Kinnisasja piiri muutmine

Kinnisasja piiri muutmine on maakorraldustoiming, mille käigus üks piirnevatest kinnisasjadest annab osa naaberkinnisasja koosseisu.

Kinnisasja piiri muutmise eesmärk on eelkõige maakasutuse korrastamine lähtudes looduslikest piiridest ja valduse tegelikust ulatusest. Kinnisasja piiri muutmisel ei moodustata naaberkinnisasja kooseisu antavast osast eraldi kinnisasja. Üle antava osa väärtus lepitakse kokku omanike vahel.

Kinnisasja piiri muutmiseks:

 • maaomanikud pöörduvad esmalt vallavalitsusse, et selgitada, piiride muutmise võimalusi ehk kas on vaja koostada detailplaneering või ilmnevad muud kitsendavad asjaolud (krundi suuruse piirang jne;
 • maakorralduskava allkirjastatakse maamõõtja ja maaomanike poolt digitaalselt;
 • maakorralduskava kooskõlastatakse vallavalitsuses;
 • maaomanikud pöörduvad vajadusel kooskõlastuse või nõusoleku saamiseks vastava ameti poole (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Põllumajandusamet, Muinsuskaitseamet jt);
 • kui toimingus osalevad kinnisasjad on kantud kinnistusraamatu erinevatesse registriosadesse, on hüpoteegi olemasolul vaja maakorraldustoimingu tegemiseks hüpoteegipidaja nõusolek, samuti on vajalik kinnistusraamatust nähtuvate teiste puudutatud isikute nõusolekud;
 • vallavalitsus määrab tekkivatele katastriüksustele aadressi  ja sihtotstarbe;
 • maamõõtja taotleb maaomanike  volituste alusel katastripidajalt katastrimõõdistamise tingimused;
 • maamõõtjale tuleb anda informatsioon oma kontaktandmete (telefon, kasutuses olev elektronposti aadress ja postiaadress) kohta. Toimivad kontaktandmed on vajalikud selleks , et täiendavate küsimuste korral saaks maamõõtja või katastripidaja maaomanikuga ühendust võtta ning katastripidaja edastada menetlusinfot;
 • maamõõtja teostab katastrimõõdistamise ning koostab katastrimõõdistamise toimikud;
 • maamõõtja esitab kinnisasjade piiri muutmise tulemusena moodustatud katastriüksuste toimikud katastripidajale (Maa-ametile) koos teiste kande tegemiseks vajalike materjalidega;
 • katastripidaja määrab katastriüksuste piirid, pindalad ja kõlvikud ning  edastab vastavad andmed maaomanikele;
 • andmetega nõustumisel esitavad maaomanikud kandeavaldused katastriüksuste registreerimiseks maakatastris ja kinnistusraamatus. Kandeavaldus peab sisaldama maaomanike kinnitusi, et neil puuduvad teineteise vastu rahalised nõudmised;
 • katastripidaja teeb otsuse katastriüksuse registreerimise või sellest keeldumise kohta;
 • teade kande tegemisest või kandest keeldumise kohta edastatakse kandeavalduses näidatud elektronposti aadressile. Posti teel saadetakse teade vaid juhul, kui elektrooniliselt ei ole võimalik otsusest teavitada;
 • avalduse muudatuste registreerimiseks kinnistusraamatus esitab maakatastripidaja.