Menetluses üldplaneeringud

 

Viimsi vallavolikogu kehtestas 12.12.2023 otsusega nr 55 ajutise planeerimis- ja ehituskeelu Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajal

10. oktoobri istungil toimus Viimsi vallavolikogus valla territooriumil ajutise planeerimis- ja ehituskeelu esimene lugemine, millega volikogu kinnitas keelu kehtestamise kavatsuse. Kavasusest teavitati 132 katastriüksuse omanikku, kellele kuuluvat katastriüksust keeld puudutab.Omanikelt laekunud tagasiside põhjal otsustas volikogu kehtestada ajutise planeerimis- ja ehituskeelu aladele, millele jääb kokku 130 katastriüksust. Kolmel juhul loobuti keelu kehtestamise kavatsusest ning ühel juhul oli esialgne katastriüksus jagatud osadeks, mistõttu lisandus üks katastriüksus, millele keeld rakendub.

Keeld kehtestati 12.12.2023 otsusega nr 55 Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajaks, aga mitte kauemaks kui kaheks aastaks. Keeld hõlmab kehtiva Viimis valla  mandriosa üldplaneeringu kehtestatud muudatusega koondkaardi kohaseid reservalasid, milleks on:

 • perspektiivsele väikeelamumaale hajaasustusviisil (EHR); 
 • väikeelamute reservmaale (EVR); 
 • tööstuse- ja ladude reservmaale (TR); 
 • kergetööstuse reservmaale (TkR); 
 • äri- ja büroohoonete reservmaale (BR).

Nimetatud reservmaadele rakendatakse keeldu juhul, kui katastriüksus ei ole tänaseks valdavas osas hoonestatud või sellele ei ole kehtestatud detailplaneeringus antud ehitusõigust.

Plaanitav keeld võimaldab erandina kehtestada detailplaneeringuid, mille eesmärgiks on üldplaneeringu juhtotstarbe muutmine üldkasutatavate hoonete maaks, või millega antakse ehitusõigus avalikes huvides. Näiteks ringmajanduse, veetootmise või muu sellega seotud ehitise püstitamiseks. Erandina saab ehituslube väljastada ka ehitise püstitamiseks, projekteerimistingimuste väljastamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks, kui see on vajalik avalikes huvides ehitatava ehitise püstitamiseks või kasutuselevõtuks.

Oluline on silmas pidada, et keeld ei laiene ehitamisele, milleks on ehitusluba juba antud või millest on teatatud enne ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamist, ning ehitiste ehitamisele, milleks teatamine ega ehitusloa andmine ei ole nõutav.

Uue üldplaneeringu põhilahendus valmib 2025. aasta sügiseks.

Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamisega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda siin:

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lõplikud versioonid koos tagasisidega

30.10.2023 laekusid seadusekohased ettepanekud riigiasutustelt, naaberomavalitsustelt, taristuettevõtetelt, kogukonnaorganisatsioonidelt ja kaasatud isikutelt üldplaneeringu lähteseisukohadele ning keskkonnamõju ja muude asjakohaste mõjude strateegilise hindamise programmile. Koos planeerijatega Kobras OÜ-st ja keskkonnamõju hindajatega Hendrikson ja KO OÜ-st vaatas Viimsi Vallavalitsus ettepanekud läbi 11.12.2023 ja täiendas lähtedokumente.

Valdav osa ettepanekutest puudutasid detailsemaid planeeringulahendusi, mille kajastamine lähtedokumentides ei ole otstarbekas, kuid mis tulevad kindlasti arutlusele üldplaneeringu koostamise järgmistes etappides 2024. aastal, mil intensiivsemad konsultatsioonid huvigruppidega on kavandatud aasta teise ja kolmandasse kvartalisse.

Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu lähteseisukohtade ning keskkonnamõju ja muude asjakohaste mõjude strateegilise hindamise programmi lõppversiooni koos laekunud ettepanekute ja vastustega saate tutvuda klikkides alltoodud linkidel või külastades üldplaneeringu kaasamiskeskkonda.

Infopäev

29.11.2023 toimus infopärastlõuna, kus Harri Rõuk inseneribüroost Stratum tutvustas liikuvusuuringu sisendandmeid ning esialgseid autoliikluse modelleeringu tulemusi ning Veiko Sepp Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskusest (RAKE) rääkis, millised on fookusgruppide sisendile tuginevad valla võimalike arengustsenaariumide esmased karakteristikud ning kuidas need haakuvad koostatava riigiplaneeringu eesmärkidega.

Lisaks uuringutele tutvustati ka üldplaneeringu kaasamiskeskkonda, mis on kättesaadav valla veebilehe avalehelt kui klikkida nupule „ÜLDPLANEERING“. Kõik, kes on huvitatud infost üldplaneeringu koostamise kulgemise kohta või ise soovivad jagada infot ja teha ettepanekuid, mida üldplaneeringu koostamisel arvestada, on teretulnud kaasamiskeskkonda külastama. Kuigi esialgus seal infot veel napib, on tegu pidevalt täieneva keskkonnaga – seda nii sisu kui ka kasutajakogemuse koha pealt – seega kehtib põhimõte „kus viga näed laita, seal tule ja aita“ ning oodatud on iga ettepanek, mis võimaldab meil kaasamiskeskkonda paremaks muuta.

Viimsi Raamatukogus toimunud infopärastlõuna ettekandeid oli kuulama kogunenud meeldivalt palju inimesi, aga nendele, kel ei olnud võimalust osaleda, võeti ettekanded ka videolindile, et soovi korral oleks võimalik neid tagantjärele vaadata.

Videosalvestus on järele vadatav SIIN.

Üldplaneeringu kaasamiskeskkond ÜLDPLANEERING.


Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta ettepanekute küsimine

Viimsi vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohad (LSK) lähtudes planeerimisseaduse § 6 punktist 12 ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse1 § 36 lõikest 2.

Üldplaneeringu LSK eelnõu avalik väljapanek toimus 24.10–20.11.2022. Väljapaneku tulemuste avalik arutelu viidi läbi 18.11.2022. Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu LSK eelnõu täpsustati ja täiendati avalikul väljapanekul saadud tagasisidet arvestades. Samuti on oma ekspertsisendi andnud ka üldplaneeringu konsultant. Seejärel koostati KSH programm.

Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõigetele 1 ja 2 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse1 §-le 361 esitab üldplaneeringu koostamise korraldaja üldplaneeringu LSK ja KSH programmi nende kohta ettepanekute saamiseks planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Ettepanekuid oodatakse oma pädevusvaldkonnast lähtudes 2023. aasta oktoobri lõpuni.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostajad

Viimsi vald on Riigihanke tulemusel leidnud nii üldplaneeringu ja keskkkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostajad.

Vallavalitsus kuulutas 2023 veebruaris välja riigihanke “Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine”, et leida üldplaneeringu koostaja ja selle KSH koostaja. Pakkumusi laekus vaid II osale ehk keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamisele. Vallavalitsus tunnistas aprillis edukaks OÜ Hendrikson & Ko pakkumuse.

Seejärel viidi maikuus läbi teine riigihange, et leida üldplaneeringu koostaja. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke “Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamine” tulemusel esitas pakkumuse OÜ Kobras, kellel on pikaajaline kogemus ruumilise planeerimise vallas, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üldplaneeringute koostamisel. Vallavalitsus tunnistas oma maikuu istungil pakkumuse edukaks. Juuni alguses sõlmiti kummagi ettevõttega lepingud ja koheselt alustati ka sisulise tööga.

Ajakava saab olema tihe ja töine.

Kuigi hankemenetlus võttis kavandatust rohkem aega, on see kavas tõhusa tööga tasa teha, et algne ajakava võimalikult vähe nihkuks. Üldplaneeringu vastuvõtmine on plaanis esialgse ajakava kohaselt 2025. aasta suvel ja kehtestamine 2026. aasta sügisel. Seda juhul, kui välised protsessid ajakava ei nihuta. Üldiselt liiguvad KSH ja üldplaneeringu ajakavad samas rütmis.

Esimese tegevusena asutakse konsultantide poolt täpsustama nii üldplaneeringu lähteseisukohtasid kui ka KSH programmi. Paralleelselt toimub töö üldplaneeringu kaasamiskeskkonna loomisega – see saab olema koht, kus asuvad kõik üldplaneeringuga ja KSHga seotud materjalid ning asjassepuutuvad dokumendid ja seda kogu protsessi vältel. Kaasamiskeskkond rakendatakse sügisel ning ühe esimese toiminguna avalikustatakse selle kaudu üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi lõplikud versioonid.

Hankelepingute kohaselt on üldplaneeringu koostamise kestuseks kolm aastat ning selle kestel on kavas mitmeid kaasamisi, kus palume kogukonna sisendit ja kaastööd. Vaid koos kogukonnaga saame tehtud sellise üldplaneeringu nagu Viimsi vajab.

 


Üldplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek

Viimsi vald on seadmas arengusihte järgmiseks paarikümneks aastaks. Alustatud on mitme strateegilise arengudokumendi koostamisega. Käeoleva aasta veebruaris algatas volikogu Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise. 

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu valla territooriumi tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, millest lähtutakse maakasutuse ja ehitustingimuste seadmisel. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste väljastamisel.

Uue valla üldplaneeringu sihid on seatud nii, et selle elluviimisel paraneb Viimsilaste elu- ja ettevõtluskeskkond ning säilib väärtuslik looduskeskkond. Tänu sellele kinnistub valla maine ressursiteadliku, kestliku, innovaatilise ja majanduslikult eduka omavalitsusena, kus metsa ja mere vahel on kõigil hea elada.

Üldplaneering on olemuselt kogukondlik kokkulepe valla elanike, erinevate huvigruppide ja ametiasutuste vahel. Soovime veenduda, et Viimsilaste ootused on dokumendis ammendavalt käsitletud. Seetõttu korraldame üldplaneeringu lähteseisukohtade dokumendi avaliku väljapaneku.

Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek toimub 24. oktoobrist 20. novembrini 2022. Dokumendiga on võimalik tutvuda lisaks kodulehele ka Viimsi vallamajas ja Viimsi raamatukogus. Arvamused ja ettepanekud lähteseisukohtade täiendamiseks on oodatud kogu avalikustamise aja vältel e-posti aadressil endrik.mand@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa.

Lähteseisukohtade avalik arutelu toimub 18. novembril 2022 kell 16:00 Viimsi Raamatukogu suures saalis. Kutsume kõiki aktiivselt osalema valla uue üldplaneeringu koostamisel, et 15 aasta pärast oleks Viimsi ka teie nägu!

Lähteseisukohtade dokumendiga saad tutvuda SIIN.

 


Viimsi Vallavolikogu võttis 15.02.2022 vastu otsuse nr 9Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”.

Viimsi valla üldplaneering koostatakse kogu haldusterritooriumi kohta, hõlmates ka valla saari (Naissaar, Prangli, Kumbli, Aksi, Kräsuli, Keri, Seinakari, Tiirlood, Pandju, Vullikrunn, Sillikrunn, Sepakari, Hanekari, Lookari ja Lahesaar).

Viimsi haldusterritooriumil paikneva Naissaare üldplaneering kehtestati 10.06.1997 ja Prangli saare üldplaneering 10.10.2000. Samuti on kehtiv Viimsi valla mandriosa üldplaneering kehtestatud 11.01.2000 ehk üle 22 aasta tagasi. Seega on Viimsi mandriosa ja saarte üldplaneeringute kehtestamisest möödunud rohkem kui 20 aastat, mille jooksul on toimunud Viimsi vallas olulised muutused valla ruumilises, majanduslikus ja sotsiaalses keskkonnas. Samuti on muutunud viimsilaste huvid ja soovid üldplaneeringu realiseerimisel, mis on tingitud ajas toimunud sotsiaal-majanduslikest ja ruumilistest muutustest. Arvestades ülekaalukat avalikku huvi ja vajadust luua tasakaalustatud ning võimalikult suure hulga ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestavad tingimused vallas, on põhjendatud üldplaneeringu koostamise algatamine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamisega analüüsitakse mõjusid peamiselt loodus-, aga ka sotsiaal-, majandus- ja kultuurilisele keskkonnale.

Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on kogu haldusterritooriumi tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine (planeerimisseadus § 74 lg 1), mis on aluseks omavalitsuse maakasutuse ja ehitustingimuste seadmisele. Üldplaneeringuga nähakse samuti ette olemasoleva rohevõrgustiku toimimine ja laiendamine ning olemasolevate kaitsealade säilitamine. Tootmisalasid planeeritakse põhimõttel, et on tagatud puhveralad ja paiknemine kavandatakse selliselt, et need ei segaks elamu- ja puhkealasid. Pendelrände igakülgseks vähendamiseks arutatakse planeeringumenetluses läbi kohalike haridusasutuste ja töökohtade ning tehnilise taristu loomise võimalused. Üldplaneeringuga rakendatakse võimalikult palju keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid ja rakendatakse keskkonda hoidvaid printsiipe.

Üldplaneeringuga töötatakse välja taastuvenergia soosimise ja korraldamise põhimõtted Viimsi vallas. Ühtlasi lahendatakse üldplaneeringus tehnovõrkude ja -rajatiste üldiste asukohtade ja nendest tekkivate kitsenduste määramine, olulise ruumilise mõjuga ehitiste asukoha valimine, kohaliku omavalitsuse üksuse tasandil kaitstavate loodusobjektide ja loodusressursside ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine, läbi säästva arengu põhimõtete elukeskkonna ja elanike paiknemise suundumuste määratlemine, transpordikorralduse ja liikuvuse kavandamine ning keskkonnahoiu ja mitmekesisuse läbiv integreerimine lisaks muudele planeerimisseaduses § 75 toodud ülesannete täitmisele.

Tulenevalt asjaolust, et algatatakse Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamine, on otsustatud lõpetada seni Viimsi valla territooriumil koostatavate üld- ja teemaplaneeringute menetlused, kuna samaaegselt kattuva territooriumi kohta samaliigiliste planeeringute koostamine ei ole otstarbekas ega eesmärgipärane.

Viimsi Vallavolikogu on otsustanud lõpetada:

1) Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006 otsusega nr 5 algatatud Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu koostamise menetlus;

2) Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega nr 63 algatatud Prangli saare üldplaneeringu koostamise menetlus;

3) Viimsi Vallavolikogu 27.04.2015 otsusega nr 24 algatatud Viimsi valla tööstusettevõtete paiknemine, tootmisalade arengu põhimõtted ning üldised kasutamis- ja ehitustingimused üldplaneeringu teemaplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamise menetlus;

4) Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 9 algatatud Viimsi aleviku üldplaneeringu koostamise menetlus;

5) Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006 otsusega nr 71 algatatud Viimsi valla teedevõrgu, sõidu- ja kergliiklusteede üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamise menetlus.

 

KONTAKT

Endrik Mänd
peaarhitekt
planeeringute osakond

endrik.mand@viimsivv.ee
602 8978

  Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek

  01.07–01.08.2022 on Viimsi valla kodulehel ja Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 32) lähteseisukohad. Ettepanekuid on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

  NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) on ajavahemikul 01.06–31.08.2022 avatud E­­–R kell 10–18. Nädalavahetustel ja iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.


  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.06.2021 vastu otsuse nr 32 „Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”.

  Planeeritav ala hõlmab Viimsi valla mandriosa rannikumaastikku ja veealasid. Viimsi poolsaare maismaaosa merepiiri pikkus on 43,7 km, sealjuures on täiendavalt ulatuslik osa saarte juurde kuuluvat merepiiri. Viimsi valla territooriumil on kokku kaheksa sadamat, mis täidavad erinevaid funktsioone. Keskkonnamõju strateegilise hindamisega analüüsitakse mõjusid peamiselt loodus-, aga ka sotsiaal-, majandus- ja kultuurilisele keskkonnale.

  Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 määrusega nr 40 kinnitatud Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021–2025 (edaspidi arengukava) kohaselt on valla elanikele kuuluvate väikelaevade (paadid ja purjekad) arv kasvanud jõudsalt. Kui 2009. aastal kuulus viimsilastele 397 alust, siis 2019. aastal oli Viimsi valla elanike omanduses üle kahe korra rohkem aluseid ehk 871 mootorpaati ja jahti. Samas tempos aluste arvu kasvu jätkudes on tõenäoline, et aastaks 2025 ületab see juba pooleteise tuhande piiri, mis loob eelseisvatel aastatel aina suureneva vajaduse sadamavõrgustiku rajamiseks, arendamiseks ning täiendavate lautrite ja randumiskohtade rajamiseks ning olemasolevate korrastamiseks.

  Arengukava ühe olulise tegevusena on ette nähtud ranna- ja merealade kasutust käsitleva teemaplaneeringu algatamine. Lähtudes kehtivast arengukavast on teemaplaneeringu põhieesmärk ranna- ja merealade juurdepääsude ja vaba liikumise tagamine, lautrite, väikesadamate jm veeliikluse jaoks vajalike asukohtade määramine, väikesadamate taristu ja võrgustiku arendamiseks ruumiliste võimaluste loomine ning põhimõtete ja tingimuste kavandamine. Täiendavalt on valla üldplaneeringus toodud ranna ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi piiride täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras ning ühtlasi ranna-alade üldiste maakasutus- ja ehitustingimuste täpsustamine, arvestades valla ruumilise arengu huvisid.

  Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu üheks eesmärgiks oli maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste kindlaks määramine järgneva 5–10 aasta perspektiivis. Arvestades, et kõnealune üldplaneering on kehtestatud üle 20 aasta tagasi, on selle aja jooksul toimunud Viimsi vallas olulised muutused valla ruumilises, majanduslikus ja sotsiaalses keskkonnas. Samuti on selle aja jooksul muutunud viimsilaste huvid ja soovid üldplaneeringu realiseerimisel, mis on tingitud ajas toimunud sotsiaal-majanduslikest ja ruumilistest muutustest. Arvestades ülekaalukat avalikku huvi ja vajadust luua tasakaalustatud ning võimalikult suure hulga ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestavad tingimused ranna-alade jätkusuutlikuks kasutamiseks, on põhjendatud üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamise algatamine.

  Üldplaneeringu teemaplaneering koostatakse kogu Viimsi valla mandriosal paiknevale ranna- ja merealale ning eesmärk on rannikumaastiku arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, ranna- ja veealade üldiste kasutus- ja ehitustingimuste määramine ning planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud ülesannete lahendamine.

  NB! Alustame Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamist. Selleks on Teil võimalik esitada ka oma arvamus ja ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressile info@viimsivv.ee hiljemalt 31. augustiks 2021. a.