Teede ajutine sulgemine

Teed võib liiklusväliseks otstarbeks kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema kehtestatud tingimustel. Ehitus-, avarii-, remonttöö, avaliku ürituse korraldamise vm tegevusega seoses võib olla  vajalik avalikult kasutatav tee (sh avalikus kasutuses olev eratee), teelõik või parkla sulgeda ning sellega sõidukite või jalakäijate liiklust piirata, et tagada liiklejate ohutus, teostada teehoiutöid, vältida tee ja teerajatiste kahjustamist jms. 

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond väljastab teede ajutise sulgemise lube ainult Viimsi vallale kuuluvatele teedele. Soovitame loa taotlus esitada digitaalselt Viimsi valla operatiivteenuste infosüsteemis kaudu. See kiirendab oluliselt lubade kättesaamise aega. 

Tee ajutiseks sulgemiseks tuleb esitada taotlus koos liikluskorralduse skeemiga. Liiklusskeem on soovituslik tellida liikluskorraldusega tegelevast ettevõttest. Teede ajutine sulgemine on üldjuhul tasuline (erijuhud on loetletud määruses „Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks“) ja menetluse aeg on kuni 20 päeva.
 

KONTAKT
Rait Parve
transpordi vanemspetsialist
602 8707
Rait.Parve@viimsivv.ee

LISAINFO