Maamaksumäär

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.

Maamaksuseaduse  muudatustest tulenevalt ei pea maaomanik enam maamaksuvabastuse saamiseks avaldust esitama. Maamaksust vabastatakse elamumaa omanik või hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik vallas tiheasustusalal kuni 1500 m²  ja hajaasustusalal kuni 2 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on omaniku elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud andmetele.

Maamaksuvabastus määratakse riigi registrite andmete alusel. Selleks kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel 1. jaanuari seisuga.

Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühele, elukohaks olevale maaüksusele, vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele. Kui maksumaksjale kuulub mitu maatükki või ta kasutab mitut ühe kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuvat maatükki, summeeritakse maatükkide eest tasumisele kuuluvad maksusummad.

Maamaksu ja maamaksuvabastuse suuruse kohta saab infot Maksu- ja Tolliameti maamaksuteatega, mis väljastatakse maksumaksjatele alates jooksva aasta 15. veebruarist posti teel või elektroonselt. Nendele isikutele, kelle maamaksu summa jääb alla 5 € aastas, maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei saadeta.

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu –ja Tolliametit. Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti  kaudu.

MAAMAKSUMÄÄRAD

  • Kõikide sihtotstarvete liikide ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  • Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas, mis tuleneb maamaksuseaduse § 11 lõikest 4.

LISAINFO

 

KONTAKT

Eve Leesment
maakorralduse vanemspetsialist 
602 8876
eve.leesment@viimsivv.ee