Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa III

19. okt 2022
Hoolekandekeskuse uued ruumid

Reedel, 21. oktoobril avaldame valla kodulehel selle aasta rahulolu-uuringu tulemused. Sellel nädalal avaldame artikleid, mis avavad uuringu tulemuste tausta ja aitavad tulemusi paremini mõista. Järgnevalt heidame pilgu sotsiaalvaldkonnale ja sellele antud hinnanguid kommenteerivad Lemmi Park sotsiaalosakonnast ja abivallavanem Katrin Markii.

Viimsi valla elanike rahulolu-uuringus uuriti sotsiaalvaldkonna rahulolu kolmest aspektist lähtuvalt. Esmalt, kuidas ollakse rahul hoolekandeteenusega, kuidas ollakse rahul raviteenusega ja kuidas sotsiaaltoetuste süsteemiga. Suuri muutusi üldises rahulolus kolme aasta jooksul toimunud ei ole. 2019. aastal hinnati Viimsi valla sotsiaalvaldkonna rahulolu 59%-le, siis nüüd on see tõusnud 61% peale. Vaadates aga kolme aspekti eraldi, on näha, et rahulolu hoolekandeteenusega on kerkinud 65% (2019. aastal oli see 61%), rahulolu raviteenustega on 59% (eelmises uuringus 57%) ja sotsiaaltoetuste süsteemiga 61% (varem 60%). 

Kahe aasta jooksul on sotsiaalvaldkonnas toimunud palju. Ühelt poolt jääb kahe küsitluse vahele mitu suuremat kriisi: 2020. aasta kevadel alanud koroonakriis, sellele järgnenud Ukraina sõda ja veel kestev energiakriis. Need kõik on inimeste sotsiaalset toimetulekut mõjutanud ja esitanud sotsiaalvaldkonnale ka tõsiseid väljakutseid nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Oluline samm edasi hoolekandekeskuste arendamisel on olnud hoolekandekeskuse loomine, mis avati 2021. aasta septembris. Haabneemes avatud ruumidel on kindlasti olnud mõju, sest just selle piirkonna elanike rahulolu hoolekandeteenustega on tõusnud 67%ni (2019. oli see 60%).

Vastajate vanusegruppide lõikes saab välja tuua, et keskmisest rahulolevamad (70%) inimesed kuuluvad vanusegruppi 70+. Vähimat rahulolu (57%) väljendasid vanusegrupid 40-49 ja 60-69 aastat. Piirkondade kaupa võib välja tuua, et kõige rahulolematumad on inimesed Muuga külas (49%) ja kõige rahulolevamad viimsilased elavad saartel (üle 70%). Hinnangud ei erine märkimisväärselt soo, laste olemasolu ja Viimsis elatud aastate lõikes. Pisut rahulolevamad on ridaelamutes elavad elanikud. 

Viimsilastele teeb muret riiklike meditsiiniteenuste kättesaadavus

Lisaks konkreetsetele hinnangutele oli vastajatel võimalus anda tagasisidet kommentaaridena avatud vastustes. Sealt selgub, et osad vastajatest ei ole sotsiaalteenustega kokku puutunud ja selles vaates võtame tulevikuks kaasa teadmise, et uuringus tuleb kasutada ka detailsemaid küsimusi, et saada valdkonnale edasisteks arendusteks täpsemat tagasisidet.

Vastustest saame siiski lugeda, et suurt rahulolematust põhjustab perearstiteenuse kättesaamatus. Kuigi tervishoiuteenuste korraldamine ei ole kohaliku omavalitsuse ülesanne, siis nüüd on vallavalitsusel Tervisekassaga suhtlemisel oluline argument olemas rahuloluküsitluse tulemuste näol, et võimalikult kiiresti leida puuduv perearst või -arstid. 

Vastustest selgub, et viimsilased võrdlevad valla pakutavaid toetusi Tallinnaga. Ettepanekutena esitati muuhulgas nn ranitsatoetuse väljamaksmine varasemal ajal ehk oktoobri asemel septembris ning teenusmaja ja sotsiaalkorterite võimalust näiteks juhul, kui eakal tekib eramus toimetulekuga raskusi, siis oleks võimalik kolida taskukohasesse üürikorterisse. Kommentaarides osutati ka puuetega inimeste vaba aja veetmise võimaluste vähesusele. 

Tähelepanu juhiti vajadusele toetuste ja teenusete parema kommunikeerimise vajadusele. Ettepanek tehti ka rohkemate istepinkide paigaldamiseks, mis annaks võimaluse jalutuskäikudel puhata. 

Avatud vastustest saadud konkreetsed ettepanekud ja mõtted on heaks sisendiks valla sotsiaalvaldkonna tegevuste planeerimisel. Oleme väga tänulikud kõigile, kes oma mõtteid ja tähelepanekuid meiega jagasid.

Katrin Markii
sotsiaalvaldkonna abivallavanem

Lemmi Park
sotsiaaltöö peaspetsialist

Rahulolu-uuringu tulemused veebi alates 21. oktoobrist 2022

22. augustist kuni 13. septembrini 2022 toimunud Viimsi valla elanike rahulolu-uuringus rääkis kaasa 1262 elanikku. Uuringu viis läbi HeiVäl Consulting ja samasugune uuring viidi vallas läbi 2019. aastal. Saadud tulemused on aluseks Viimsi valla pikaajalise arengustrateegia loomisel. Uuringu tulemused leiab alates reedest, 21. oktoobrist Viimsi valla kodulehelt www.viimsi.ee/rahulolu2022 

Loe lisaks: 
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa I (17.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa II (18.10.2022)
Valla rahulolu-uuringus rääkis kaasa pea 1300 viimsilast (27.09.2022)
Rahulolu-uuring 2019

Foto: 2021. aastal avatud Viimsi hoolekandekeskuse ruumid