Kokkuvõte Viimsi rahulolu-uuringu tulemustest

21. okt 2022
Raamatukogu

Septembris korraldatud rahulolu-uuringu raames paluti Viimsi elanikel hinnata oma kodukoha omavalitsuse juhtimist, rahulolu teenustega ja üldist valla arengusuunda. Elanikel on selge visioon: vähem juurdeehitust, rohkem rohelust ja kvaliteetseid kohalikke teenuseid. Siiski oli nii mitmeski teemas vastajate arvamuse vahel lahknevusi. Tulemused leiad: www.viimsi.ee/rahulolu2022

Küsitlus hõlmas 14 valdkonda, mis elanikke kõige otsesemalt puudutavad. On näha, et viimsilaste kaasarääkimise soov on kõrge ja paljud leidsid ka aega pikematele küsimustele vastata. Oma hinnangu andis rahulolu-uuringus 1262 elanikku, mis on ca 200 vastaja võrra rohkem kui eelmisel korral, aastal 2019. Kõige aktiivsemad olid vastajatest naised (66%) vanusegrupis 30–49 ning elanikud, kes on Viimsis elanud 16 aastat ja rohkem (53% kõikidest vastajatest).

Uuringu tulemused annavad teadmise, millised on elanike ootused valla arendamisele ja see annab vallavalitsusele väärtusliku sisendi. Uuringu tulemused saavad sisendiks Viimsi valla pikaajalise arengukava loomisel, mis seab arenguplaanid aastateks 2023-2045. Sarnane uuring viidi läbi ka 2019. aastal. Üldpildis on keskmine rahulolu 2022. aastal veidi tõusnud võrreldes 2019. aasta tulemustega, aga mitu teemat vajab veel tähelepanu ja tööd. Uuringu viis läbi aastatepikkuse kogemusega konsultatsioonibüroo HeiVäl Consulting, kes on teostanud hulgaliselt uuringuid nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

Joonis 1
Joonis 1. Vastajate arv ja registreeritud elanike koguarv Viimsi vallas uuringute aastatel. Heiväl Consulting.

Kaks olulist suunaseadmist

Käesoleval aastal on käima lükatud valla arengus kaks äärmiselt olulist protsessi, mis on kõige tähtsamateks teejuhisteks Viimsi valla arengus tulevikus. Need on valla uus üldplaneering koos vajalike mõju- ja ressursiuuringutega, mis paneb paika kogu valla ruumilised eesmärgid ja arengustrateegia aastaks 2045.

Rahulolu-uuringule vastanud on leidnud, et Viimsi avalik ruum vajaks paremat läbimõtlemist ja kaasajastamist, sest see ei lähtu kohalikest elanikest. Üheks kõige südamelähedasemaks teemaks on elanike jaoks valla funktsionaalse keskuse puudumine koos parkide, toidukohtade, vaba aja veetmise jms teenustega.

Arengustrateegia ja üldplaneering annavad peamised juhised valla juhtidele, millises suunas vald areneb. Ja mis kõige olulisem – vallaelanikule tekib selgem ülevaade, kuhu suunas vald ruumilise planeerimise osas liigub, kuhu rajatakse uusi hooneid, kuhu kerkib spordihoone või kool/lasteaed, kuhu planeeritakse rohealad ja millised piirkonnad jäävad muutumatuks.

Joonis 2
Joonis 2. Elanike hinnangud Viimsi vallas elatud aastate järgi. Heiväl Consulting.

Elanike arvamuste lahknevus

Uuringule vastajate seas eristub selgelt kaks huvigruppi, kes näevad Viimsit erinevatest perspektiividest. Ühelt poolt pikemat aega vallas elanud viimsilased (elanud vallas 16 aastat või enam), kes on kriitilisemad arengu ja uute investeeringute osas, ning positiivsemalt meelestatud uued tulijad, kes pigem ootavad uusi rajatisi lasteaedade, koolide, spordihoonete ja erateenuseid pakkuvate keskuste näol. Soovituse indeksi järgi soovitavad kõige rohkem Viimsi valda elukohana need elanikud, kes on siin elanud kuni 5 aastat. Need, kes ise juba kauem vallas elanud on, need enam teistele ei soovita (78 vs 57 punkti). Kuni 5 aastat vallas elanud vastajad hindasid oluliselt kõrgemalt ka elukeskkonda (75 vs 65 punkti). Samas kommunaalteenustega rahulolu ja lojaalsus vallas elamise osas oli kõrge läbivalt kõikides gruppides (78–81 punkti).

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul on uuringu tulemused vallavalitsusele oluline sisend mõistmaks, millised on viimsilaste mõtted ja ootused seoses elukeskkonna ning teenustega, mida vald pakub. „Mul on hea meel, et ligi 1300 viimsilast leidis võimaluse oma mõtete jagamiseks. Kogukonna kaasamine on meile oluline ja tänan kõiki osalenuid! Need mõtted ei jää sahtlisse, vaid saavad sisendiks nii uue üldplaneeringu koostamisel kui ka valla pikaajalise strateegia loomisel, millega oleme juba alustanud ja millega seisame hea selle eest, et Viimsi oleks aastaks 2045 just selline nagu viimsilased ootavad. Kindlasti saab meile Viimsis olema suur väljakutse, kuidas kogukonna ootustes leida keskteed ja liita huvigruppe, kes näevad Viimsi tulevikku erinevalt,“ sõnas vallavanem.

Joonis 3
Joonis 3. Hinnangud valdkondade kaupa 2019. ja 2022. aasta võrdluses. Heiväl Consulting.

Taristu, lasteaiad ja koolid peaks valla kasvule järgi tulema

Uuringus tõstatus ühe probleemina aktiivne ehitustegevus ja sellega kaasnev kasvav elanike arv. Vallavanema sõnul on näha, et inimestele jääb arusaamatuks, miks see toimub. „Viimsi vallas toimuv ehitustegevus on täna võimalik vaid tuginedes otsustele, mis on tehtud varem. Saan kinnitada, et vald on sellel aastal alustanud vaid mõned üksikelamuga seonduvad detailplaneeringud. Enamus taotlusi on jäänud vallavalitsuse poolt rahuldamata ja ehitustööd, mida me näeme, on varem kehtestatud detailplaneeringute realiseerimine,“ selgitas vallavanem.

Rahulolu-uuringule vastajad ootavad valla planeeringul suuremat läbimõeldust. Palju leiti, et avalik ruum on järk-järgult paremaks muutumas, teid on korda tehtud ja uusi hooneid rajatud (kõrgelt hinnati spordirajatisi, raamatukogu, mainiti ka äsja avatud Artiumit), kuid endiselt on rahulolematus Haabneeme keskusega ja nõukogude ajast pärinevate lagunenud hoonetega.
Valla juhtkond on korduvalt välja öelnud, et et eesmärk on elanikkonna juurdekasvu pidurdamine ja valdav osa seni ellu viimata toimuvast elamueliitsusest on viimase paari aastakümne jooksul kehtestatud detailplaneeringute tulemus. Viimsi vald on jätkuvalt atraktiivne paik elanikele ja siinset keskkonda hindavad paljud.

Küll aga on oluline, et iga Viimsis tegelikult elav inimene end rahvastikuregistris ka ametlikult viimsilaseks registreeriks. See annab võimaluse arvestada õigete andmetega ja arengut planeerida vastavalt tegelikule elaniku arvule, kes faktiliselt vallas elavad ja siinseid teenuseid tarbivad. Samuti laekub iga registreeritud elaniku pealt valla eelarvesse osa füüsilise isiku makstavast tulumaksust, mis mõjutab otseselt valla eelarvet ja võimekust teha investeeringuid.

Joonis 4

Rahul ollakse teemadega lapsed, haridus, vaba aeg, kommunaalteenused

Teemade lõikes on Viimsi valla elanikud kõrgelt hinnanud kommunaalteenuste ja lojaalsuse teemaplokke. Võrreldes 2019. aasta uuringu tulemustega on tõusnud rahulolu teehoiu ja elukeskkonnaga. „Võrreldes 2019. aastaga on tõusnud rahulolu teehoiu ja elukeskkonnaga (79 punkti 100-st), millele vallavalitsus on viimastel aastatel erilist rõhku pannud. Tagasisidest selgus, et küsitlusel osalenud inimesed toetavad sademevee säästlike süsteemide rajamist ja palju head tagasisidet sai ka peatänava projekt,“ sõnas abivallavanem Alar Mik.
Kõige kõrgemalt on hinnatud lojaalsust, mida hinnati küsimusega, kas nähakse end Viimsi valla elanikuna ka viie aasta pärast. Elanikud on kõrgelt hinnanud vaba aja veetmise võimalusi, laste ja haridusega seotud teemasid. Vaba aja teemaplokis said kõrgeimad hinded raamatukogu teenus (88 punkti), suvised sportimis- ja puhkamisvõimalused (75 punkti) ning rahulolu vallas korraldatavate ühisüritustega (74 punkti).

„Rahulolu vaba-aja veetmise võimalustega püsib 2019. aasta tasemel. Siinjuures tuleb arvestada, et vahepeale on jäänud koroonaviiruse aastad, mis mõjutasid kultuurist ja spordist osavõttu suurel määral. See, et hinnang on jäänud samaks, näitab, et kultuuri- ja spordikorraldajad on hoidnud ka kriisiajal väga kõrget tegutsemise taset,“ ütles kultuuriosakonna juhataja Harri Ausmaa.
Laste ja hariduse valdkonnas hinnatakse kõrgeimalt Viimsi gümnaasiumi hariduse kvaliteeti (84 punkti), lasteaiateenuse (77 punkti) ning vallas pakutava huvialategevuse taset (80 punkti). Kuigi Viimsi gümnaasiumi poolt pakutavat hariduse taset hinnatakse kõrgelt, siis vabas vormis esitatud vastuste järgi on näha, et leidub ka vastajaid, kes ei ole rahul riikliku gümnaasiumi süsteemiga, kus kõik õpilased konkureerivad gümnaasiumi kohtadele võrdsetel alustel, mis jätab vallas elavatele lastele väiksemad võimalused kodukohas haridusteed jätkata.

Joonis 5

Joonis 5. Mida hindab Viimsi elanik kõige enam. Heiväl Consulting.

Mugavus ja looduse poolt pakutav keskkond

Viimsilane hindab seda, kui „kõik on lähedal, ent mitte päris külje all“. Vastustes kõlas rahulolu sellega, et järjest enam on võimalik saada kogu eluks vajalik Viimsis kohapeal. Seda on ilmselt soodustanud ka viimaste aastate arengud, mis võimaldavad paljusid teenuseid tarbida üle interneti ise kohale minemata.

Valla väärtustena nähti peamiselt:

 • kaunis mitmekesine looduskeskkond (22% vastajatest);
 • turvaline elukeskkond (18%);
 • hea keskkond, kus lapsi kasvatada (17%);
 • mõnus mereõhk ja kaunid rannad (16%).

Joonis 6

Joonis 6. Viimsi 2045 visioon. Heiväl Consulting.

Mureks on maine, kuuluvustunne, sotsiaalvaldkond ja juhtimine

Viimsi elanik näeb valla juhtimises arenguruumi, kuid oma elukoha ja elukeskkonnaga ollakse üldiselt rahul. Kõige suurema rahulolematuse valla juhtimise osas tingib ametnike vastamise kiirus ja kompetentsusele antud madalad punktid. Viimsi valla poolt pakutavate teenuste üldist rahulolu hinnati ka suhteliselt madalalt (65 punkti), samas eraldi valdkondadena vaadates on punktisummad kõrgemad. Antud valdkonnas esitati elanikele järgmisi väiteid: ametnike toimingute tegemine vallas on kiire; asjaajamine on lihtne; olen vallavalitsuse tegemistest piisavalt informeeritud; ametnikud on kompetentsed; elanikke kaasatakse valla arengu kavandamisse. See tagasiside on heaks peegliks, et näha, mille osas peame rohkem pingutama.

Valla mainet hinnati 64 punktiga sajast, valla juhtimine sai 54 ja kuuluvustunne 55 punkti. Kuuluvustunde teema all oli kõige suurem rahulolematus kõikides omavalitsuses keeruliseks teemaks oleva elanike kaasamisega. Elanikud tunnevad, et nad ei saa oma elukeskkonna arengut mõjutada. Samas lojaalsus ja rahulolu on kõrged. Küsimusele, kas näen end ka viie aasta pärast Viimsi elanikuna, vastati kõrge 79 punktiga. Kui vastajate taustatunnuste lõikes vaadata, siis kõige suurem rahulolematus on külade osas Muuga, Pringi, Rohuneeme ja Tammneeme elanike hulgas (valla juhtimise ja kuuluvuse osas kõik alla 50 punkti) ja vanuserühm 60–69-aastased.

Sotsiaalvaldkonna osas hindasid vastajad rahulolu hoolekandeteenustega, valla sotsiaaltoetuseid ja raviteenuste pakkumist heaks. Kogu teemaploki hindepunktid kasvasid küll grammi võrra, võrreldes eelmise uuringuga (59 punktilt 61 peale), kuid kindlasti perearsti teenuse kättesaadavuse probleemid ja sotsiaalvaldkonna mitmed tundlikud teemad vajavad endiselt tähelepanu. Samas tõi uuringu teostaja välja asjaolu, et paljud Viimsi valla elanikud ei ole hoolekande ja sotsiaaltoetuste teemadega kokku puutunud ning andsid seega keskmise (viis palli kümnest) hinnangu, näitamaks, et ei ole ei rahulolematust ega rahulolu selle valdkonnaga. Seega vajab valdkond kindlasti sügavamat hindamist, millised ootused elanikel sotsiaalteenuste osas on.

Lisaks punktide andmisele oli vastajatel võimalik välja tuua vabas vormis vastuste näol probleemsemad kohad, kus soovitakse tugevamalt valla sekkumist. Toome siinkohal ära enim mainitud teemad:

 • meditsiiniteenuste, eriarstiabi ja perearsti teenuse kättesaadavus (koostöö perearstidega);
 • Pirita-Viimsi ummikud hommikuti ja õhtuti (koostöö Tallinna linnaga), vallasisese liiklustiheduse probleemid;
 • Viimsi keskväljaku/peatänava arendus (erakätes olevate maade jõulisem arendus ja keskuse väljaarendamine);
 • põhikoolijärgsete koolikohtade loomine, riikliku gümnaasiumi või keskharidust pakkuvate täiendavate kohtade loomine;
 • ühistranspordi edasiarendamine, bussiterminali loomine, ühendused Tallinnaga, sh buss number 1 pikenduse loomine Vimkani. Pargi-ja-reisi-parkla kasutuselevõtt.

Elanike tulevikunägemused lahknevad

Tugevamalt kriitiline on elanik, kes on elanud vallas üle 20 aasta. Selle ajaga on vallas palju muutunud, ehitatud on palju uusi hooneid, kaubanduskeskuseid, koole jpm. Uued elanikud näevad seda positiivse muudatusena, et teenused on lähedal ja vajadus igapäevaselt linna sõita puudub, maanteed laienevad, põlisviimsilane näeb seda pigem negatiivse arenguna.

Samamoodi joonistus välja erinevus ootuste vahel, kus ühelt poolt oodatakse suuri arendusi, näiteks rannapromenaadi ja kohvikute arendus, turismi soodustamine, ettevõtluse valda toomine ja suurte mänguväljakute rajamine keskusesse, teisalt soovib osa elanikkonnast rahulikku elutempot ning nende hinnangul inimeste suurem liikumine ja uued arendusprojektid pole kindlasti oodatud. Peamised eelkõige erasektori poolt pakutavad teenused, millest elanikud puudust tunnevad, on kaubanduskeskused, riide- ja jalatsipoed, tervishoiuteenused, töökohad, meelelahutus- ja toitlustuskohad ja pangateenused.

Milline on Viimsi vald aastal 2045? Üks oluline küsimus, millele vastati, oli: millises suunas peaks Viimsi vald arenema:

 1. idülliline aedlinn, kus Haabneeme keskus on mugavuste ja teenustega tõmbekeskus;
 2. parima elukeskkonnaga elamupiirkond koos kõrge lisandväärtusega ettevõtluskeskkonnaga;
 3. kaunis kuurortpiirkond, kus Haabneeme keskus on kõikide mugavuste ja teenustega tõmbekeskus.

Lisaks valikvastustele sai anda vabas vormis seisukohti. Palusime nimetada kolm olulist teemat, millega Viimsi vald peaks järgneva 10 aasta jooksul kindlasti tegelema. Peamised teemad, mida välja toodi:

 1. roheluse ja metsade säilitamine, rannaalade korrashoid;
 2. kergliiklusteede ehitus, parkide, mänguväljakute ja rattateede arendus;
 3. sportimisvõimaluste arendus, staadionid, spordiväljakud;
 4. hooletusse jäetud kruntide arendus keskuses, kalatööstuse, kolhoosiaegse infra edasiarendus, erakätes olevate maade arendamise nõudmine;
 5. sooviti riidepoode, aga lisaks kaubandusele ka muid lisaväärtusi;
 6. elanike juurdevoolu pidurdus;
 7. kooli- ja lasteaiakohtade pakkumine;
 8. ühistranspordi parem korraldamine, paremad ühendused linna, busside lõpp-peatuste juurde tasuta parkla, paindlikumad bussiühendused;
 9. Viimsi keskuse, peatänava arendus;
 10. noorte ajaveetmiskohad;
 11. rannaalade, eelkõige supluskohtade juurdeloomine, rannapromenaadi rajamine (vrdl Pärnu), rannaala parem ärakasutamine;
 12. töökohtade loomine;
 13. tugevam kontroll uute detailplaneeringute kehtestamise üle, sh ka tulevastel valla juhtidel;
 14. kohaliku kultuuri ja identiteedi loomine, kogukonnatunde tekitamine, maine parandamine.

Lahendus on tasakaalu leidmine

Viimsi tuleviku kirjeldamise seisukohalt saavad olema kesksed uus pikaajaline arengustrateegia ja üldplaneering. Üks suur väljakutse saab olema kogukonna kaasamisega ühise visiooni kokkuleppimine. Suur küsimus selles on, kuidas leida tasakaal viimsilaste poolt väärtustatud aedlinliku miljöö ja avaliku ruumi arengu vahel, et see vastaks elanike ootustele kaasaegsest elukeskkonnast.

Uuring näitab selgelt, et arvamused ja ootused valla tuleviku osas lahknevad elanike seas. See, kuidas leida ühiskondlik kokkulepe ja eri osapooli arvestav nägemus, on elanike kätes, kes on väga oodatud kaasa rääkima nii strateegia kui ka üldplaneerinu osas. Hea meel on selle üle, et viimsilaste ühine huvi on looduskeskkonna mitmekesiuse säilitamine ja rohealade laiendamine.

Palju oli uuringus tagasisidet selle kohta, kuidas tunnetab elanik enda võimalusi valla arengus kaasa rääkida. Peamine valla arengudokument järgmistel aastakümnetel saab olema valla üldplaneering, mis määrab ära kogu mandri Viimsi ruumilise planeeringu. Avalik ruum on elukeskkonna osa, mida tunnetab elanik igapäevaselt kõige rohkem. Selle dokumendi visioonist joonistuvad ka selgelt välja plaanid valla keskuse arenduse osas, rohealad ja rohekoridoride loomise ja maastikukaitsealade laiendamise osas. Üldplaneeringu ülesandeks on ka leida, mis on maksimaalne elanikkond, mida Viimsi kannab välja, säilitades hubase elukeskkonna, looduse ja veeressursid, ning suudab tagada vajaliku infrastruktuuri.

Põhjalikumalt on võimalik elanike rahulolu-uuringu tulemustega tutvuda valla kodulehel www.viimsi.ee/rahulolu2022. Interaktiivses keskkonnas on võimalik sorteerida tulemusi erinevate taustatunnuste, näiteks vanuse, elukoha, töökoha jms alusel.

Liia Lõpp
arendusosakond

22. augustist kuni 13. septembrini 2022 toimunud Viimsi valla elanike rahulolu-uuringus rääkis kaasa 1262 elanikku. Uuringu viis läbi HeiVäl Consulting ja samasugune uuring viidi vallas läbi 2019. aastal. Saadud tulemused on aluseks Viimsi valla pikaajalise arengustrateegia loomisel. Uuringu tulemused leiab alates reedest, 21. oktoobrist Viimsi valla kodulehelt www.viimsi.ee/rahulolu2022 

Loe lisaks: 
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa I (17.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa II (18.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa III (19.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa IV (20.10.2022)
Valla rahulolu-uuringus rääkis kaasa pea 1300 viimsilast (27.09.2022)
Rahulolu-uuring 2019