Viimsi 2045 arengustrateegia koostamine

visioonipäev
Viimsi Visioonipäev 2023. Foto: Tiit Mõtus

2022. aastal algas meie valla arengus kaks äärmiselt olulist protsessi, mis mõjutavad Viimsi tulevikku järgnevatel kümnenditel. 2023. aasta 12. oktoobril sai selle tulemusel volikogu poolt kinnitatud pikaajaline arengustrateegia „Viimsi 2045“. Lisaks on koostamisel valla uus üldplaneering, mis paneb paika kogu valla ruumilise kujunemise põhimõtted.  Need kaks dokumenti seavad valla tavapärase nelja-aastase ja koalitsioonilepingutest lähtuvast juhtimistsüklist oluliselt pikemad eesmärgid. 

Mõlema kontseptsiooni loomises on väga olulisel kohal elanike kaasamine. Rahulolu-uuringust tuli palju tagasisidet valla avaliku ruumi kujundamisele, millelt oodatakse suuremat rohelust ja elanike vajadustega arvestamist. Murekohaks on funktsionaalse keskuse puudumine, kus oleksid pargid, toidukohad, vaba aja veetmise võimalused koos vajalike teenustega. 

Üldplaneering ja strateegia on olulised kahest perspektiivist. Ühelt poolt seab see suuna valla praegustele ja tulevastele juhtidele,  aga teiselt poolt annab see valla elanikele selgema teadmise sellest, kuhu suunas valla areng liigub ja millised on eesmärgid. Kuna mõlemad kontseptsioonid on Viimsi tuleviku arengus keskse tähtsusega, on oluline, et sellesse protsessi panustaksid kõik viimsilased, kes soovivad tuleviku kujundamises kaasa rääkida. 

Strateegia on valminud kogukonna aktiivsel osalusel. Toimusid erinevad töötoad, arutelud ja intervjuud, uue ettevõtmisena visioonikonverents ja hiljem veel ka asulapõhised kaasamisüritused. Kaasa oli võimalik rääkida ja ettepanekuid teha ka avaliku väljapaneku ja sellele järgnenud avaliku arutelu käigus.

Arengustrateegia on seega kogum kogukonna nägemustest ja vajadustest Viimsi tuleviku osas. Valla läbimõeldud arengu seisukohalt on oluline näha suurt pilti ja hoida otsuste tegemisel sihina silme ees ka Viimsi pikaajalise arengu eesmärke. 

Arengustrateegia visioon on sõnastatud nii: Ainulaadse asukohaga Viimsi vald, kus mets ja meri põimuvad kaasaegse elu- ja ettevõtluskeskkonnaga, on elamiseks parim paik. Seda täiendavad viis olulise tähtsusega strateegilist sihti, mis aitavad seda visiooni saavutada:
1.    terved ja hoitud inimesed ning tugevad ja turvalised kogukonnad;
2.    looduse ja ehitatud keskkonna kooskõla;
3.    jätkusuutlik elukorraldus; 
4.    mitmekülgsed õppimis- ja arenguvõimalused;
5.    tarkuse-, loovuse- ja innovatsioonikeskus.

Volikogus kinnitatud strateegia juurde kuulub tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2028. Tegevuskava on oluline vahend selleks, et kirjeldada lähiaastate tegevused, mis aitavad kaasa 2045. aastaks seatud eesmärkide saavutamisele. Eelarvestrateegia kirjeldab seda, kuidas on planeeritud nende tegevuste finantseerimine.

Vallavalitsus seirab arengukava täitmist igal aastal ja siis tehakse ka korrektuure tegevuskavas ja eelarvestrateegias. Arengustrateegias seatud eesmärgid on püsivama iseloomuga ja nende muutmine sõltub eesmärkide saavutamisest ja maailmast meie ümber. Meie suured sihid ja eesmärk on teada, aga meetodid selle saavutamisel võivad ajas muutuda. Samuti on oluline pidev strateegia seire ja selle kooskõla Viimsi valla rahalise võimekusega.

2024-2028 tegevuskava hõlmab endas ka eelneva valla arengukava tegevusi. Uues tegevuskavas on nende tähtaegu korrigeeritud ja välja võetud need tegevused, mis on juba ellu viidud.

Viimsi valla kehtivad arengukavad leiad:
 https://www.viimsivald.ee/viimsi/vallavalitsus/arengukavad

Piirkondlikud tulevikuseminarid

Viimsi valla piirkondlikud tulevikuseminarid toimusid 20.-27. juulini 2023 Viimsi valla erinevates külades. Viiel kohtumisel arutasid kohalike kogukonadade esindajad tänaste kitsaskohtade ja tulevikuvajaduste üle.

Loe seminaride kokkuvõtet ja ettepanekuid koos vastustega SIIT.

Viimsi Visioonipäev 2023

1. aprillil 2023 toimus esmakordselt Viimsi Visioonipäev, mis andis viimsilastele võimaluse kaasa rääkida Viimsi 2045 strateegia loomises. Päeva eesmärk oli ärgitada inimesi mõtlema globaalsetest arengutrendidest ja sellest, kuidas saaks selles kontekstis targemalt kujundada koduvalla tulevikku. Esinesid vallavanem Illar Lemetti, kliimaneutraalse asumi idee eestvedaja Markus Hääl ja majandusekspert Raivo Vare.    

Visioonipäeva raames toimus kuus töötuba, kus elanikud said oma mõtted kirja panna: 

Visioonipäeva raames leidis aset ka noorte konverents #nooredviimsist, mis oli mõeldud 13-19aastastele noortele. Noorte konverentsi fookuses on noorte ettevõtlikkus ja osalus ühiskonnas. 

Galerii visioonipäevast asub SIIN. Videot visioonipäevast vaata SIIN.
Tagasisidet elanike kaasamisele saad anda SIIN.

 

Viimsi 2045 loomisest 

Viimsi Visioonipäeval arutles kodukoha tuleviku üle paarsada viimsilast (3.04.2023)
Visioonipäev annab kogukonnale võimaluse kujundada Viimsi tulevikku (22.03.2023)
Visioonipäev läheneb (21.03.2023)
Milline võib olla meie Viimsi aastal 2045? (19.01.2023)
Kokkuvõte Viimsi rahulolu-uuringu tulemustest (21.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa IV (20.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa III (19.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa II (18.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa I (17.10.2022)
Valla rahulolu-uuringus rääkis kaasa pea 1300 viimsilast (27.09.2022)
 

KONTAKT

Ivar Hendla
arendusosakonna juhataja
ivar.hendla@viimsivv.ee
602 8819