Projektid

Projekt nr 2014-2020.2.02.20-0330 „Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas“ 

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas rahuldada Viimsi vallavalitsuse esitatud toetuse taotluse projekti „Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas“  nr 2014-2020.2.02.20-0330 elluviimiseks. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.12.2021 ja lõppkuupäev on 30.11.2023. Projekti maksumus kokku: 272 376,04 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 204 282,03 eurot.

Projekti eesmärk on koduteenuse väljaarendamine Viimsi vallas, mille osutamise abil luuakse kõrvalabi vajavatele isikutele võimalus iseseisvalt kodus toime tulla ning nende hoolduskoormusega lähedastele tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks või töö säilitamiseks. Samuti on projekti eesmärgiks tuua Eestis uus lähenemine, sotsiaalse suunamise teenus, mis pakub võimalust ennetada erivajadustega ja eakate inimeste toimetulekuraskuste tekkimist ja nende sotsiaalsesse isolatsiooni jäämist ning soodustab esmatasandi tervishoiuteenuse ja hoolekandeteenuste integratsiooni.

Planeeritud tegevuste edukas läbiviimine toetab ühtlast sotsiaalteenuste arengut Viimsis ning teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu regioonis, toetades suure hoolduskoormusega lähedase võimekust tööhõives osalemisel. Selle tulemusel areneb omavalitsuse võimekus ja professionaalsus osutada vajalikke sotsiaalteenuseid, mis aitab ennetada kallimate teenuste osutamise vajadust (ööpäevaringne üldhoolekandeteenus), mille tarbeks seadusjärgsetel ülalpidamiskohustusega isikutel majanduslikud vahendid teenuse eest tasumiseks puuduvad ning olukorra tulemusel on sunnitud hoolduskoormuse kandja oma hooldust vajava lähedasega koduseks jääma. 

Viimsi valla arengukavas 2021-2025 on sotsiaalse kaitse peatükis olulise tegevusena välja toodud eelduste loomine valla elanike võimalikult pikaks tööalaseks aktiivsuseks ja toimetulekuriskide maandamiseks, mille tulemusena on märgitud, et koduteenuste mahtu ja pakutavate komponentide liike on suurendatud ja koduteenus on käivitatud ka Prangli saarel. Heaolu arengukava 2016-2023 arengusuundades on prioriteediks kogukonnaga tihedamalt seotud toetavate teenuste osutamine. Koduteenuse pakkumine ja sotsiaalne suunamine annavad võimaluse elada inimesel väärikalt omas kodus ja jätkata suhtlust kohalikus kogukonnas.
 
Projektis planeeritud tegevuste tulemusel pakutakse koduteenust kahe aasta jooksul vähemalt 30-le inimesele ja piloteeritakse sotsiaalse suunamise teenust vähemalt 100-l. Lisaks kvaliteetse koduteenuse ja sotsiaalse suunamise teenuse väljaarendamisele on projekti eesmärgiks katsetada ka koduandurite süsteemi. Projekti käigus piloteeritakse ühe ja kahe anduriga süsteemi kokku 20 eaka kodus. Läbiviidav piloot annab võimaluse koguda esmast tagasiside rakendatava süsteemi kohta ja kujundada toimiva teenuse, mida KOV saab edaspidi selge mehhanismi ja rahastusskeemi alusel kõigile Viimsi eakatele koduteenuse osana pakkuda. 

ESF

Lisainfo

Tõnu Troon
projektijuht
5621 0172
tonu.troon@viimsivv.ee

Projekt nr 2014-2020.2.02.22-0426 „Tööturul osalemist toetavad tegevused rahvusvahelise kaitse saaja kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamiseks ja kaasabi osutamiseks“ 

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas rahuldada Viimsi vallavalitsuse esitatud toetuse taotluse projekti „Tööturul osalemist toetavad tegevused rahvusvahelise kaitse saaja kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamiseks ja kaasabi osutamiseks“  nr 2014-2020.2.02.22-0426 elluviimiseks. Projektiperiood on 01.11.2022-31.10.2023 ja planeeritud tegevuste tulemusel pakutakse tuge vähemalt 70-le isikule. Projekti maksumus kokku: 125616,00 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 106774,60 eurot.

Kohalikel omavalitsustel on kandev roll sõjapõgenikega seotud kriisi lahendamisel, peamiselt esmase abi korraldamisel ja avalike teenuste tagamisel. Seoses Eestisse saabunud suurele Ukraina sõjapõgenike hulgale on oluliselt kasvanud Viimsi Vallavalitsuse koormus sotsiaalteenuste ja teiste avalike teenuste korraldamisel ja osutamisel. Meetmes toetatakse tegevusi, mis on seotud piirkonda saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutele vajalike tegevuste koordineerimisega ning piirkonnas elavatele rahvusvahelise kaitse saanud isikutele tugiisikuteenuse pakkumisega. Saabunud sõjapõgenike abistamise koordineerimisega seotud tegevused on näiteks põgeniku ja tema pereliikmete toetusvajaduste väljaselgitamine ning eri osapooltega kokkulepete sõlmimine, et inimene saaks talle vajalikke teenuseid või toetusi. Tugiisikuteenuse eesmärk on piirkonda elama asunud Ukraina põgenike ja nende pereliikmete personaalne toetamine, põgenike nõustamine ja abistamine asjaajamises Eesti ametiasutustega, põgenike juhendamine ja abistamine elu korraldamisel Eestis.

Projekti eesmärk on piirkonda saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutele toimiva toetussüsteemi väljatöötamiseks vajalike tegevuste koordineerimine ning piirkonnas elavatele rahvusvahelise kaitse saanud isikutele tugiisikuteenuse pakkumisega.  Koordineerivateks tegevusteks on Viimsisse saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikute abistamine, sh eri osapooltega kokkulepete sõlmimine, et inimene saaks talle vajalikke teenuseid või toetusi, vajaduse korral ka kokkulepete või planeeritud tegevuste täitmise jälgimine. Koordineerivaks tegevuseks on samuti tugiisikute tegevuse koordineerimine, rahvusvahelise kaitse saanud isiku ja tema pereliikmete abi- ja toetusvajaduse hindamine, probleemide väljaselgitamine ning sellest lähtuvalt ettepanekute tegemine, et rahvusvahelise kaitse saanud isik saaks teenuseid, toetusi või muud abi. Samuti koostöö teiste ametnike, asutuste, vabatahtlike seltsiliste, mittetulundusühenduste ja teiste oluliste osapooltega põgenike abistamiseks.

Tugiisiku ülesanneteks on Viimsisse elama asunud rahvusvahelise kaitse saanud isikute ja nende pereliikmete personaalne toetamine, rahvusvahelise kaitse saanud isikute nõustamine ja abistamine asjaajamises Eesti ametiasutustega, rahvusvahelise kaitse saanud isikute juhendamine ja abistamine elu korraldamisel Eestis, sh püsiva elu- ja töökoha leidmisel, rahvusvahelise kaitse saanud isikute omavahelise suhtluse ja koostöö edendamine. Tugiisikud pakuvad rahvusvahelise kaitse saanud isikule ja tema perele emotsionaalset tuge, jõustamist ja motiveerimist ning rahvusvahelise kaitse saanud erivajadusega lastele tugiisikuteenuse osutamine.

Kui inimesel ei ole võimalik oma jõududega hakkama saada, lasub abistamiskohustus seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isikute kõrval ka kohalikul omavalitsusel. Nii tagatakse olukord, kus igaühel oleks võimalik kasutada temale seadustega tagatud põhiõiguseid ja -vabadusi. Kui tugisüsteemi olemasolu on piiratud ning abivajadus on jätkuv, siis on kohaliku omavalitsuse kohustus pakkuda abivajajatele kättesaadavaid lahendusi ning toetavaid teenuseid eelkõige lähtudes subsidiaarsuse põhimõttest.

esf

Lisainfo

Signe Teigar
projekti koordinaator
6028792
signe.teigar@viimsivv.ee

Anastassia Valužina
projekti koordinaator
6028764
anastassia.valuzina@viimsivv.ee