Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse toetuse taotlus lae alla siit

Tugiisikuteenuse üldeesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema omavastutuse võime arendamises. Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.

Osutatav teenus on selle saajale tasuta.

Vajalikud sammud ja dokumendid

  • Esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale taotlus toetuse saamiseks.
  • Taotlusele palume lisada sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusaste ja lisakulude tuvastamise otsus.
  • Olemasolul ka rehabilitatsiooniplaan või kohtuotsus (määrus) eestkostjaks määramise kohta.
  • Taotlus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Kontakt

Grete Bobkin
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Telefon: 602 8826 
E-post: grete.bobkin@viimsivv.ee

Margit Stern
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Telefon: 602 8857 
E-post: margit.stern@viimsivv.ee
Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N  9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

  • Vaie Viimsi vallavalitsusele aadressil info@viimsivv.ee või Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001 Viimsi vald.
  • Kaebuse Tallinna Halduskohtule Pärnu mnt 7, Tallinn.

Õigusaktid