Visioonipäeva kokkuvõte: jätkusuutlik Viimsi

26. aprill 2023
foto

Viimsi visioonipäeval keskendus eraldi töötuba transpordile, taristule ja keskkonnale. Olen tänulik kõigile viimsilastele, kes töötoas kaasa mõtlesid, sest häid ja lennukaid mõtteid kogunes omajagu.

Liikuvuse ja transpordi osas toodi enam esile vajadus arendada terviklikult välja jalgratta- ja jalgteede võrgustik, millega luua ohutud ja mugavad liikumistingimused kergliiklejatele. Leiti, et alati ei pea kergteed rajama sõidutee kõrvale, vaid need võib viia eemale, et luua mõnusamat liikumiskeskkonda. 

Toodi ka välja, et terviserajad tuleks omavahel ühendada. Säilima peaksid juurdepääsud rannaalale ning kallasrajad peaksid olema ka reaalselt läbitavad. Nähti ka vajadust paigaldada suurematesse tõmbepunktidesse varjualustega rattaparklaid, mis omakorda toetab suuremat jalgrattakasutust.

Viimsilastele on oluline, et valla ühistransport oleks kiire ja tiheda intervalliga ning muutuks autokasutusega võrreldavaks alternatiivseks liikumisvõimaluseks. Samuti tuleks analüüsida nõudepõhise ühistranspordi loomise võimalusi ja võtta kasutusele isejuhtivad ühissõidukid. Veel toodi välja vajadust arendada Tallinna linnaga trammiteede võrgustikku. Tulevikulahendusena mainiti mitmel korral laevaühenduse loomist Tallinna linnahalli või Hundipea sadamaga. Lennukama ideena pakuti välja, et Viimsist võiksid tulevikus Tallinna lennata lennutaksod või droonid.

Mõeldes keskkonnale
Viimsi valla elanike keskkonna jalajälje vähendamiseks pakuti välja mitmeid taristulahendusi. Kõige enam nähti vajadust arendada ringmajanduse teenust. Tehti ka ettepanek rajada Viimsisse ringmajanduse keskus koos kogukondliku parandustöökojaga, et areneks keskkonnateadlikkus ja säästlike lahenduste kasutuselevõtt. Huvitava ideena pakuti rohelahendusena luua kogukonnapõhine energiaühistu. Tähtsustati ka päikese- ja tuuleenergia kasutamise soodustamist ja arendamist, võimalusel võiks energiaallikana kasutusele võtta merevee ja lainete poolt tekitatud energia. Ideena käidi välja ka see, et vallavalitsuses oleks tööl eraldi inimene, kes tegeleks energeetikavaldkonnaga. Samuti leiti, et vallavalitsus võiks rohkem toetada projekteerimise ning ehitustööde korraldamisega ning aidata elanikke vajalike lubade hankimisel.

Samuti peeti oluliseks valla avaliku ruumi rohelisemaks muuta, paigaldada kergliiklusteede äärde pinke ja prügikaste ning rajada elektrit tootev jõulinnak, kus trenni tehes genereeritav energia muundataks elektriks, mida saaks kasutada näiteks tänavavalgustuses.

Töögruppidest jäi kõlama mure valla elanikkonna suurenemise osas. Kardetakse looduskeskkonna hävinemist, linnastumist ja sellega kaasnevaid probleeme. Hirmu tekitab liikluskoormuse kasv ja veeressursi nappus. Töötoas osalejate arvates ei tohiks valla elanike arv enam kasvada.

Imre Saar
kommunaalteenistuse juhataja

Foto: Tiit Mõtus