Menetluses üldplaneeringud

Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu teemaplaneering

Viimsi Vallavolikogu võttis 15.06.2021 vastu otsuse nr 32 „Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”.

Planeeritav ala hõlmab Viimsi valla mandriosa rannikumaastikku ja veealasid. Viimsi poolsaare maismaaosa merepiiri pikkus on 43,7 km, sealjuures on täiendavalt ulatuslik osa saarte juurde kuuluvat merepiiri. Viimsi valla territooriumil on kokku kaheksa sadamat, mis täidavad erinevaid funktsioone. Keskkonnamõju strateegilise hindamisega analüüsitakse mõjusid peamiselt loodus-, aga ka sotsiaal-, majandus- ja kultuurilisele keskkonnale.

Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 määrusega nr 40 kinnitatud Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021–2025 (edaspidi arengukava) kohaselt on valla elanikele kuuluvate väikelaevade (paadid ja purjekad) arv kasvanud jõudsalt. Kui 2009. aastal kuulus viimsilastele 397 alust, siis 2019. aastal oli Viimsi valla elanike omanduses üle kahe korra rohkem aluseid ehk 871 mootorpaati ja jahti. Samas tempos aluste arvu kasvu jätkudes on tõenäoline, et aastaks 2025 ületab see juba pooleteise tuhande piiri, mis loob eelseisvatel aastatel aina suureneva vajaduse sadamavõrgustiku rajamiseks, arendamiseks ning täiendavate lautrite ja randumiskohtade rajamiseks ning olemasolevate korrastamiseks.

Arengukava ühe olulise tegevusena on ette nähtud ranna- ja merealade kasutust käsitleva teemaplaneeringu algatamine. Lähtudes kehtivast arengukavast on teemaplaneeringu põhieesmärk ranna- ja merealade juurdepääsude ja vaba liikumise tagamine, lautrite, väikesadamate jm veeliikluse jaoks vajalike asukohtade määramine, väikesadamate taristu ja võrgustiku arendamiseks ruumiliste võimaluste loomine ning põhimõtete ja tingimuste kavandamine. Täiendavalt on valla üldplaneeringus toodud ranna ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi piiride täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras ning ühtlasi ranna-alade üldiste maakasutus- ja ehitustingimuste täpsustamine, arvestades valla ruumilise arengu huvisid.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu üheks eesmärgiks oli maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste kindlaks määramine järgneva 5–10 aasta perspektiivis. Arvestades, et kõnealune üldplaneering on kehtestatud üle 20 aasta tagasi, on selle aja jooksul toimunud Viimsi vallas olulised muutused valla ruumilises, majanduslikus ja sotsiaalses keskkonnas. Samuti on selle aja jooksul muutunud viimsilaste huvid ja soovid üldplaneeringu realiseerimisel, mis on tingitud ajas toimunud sotsiaal-majanduslikest ja ruumilistest muutustest. Arvestades ülekaalukat avalikku huvi ja vajadust luua tasakaalustatud ning võimalikult suure hulga ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestavad tingimused ranna-alade jätkusuutlikuks kasutamiseks, on põhjendatud üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamise algatamine.

Üldplaneeringu teemaplaneering koostatakse kogu Viimsi valla mandriosal paiknevale ranna- ja merealale ning eesmärk on rannikumaastiku arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, ranna- ja veealade üldiste kasutus- ja ehitustingimuste määramine ning planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud ülesannete lahendamine.

NB! Alustame Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamist. Selleks on Teil võimalik esitada ka oma arvamus ja ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressile info@viimsivv.ee hiljemalt 31. augustiks 2021. a.


  Viimsi vallavalitsus korraldab arvamuskoosoleku „Viimsi valla keskuse visioon ja arenguperspektiivid koostades Haabneeme ja lähiala üldplaneeringut“.  Registreeri end arvamuskoosolekule hiljemalt 28. juuniks SIIN!


  Kuna Haabneeme üldplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine jäi koroonaviiruse leviku tõttu keerulisse aega ning mitmel juhul sooviti väljapakutud lahendusega tutvumiseks lisaaega, otsustas vallavalitsus panna planeeringu esialgse versiooni täiendavalt arvamuste esitamiseks uuesti avalikule väljapanekule 26. aprillist kuni oktoobri lõpuni. 

  26.04–31.10.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendus.

  Üldplaneering koostatakse Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006 otsuse nr 5 ja Viimsi Vallavolikogu 15.08.2006 otsuse nr 77 alusel valla keskasula ruumilise arengu põhimõtete ja tingimuste määramiseks.

  Planeeringuala lõunapoolne piir kulgeb mööda Muuli teed, lisaks on planeeringusse kaasatud Miiduranna sadama territoorium, läänes kulgeb planeeringuala piir mööda rannajoont Kaluri teeni, sealt ida suunas kuni Kolhoosi teeni, pöörates sealt põhja suunas läbi elamukvartali ja Taluranna tee Hundi teeni. Planeeringuala põhjapoolne piir on Taluranna tee ja Randvere tee vaheline Hundi tee osa, Lubja teega ristumiskohast kulgeb piir lõuna suunas mööda klindi ülemist serva Karulaugu tee ja Randvere tee ristumiskohta, kust piki Randvere teed kulgeb lõuna suunal kuni Muuli tee ristmikuni.

  Üldplaneeringu visiooni aluseks on olemasolevate loodusväärtuste esiletoomine ja planeeringuala ümbritseva „rohelise ringi” kontseptsiooni kujundamine, mis koos aktiivsele kasutusele suunatud ranna-alaga määrab Haabneeme aleviku identiteedi. Suurimaks muudatuseks võrreldes kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga (kehtestati 11.01.2000) võib pidada seniste tootmismaade ümberplaneerimist korterelamu-, äri- ja ühiskondlike hoonete maaks. Üldplaneeringus piiritletakse iseseivate kvartalitena uued arengualad ning igale kvartalile määratakse just talle kohased ehitustingimused. Uudse lahendusena määratakse Haabneeme üldplaneeringuga ka hoonestustiheduse näitajad (hoonestuse maapealse suletud brutopinna ja krundi pindala suhe), millest edasisel planeerimisel ja/või projekteerimisel tuleb lähtuda. Määratakse hoonete suurim lubatud kõrgus ja korruselisus (näitaja sõltub konkreetsest asukohast, kuid kogu planeeringualal mitte üle 15 m ja nelja korruse) ning muud ehitus-, haljastus- ja parkimistingimused. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek avaliku tänavaruumi ümberkujundamiseks ja inimsõbralikumaks muutmiseks, rikastades seda haljastuse, väikevormide ja muude kujunduselementidega, samuti rööbastranspordi arendamiseks, reserveerides koridori trammiteele. Üldplaneeringuga tehakse ka ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks Haabneeme ranna-alal, supelranda teenindavate avalikult kasutatavate puhkeotstarbeliste ehitiste püstitamiseks ja Miiduranna sadama-alal avaliku kasutuse ja elamise funktsiooniga kuni 3-korruseliste segakasutusega ehitiste püstitamiseks.

  Arvamused üldplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil  Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

  Materjalid:

  NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) lahtiolekuaegasid palume jälgida Viimsi Raamatukogu infokanalitest. Avalikul väljapanekul oleva üldplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda raamatukogu spetsiaalsetes individuaalkabiinides. Selleks palume võimalusel aeg eelnevalt kokku leppida raamatukogu telefoninumbril 5688 2673.


  Esimese avalikustamise perioodil laekus pisut üle kolmekümne kirja, nende hulgas oli sisult kattuvaid, aga ka neid, mille olid allkirjastanud kümned kodanikud ühiselt. Seega võib öelda, et oma osalemisest jättis jälje ligikaudu sadakond inimest. Täname kõiki, kes leidsid aja ja võimaluse aleviku ruumilise arengu kujundamisel kaasa rääkida!

  Heameel on tõdeda, et esitati hulgaliselt sisukaid ettepanekuid. Paljudel ettepanekutel on sarnane fookusteema ja eesmärgid, kuid osade maa-alade arengupõhimõtete suhtes laekus ka risti vastukäivaid seisukohti. Esitati ka alternatiivne terviklahendus, milles ei keskenduta kitsalt konkreetsele maatükile või piirkonnale, vaid käsitletakse kogu planeeringuala kui tervikut, erinedes kontseptuaalselt avalikustatud eskiisist.

  Kuigi seisukohti oli väga palju ja erinevaid, võib väga üldistatult välja tuua, et inimeste peamine mure seisneb uute eluasemekohtade lisandumises ja sellega kaasneda võivates probleemides veevarustuse tagamisel ja liikluskoormuse kasvul, aga ka rohealade vähenemises. Samuti rõhutati vajadust, tuua enam rohelust juba ka olemasolevatesse kvartalistesse ning teedega piirnevatele aladele, eraldades jalgteed autoliiklusest. Ka ranna-ala suhtes avaldati arvamust, et ranna ehituskeeluvööndi vähendamist ei peaks taotlema ega rajama randa promenaadi. Kõik ettepanekud oleme koondanud tabelina valla kodulehele, huvi korral saab nendega tutvuda siin.

  Mis saab edasi? Nii aasta alguses toimunud avalikustamise käigus laekunud ettepanekutele ja vastuväidetele kui uue arvamuste küsimise ajal saadetud tagasidele vastab vallavalitsus pärast teist avalikku väljapanekut. 

  “Pärast avaliku väljapaneku toimumist korraldatakse viimsilaste tagasiside põhjal avalik arutelu, kus lahatakse kõiki tõusetunud probleemteemasid ja ettepanekuid. Kindlasti korraldame ka mitmeid muid kaasamisüritusi, et üheskoos jõuda sobivaima lõpptulemuseni,“ lisas vallavanem Illar Lemetti.

  Ülevaade Haabneeme üldplaneeringu koostamise protsessist:

  • Viimsi vallavolikogu algatas Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu juba 2006. aasta jaanuaris. 2006 kuni 2013 töötati välja üldplaneeringu lahendus, toimusid avalikud arutelud ja planeering kooskõlastati riigiasutustega. Üldplaneeringu koostamine ajutiselt seiskus.
  • 2019. aasta teises pooles jätkati menetlust, koostati Haabneeme aleviku rohealade ja haljastuslahendused („Roheline jalakäijasõbralik Haabneeme“) ning korrigeeriti üldplaneeringu eskiislahendust, mis oli tänavu jaanuari lõpust kuni 23. veebruarini kõigile huvilistele tutvumiseks avalikul väljapanekul.
  • Koostamisel on ka üldplaneeringu KSH, mille tulemusi võetakse üldplaneeringu põhilahenduse väljatöötamisel arvesse. 
  • Eskiisilahenduse lõpliku variandi läbiarutamise järel hakatakse koostama üldplaneeringu põhilahendust. Üldplaneeringu põhilahenduse valmimisel kooskõlastatakse see riigiasutustega ning riigihalduse minister määrab järelevalve käigus üldplaneeringu täiendava kooskõlastamise vajaduse. Üldplaneeringu kooskõlastamise järgselt teeb vallavolikogu üldplaneeringu vastuvõtmise otsuse, misjärel korraldab vallavalitsus üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku.
  • Avaliku väljapaneku toimumisest teavitatakse avalikkust ajalehtedes „Viimsi Teataja“, „Harju Elu“, samuti avaldatakse teave valla kodulehel, üldplaneeringu eskiislaheduse kohta kirjalikke ettepanekuid esitanud isikutele saadetakse teave kirjalikult. Avaliku väljapaneku jooksul saab iga igaüks avaldada üldplaneeringu kohta arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid, avalik väljapanek kestab neli nädalat. Seega tekib kõigil kaasa rääkida soovivatel inimestel pärast eskiislahenduse arutelu veel võimalus oma seisukohti väljendada, siis juba planeeringu põhilahenduse kohta. Pärast põhilahenduse avaliku väljapaneku lõppu vastab vald kirjalikult esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele ning korraldab avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu.
  • Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel kujundab vald seisukoha, milliste ettepanekutega üldplaneeringus arvestatakse. Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu järgselt planeeringulahendus oluliselt ei muutu ja uut, kogu menetlusprotsessis kolmandat avalikku väljapanekut ei ole vaja korraldada, edastatakse planeering regionaalministrile järelevalve teostamiseks.
  • Juhul kui planeeringu avalikustamisel jääb lahendamata vaidlusi, korraldab riigihalduse minister järelevalve teostamise käigus kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ja kohaliku omavalitsuse ärakuulamise ning pärast järelevalve käigus esitatud nõuete täitmist annab oma seisukoha vastuväidete kohta ning heakskiidu üldplaneeringu kehtestamiseks. Üldplaneeringu kehtestab vallavolikogu.
    

  Eskiislahenduse esimene avalik väljapanek

  25.01–23.02.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendus. Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

  Üldplaneering koostatakse Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006 otsuse nr 5 ja Viimsi Vallavolikogu 15.08.2006 otsuse nr 77 alusel valla keskasula ruumilise arengu põhimõtete ja tingimuste määramiseks.

  Planeeringuala lõunapoolne piir kulgeb mööda Muuli teed, lisaks on planeeringusse kaasatud Miiduranna sadama territoorium, läänes kulgeb planeeringuala piir mööda rannajoont Kaluri teeni, sealt ida suunas kuni Kolhoosi teeni, pöörates sealt põhja suunas läbi elamukvartali ja Taluranna tee Hundi teeni. Planeeringuala põhjapoolne piir on Taluranna tee ja Randvere tee vaheline Hundi tee osa, Lubja teega ristumiskohast kulgeb piir lõuna suunas mööda klindi ülemist serva Karulaugu tee ja Randvere tee ristumiskohta, kust piki Randvere teed kulgeb lõuna suunal kuni Muuli tee ristmikuni.

  Üldplaneeringu visiooni aluseks on olemasolevate loodusväärtuste esiletoomine ja planeeringuala ümbritseva „rohelise ringi” kontseptsiooni kujundamine, mis koos aktiivsele kasutusele suunatud ranna-alaga määrab Haabneeme aleviku identiteedi. Suurimaks muudatuseks võrreldes kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga (kehtestati 11.01.2000) võib pidada seniste tootmismaade ümberplaneerimist korterelamu-, äri- ja ühiskondlike hoonete maaks. Üldplaneeringus piiritletakse iseseivate kvartalitena uued arengualad ning igale kvartalile määratakse just talle kohased ehitustingimused. Uudse lahendusena määratakse Haabneeme üldplaneeringuga ka hoonestustiheduse näitajad (hoonestuse maapealse suletud brutopinna ja krundi pindala suhe), millest edasisel planeerimisel ja/või projekteerimisel tuleb lähtuda. Määratakse hoonete suurim lubatud kõrgus ja korruselisus (näitaja sõltub konkreetsest asukohast, kuid kogu planeeringualal mitte üle 15 m ja nelja korruse) ning muud ehitus-, haljastus- ja parkimistingimused. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek avaliku tänavaruumi ümberkujundamiseks ja inimsõbralikumaks muutmiseks, rikastades seda haljastuse, väikevormide ja muude kujunduselementidega, samuti rööbastranspordi arendamiseks, reserveerides koridori trammiteele. Üldplaneeringuga tehakse ka ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks Haabneeme ranna-alal, supelranda teenindavate avalikult kasutatavate puhkeotstarbeliste ehitiste püstitamiseks ja Miiduranna sadama-alal avaliku kasutuse ja elamise funktsiooniga kuni 3-korruseliste segakasutusega ehitiste püstitamiseks.

  Arvamused üldplaneeringu eskiislahenduse kohta palume esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil  Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

  Materjalid:

  Viimsi Vallavolikogu võttis 20.10.2020 vastu otsuse nr 63 „Prangli saare üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.

  Kehtiv Prangli saare üldplaneering (koostaja OÜ Maaplaneeringud) kehtestati Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 otsusega nr 200, seega rohkem kui 20 aastat tagasi.

  Ulatusliku osa saare territooriumist, sealjuures ka mereala, moodustab Natura võrgustikku kuuluv Prangli loodusala, mis koosneb Prangli hoiualast ja Prangli maastikukaitsealast. Keskkonnamõju strateegilise hindamisega analüüsitakse mõjusid peamiselt loodus-, aga ka sotsiaal-, majandus- ja kultuurilisele keskkonnale. Dokumendis on võimalik anda suuniseid maakasutuse planeerimiseks ja ehitustingimuste täpsustamiseks, sealhulgas hoiualal.

  Prangli saare arengukavas on arenguülesandena kirjas peatada saare elanike arvu kahanemine ja seada sihiks viia saare rahvaarv 300 elanikuni (praegu on rahvastikuregistri andmetel saarel 216 elanikku). Kasvanud on suvekodu omavate inimeste arv. Kehtiv üldplaneering plaanil tähistatud võimalike hoonestusalade ulatusega ei toeta arengukavas seatud eesmärki. Samuti tuleb elanike arvu kasvu puhul näha ette majandust ja tööhõivet soodustavaid võimalusi, mida saab toetada üldplaneeringus maakasutus- ja ehitustingimusi seades.

  Prangli saare üldplaneeringu eesmärk lähtuvalt 1997. aastal koostatud lähteülesandest oli maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määratlemine järgneva 20 aasta perspektiivis. Arvestades, et kõnealune üldplaneering on kehtestatud 20 aastat tagasi, selle aja jooksul on muutunud maaomanike huvid ja soovid üldplaneeringu realiseerimisel, planeerimis- ja ehitusvaldkonda reguleerivad õigusaktid ning muutunud sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu eesmärgid, on põhjendatud uue üldplaneeringu koostamise algatamine.

  Üldplaneering koostatakse kogu Prangli saare territooriumile (Prangli saare pindala on 6,62 km²) ning eesmärk on saare territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, maa- ja veealade üldiste kasutus- ja ehitustingimuste määramine, planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud ülesannete lahendamine.

  NB! Alustame Prangli saare üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamist. Selleks ootame ka teie arvamusi ja ettepanekuid (eriti Prangli saare elanikelt!) Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressile info@viimsivv.ee hiljemalt 31. detsembriks 2020. a

  Viimsi Vallavolikogu on 27.04.2015 vastu võtnud otsuse nr 24 „Üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla tööstusettevõtete paiknemine, tootmisalade arengu põhimõtted ning üldised kasutamis- ja ehitustingimused“ algatamine ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.

  Planeeritavasse alasse on hõlmatud Viimsi valla haldusterritooriumi maismaa osa, mille suurus on 47 km² (4696,8 ha).

  Teemaplaneeringu koostamise peamised eesmärgid:

  1. Planeeringualal paiknevate tootmismaa juhtotstarbega alade ruumilise arengu võimalike suundumuste ning erinevate asjasse puutuvate huvide väljaselgitamine.
  2. Kavandatava ruumilise arenguga, sh olemasolevate ja kavandatavate olulise ruumilise mõjuga objektidega (ORMO-d), kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale, sh õhu puhtusele, merele ning rannajoonele avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine vastavalt PlanS § 8 lg 3 punktis 2 sätestatule.
  3. Planeeringualal maa- ja veealade üldiste kasutuspõhimõtete ja ehitustingimuste määramine vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 3 sätestatule, määrates sealjuures vajadusel ära ka vastavatel aladel käitlemiseks lubatud kaubaliigid ning maksimaalsed lubatud ladustatavad ja käideldavad kogused.
  4. Ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 12 sätestatule.
  5. Teede ja tänavate, raudteede, sadamate asukoha ning liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 8 sätestatule.
  6. Planeeringualale kavandatavate ORMOde asukohtade valiku menetluste läbiviimine vastavalt PlanS § 292 lg 3 sätestatule, sh asukoha sobivuse, toimimiseks vajaliku maa-ala suuruse ning tegevuse mõjude analüüs ja üldiste kasutustingimuste kindlaksmääramine.
  7.  Planeeringualale kavandatavate ORMO’de tegevuseks vajalike maa-alade suuruste kindlaksmääramine koostöös maavanema ja Keskkonnaametiga vastavalt PlanS § 292 lg 6 p 1 ja 3 sätestatule.
  8. Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste arvestamine planeeringus.
  9. Kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine.

  28. augustil 2012, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed” avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete avalik arutelu.

  Avaliku väljapaneku käigus laekus 24 vastuväidet, millest ühel oli 399 allakirjutanut. Viimases nõuti, et loobutaks Püünsi küla piirile uue alternatiivse tee planeerimisest Kooli tee ja Annuse tee vahelisel lõigul. Sellega planeeringu koostamisel ka arvestati.

  Avaliku arutelu protokoll 28.08.2012

  Algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 9

  Eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu: 08.04.2009 ja 27.04.2009.

  Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu eesmärk on kujundada Viimsi aleviku ja selle lähiümbruse ruumilise arengu põhimõtted, seada rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused, määrata teede ja tänavate ning liikluskorralduse üldised põhimõtted, määrata puhke- ja virgestusalad ning teha ettepanekud kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu.

  Joonised