Maksuvõla puudumise tõendi taotlemine

Tõendi taotlemiseks koostage vabas vormis e-kiri järgmiste andmetega

  • asutuse nimetus (kelle kohta tõendit taotletakse), registrikood ja aadress;
  • võlgnevuse kontrollimise kuupäev/hankemenetluse algamise päeva seis;
  • soovitav väljastamise kuupäev;
  • kontaktisik ja -telefon;
  • e-posti aadress, millele tõend saata.

Saatke e-kiri ülaltoodud andmetega e-posti aadressile info@viimsivv.ee

Vastavalt maksukorralduse seaduse § 14 lg 7 väljastatakse tõend maksuvõla puudumise kohta viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Väljastame digitaalselt allkirjastatud tõendi. 
Erandjuhul väljastame tõendeid ka paberkandjal, vajadusel lisage meili sellekohane märkus koos eksemplaride arvuga. Palume arvestada, et paberkandjal tõendite väljastamine võib võtta rohkem aega võrreldes digitaalsega.

Täiendav info vallavalitsuse rahandusametist, telefon: 602 8809