Keskkonnaload ja käitamisload

Keskkonnaload

Viimsi Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotluste materjalidega saab täpsemalt tutvuda Viimsi Vallavalitsuse dokumendiregistris  või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Viimsi valla koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Käitamisload

Ohtlikke kemikaale võib käidelda kemikaali ohtlikkuse alamäärast või künniskogusest suuremas koguses üksnes käitamisloa alusel. Käitamisloa taotlusi menetleb ning lubasid väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Käitamisloa saamisest teavitab TTJA kohaliku omavalitsuse üksust, kes annab oma arvamuse kavandatava tegevuse kooskõla kohta kehtiva planeeringuga 30 tööpäeva jooksul teavituse saamisest arvates.

TTJA edastab riskianalüüsi ja ohutusaruande ning ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani Päästeametile kooskõlastamiseks, kes annab oma kooskõlastuse või jätab need põhjendatud juhul kooskõlastamata 30 tööpäeva jooksul.

Käitamisluba väljastatakse kui:

1. käitise käitamine on käitise ümbruskonda, käitisest lähtuvat ohtu ja riski arvestades võimalik, sealhulgas kui käitise rajamisel või käitises selliste muudatuste tegemisel, millega kaasneb suurõnnetuse oht või selle suurenemine, on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja nende riskide maandamiseks on rakendatud piisavad abinõud
2. kohustuslikud dokumendid vastavad Kemikaaliseaduse §-s 23 sätestatud nõuetele;
3. käitis on kooskõlas planeeringuga.

 

KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse ettevõtte Puidukäitlus OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse ja tunnistanud selle nõuetekohaseks 25.06.2024. 

Ettevõttele on antud keskkonnaluba nr L.JÄ/333370 puidujäätmete käitlemiseks aadressil Metsise tee 11, Lubja küla, Viimsi vald, Harjumaakond. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses lisanduvate jäätmekäitlustoimingutega (jäätmete ümberpakkimine ja jäätmesegude koostamine). 

Keskkonnaloa nr L.JÄ/333370 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee/ ), menetluse nr M-128897, dokument nr DM-128897-4. Arvamust taotluse kohta on võimalik esitada kuni 25.07.2024 aadressile info@keskkonnaamet.ee
 

Keskkonnaamet teatab, et Tolmet OÜ (registrikood 11967685; aadress Betooni tn 7a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415) esitas 02.05.2024 keskkonnaloa nr KL-506934 muutmise taotluse nr T-KL/1023635 ja Keskkonnaamet võttis selle menetlusse. Ettevõte esitas 20.06.2024 taotluse parandused.

Loa muutmisega soovitakse laiendada käitluspindala. Tegevuse mahud jäävad samaks ja käitluskogused ei suurene. Käitluskoht asub aadressitel Koorma tn 3d, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89012:001:0066), Koorma tn 2c, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89012:001:0035) ja Koorma tn 2d, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89012:001:0036). Ettevõte  esitas  parandatud  keskkonnaloa  taotluse  20.06.2024,  mis  on  registreeritud  nr  DM-128345-6. Parandustaotlusega lisatakse käitlusalale kaks kinnistut: Koorma tn 2a (katastritunnus 89012:001:0034) ja Koorma tn 3 (katastritunnus 89012:001:0072). Taotlusele  lisati  ka korrigeeritud asendiplaan.

Keskkonnaloa taotlusega nr T-KL/1023635 ja T-KL/1023635-2 ning muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee/), menetlus nr M-128345.

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaameti teated keskkonnaloa muutmise taotluse menetluse algatamise kohta ja taotluse muudatuste kohta on leitavad ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded: LINK ja LINK.