Kehtestatud üldplaneeringud

Viimsi valla üldplaneeringute ülevaatamine

Viimsi Vallavolikogu võttis 11.03.2014 vastu otsuse nr 19 „Viimsi valla üldplaneeringute ülevaatamine“

Otsustati:

  1. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 2000.a otsusega nr. 1 kehtestatud Viimsi valla üldplaneering.
  2. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 1997.a otsusega nr. 161 kehtestatud Naissaare üldplaneering.
  3. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2000.a otsusega nr. 200 kehtestatud Prangli saare üldplaneering.
  4. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 29. aprilli 2008.a määrusega nr. 7 kehtestatud Lubja küla klindiastangu üldplaneering.
  5. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2011.a otsusega nr. 21 kehtestatud Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering.
  6. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005.a määrusega nr. 32 kehtestatud.
  7. Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted".
  8. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 13. oktoobri 2009.a määrusega nr. 22 kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik".
  9. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 21. juuni 2011.a otsusega nr. 43 kehtestatud Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering „Lapsesõbralik Viimsi“.

Kehtestatud üldplaneeringud ja üldplaneeringute teemaplaneeringud

Naissaare üldplaneering

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 1997 otsusega nr 161.

Viimsi valla mandriosa üldplaneering

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 2000 otsusega nr 1.

Prangli saare üldplaneering

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2000 otsusega nr 200.

Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneering

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 29. aprilli 2008 määrusega nr 7.

Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted"

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005 määrusega nr 32.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik"

KSH aruande lisad

Teemaplaneeringuga ja sellega seotud kogu dokumentatsiooniga (nt menetlusdokumentatsiooni passiga, sh esitatud vastuväidete ja Viimsi Vallavalitsuse vastustega, Keskkonnaameti Harju-Rapla-Järva regiooni Harju kontori 05. augusti 2009. a kirjaga nr HJR 6-8/13325-5, Harju Maavalitsuse 05. oktoobri 2009. a kirjaga nr 2.1-13/2874 jms) on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalitsuse arhiivis.

KOV tasandil kaitse alla määratud loodusobjektide kaitse-eeskirjad (Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" LISA 6)

Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 12.aprilli 2011 otsusega nr 21. otsus

Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering "Lapsesõbralik Viimsi"

Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 43. otsus