Piirimärgi taastamine

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise, ta ei või piirimärke muuta ega ümber paigutada.

Piirimärkide taastamiseks:

 • tuleb pöörduda maakorraldustööde tegevuslitsentsi omava maamõõtja poole;
 • piirimärgi taastamiseks taotleb maamõõtja maaomaniku volituse alusel katastripidajalt katastrimõõdistamise tingimused;
 • piirimärgi taastamiseks teeb maamõõtja katastrimõõdistamise;
 • olenevalt katastriüksuse moodustamisviisist on piirimärkide taastamise aluseks piiriprotokoll, katastriüksuse plaan, varasematel mõõdistamistel saadud andmed, joonepikkused, sisenurgad, alusandmetes näidatud piiripunkti asukoht maastikul oleva situatsiooni suhtes, maastikuobjektid;
 • vastuoluliste andmete puhul tehakse piiride kindlakstegemise toiming vastavalt maakorraldusseaduse § 15-le;
 • maamõõtja peab piirimärgi taastamisse kaasama kõikide puudutatud katastriüksuste omanikud;
 • maamõõtja esitab katastrimõõdistamise tulemused registreerimiseks katastripidajale;
 • piirimärgi taastamise saab maamõõtjalt tellida maaomanik, kelle kinnisasja piirimärki taastatakse;
 • piirimärkide taastamise kulud kannavad naaberkatastriüksuste omanikud võrdsetes osades, kui asjaosalised ei ole kokku leppinud teisiti;
 • maaomanikul on õigus pöörduda nõudega piirimärkide taastamise kulude hüvitamiseks kahju tekitaja poole. Kahju tekitajaks loetakse selle kinnisasja omanik, kelle tegevusest (piirimärgi hävitamine/teisaldamine) tingituna piirimärgid taastada tuleb. Kui kinnisasi on eraomandis, on nõude esitamise aluseks võlaõigusseaduse sätted. (VÕS § 1043, VÕS § 1045 lg 1 p 5 ja p 7, VÕS §1054 ). Kui kinnisasi on munitsipaal- või riigiomandis, on nõude esitamise aluseks riigivastutuse seaduse sätted (RVastS § 12);
 • kui piirimärgi taastamise kulude hüvitamise osas kahju tekitanud isikuga kokkulepet ei saavutata, on kahju kannatajal õigus pöörduda maakohtusse (eraõiguslikud vaidlused) või halduskohtusse (kaebused kohaliku omavalitsuse või riigi vastu).

Pane tähele!
Piirimärgi taastamise ja kulude hüvitamise osas kokkuleppe saavutamiseks pöördu esmalt naaberkinnisasja omaniku poole. Kui kokkulepet ei saavutata, alles siis kaalu nõuete esitamist ja kohtu poole pöördumist. Politseisse pöördumine enne nõuete esitamist või kohtu poole pöördumist ei ole vajalik.