Komisjonid

NIMEKOMISJON

EHITUSKOMISJON

 • Komisjoni ülesandeks on vastavalt vajadusele vaadata läbi ehitusvaldkonda puudutavaid taotlusi ning anda neile hinnanguid, ühtlasi anda seisukohti erinevates sisulistes ehitusvaldkonna küsimustes.

 • Komisjoni põhimäärus

 • Komisjoni koosseis on määratud Viimsi vallavalitsuse korraldusega

 • Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina üks kord nädalas kolmapäeviti.

PLANEERIMISKOMISJON

 • Komisjoni ülesanne on planeerimis- ja maakorraldusvaldkonda puudutavate taotluste ja projektide läbivaatamine vastavalt vajadusele ning nende kohta arvamuse andmine. 
 • Komisjoni põhimäärus on kehtestatud Viimsi vallavalitsuse 14.12.2022 määrusega nr 17.
 • Komisjoni koosseis on kinnitatud Viimsi vallavalitsuse 14.12.2022 korraldusega nr 569.
 • Komisjoni esimees on planeeringute osakonna juhataja ja komisjoni aseesimees on valla peaarhitekt.
 • Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

KRIISIKOMISJON

LIIKLUSKOMISJON

 • Komisjoni ülesanne on liiklusega seotud küsimuste lahendamine ja ettepanekute analüüsimine ning liikluse korraldamine Viimsi valla haldusterritooriumil.
 • Komisjoni põhimäärus.
 • Komisjoni esimees on ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja ja komisjoni aseesimees on teede vanemspetsialist.
 • Komisjoni koosolekud toimuvad korra poolaastas, erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele.

LASTE JA PEREDE KOMISJON

 • Komisjoni ülesanne on edendada koostööd vallavalitsuse ning laste ja peredega töötavate organisatsioonide vahel laste ja lastega perekondade heaolu parandamiseks, teha ettepanekuid vallavalitsusele laste ja perede heaolu, tervisekäitumist, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning korraldamiseks ja abivajava lapse kaitseks last kasvatavale isikule ettekirjutuse tegemiseks. 
 • Komisjoni põhimäärus.
 • Komisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.
 • Komisjoni koosseis on kinnitatud Viimsi vallavalitsuse korraldusega.

SOTSIAALKOMISJON

 • Komisjoni eesmärgiks on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine. 
 • Komisjoni põhimäärus.
 • Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus.
 • Komisjoni koosseis on kinnitatud Viimsi vallavalitsuse korraldusega.