Veemajandus

Viimsi valla mandriosa tiheasustusala kuulub suures osas reoveekogumisalasse, mis tähendab, et kinnistud peaksid võimalusel olema liitunud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Viimsi valla reoveekogumisala kohta leiab informatsiooni Keskkonnaregistrist SIIT. Sealt saab informatsiooni, kas Teile kuuluv kinnistu jääb reoveekogumisalasse või väljaspoole reoveekogumisala.

Viimsi valla territooriumil osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust AS Viimsi Vesi. Täpsemat infot liitumise ja muude tingimuste kohta leiab SIIT.

Eraisikutele vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks on hetkel Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel avatud taotlusvoor, mille raames saab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks taotleda toetust. Täpsemat informatsiooni toetuse taotlemisest ja tingimustest vaata SIIT

Juhul kui reoveekogumisalasse jääval kinnistul ei ole võimalust ühiskanalisatsiooniga liituda või selle rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib kinnistul kasutada reovee kogumiseks lekkekindlaid kogumismahuteid.

Kinnistu omanik peab tagama reovee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise ning pidama kinni Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja nõuetest.

Lekkekindlate kogumismahutite tühjendamisel peab teenuse tellima Viimsi vallas kehtivat reovee äraveo luba omavalt ettevõttelt

Tellides heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) peab äravedu tõendavat dokumentatsiooni alles hoidma vähemalt viimase kahe aasta kohta. Seega tuleb teenusepakkujalt kindlasti küsida välja teenuse osutamise kohta arved/kviitungid!

Reovee kohtkäitlusloa taotluseks tuleb esitada Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisosakonnale digitaalselt allkirjastatud reovee kohtkäitlusloa taotlus SIIT.

LISAINFO