamiseks ning kaasajastamiseks. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on teinud Viimsi Vallavalitsus.
Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 16.12.2011 Viimsi Vallavalitsuse korraldusega nr 962. Detailplaneeringu menetlus on kestnud üle 10 aasta, kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut kehtestatud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus viiakse lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Nimetatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Antud juhul detailplaneeringu menetlemine rohkem kui 10 aastat ei ole mõistlik menetlus ja ei saa tagada nõutud ruumilist planeerimist.