Ehitamine

Planeerides ehitise püstitamist, laiendamist, ümberehitamist või lammutamist toimige järgnevalt:

 • Ehitusprojekti koostamise aluseks on kehtestatud detailplaneering või projekteerimistingimused. Huvitatud isik selgitab välja, kas kinnistul on kehtiv detailplaneering. Kui mitte, siis reeglina on tarvis taotleda projekteerimistingimused.
 • Info ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta on ehitusseadustiku lisa 1.
 • Projekteerimistingimuste taotlus esitatakse riikliku ehitisregistri kaudu (ehr.ee) logides sisse ID kaardi või mobiil ID-ga.
 • Riigilõiv projekteerimistingimuste taotlemisel on 25 €. Riigilõivu info leitav siit.
 • Detailplaneeringu olemasolu saab kontrollida siin. Juhul, kui elektroonilist materjali andmebaasis pole, pöörduda keskkonna- ja planeerimisosakonna planeeringute vanemspetsialisti Birgit Mägi poole: telefon: 602 8871, e-post:birgit.magi@viimsivv.ee
 • Huvitatud isik tellib ehitusprojekti ja selleks vajaliku topo-geodeetilised uuringud (kehtivus 1 (üks) aasta) ning vajadusel geoloogilised uuringud vastavat kvalifikatsiooni omavalt isikult. Ehitusseadustik võimaldab iseendale maja ehitada, kui maja ehitajal ei ole vastavat elukutset ega kvalifikatsiooni. Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Valminud ehitis peab vastama kõigile ehitisele esitatavatele nõuetele, samuti tuleb ehitamise ajal järgida kõiki ehitusseadustikust tulenevaid nõuded vastava objekti eripärast tulenevas mahus, sh vajadusel lubade taotlemine või teadete esitamine, projekti koostamine, ehitise dokumenteerimine, omanikujärelevalve jms.
 • Ehitusluba taotletakse või ehitusteatis esitatakse elektrooniliselt läbi ehr.ee veebikeskkonna. Taotlusele lisatakse ehitusprojekt ning tasutakse riigilõiv. Riigilõivu info leitav siit.
 • Taotlust menetleb ehitus- ja kommunaalosakond.
 • Huvitatud isik korraldab ehitamise vastavalt ehitusseadustiku nõuetele ja ehitusprojektile.
 • Vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist tuleb esitada ehitamise alustamise teatis läbi ehitisregistri. Teatisele tuleb märkida ehitaja ja omanikujärelevalve tegija andmed.
 • Ehitis tuleb projekti järgi  maha märkida vähemalt 5.taseme kutsetunnistust omava geodeedi  poolt. Mahamärkimise joonis ja akt esitada 10-päeva jooksul peale töö lõpetamist järelevalve osakonnale.
 • Hoone 0- tsükli valmimisel teostada vundamendi kontollmõõdistamine vähemalt 5. taseme kutsetunnistust omava geodeedi poolt. Vundamendi teostusjoonis esitada 10-päeva jooksul peale töö lõpetamist mõõtkavalises PDF-s ja DWG või DGN vormingus järelevalve osakonnale.
 • Ehitustööde käigus teostada vähemalt 5.taseme  kutsetunnistust omava geodeedi poolt lahtise kaevikuga kõikide trasside, k.a. maakütte teostusmõõdistused.  Teostusjoonised  esitada geodeedi poolt 10-päeva jooksul peale tööde lõpetamist mõõtkavalises PDF-s ja DWG või DGN vormingus keskkonna- ja planeerimisosakonnale.
 • Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust.

Peale ehitustööde lõppemist taotleb huvitatud isik ehitisele kasutusloa. Kasutusloa taotlemisest saab lugeda siit

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ehitusseadustiku § 4 lg 3 järgi on ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine ehitamine, mille käigus olemasoleva hoone omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva hoone üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu.

Üle 60 m2 ehitisealuse pindalaga elamute (üksikelamud, korterelamud, ühiselamud jms) ümberehitamisel tuleb koostada nõuetele vastav ehitusprojekt ja esitada see koos ehitusteatisega ehitisregistri kaudu omavalitsusele menetlemiseks. 10 päeva jooksul omavalitsus kontrollib, kas seoses ehitusteatises märgitud ehitise või ehitamisega tuleb:

 • Viia ehitis või ehitamine nõuetega vastavusse.
 • Kooskõlastada ehitis või ehitamine pädeva asutusega.
 • Esitada ehitisele täiendavaid arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke nõudeid.
 • Kaasata kinnisasja omanik või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik.

Kui esinevad eeltoodud alused, siis lähtutakse ehitusloa menetluse, sealhulgas ehitusloa andmise menetluse tähtajast ja ehitusloa andmisest keeldumise alustest.

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada 2 aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.

 1. Muudetakse hoone piirdekonstruktsioone.
 2. Muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone.
 3. Paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet.
 4. Muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat.
 5. Viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega.
 6. Taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

 

 

 

Ehitusseadustiku § 4 lg 2 järgi on ehitise laiendamine ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde ehk külge-, peale- või alla ehitamisega.

Üle 60 m2 ehitisealuse pindalaga elamu laiendamise puhul tuleb kontrollida ehitisregistrist hoone olemasolevat mahtu (m3). Kui hoonet laiendatakse vähem kui 33% hoone ehitisregistrijärgsest mahust, siis tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Kui üle 60 m2 ehitisealuse pindalaga elamut laiendatakse rohkem kui 33% võrra ehitisregistrijärgsest mahust, tuleb ehitusseadustiku järgi taotleda ehitusluba, tasuda riigilõiv ning esitada nõuetele vastav ehitusprojekt.

Kõigi mitteelamute üle 60m2 (nt kaubandushooned, teenindushooned jms) ümberehitamiseks ja igasuguseks laiendamiseks tuleb taotleda ehitusluba ning koostada nõuetele vastav ehitusprojekt.

Mitteelamu ehitusloa taotluse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 €.

 • Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 €. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 €.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 €. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 €.
 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 €. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 €.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 €. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 €.

Ehitusprojekt ehitise lammutamiseks peab vastama Majandus- ja taristuministeeriumi määruse nr 97 (vastu võetud 17.07.2015) „Nõuded ehitusprojektile“ §25.

Minimaalselt peab projekt sisaldama asendiplaani ja seletuskirja.

Lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 €.