Geodeetilised märgid

Geodeetiline märk on kohtkindlalt maapinnale, maapõue, ehitisse või suurde piisava stabiilsusega loodusliku kivisse paigaldatud ja tähistatud rajatis. 

Geodeetiline märk on kohtkindlalt maapinnale, maapõue, ehitisse või suurde piisava stabiilsusega loodusliku kivisse paigaldatud ja tähistatud rajatis. Viimsi vallas on 2019 a rekonstrueeritud kohalik geodeetiline võrk, mis koosneb 273-st märgist, mis on seotud riigi geodeetilise võrguga ning mille andmed on kantud geodeetiliste punktide andmekogusse.

Vastavalt „Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord“ § 2 on kohalik omavalitsus kohalike geodeetiliste tööde korraldajaks, milleks on märkide ülevaatus, hooldus, uute märkide projekteerimis, ehitus,- mõõdistamis- ja arvutustööde korraldamine.

Viimsi valla geodeetilise võrgu punktid on 2023. a seisuga väga heas korras. 

Ruumiandmete seadus

§ 79.  Geodeetilise märgi kaitse nõuete rikkumine, märgi kahjustamine, hävitamine ja omavoliline teisaldamine
  (1) Looduses või ehitisel asuva riigi või kohaliku omavalitsuse geodeetilise märgi kaitsenõuete rikkumise, märgi kahjustamise, hävitamise või omavolilise teisaldamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 10.03.2017, 1 - jõust. 20.03.2017]
  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 80.  Menetlus
  (1) Käesoleva seaduse §-s 79 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.
  (2) Käesoleva seaduse §-s 79 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on riiklike geodeetiliste märkide asjus Maa-amet ning kohalike omavalitsuste geodeetiliste märkide asjus linna- või vallavalitsus.

 

Lisainfo

Marek Viiklaid 
tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
602 8848
marek.viiklaid@viimsivv.ee
geoveeb@viimsi.ee

X nimega tee rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamise alasse jääb X arv kohaliku/riikliku polügonomeetria võrgu geodeetilist märki: nr x (GPA ID x) jne, mille kaitsevööndiks on 3 (riiklikul punktil 5) meetrit märgi tsentrist. Ehitusprojekti koostamise alasse jääb veel 2 kõrgusvõrgu märki fundamentaalreeper nr x (GPA ID x) kaitsevööndiga 5 meetrit ja pinnasereeper nr x  (GPA ID x) kaitsevööndiga 3 meetrit. Nimetatud märgid tuleb tähistada, säilitada ja kaitsta ehitustööde ajaks või märgiomaniku nõusolekul teisaldada või kõrvaldada.

Riiklike geodeetiliste tööde käigus paigaldatud geodeetiliste märkide omanik on Eesti Vabariik, kohalike geodeetiliste tööde käigus paigaldatud geodeetiliste märkide omanik on kohaliku omavalitsuse üksus.

Ruumiandmete seaduse (edaspidi RAS) § 25 sätestab, et geodeetilise märgi kaitsevöönd on geodeetilist märki ümbritsev ala, kus geodeetilise märgi kaitse ja kasutamise vajadusest tulenevalt kitsendatakse inimtegevust. 

RAS § 26 lõige 1 sätestab üheselt, et geodeetilise märgi kaitsevööndis on ilma geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle tähistust, mh löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning künni-või mullatööde tegemine. 

RAS § 26 lõige 2 sätestab, et geodeetilise märgi kaitsevööndis tegutsemiseks loa saamiseks esitab huvitatud isik märgi omanikule taotluse. Loa andmise otsustab märgi omanik hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. (Kui on saadud luba tegutseda kaitsevööndis ilma märgi kõrvaldamise või teisaldamiseta tuleb pärast tööde lõppu tellida märgi ülevaatus ja kontrollmõõdistustööd, et välja selgitada märgi edaspidise kasutamise sobivus ja esitada tulemused viimsi.geoveeb.ee) 

Kui aga projekti koostamise käigus selgub, et ei ole võimalik ette näha geodeetilise märgi säilitamist senises asukohas, tuleb need vastavalt keskkonnaministri 28.06.2013 määruse nr 50 "Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord" (edaspidi Kord) 
§ 9  lõikele 1 kõrvaldada või vastavalt lõikele 2 teisaldada ja esitada vastav taotlus. Menetluse käik vastavalt Korra § 10 -le  Geodeetilise märgi kõrvaldamiseks või teisaldamiseks tuleb märgi omanikule esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotlus vähemalt 30 tööpäeva enne planeeritavate tööde algust.

Kui geodeetilise märgi omanik rahuldab märgi kõrvaldamise taotluse, võib taotleja märgi kõrvaldada. 

Kui märgi omanik rahuldab märgi teisaldamise taotluse, saadab ta taotlejale otsuse koos geodeetilise punkti rajamise tehniliste tingimustega. 

Taotleja esitab vastavalt tehnilistele tingimustele geodeetilise töö projekti (laadida www.geoveeb.viimsi.ee), mille märgi omanik, juhul kui see vastab nõuetele, 10 p jooksul kooskõlastab ning teavitab märgi kõrvaldamise või teisaldamise loa andmisest geodeetiliste punktide andmekogu (maa-amet) vastutavat töötajat. Maa-amet kooskõlastab antud kohaliku geodeetilise töö projekti 15 p jooksul.
Täiendavat infot märkide kohta saab vajadusel Maa-ameti geodeesia osakonnast.

Geodeetilise märgi teisaldamisel ning sellega seonduvatel ehitus-, mõõtmis- ja arvutustööde (§ 4) tegemisel tuleb juhinduda 
Kohaliku geodeetilise võrgu rajamise ja rekonstrueerimise juhendist
Kõrgusvõrgu reeperite teisaldamisel ning sellega seonduvate ehitus-, mõõtmis- ja arvutustööde tegemisel tuleb juhinduda geodeetiliste tööde korra § 5 lõikes 5 sätestatust ja „Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise ja rajamise juhendist“ 

Kui töid tehakse kaitsevööndis on vaja peale tööde lõpetamist teostada kontrollmõõtmised esitades need www.geoveeb.viimsi.ee keskkonda.

RAS § 35 lõike 1 kohaselt võib geodeetilise märgi kontrollmõõtmisi ja teisaldamise töid teostada isik, kellel on geodeedi kutse, mis vastab vähemalt kutseseadusega sätestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas. 

Korra § 10 lõike 6 kohaselt tuleb teostatud geodeetiliste tööde aruanne pärast kontrollmõõtmiseid või teisaldamistööde lõppu esitada geodeetilise märgi omanikule kinnitamiseks. Aruandes esitatakse geodeetilise märgi kontrollmõõtmised või teisaldamiseks teostatud mõõtmis-ja arvutustööd ning geodeetiliste märkide pikaajalist säilivust kindlustavad meetmed. 
Aruanne palume esitada Viimsi valla geoveebi (https://www.geoveeb.viimsi.ee) viie tööpäeva jooksul peale geodeetiliste märkide teisaldamistööde lõpetamist.