Kaasav eelarve

 

Pildil üleskutse esitada idee kaasava eelarve konkursileNB! Viimsi vallavolikogu täpsustas 20. aprillil toimunud istungil kaasava eelarve korda. Siin veebilehel need muudatused veel ei kajastu ning uuendame infot peatselt.

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Tänavu juunikuus algava protsessi käigus läheb jagamisele 50 000 eurot.

Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle idee maksumus ületab 50 0000 eurot, viiakse ellu paremuselt järgmine idee. Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

 

VAATA 2020 HÄÄLETAMISTULEMUSI SIIN

HÄÄLETAMINE ON LÕPPENUD!

IDEEDE KOGUMINE  

Kaasava eelarve ideid sai esitada 15. – 31. oktoobrini. Ideid võis esitada igaüks, selleks ei pidanud olema Viimsi valla elanik. Ideid sai esitada infosüsteemis Volis SIIN, saata vabas vormis e-kirjaga aadressile kaasaveelarve@viimsivv.ee või tuua/saata paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001, Viimsi alevik, Viimsi vald. Posti teel saadetud ideed peavad kandma hiljemalt 31. oktoobri 2020 postitemplit.

Ideede esitamisel tuli lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • Idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine.
 • Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud.
 • Idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot, alampiiri ei ole määratud.
 • Idee teostamisel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Idee peab olema realiseeritav 2021. aasta 31. detsembriks.

IDEE PEAB SISALDAMA:

 • esitaja nime ja kontaktandmeid;
 • nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
 • idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta;
 • idee elluviimise kirjeldust;
 • sihtrühma;
 • hinnangulist maksumust;
 • võimalusel ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

IDEEDE ESMANE ANALÜÜS

Ideede esmane analüüs toimus 1. - 15. november 2020.

 • Kaasava eelarve raames esitatud ideede vastavust eespool kirjeldatud põhimõtetele analüüsis vallavalitsuse moodustatud ekspertkomisjon, kuhu kuulusid vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid. Komisjon hindas esitatud ideede kirjelduses toodud kulutuste põhjendatust, eelarve läbipaistvust ja teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja üleüldist vastavust kaasava eelarve tingimustele. Idee esitaja nõusolekul oli komisjonil õigus sarnased ideed liita.
 • Komisjoni otsusel sai järgmisesse vooru 59 ideed. Kahel juhul ideed liideti, seetõttu on hääletusel 57 ideed (Viimsi valla kaasava eelarve ekspertide koosoleku protokoll.pdf)
 • Kaasava eelarve põhimõtetele ja nõuetele mittevastavad, eelarve rahalist mahtu ületavad, ühe eelarveaasta jooksul mitte elluviidavad või heade kommete ning kehtivate õigusaktidega vastuolus olevad ideed kõrvaldati ja need ei jõua rahvahääletusele.

IDEEDE TUTVUSTAMINE

 • Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ideed tutvustatakse võrdsetel alustel valla kodulehel viimsi.ee/kaasaveelarve , Facebook’i  lehel ja ajalehes Viimsi Teataja. 30. novembrist 2020 on ideede lühikirjeldustega võimalik tutvuda Viimsi Raamatukogus.
 • Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ise.

VIIMSI KAASAVA EELARVE IDEEDE TUTVUSTAMISE HEA TAVA

KAASAVA EELARVE HÄÄLETUS

Hääletus algas1. detsembril kell 00.00 ja lõppes 13. detsembril kell 23.59. 

 • Hääletusel saavad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald.
 • Igal hääletamisõiguslikul isikul on kolm häält, mis annab võimaluse  hääletada kolme erineva idee poolt.
 • Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega.
 • Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

Hääletada saab:

 • Elektrooniliselt Viimsi valla kodulehe kaudu infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

 • Viimsi Raamatukogus kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Raamatukogu on avatud E-R 10-20, L-P 10-16.

VAATA HÄÄLETAMISTULEMUSI SIIN

IDEEDE ELLUVIIMINE

 • 2021. aastal viiakse kaasava eelarve vahenditest ellu kaks rahvahääletusel enim toetust saanud ideed, kumbki maksumusega kuni 50 000 eurot.
 • Rahvahääletusel enim toetust leidnud ideed viiakse ellu Viimsi valla kaasava eelarve vahenditest.
 • Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus.
 • Kaasava eelarve sündmuse elluviimise korraldab idee esitaja, kellega vallavalitsus sõlmib vastavasisulise lepingu.
 • Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle maksumus ületab 50 0000 eurot, viiakse ellu paremuselt järgmine idee.
 • Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

KONTAKT

Liina Mugu 
Viimsi Vallavolikogu kantselei juhataja,
kaasava eelarve kampaania projektijuht
Telefon: 5373 7275
E-post: kaasaveelarve@viimsivv.ee

LISAINFO