Elamu tehnosüsteemid

Tehnosüsteemid ja tehnovõrgud on hoone teenindamisega seotud seadmete, paigaldiste või kommunikatsioonide kogum, mis on vajalik  hoone toimimiseks, kasutamiseks või ohutuse tagamiseks: 

 • Küttessüsteemid tagavad soovitud sisetemperatuuri keskkütte, elektrikütte, gaasikütte, õhksoojuspumba, maasoojuspumba või ahikütte jms näol.
 • Veetorustik ja kanalisatsioon tagab puhta joogivee kättesaadavuse ja reovee ärajuhtimise. 
 • Sademeveelahendused aitavad sadevett ära juhtida või koguda ja seda mõistlikult uuesti ringlusesse saata, et põhjavee kasutamise koormust vähendada.
 • Elektrisüsteemid hõlmavad kogu hoone elektrivarustust, sh elektrikilp, kaablid, pistikupesad, lülitid, valgustus ning muu, mis on vajalik elektrienergia jaotamiseks ja kasutamiseks majas.
 • Ventilatsioonisüsteemid tagavad värske õhu juurdevoolu ja kasutatud õhu väljaviimise, olles olulised sisekliima ning õhukvaliteedi kontrolli all hoidmiseks.
 • Jahutussüsteemid (sh õhksoojuspumbad) aitavad kuumaperioodidel või kõrgete energiatõhususe nõuetega hoonetes tagada jaheda sisetemperatuuri.
 • Sidevõrgud tagavad juurdepääsu telefonile, internetile ja muudele sidevahenditele.
 • Automaatikasüsteemid võimaldavad integreerida ja juhtida erinevaid tehnosüsteeme nutikalt, näiteks kütte, ventilatsiooni, valgustuse ja turvasüsteemide automaatne reguleerimine.

Kui kinnistul või kinnistu vahetus läheduses puuduvad vajalikud liitumispunktid, siis nende projekteerimiseks on vajalik tehnovõrgu ja -rajatise omanikult taotleda tehnilised tingimused.

Lisaks tuleb tehnovõrkude kavandamisel, ehitusprojekti koostamisel ja ehitustööde teostamisel arvestada ehitise asukohaga seonduvate kitsendustega (nt võib kinnistul olla juba tehnorajatis) ja planeeringutega, sh asjakohasel juhul kultuurimälestistele ja/või miljööväärtuslikele ehitistele kehtestatud nõuetega. 

Soojuspumba paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk elamu ümberehitamisega. Tulenevalt ehitusseadustiku lisa 1st on vajalik eluhoone puhul esitada kohalikule omavalitsusele läbi riikliku ehitisregistri ehitusteatise taotlus ja ehitusprojekt ning mitteelamu puhul ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt. Korterelamute  puhul ei tohiks ära unustada, et sellise küttesüsteemi paigaldamisel on vajalik korteriühistu nõusolek. 

 • Õhksoojuspumbast tulenev müra ei tohi ületada Sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" toodud nõudeid. Vastavalt sellele reguleeritakse soojuspump päevasele ja öisele režiimile, võttes arvesse, et tekkiv müra on päeval maksimaalselt 50db ja öösel 40db. Õhksoojuspumba paigaldamise projekti puhul on kindlasti vaja esitada joonis (plaan, vaade), kuhu soojuspumba välisagregaat paigaldatakse.
   
 • Maasoojuspumba (horisontaalne maakollektor) paigaldamise projekti on vajalik lisada asendiplaan, kus on näidatud kollektori ala. Maaküttekontuuri paigaldamisel lähemale kui 2m naaberkinnistu piirist on vajalik naaberkinnistu omaniku nõusolek. 
 • Kinnistu veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku (sh abiseadmed) projekteerimiseks on vajalik tehnovõrgu ja -rajatise omanikult taotleda tehnilised tingimused, mille alusel saab koostada ehitusprojekti. Samuti tuleb vallavalitsustele esitada läbi riikliku ehitisregistri nii ehitusprojekt kui ka riigilõivuvaba ehitusteatise taotlus. Ehitusetegevuse lõppedes, nii rajamise, ümberehitamise, laiendamise kui ka osa samaväärsega asendamise puhul tuleb vallavalitsusele esitada kasutusteatis.

   
 • Kinnistu sademevee lahenduse projekteerimiseks on vajalik taotleda Viimsi vallavalitsuselt tehnilised tingimused, mille alusel saab koostada ehitusprojekti. Kui sademevee äravoolu tehniliste tingimuste taotlemine ei ole kohustuslikuks tehtud muu menetluse raames (näiteks projekteerimistingimustega) ja kui projekteerija saab lahenduse loomisega hakkama ilma selliste tingimusteta, siis ei ole tingimuste taotlemine ilmtingimata vajalik.Tulenevalt ehitusseadustiku lisa 1 on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele läbi riikliku ehitisregistri ehitusteatise taotlus ja ehitusprojekt.

Juhul kui tehnovõrgud on projekteeritud koos hoonega, siis ei ole vajalik eraldi ehitusteatiseid esitada küllaga tuleb kajastada projekteeritavat lahendust vähemalt eelprojekti staadiumis ettenähtud mahus.

Kui kinnistul või kinnistu vahetus läheduses puuduvad vajalikud liitumis punktid, siis nende projekteerimiseks on vajalik tehnovõrgu ja -rajatise omanikult taotleda tehnilised tingimused.

Hoonega integreeritud päikesepaneelide puhul on ehitusseadustikust tulenevalt tegemist hoone tehnosüsteemi (elektripaigaldise) osaga ja eraldi maapinnal seisvad päikesepaneelid on käsitletavad eraldiseisva elektritootmisrajatisena ning nõutud on elektriprojekt, mis peab olema koostatud vastavat pädevust omava spetsialisti poolt. 

Vaata lähemalt päikesepaneelide paigaldamine

Ventilatsiooni süsteemi paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk elamu ümberehitamisega.

Ventilatsiooni seadmest tulenev müra peab olema vastavuses Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid". Ehitusprojekti seletuskirjas sätestada, et õhksoojuspumba välisosa müratase ei tohi ületada määruses toodud nõudeid. Vastavalt sellele reguleeritakse soojuspump päevasele ja öisele režiimile, võttes arvesse, et tekkiv müra on päeval maksimaalselt 50db ja öösel 40db.

Tulenevalt ehitusseadustiku lisa 1 on vajalik eluhoone puhul esitada kohalikule omavalitsusele läbi riikliku ehitisregistri ehitusteatise taotlus ja ehitusprojekt ning mitteelamu puhul ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt.

Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas. Dokumentatsioon ehitamise küsimustes võib olla väga mahukas ja paljudest lisadokumenditest koosnev ning need ei pruugi olla digitaalselt koheselt kättesaadavad. Hea mõte on kohtumist broneerides kirjeldada võimalikult täpselt pöördumise sisu, et meie spetsialistid saaksid kõik vajalikud materjalid enne kohtumist välja otsida. Helistades ei pruugi alati oma küsimusele koheselt vastust saada, sest vastamiseks vajalikud materjalid võivad asuda füüsilisel kujul näiteks arhiivis. 

BRONEERI KOHTUMINE

 • Detailplaneeringute algatamise küsimustes aitavad planeeringute osakonna septsialistid.
 • Projekteerimistingimuste taotlemise, ehitusloa ja ehitusteatise teemadega pöörduge ehitusteenistuse poole.
 • Ehitusjärelevalve, kasutusluba ja kasutusteatis kuuluvad järelevalveosakonna pädevusse.

Ehitisregistriteemaliste küsimuste tekkimisel palume pöörduda ehitisregistri klienditoe poole, telefon 625 6363 ja e-post ehr@mkm.ee