Eskiisid avalikul väljapanekul | Viimsi vald

Eskiisid avalikul väljapanekul

 

Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.11.2018

10.12 - 8.01.2019 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 25) eskiislahendus.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,44 ha ja see asub Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/ Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Liliani kinnistut, mis piirneb edelast merega, loodest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Lillemäe, kirdest kinnistuga Viimsi Metskond 92 ja kagust maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Ranna-Lepiku. Planeeritaval alal paikneb üks suvila ja abihoone. Juurdepääs planeeringualale on olemas Männiku teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine 1 üksikelamu ja 2 abihoone, millest üks on paadikuur, püstitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse, ja määratakse kinnistule juurdepääsu tagamiseks läbi naaberkinnisasja tee kasutamise tingimused. Detailplaneeringu eesmärgiks muu hulgas on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.

Pringi küla, kinnistute Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja Heina tee detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.11.2018

7.12 - 20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistute Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja Heina tee detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldusega nr 859) eskiislahendus.

Planeeritav ala asub Pringi küla rannikualal ning hõlmab elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid – Heina tee 1, Heina tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja transpordimaad Heina tee. Olemasolevast hoonestusest on planeeringualal säilinud kaks eluhoonet ja üks aiamaja. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringuga hõlmatava maa-ala krundijaotust, moodustada kuni viis üksikelamukrunti ja määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringuga kavas määrata krundipiirid õigusliku alusega püstitatud paadisillale, lahendada planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus ja krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Detailplaneeringuga määratakse avalik juurdepääs kallasrajale ja kallasraja asukoht.

Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

16.11.2018

7.12 - 20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 767) eskiislahendus.

Planeeritav maaüksus Rohuneeme tee 41 (89001:003:1456, suurusega 5904 m², sihtotstarve äri- ja transpordimaa) asub Viimsi vallas Haabneeme alevikus Rohuneeme maantee ning Haabneeme ranna vahelisel alal. Piirinaabriteks põhjas on Rohuneeme tee 43a ja lõunas Viimsi metskond 91 kinnistud. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada kinnistu Rohuneeme tee 41 äri- ja transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus moodustatavale ärimaa krundile ärihoone ehitamiseks ja transpordimaa krundile parkla ehitamiseks, jättes kehtima Haabneeme alevik, kinnistute Viimsi metskond 12 ja Rohuneeme tee 43a detailplaneeringuga krundi pos nr 2 ärihoonele määratud ehitusõiguse. Detailplaneering algatati laiemale alale, kuid käesolevas töös koosneb planeeritav ala vaid Rohuneeme tee 41 kinnistust, Viimsi metskond 51 ja reformimata riigimaa kaasatud ei ole. Kuna ranna-alale kaldakindlustuse rajamise vajadus ei ole põhjendatud ning rannaäärne kergliiklustee tuleb lahendada tervikuna mitte lõiguti, siis Viimsi metskond 51 kinnistu ning Rohuneeme tee 43a ees paiknev reformimata riigimaa lõik detailplaneeringuga hõlmatud ei ole.

Prangli saarel, Idaotsa külas, Loigu mets 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

08.10.2018

29.10 - 27.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Idaotsa külas, Loigu mets 1 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega nr 20) eskiislahendus.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2 ha ja see asub Prangli saarel, Idaotsa külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut Loigu mets 1 (89001:002:0244), mis paikneb Idaotsa küla keskel olles ümbritsetud olemasolevate elamutega põhjast, lõunast ning läänest. Ida suunda jääb rannani ulatuv metsamassiiv. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta 20900 m² suurusel kinnistul Loigu mets 1 Prangli saare üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve ärimaast ja liivikust väikeelamute maaks. Planeeritav kinnistu jääb Prangli saare üldplaneeringu kohasele ärimaa ja kaitsemetsa maa juhtotstarvetega alale, mida läbib Estali tee ja mis on üldplaneeringus tähistatud teemaana

Rohuneeme küla, Sadama tee 3 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

08.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, Sadama tee 3 kinnistu detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 214) eskiislahendus.
Planeeritava ala suurus on 6846 m² ning see asub Viimsi valla läänerannikul, Rohuneeme külas, Sadama ja Rohuneeme tee vahetus läheduses, piirnedes lääneküljest vahetult merega ja põhjast Rohuneeme väikesadamaga. Planeeritav ala hõlmab elamumaa sihtotstarbega Sadama tee 3 kinnistut (89001:003:1167) ning osa merealast sh olemasoleva lautrikoha.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada 6846 m² suurune üksikelamukrunt kaheks ja määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Samuti soovitakse detailplaneeringuga määrata ehitusõigus olemasoleva lautri pikendusele ja rannakindlustusrajatisele ning lisaks eelnevale tuleb määrata ka avalik juurdepääs kallasrajale.

Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus

31.07.2018

31.08 - 14.09.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) keskkonna- ja planeerimisameti ruumides avalikul väljapanekul Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus.

24.09.2018 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1) Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 12,5 ha ja see paikneb Haabneeme alevikus, Heki tee ja Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri tee jalg- ja jalgrattatee vahelises elamukvartalis ning Rannapere Pansionaadi Kesk tee 1 kinnistul.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on aleviku elamukvartali teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide ning piirkonna turvalisuse ja teedevõrgu liiklusohutuse tagamiseks tänavavalgustuse servituudi alade määramine.
Lisaks tehnovõrkudele servituudialade määramisele on planeeringu eesmärgiks reformimata riigimaa munitsipaalomandisse taotlemine ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistute piiride korrigeerimine.
Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks.

Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav teistkordne avalik arutelu

05.07.2018

23.07 - 21.08.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) keskkonna- ja planeerimisameti ruumides avalikul väljapanekul Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendus.
Planeeringuala asub hajaasustusalal kahe tiheasustusala vahel ning põhjast ja kirdest piirneb Muuga lahega ning lõunast ja kagust Tammekivi teega, mis on ühtlasi ka juurdepääsuteeks. Planeeringuala suurusega 15,29 ha asub ühel katastriüksusel tervenisti ning reformimata riigimaal osaliselt:

  • Tammelaane (89001:003:1939), maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa (100%), pindala 13,31 ha;
  • Reformimata riigimaa, pindala planeeringualal u 1,98 ha.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks puhkeotstarbelisest maast osaliselt väikeelamute maaks, kavandatakse kahe tiheasustusala ühendamist jalgrajaga, terviseradu ning puhkamist- ja tervisesporti soodustavaid rajatisi, rannakindlustust ja piirkonna sademevee lahendust. Planeeringuala lõunapoolne osa jagatakse 9 elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks.
26.06.2018 toimunud avaliku arutelu tulemusel korrigeeriti detailplaneeringu eskiislahendust järgnevalt:

  1. Maa-ameti märkusest tulenevalt moodustati üks teekrunt (pos 14) ja sellest lõunapoolne ala jäeti kogu ulatuses üldmaaks.
  2. Avalikul arutelul esitatud märkusest tulenevalt ei kavandata kinnistuni Mäeotsa eraldi juurdepääsutee krunti, vaid määratakse servituudi ala. Perspektiivse tee krunt liideti kruntidega pos 11 ja 12.
  3. Avalikul arutelul esitatud märkustest tulenevalt kavandati ühendustee Tammneeme küla poolses osas pos 12 põhjapoolsesse äärde, et sealt edasi liikuda riigimetsas.
  4. Keskkonnaameti märkustest tulenevalt korrigeeriti planeeringus kallasraja ulatust, lisati ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek meetrites, kaasati rannikuehitiste ekspert ja korrigeeriti puhkeotstarbeliste objektide ala käsitlust.

10.09.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1) Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.