Noorte programmide, projektide ja ürituste toetamine

Taotle noorte programmide ja projektide ning ürituste toetamist SIIN

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA? 

Ühekordset toetust saab esitada valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik, valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, taidluskollektiiv, registrisse kandmata selts jne).  

ÜHEKORDSEID TOETUSI ON VÕIMALIK TAOTLEDA

 • laste ja noorsootöö edendamiseks 

TOETUSE MÄÄRAMISEL LÄHTUTAKSE JÄRGMISTEST KRITEERIUMITEST: 

 • tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Viimsi valda; 

 • tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele või on nende huvides; 

EI TOETATA 

 • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid 

 • organisatsioonide halduskulude katmist 

 • vara soetamist üksikisikule 

KUIDAS TAOTLEDA? 

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Viimsi Vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt 2 (kaks) kuud enne sündmuse toimumist või projekti algust. 

 • Toetuse taotlemise aluseks on vallavalitsuse poolt kinnitatud taotluse vorm. 

Soovitav on taotlusele lisada taotlejat iseloomustavad andmed (osalejate nimed ja sünniaastad, ülevaade senisest tegevusest, tegevusplaanid edaspidiseks jne.). 
Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist. Vallavalitsusele esitatud taotlused vaatab läbi vastavalt pädevusele Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjon (edaspidi komisjon).

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAJAD

 • 5. jaanuar

 • 5. aprill

 • 5. juuni

 • 5. oktoober

TAOTLEJAL EGA TOETUSE SAAJAL EI TOHI OLLA VÕLGNEVUSI VALLA EES

Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust. Puuduste esinemisel teatab vallavalitsus sellest viivitamatult taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse menetlus. Komisjoni ettepaneku alusel teeb otsused toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise osas vastavalt pädevusele haridusosakonna juhataja. Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab Vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 (kümne) päeva jooksul, arvates vastava otsuse tegemise päevast. 
Vallavalitsus ei menetle taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist. 

LEPINGU SÕLMIMINE
Ühe kuu jooksul arvates ameti juhi vastava otsuse tegemise päevast sõlmib vallavalitsuse esindaja taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu, 

TOETUSE MAKSMINE 
Toetus kantakse taotleja pangaarvele või tasutakse vallavalitsusele esitatud arved otsuses märgitud summa ulatuses. Kui toetus on 1300 eurot või suurem, siis makstakse kuni 70% toetuse suurusest enne ning vähemalt 30% toetuse suurusest peale toetuse kasutamise aruande esitamist. 

ARUANDLUS JA KONTROLL 

Toetuse saaja on kohustatud vallavalitsusele esitama aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul peale toetuse saanud projekti lõppemist.
Aruande aluseks on vallavalitsuse poolt kinnitatud aruande vorm.
Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus. 

TOETUSE MITTESIHTOTSTARBELISE KASUTAMISE VÕI TOETUSE KASUTAMATAJÄTMISE ILMNEMISE KORRAL ON VALLAVALITSUSEL ÕIGUS: 

 • peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud; 
 • nõuda mittesihipäraselt kasutatud summa tagastamist; 
 • keelduda edaspidi rikkujale toetuse eraldamisest. 

ARUANDE VORM 

LISAINFO 

KONTAKT 

Kadi Bruus 
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist 
kadi.bruus@viimsivv.ee 
602 8862