Katastripidaja märked

1. juulil 2018 jõustusid Maakatastriseaduse muudatused. Maakatastriseaduse § 9 lõikele 2 lisandus punkt 17, millega lisati maaregistri andmete koosseisu katastripidaja märge.

Katastripidaja teeb katastriüksuse kohta katastrisse märke "Vajadus piiri asukoht kindlaks teha" juhul, kui naaberkatastriüksuste piiriandmed on vastuolulised või kui on tuvastatud, et piiripunktide asukohad maastikul ei ole kooskõlas katastrisse kantud piiriandmetega.

Katastripidaja teeb katastriüksuse kohta katastrisse märke "Pindala on ebatäpne" juhul, kui katastriüksus on moodustatud kaardimaterjali alusel või aerofotogeodeetilisel meetodil või kui katastripidaja tuvastab ebatäpsed või vastuolulised piiriandmed.

Katastriüksuse kohta võib teha mitu märget. Katastripidaja märge "Vajadus piiri asukoht kindlaks teha" ja märge "Pindala on ebatäpne" kantakse kinnistusraamatu esimesse jakku.

Katastripidaja tehtava märke eesmärk on anda olulist teavet katastriüksuse piiriandmete seisukorra ja katastriandmete kvaliteedi kohta ja teavitada katastris olevate andmete võimalikest puudustest.

Märge ei tekita õiguslikke tagajärgi ja on informatiivse tähendusega. Märge kinnistusraamatus ei takista kinnisasja võõrandamist. Info nähtavaks tegemise eesmärgiks on suunata kinnisasja omanik lahendama maatüki vastuoluliste piiriandmete probleemi, et oleks rohkem korrastatud ja tähistatud piiridega kinnistuid.

Katastripidaja märge  "Vajadus piiri asukoht kindlaks teha" kustutatakse, kui katastriüksuse piir on kindlakstehtud vastavalt maakorraldusseaduse   § 15-le ja katastrimõõdistamise andmed on registreeritud maakatastris.

Katastripidaja märge  "Pindala on ebatäpne" kustutatakse, kui kaardimaterjali alusel või aerofotogeodeetilisel meetodil moodustatud või ebatäpsete või vastuoluliste piiriandmetega katastriüksusele  tehakse L-EST97 süsteemis katastrimõõdistamine ja uued piiriandmed on registreeritud maakatastris.