Ehitusprojekt

Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatav dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet, tagades, et ehitusprotsess toimub stuktureeritult, ohutult ning vastavalt seadustele ja kvaliteedistandarditele.  Ehitusprojekt sisaldab nii sõnalisi kirjeldusi, ehitise kasutamise ja korrashoiu teavet (seletuskiri) kui ka graafilisi dokumente (näiteks tehnilisi jooniseid ja skeeme), pakkudes täielikku ülevaadet projekteeritud lahendustest. Ehitusprojekti koostamise aluseks on majandus- ja taristuministri määrus "Nõuded ehitusprojektile". 

Näiteks võib ehitusprojekt olla (etappide kaupa):

 • eelprojekt, mis on vajalik ehitusloa taotlemiseks
 • põhiprojekt, mille põhjal korraldatakse ehitushanked
 • tööprojekt, mis on ehituse aluseks

Olenemata esitatud ehitusprojekti staadiumist, annab kohalik omavalitsus ehitusprojektile hinnangu lähtudes eelprojektile esitatavatest nõuetest.

Ehitusprojekti koostamine nõuab spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi, et projekt vastaks kõikidele kehtivatele ehitusnõuetele ja regulatsioonidele. Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamise eest vastutav isiku kvalifikatsioon peab olema tõendatud kutse-või pädevustunnistusega: 

Ehitusprojekti sees käsitletud hoone eriosad (nt arhitektuuri osa, konstruktsioonide osa, tehnosüsteemide osa  jms) nõuavad erinevat kvalifikatsiooni, näiteks

 • arhitektid vastutavad hoone üldise kavandamise ja väljanägemise ees, kujundades hoone välisilme, sisekujunduse ja ruumiplaneeringu.
 • erinevad ehitusinsenerid (näiteks võib olla vaja elektriinseneri, kütte ja ventilatsiooni inseneri jt).

Sõltuvalt konkreetsest ehitusprojektist võib osaleda ka muid spetsialiste, näiteks maastikuarhitekte,  keskkonnaspetsialiste ja teisi eksperte. 

Olulised eksimused vormistamisel võivad kaasa tuua menetlusaja pikenemise. Hästi koostatatud ehitusprojektis on jälgitud vormistamise nõudeid:

 • Tiitelleht: iga ehitusprojekt peab sisaldama tiitellehte, millel on märgitud projekti nimetus ja number, aadressid, kultuurimälestiste info (kui relevantne), projekti koostaja(te) nimi(ed) ja kvalifikatsioon, valmimise kuupäev, lahendusversiooni tähis, projekti staadiumi nimetus ja muu vajalik info. 
   
 • Seletuskiri, joonis, tabel, graafik jms: peab sisaldama projekti nimetust ja numbrit, aadressi, koostaja nime, koostamise kuupäeva, dokumendi tunnust või numbrit, versiooni järjekorra tähist ja kuupäeva, staadiumi ja/või tehnilise dokumendi nimetust, vastutava isiku nime ja allkirja ning lehekülje numbrit. Projekti joonised peavad esitama objekti kahes või kolmes mõõtmes, võimalik on lisada ka virtuaalseid mudeleid. Seletuskirjas peab olema märgitud vastutava isiku nimi ja kõikide projekti eriosade koostajate isikute nimed.
   
 • Nummerdamine: lehekülgede nummerdamisel tuleb esitada lehekülje number ja lehekülgede koguarv dokumendis.
   
 • Dokumentide loetelu: projekt peab sisaldama dokumentide ja muude koosseisu kuuluvate materjalide loetelu. Eraldi eriosade projektdokumentatsiooni puhul peab iga osa sisaldama oma dokumentide loetelu.
   
 • Allkirjastamise nõuded: kõik projekti dokumendid peavad olema allkirjastatud kas peaprojekteerija ja/või eriosade koostajate/ vastutavate isiku poolt. 
   
 • Ehitusloa nõue: kui ehitise püstitamiseks on nõutud ehitusluba, peab vastutavaks isikuks olema vastutav pädev isik.

Kõik nõuded on detailselt kirjeldatud määruses Nõuded ehitusprojektile.
Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel tuleb muuhulgas järgida ehitisregistri veebilehel avaldatud juhiseid

Ehitusprojekt ja sellega seonduvad dokumendid tuleb esitada Viimsi vallavalisusele elektrooniliselt läbi riikliku iseteeninduskeskkonna www.ehr.ee koos ehitusloa taotlusega või ehitusteatisega

Riigilõiv tuleb tasuda ainult ehitusloa taotlemise eest. Ehitusteatise esitamise eest riigilõivu maksma ei pea.

 • Viimsi vallavalitsus, Swedbank a/a EE182200221010936477
 • Maksekorraldusele palume märkida toimingu nimetus ehk ehitusloa taotlus ja ehitise aadress. 

Menetlemine toimub koos ehitusloa taotlusega 30 päeva jooksul või ehitusteatise puhul 10  päeva jooksul. 

 • Varem ehitusloa saanud ehitusprojektis muudatuste tegemise soovi korral tuleb koostada ehitusprojekti muudatused, mille koostamist kirjeldab majandus- ja taristuministeeriumi määruse nr 97 (vastu võetud 17.07.2015) „Nõuded ehitusprojektile“ § 12.
   
 • Muudatusprojekt peab sisaldama seletuskirja, kus on kirjeldatud, milles seisnevad tehtavad muudatused võrreldes loa saanud projektiga ja vajalikke muudatust kajastavaid jooniseid.
   
 • Muudatusprojekt esitada digitaalselt e-posti aadressil ehitus@viimsivv.ee. Digikonteineris esitada ehitusprojekt PDF-failidena ning kogu konteiner digitaalselt allkirjastada muudetava projekti  autori, kõigi kinnistuomanike kui ka vastutava projekteerija poolt.
   
 • Ehitus- ja kommunaalosakond hindab ja otsustab olenevalt ehitusprojekti muudatustest, kas on vaja taotleda uut ehitusluba või mitte. Uus ehitusluba tuleb taotleda vastavalt ehitusseadustikule § 46 lg 1 p 1 esitatud näitajate muutumisel.

Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas. Dokumentatsioon ehitamise küsimustes võib olla väga mahukas ja paljudest lisadokumenditest koosnev ning need ei pruugi olla digitaalselt koheselt kättesaadavad. Hea mõte on kohtumist broneerides kirjeldada võimalikult täpselt pöördumise sisu, et meie spetsialistid saaksid kõik vajalikud materjalid enne kohtumist välja otsida. Helistades ei pruugi alati oma küsimusele koheselt vastust saada, sest vastamiseks vajalikud materjalid võivad asuda füüsilisel kujul näiteks arhiivis. 

BRONEERI KOHTUMINE

 • Ehitusprojekti, ehitusloa ja ehitusteatise teemadega pöörduge ehitusteenistuse poole.

Ehitisregistriteemaliste küsimuste tekkimisel palume pöörduda ehitisregistri klienditoe poole, telefon 625 6363 ja e-post ehr@mkm.ee