Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa II

18. okt 2022
Artiumi avamine

Reedel, 21. oktoobril avaldame valla kodulehel selle aasta rahulolu-uuringu tulemused. Sellel nädalal avaldame artikleid, mis avavad uuringu tulemuste tausta ja aitavad tulemusi paremini mõista. Järgnevalt heidame pilgu hariduse- ja kultuurivaldkonna tulemustele ning sõna saavad haridusosakonna juhataja Maiu Plumer ja kultuuriosakonna juhataja Harri Ausmaa.

Elanikud on seekordses uuringus kõrgelt hinnanud vaba aja veetmise võimalusi, laste ja haridusega seotud teemasid. Vaba aja teemaplokis said kõrgeimad hinded raamatukogu teenus (88 punkti), suvised sportimis- ja puhkamisvõimalused (75 punkti) ning rahulolu vallas korraldatavate ühisüritustega (74 punkti). 
Laste ja hariduse valdkonnas hinnatakse kõrgeimalt Viimsi gümnaasiumi hariduse kvaliteeti (84 punkti),  lasteaiateenuse (77 punkti) ning vallas pakutava huvialategevuse taset (80 punkti). Kuigi Viimsi gümnaasiumi poolt pakutavat hariduse taset hinnatakse kõrgelt, siis vabas vormis esitatud vastustes on palju vastajaid, kes ei ole rahul riikliku gümnaasiumi süsteemiga, kus kõik õpilased konkureerivad gümnaasiumi kohtadele võrdsetel alustel, mis jätab vallas elavatele lastele väiksemad võimalused kodukohas haridusteed jätkata. 

Viimsi vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Maiu Plumeri sõnul on tal hea meel, et nii selles kui ka 2019. aastal tehtud uuringus on elanikud kõrgelt hinnanud laste, noorte ja haridusega seonduvat.

„Näiteks hindavad viimsilased 84 punktiga gümnaasiumiharidust, mida pakub Viimsi riigigümnaasium ning huvialategevuste kvaliteet on tõusnud 80 punktini. Huvihariduse heade hinnangute puhul on kindlasti oma roll selles, et Viimsi Artiumi ja teaduskooli loomisega oleme huvihariduses astunud suure sammu edasi. Rõõmustav on, et 2019. aastal asutatud Viimsi noortekeskus on samuti oma koha noorte hulgas leidnud ning tegevusi hinnatakse 76 punkti vääriliseks. Alus- ja üldharidus on jäänud sarnasele heale tasemele kolme aasta taguse uuringuga võrreldes.  

80% vastanute noortest on seotud valla haridusega – 10% gümnaasiumi, 47% põhihariduse, 23% alusharidusega. Need, 20% vastanutest, kelle lapsed ei osale Viimsi haridussüsteemis, on toonud välja põhjusena selle, et mugavam on viia oma lapsi Tallinnasse kooli või lasteaeda. Lisaks tuuakse välja, et eelistatakse kindlat kooli või soovitakse haridust omandada konkreetse kallakuga klassis,“ ütles Maiu Plumer.

Ootused haridusteenustele on kõrged

Maiu Plumeri sõnul ei ole väga suur üllatus, et kitsaskohad, mida küsitluses välja tuuakse, on seotud sobiva lasteaia koha saamise keerukusega. Lisaks tuuakse välja, et gümnaasiumis on vähe kohti ja koolides liiga palju õpilasi. Avaldatakse ka rahulolematust õpetajate tööga, mille osas on selgelt vaja koolidel ja vanematel teha omavahel paremat koostööd. 

„Kitsaskohana tuuakse välja see, et erahuvitegevuse hinnad on liialt kõrged ja vaja oleks rohkem infot huvitegevuse võimaluste kohta. Selle õppeaasta alguses korraldasime Viimsi Artiumis huvitegevuse teabepäeva, mis osutus väga populaarseks nii elanike kui ka teenuste pakkujate seas, mis loodetavasti aitab kogukonnal saada teadmist huvihariduse võimalustest Üks koht, kus valla teenuste kohta infot saab on kodulehekülg – info huvihariduse kohta on leitav siit: https://www.viimsivald.ee/teenused/haridus-ja-noorsootoo/huvikoolid-ja-huvitegevus

Soovitakse rohkem mängu- ja spordiväljakuid

Ühe suure probleemina tuuakse välja avalike mänguväljakute vähesust ja seda, et olemasolevad mänguväljakud pakuvad vaid kindlale sihtgrupile tegevusi, aga vaja oleks laiemale hulgale sobivaid. On lootust, et madalseikluspargid võiksid aidata sellele murele leevendust pakkuda, aga kindlasti tuleb mänguväljakute planeerimisel selle tagasisidega arvestada. 

Välja tuuakse ka seda, et vallas võiks olla rohkem avalikke väljakuid ja tegevusparke noortele. Rahulolematust avaldatakse ka sellega, et väljakud on pigem koondunud keskusesse. Siinkohal tunnustan kaasavas eelarves osalenud kogukonna liikmeid, kes oma piirkonda spordiväljakuid soovivad luua ja loodan, et kogukonnaliikmed tulevad nende ideede taha ja mõni saab neist ka loodud. Kindlasti on see ka valla enda elukeskkonna planeerimisele heaks sisendiks. Aitäh, et selle aja võtsite ja selle sisulise tagasiside andsite,“ ütles Plumer.

Vallas tegutsevad kultuuri- ja spordikorraldajad on teinud head tööd

Kultuuriosakonna juhataja Harri Ausmaa sõnul on kultuurivaldkonnas tulemused samad, mis koroonaperioodile eelnenud 2019. aasta uuringus. Koroonaviirusega seotud piirangud mõjutasid suurel määral just selle valdkonna toimimist.

„Vaba aja veetmise võimalusi on Viimsi inimesed rahulolu-uuringus hinnanud heaks. Rahulolu on püsinud täpselt sama kõrgel tasemel, mis ka 2019. aasta uuringu puhul, kuigi vahepeale on jäänud koroonaviiruse aastad, mis mõjutasid kultuurist ja spordist osavõttu suurel määral. See, et hinnang on jäänud samaks näitab, et kultuuri- ja spordikorraldajad on hoidnud ka kriisiajal väga kõrget tegutsemise taset. 

Ühtlasi tuleb arvestada, et alles uuringu toimumise lõpus avati kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium. Enamik küsitluses osalenutest ei olnud veel Artiumis käinud ning nende suurepäraste uute võimalustega Viimsi vallas tutvunud. Usun, et järgmine uuring näitab meile juba väga selgelt, kas Artiumi loomine ja töö kergitavad viimsilaste rahulolu vaba aja veetmise võimaluste osas veelgi,“ ütles Ausmaa.

Kõige rohkem ollakse rahul Viimsi raamatukoguga

Üleüldine tendents rahulolu-uuringu puhul, mis ka vaba aja võimaluste punktide all välja tuleb on see, et mida kauem on vallas elatud, seda vähem ollakse ka vaba aja veetmise teenustega rahul. See vahe ei ole üldse suur, aga see näitab, et vallavalitsus peab jätkuvalt panustama traditsioonilistesse sündmustesse, kogukonnaüritustesse ja pikka aega vallas töötanud kultuuri- ja spordikorraldajatesse. 

Kui võrrelda uuringu tulemusi ja vastaja vanuse seost, siis saab välja tuua, et kõige vähem on rahul 20-29aastased inimesed ja kõige rohkem on rahul seeniorid ehk 70+ aastates inimesed. Samas ei tasu ülikooliealiste noorte vastustest liiga suuri halbu järeldusi teha, kuna ka nende poolt hinnatud punktiskoor vaba aja tegevustele oli siiski kõrgel tasemel.

Enim toodi uuringus välja rahulolu Viimsi raamatukogu teenuse suhtes. Raamatukogu teenus sai viimsilaste küsitluses kõige kõrgema hinnangu üldse kõikide valdkondade peale kokku. Selle uuringu tulemusega on hea raamatukogude aastat ja Viimsi raamatukogude tööd kokku võtta. 

Kokkuvõtteks, uuringu prioriteetsuse maatriksis hinnati vaba aja teenuseid lahtrisse “hoia” – ehk siis tuleb valla kultuuri- ja spordiinimestel teha samamoodi pidevalt arenedes oma tööd edasi,“ kirjeldas Ausmaa.

Rahulolu-uuringu tulemused veebi alates 21. oktoobrist 2022

22. augustist kuni 13. septembrini 2022 toimunud Viimsi valla elanike rahulolu-uuringus rääkis kaasa 1262 elanikku. Uuringu viis läbi HeiVäl Consulting ja samasugune uuring viidi vallas läbi 2019. aastal. Saadud tulemused on aluseks Viimsi valla pikaajalise arengustrateegia loomisel. Uuringu tulemused leiab alates reedest, 21. oktoobrist Viimsi valla kodulehelt www.viimsi.ee/rahulolu2022 

Loe lisaks: 
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa I
Valla rahulolu-uuringus rääkis kaasa pea 1300 viimsilast (27.09.2022)
Rahulolu-uuring 2019

Foto: Artiumi Avamine (autor: Aron Urb)