Erivedu ja piirangualasse sisenemine

Eriveolube ja piirangualasse sisenemise lube väljastab ehitus- ja kommunaalosakond. Taotluse saab esitada Viimsi valla operatiivinfosüsteemi kaudu SIIN.

  • Eriveoluba tuleb Viimsi vallalt taotleda juhul, kui valla avalikult kasutataval teel liigeldakse veosega, mille mõõde või kaal ületab lubatut. Veose lubatud suurimad mõõtmed, mass ja teljekoormus on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määrusega nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“. Eriveoloa taotlemisel võetakse menetlustasu ja võib rakenduda eritasu, mille suurus sõltub veetava koorma mõõtmetest-massist ja veokordade arvust või kestvusest.
  • Piirangualasse sisenemise luba tuleb Viimsi vallalt taotleda juhul, kui valla avalikult kasutataval teel on teatud liiki sõidukiga liiklemine keelatud ja sellest hoiatab tee algusesse pandud liiklusmärk.

KONTAKT

Imre Saar 
transpordi vanemspetsialist
Telefon: 602 8835
E-post: imre.saar@viimsivv.ee

LISAINFO