Kaasav eelarve

Kaasav eelarve

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ühtlasi võimaldab see käivitada kogukonnas arutelu avaliku ruumi ja avalike sündmuste üle. Ideid võib esitada igaüks, selleks ei pea olema Viimsi valla elanik, aga lõpphääletusele jõudnud ideede hulgast saavad võitja valida vaid valla elanikud.

Oma idee saab 2024. aastal esitada 1. aprillist 30. aprillini infosüsteemis Citizen OS. Süsteemi sisenemiseks kasutage järgnevat linki: https://app.citizenos.com/groups/join/H4c0y292b3hd. Seejärel liitu „Viimsi kaasava eelarve 2024 ideekorje“ grupiga, siis saad näha kõiki seni laekunud ideid, nende üle arutada ning esitada oma mõtteid. Kui jääd süsteemiga hätta, võta julgesti ühendust Elen Terrasega.

Oma idee võib esitada ka e-mailile kaasaveelarve@viimsivv.ee või tuua vallamajja kohale paberkandjal.

Laekunud ideid kaalub nende hindamiseks koostatud ekspertide komisjon, misjärel suunatakse tingimustele vastavad ideed edasi mai keskpaigas algavale rahvahääletusele. Võiduideed peaksid selguma enne jaanipäeva. 

 

Citizen

Ideede esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringu tegemine, projekti elluviimine või ürituse korraldamine
 • elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud
 • idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 60 000 eurot, kui idee puudutab külasid (sh saared) või 50 000 eurot, kui idee puudutab alevikke. Ideede maksumuse alampiiri ei ole määratud.
 • idee teostamisel ei tohi kaasneda vallale ebamõistlikke kulusid järgnevateks aastateks
 • idee peab olema realiseeritav hiljemalt idee esitamisele järgneva aasta 31. detsembriks.

Esitatav idee peab sisaldama:

 • esitaja andmed (nimi ja kontakt)
 • idee kirjeldust, mis sisaldab järgmisi elemente:  

- esitaja nime ja kontaktandmeid;
- nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu) ja piirkonda (alevikud või külad (sh saared);
- idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul
- planeeritava asukoha aadressi või kaarti;
- idee elluviimise kirjeldust ja ajakava;
- sihtrühma;
- kogukonna kaasamise plaani;
- hinnangulist maksumust;
- ideed iseloomustavat materjali, milleks on eskiis, joonis või foto ja kirjeldust esitatud materjalist, mida idee hindajail ja hääletajatel on oluline teada;
- vajadusel kinnistu omaniku kirjalik nõusolek

Konkursile esitatud ideid hindab vallavalitsuse hindamiskomisjon ja sellesse kuuluvad eri valdkondade spetsialistid. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Eksperdid võivad teha ideede autoritele ettepaneku idee täiendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta või maksumust jmt).

Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve raames esitatud ideid võrdsetel alustel erinevates valla infokanalites. Komisjoni tööle järgneb rahvahääletus, millest saab osa võtta vähemalt 16-aastane Viimsi valla elanik. Iga rahvahääletusel osalev inimene saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-IDga.

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega. Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee viiakse ellu hiljemalt hääletamisele järgneval eelarveaastal. Idee elluviimise korraldab Viimsi vallavalitsus.

Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle idee maksumus ületab piirkonna maksimumi (küladele ja saartele 60 000 eurot ning alevikele 50 000 eurot), viiakse ellu paremuselt järgmine idee. Kui elluviidavate ideede maksumus on piirkonna maksimumist väiksem, viiakse ellu ka rahvahääletusel selles piirkonnas paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

Lisainfo:

Viimsi kaasav eelarve kokkuvõtted aastate lõikes: 

 

KONTAKT

Elen Terras
peaspetsialist - partnerlussuhete juht
elen.terras@viimsivv.ee
602 8756

 

  Kaasava eelarve hääletus toimus 30. novembrini 2023 VOLIS keskkonnas. Kokku kasutas seda võimalust 746 viimsilast, kes andsid kokku 1016 häält. 

  2023. aasta kaasava eelarve võitjaks on idee „Tribüün ja vahetusmeeste pink Karulaugu staadionile“ (214 häält). Teisele kohale jäi idee „Tädu terviseraja pikendus Randvere koolini (liidetud ideega „Valgustatud suusaraja pikendus“)“ (159 häält) ja kolmandale kohale idee „Randvere välijõusaali ja jõulinnaku rajamine“ (133 häält). 

  Kaasava eelarve hääletus toimus 30. novembrini 2022 VOLIS keskkonnas. Kokku kasutas seda võimalust 597 viimsilast, kes andsid kokku 727 häält. 

  2022. aasta kaasava eelarve võitjaks on Randvere-Metsakasti ujumiskoht. Kokku hääletati selle rajamise poolt 168 korda. Teisele kohale jäänud Tammneeme sadama süvendamist edestas võiduidee kogunisti 67 häälega.  Märkimisväärselt kaugemale liidrist jäid aga Püünsi noortekeskuse laienemine (74), jalgratta õpperaja rajamine Pärnamäe külla (68) ja Haabneeme liumägi-rannavaal (64 häält).  

  Kaasava eelarve hääletus toimus 30. novembrini 2021 VOLIS keskkonnas. Kokku kasutas seda võimalust 1448 viimsilast, kes andsid kokku 2013 häält. 

  2021. aasta kaasava eelarve võitjaks oli idee rajada Haabneeme sanglepiku ja Viimsi Kooli madalseiklusrajad, mis sai 540 häält.

  • 2021.aastal esitatud ideedega saab tutvuda SIIN.

  Esimesel kaasava eelarve väljakuulutamise aastal koguti ja valiti erandkorras kahe aasta ettepanekuid samaaegselt. Sellest tulenevalt oli 2020. aastal kaasava eelarve projektide elluviimiseks kokku kasutada 100 000 eurot. 

  • Esitati 86 ideed, millest valdav enamus oli mõni vallaruumi rajatav objekt või ehitis. 
  • Kokkuvõttes sai ekspertide otsusel järgmisesse vooru 57 väga head ideed.

  Lõplikuks võitjaks osutusid siseskatepark 197 häälega ja uisuplatsi rajamine 114 häälega. Hääletusel osales 866 viimsilast. 

  Lõppkokkuvõttes on täna siseskatepargi rajamise idee eest tasutud 50 000 eurot, hooajalise uisuplatsi rajamise eest 11 210 eurot, Haabneeme jõulinnaku rajamise eest 20 486,22 eurot ja 18 303,78 eurot Tammneeme sadama süvendamise eest.