Puurkaevu ja -augu rajamine

PEAMISED PUURKAEVU RAJAMISEKS VAJALIKUD TEGEVUSED

PUURKAEVU/-AUGU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS

PUURKAEVU VÕI -AUGU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMINE

  • Enne puurkaevu/ -augu rajamist tuleb puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb vallavalitsusele esitada puurkaevu/-augu asukoha kooskõlastamise taotlus e-postile ehitus@viimsivv.ee. Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul. Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

PUURKAEVU PROJEKTI TELLIMINE

  • Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Samuti tuleb hiljem ehitamine teostada vastavat puurimise, ümberehitamise ja lammutamise tegevusluba omava isiku poolt. 

PUURKAEVU EHITUSEKS LOA TAOTLEMINE

  • Puurkaevu või -augu ehitusprojekt ja ehitusloa taotlus koos nõutavate lisadega tuleb esitada ehitisregistri kaudu vallavalitsusele. Taotluse läbivaatamisele rakendub riigilõiv – 30 eurot, mis tuleb kanda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE182200221010936477 ja selgituseks märkida puurkaevu asukoha aadress.

KOOSKÕLASTAMINE KESKKONNAAMETIGA JA EHITUSLOA VÄLJASTAMINE 

  • Vallavalitsus edastab laekunud puurkaevu rajamise taotluse ja projekti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Kui projekt on Keskkonnaametilt saanud kooskõlastuse, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa läbi ehitisregistri, pärast mida võib asuda puurkaevu või -auku rajama. Rajatud puurkaevu või -augu andmed tuleb ehitajal esitada 10 tööpäeva jooksul Keskkonnaametile.

KASUTUSELE VÕTMINE

  • Olenevalt puurkaevu või -augu tootlikkusest ja kasutajate arvust tuleb ehitisregistri kaudu esitada vallavalitsusele kas kasutusteatis (riigilõivuvaba) või taotleda kasutusluba. Täpsemad suunised leiab ehitusseadustiku lisas 2 olevast tabelist. Kasutusloa taotluse läbivaatamisele rakendub riigilõiv – 30 eurot, mis tuleb kanda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE182200221010936477 ja selgituseks märkida puurkaevu asukoha aadress.

LISAINFO

 

KONTAKT

Raido Kübarsepp    
tehnovõrkude vanemspetsialist 
602 8830
raido.kubarsepp@viimsivv.ee