Menetluses üldplaneeringud

Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering 

Eskiislahenduse avalik väljapanek

25.01–23.02.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendus. Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Üldplaneering koostatakse Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006 otsuse nr 5 ja Viimsi Vallavolikogu 15.08.2006 otsuse nr 77 alusel valla keskasula ruumilise arengu põhimõtete ja tingimuste määramiseks.

Planeeringuala lõunapoolne piir kulgeb mööda Muuli teed, lisaks on planeeringusse kaasatud Miiduranna sadama territoorium, läänes kulgeb planeeringuala piir mööda rannajoont Kaluri teeni, sealt ida suunas kuni Kolhoosi teeni, pöörates sealt põhja suunas läbi elamukvartali ja Taluranna tee Hundi teeni. Planeeringuala põhjapoolne piir on Taluranna tee ja Randvere tee vaheline Hundi tee osa, Lubja teega ristumiskohast kulgeb piir lõuna suunas mööda klindi ülemist serva Karulaugu tee ja Randvere tee ristumiskohta, kust piki Randvere teed kulgeb lõuna suunal kuni Muuli tee ristmikuni.

Üldplaneeringu visiooni aluseks on olemasolevate loodusväärtuste esiletoomine ja planeeringuala ümbritseva „rohelise ringi” kontseptsiooni kujundamine, mis koos aktiivsele kasutusele suunatud ranna-alaga määrab Haabneeme aleviku identiteedi. Suurimaks muudatuseks võrreldes kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga (kehtestati 11.01.2000) võib pidada seniste tootmismaade ümberplaneerimist korterelamu-, äri- ja ühiskondlike hoonete maaks. Üldplaneeringus piiritletakse iseseivate kvartalitena uued arengualad ning igale kvartalile määratakse just talle kohased ehitustingimused. Uudse lahendusena määratakse Haabneeme üldplaneeringuga ka hoonestustiheduse näitajad (hoonestuse maapealse suletud brutopinna ja krundi pindala suhe), millest edasisel planeerimisel ja/või projekteerimisel tuleb lähtuda. Määratakse hoonete suurim lubatud kõrgus ja korruselisus (näitaja sõltub konkreetsest asukohast, kuid kogu planeeringualal mitte üle 15 m ja nelja korruse) ning muud ehitus-, haljastus- ja parkimistingimused. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek avaliku tänavaruumi ümberkujundamiseks ja inimsõbralikumaks muutmiseks, rikastades seda haljastuse, väikevormide ja muude kujunduselementidega, samuti rööbastranspordi arendamiseks, reserveerides koridori trammiteele. Üldplaneeringuga tehakse ka ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks Haabneeme ranna-alal, supelranda teenindavate avalikult kasutatavate puhkeotstarbeliste ehitiste püstitamiseks ja Miiduranna sadama-alal avaliku kasutuse ja elamise funktsiooniga kuni 3-korruseliste segakasutusega ehitiste püstitamiseks.

Arvamused üldplaneeringu eskiislahenduse kohta palume esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil  Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Materjalid:

Prangli saare üldplaneering

Viimsi Vallavolikogu võttis 20.10.2020 vastu otsuse nr 63 „Prangli saare üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.

Kehtiv Prangli saare üldplaneering (koostaja OÜ Maaplaneeringud) kehtestati Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 otsusega nr 200, seega rohkem kui 20 aastat tagasi.

Ulatusliku osa saare territooriumist, sealjuures ka mereala, moodustab Natura võrgustikku kuuluv Prangli loodusala, mis koosneb Prangli hoiualast ja Prangli maastikukaitsealast. Keskkonnamõju strateegilise hindamisega analüüsitakse mõjusid peamiselt loodus-, aga ka sotsiaal-, majandus- ja kultuurilisele keskkonnale. Dokumendis on võimalik anda suuniseid maakasutuse planeerimiseks ja ehitustingimuste täpsustamiseks, sealhulgas hoiualal.

Prangli saare arengukavas on arenguülesandena kirjas peatada saare elanike arvu kahanemine ja seada sihiks viia saare rahvaarv 300 elanikuni (praegu on rahvastikuregistri andmetel saarel 216 elanikku). Kasvanud on suvekodu omavate inimeste arv. Kehtiv üldplaneering plaanil tähistatud võimalike hoonestusalade ulatusega ei toeta arengukavas seatud eesmärki. Samuti tuleb elanike arvu kasvu puhul näha ette majandust ja tööhõivet soodustavaid võimalusi, mida saab toetada üldplaneeringus maakasutus- ja ehitustingimusi seades.

Prangli saare üldplaneeringu eesmärk lähtuvalt 1997. aastal koostatud lähteülesandest oli maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määratlemine järgneva 20 aasta perspektiivis. Arvestades, et kõnealune üldplaneering on kehtestatud 20 aastat tagasi, selle aja jooksul on muutunud maaomanike huvid ja soovid üldplaneeringu realiseerimisel, planeerimis- ja ehitusvaldkonda reguleerivad õigusaktid ning muutunud sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu eesmärgid, on põhjendatud uue üldplaneeringu koostamise algatamine.

Üldplaneering koostatakse kogu Prangli saare territooriumile (Prangli saare pindala on 6,62 km²) ning eesmärk on saare territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, maa- ja veealade üldiste kasutus- ja ehitustingimuste määramine, planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud ülesannete lahendamine.

NB! Alustame Prangli saare üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamist. Selleks ootame ka teie arvamusi ja ettepanekuid (eriti Prangli saare elanikelt!) Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressile info@viimsivv.ee hiljemalt 31. detsembriks 2020. a.

Üldplaneeringu teemaplaneering „Viimsi valla tööstusettevõtete paiknemine, tootmisalade arengu põhimõtted ning üldised kasutamis- ja ehitustingimused“ 

Viimsi Vallavolikogu on 27.04.2015 vastu võtnud otsuse nr 24 „Üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla tööstusettevõtete paiknemine, tootmisalade arengu põhimõtted ning üldised kasutamis- ja ehitustingimused“ algatamine ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.

Planeeritavasse alasse on hõlmatud Viimsi valla haldusterritooriumi maismaa osa, mille suurus on 47 km² (4696,8 ha).

Teemaplaneeringu koostamise peamised eesmärgid:

  1. Planeeringualal paiknevate tootmismaa juhtotstarbega alade ruumilise arengu võimalike suundumuste ning erinevate asjasse puutuvate huvide väljaselgitamine.
  2. Kavandatava ruumilise arenguga, sh olemasolevate ja kavandatavate olulise ruumilise mõjuga objektidega (ORMO-d), kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale, sh õhu puhtusele, merele ning rannajoonele avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine vastavalt PlanS § 8 lg 3 punktis 2 sätestatule.
  3. Planeeringualal maa- ja veealade üldiste kasutuspõhimõtete ja ehitustingimuste määramine vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 3 sätestatule, määrates sealjuures vajadusel ära ka vastavatel aladel käitlemiseks lubatud kaubaliigid ning maksimaalsed lubatud ladustatavad ja käideldavad kogused.
  4. Ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 12 sätestatule.
  5. Teede ja tänavate, raudteede, sadamate asukoha ning liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 8 sätestatule.
  6. Planeeringualale kavandatavate ORMOde asukohtade valiku menetluste läbiviimine vastavalt PlanS § 292 lg 3 sätestatule, sh asukoha sobivuse, toimimiseks vajaliku maa-ala suuruse ning tegevuse mõjude analüüs ja üldiste kasutustingimuste kindlaksmääramine.
  7.  Planeeringualale kavandatavate ORMO’de tegevuseks vajalike maa-alade suuruste kindlaksmääramine koostöös maavanema ja Keskkonnaametiga vastavalt PlanS § 292 lg 6 p 1 ja 3 sätestatule.
  8. Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste arvestamine planeeringus.
  9. Kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine.

Üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed"

28. augustil 2012, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed” avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete avalik arutelu.

Avaliku väljapaneku käigus laekus 24 vastuväidet, millest ühel oli 399 allakirjutanut. Viimases nõuti, et loobutaks Püünsi küla piirile uue alternatiivse tee planeerimisest Kooli tee ja Annuse tee vahelisel lõigul. Sellega planeeringu koostamisel ka arvestati.

Avaliku arutelu protokoll 28.08.2012

Viimsi aleviku üldplaneering

Algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 9

Eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu: 08.04.2009 ja 27.04.2009.

Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu eesmärk on kujundada Viimsi aleviku ja selle lähiümbruse ruumilise arengu põhimõtted, seada rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused, määrata teede ja tänavate ning liikluskorralduse üldised põhimõtted, määrata puhke- ja virgestusalad ning teha ettepanekud kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu.

Joonised