Sademevee ärajuhtimine

Viimsi vallas on sademeveekanalisatsiooni võrgu valdajaks Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond. Sademevee ärajuhtimiseks on Viimsi valla territooriumil ca 175 km ulatuses kraave ja ca 120 km ulatuses sademeveetorustikke.

Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt ei ole lubatud sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni. Seega on Viimsi valla territooriumil lahkvoolne kanalisatsioon. Juhul, kui sademevett juhitakse reoveekanalisatsiooni, on tegemist illegaalse ühendusega. Säästlikuks ja kaasaegseks sademevee äravoolu korraldamise lahenduseks loetakse saaste vältimist ja sademeveega tegelemist selle tekkekohas ning sademevee korduvkasutust (nt kastmisveena).

Ehitus- ja kommunaalosakond on osalenud ja osaleb mitmetest sademevee- ja kliimamuutustega kohanemisega seotud Euroopa Liidu poolt rahastatud projektis. Erinevate projektide eesmärk on roheliste ja looduspõhiste lahenduste juurutamine, rohestamaks elukeskkonda, käitlemaks sademevett looduspõhiselt, puhastamaks sademevett, taaskasutamaks sademevett, leevendamaks kuumasaarte efekti ning loomaks mitmekesisemat elukeskkonda. Täiendavalt juurutatakse projektide käigus erinevaid tarkasid kontroll ja juhtimissüsteeme. 

Tehnilised tingimused sademevee ärajuhtimisele

Kui sademevee äravoolu tehniliste tingimuste taotlemine ei ole kohustuslikuks tehtud muu menetluse raames (näiteks projekteerimistingimustega) ja kui projekteerija saab lahenduse loomisega hakkama ilma selliste tingimusteta, siis ei ole tingimuste taotlemine ilmtingimata vajalik. On oluline, et hoonel oleks korralik sademeveelahendus ja tehnilised tingimused aitavad korrektse lahenduseni jõuda. Sademevee äravoolu tehnilisi tingimuste taotlejaks ei pea olema kinnistu omanik ise, seda saab teha ka ehitaja või projekteerija, sest tingimused kehtivad kinnistule, mitte selle taotlejale.

Esita taotlus iseteeninduskeskkonnas (sisselogimiseks vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID).

Minu kinnistul või keldris uputab, mida teha?

Esimese asjana peaks kinnistu omanik veenduma oma kinnistu sademeveesüsteemi töökorras ning vajadusel teostama selle hooldust. Juhul kui kinnistul puudub sademevee lahendus, siis sellisel juhul tasuks kaaluda selle rajamist. Sademeveesüsteemide rajamise võimalikkuse kohta enda piirkonnas võib pärida ehitus- ja kommunaalosakonnast. Tugevate vihmasadude korral tuleb mõista, et Teie kinnistu ja selle eesvoolu sademeveesüsteem võivad olla ülekoormatud. Sellisel juhul ei jää tavaliselt mitte midagi muud üle kui oodata tugeva saju lõpuni, juhul kui sademeveesüsteem on töökorras, siis mõne aja pärast peale vihmasaju lõppu hakkab sademeveesüsteem optimaalselt tööle.

Lisaks paneb Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond elanikele südamele, et vastavalt Viimsi valla heakorra eeskirjale on kinnistu omanik kohustatud tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest.

LISAINFO

KONTAKT

Margus Sööt
taristu vanemspetsialist 
602 8702
margus.soot@viimsivv.ee