Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa IV

20. okt 2022
Paadisild

Reedel, 21. oktoobril avaldame valla kodulehel selle aasta rahulolu-uuringu tulemused. Sellel nädalal avaldame artikleid, mis avavad uuringu tulemuste tausta ja aitavad tulemusi paremini mõista. Järgnevalt saavad valla juhtimise kommenteerimiseks sõna vallavanem Illar Lemetti ning infoliikumise ja maine hinnangute selgituseks avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesment.

Valla juhtimisele antud hinnangut kommenteerib vallavanem Illar Lemetti:
„Antud valdkonnas vallaelanikele esitatud küsimustele (ametlike toimingute tegemine on Viimsi vallas kiire; asjaajamine Viimsi vallas on lihtne; olen vallavalitsuse tegemistest piisavalt informeeritud; Viimsi valla ametnikud on kompetentsed; Viimsi valla elanikke kaasatakse valla arengu kavandamisse) antud vastused näitavad, et arenguruumi on piisavalt. Punktisumma on võrreldes eelmise korraga jäänud põhimõtteliselt samaks – vastavalt 55 ja 54 punkti. Oodatakse kiiret ja lihtsat asjaajamist, paremat informeeritust ja suuremat kaasamist. Arvamused ametnike kompetentsuse osas on erinevad ja samasugused on ka hinnangud valdkondadele.

Murekohad ulatuvad ülerahvastatusest Viimsi Teataja postkasti mittejõudmiseni. Lisaks vallavalitsuse tööle on hinnatud ka volikoguga seonduvat. Loodetakse, et vallavalitsus muutub veelgi läbipaistvamaks ja vallaelanikke veelgi enam kuulates muudab ka oma töö lihtsamaks.
Hinnangud varieerusid küllalt suurtes piirides. Kui Rohuneeme külas antud koondhinnang oli 41, siis Prangli saarel oli see 66.

Elanike pöördumistele vastamine võetakse tähelepanu alla

On leitud, et kirjadele vastamine ja menetlustoimingute läbiviimine on osades struktuuriüksustes aeglane. Selles osas oleme just teinud olulise muudatuse – oleme pannud paika, et kirjadele tuleb vastata 20 päeva jooksul. Alustame elanike kõnedele ja kirjadele vastamise monitoorimist, et veenduda tähtaegadest kinnipidamises.

Eeldatakse, et tulevikus saab olema veelgi rohkem e-teenuseid ja samas alati ka inimlikku suhtumist ning suhtlemist ametnike/poliitikute poolt. Leitakse, et bürokraatiat on palju, aga ka seda, et olukord on paranenud. Kindlasti läheme e-teenuste arendamisega edasi. Hiljuti valmis uus GIS-põhine register-menetluskeskkond VAAL, mis on Eestis silmapaistev lahendus.

Paremini soovitakse olla kursis just planeeritavate tegevustega. Väga heaks algatuseks peetakse volikogu istungite veebis ülekandmist, kuigi selle info jälgimine on ajamahukas. Leitakse, et avalikku ruumi ja taristut puudutavad volikogu otsused võiksid olla paremini kommunikeeritud. Inimesed, kes peavad ennast paremini informeerituteks, nimetavad infoallikatena Viimsi Teatajat ja internetti. On ka öeldud, et huvi korral pole info kättesaadavus eriliselt probleemiks olnud.

Kaasamisest rääkides rõhutatakse, et arendustegevuse kavandamisel võiks arvestada vallaelanike soovidega. Leitakse, et mingil määral kaasatakse – arvamust on nüüd küsitud –  aga oleks vaja ka tulemust ja seda tunnet, et sellest arvamusest oli kasu. Loodetakse, et rahulolu-uuring aitab kaasatust suurendada. Heaks näiteks kaasamisest on ka kaasav eelarve.“

Hinnang valla mainele ei ole muutunud

Valla maine ja infoliikumise osa selgitab avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesment:

„Viimsi valla mainet hinnati 64 punkti vääriliseks aastal 2019 ja 2022. aastal on see tulemus enam-vähem sama ehk 65 punkti. Maine osas on positiivsemalt meelestatud Äigrumäe, Naissaare, Metsakasti, Lubja ja Laiaküla elanikud (kõigil üle 70 punkti).  Kriitilisemad ollakse Rohuneemes (44), Pringis (51) ja Miidurannas (55 punkti). Maine osas on kõige kriitilisemad 21 aastat ja rohkem Viimsis elanud inimesed (hinnang 57 punkti) ja kõige positiivsemalt kuni 5 aastat elanud (75 punkti) inimesed. Positiivsemalt näevad valla mainet ka pigem nooremad inimesed (kuni 19aastased), kes hindavad selle 71 punkti vääriliseks ja 70+ inimesed, kelle hinnang on 69 punkti. Kõige kriitilisemad on maine osas vastajad, kes on kodused 40-69aastased inimesed ja elavad oma majas.

Numbrite sisust lähtub, et valla maine osas on mõjuriteks elanike hinnangul elanikkonna suurenemine ja rohelust vähendav intensiivne ehitustegevus. Just rohe- ja metsaalasid peetakse aga Viimsi suurimateks väärtusteks. Samas on kommentaarides ka neid, kes toovad välja, et Viimsi on parim koht elamiseks ja seda, et valla maine on muutunud paremaks.

Nagu uuringu tulemustest selgub, on kogukonna ootus olla rohkem kaasatud ja valla juhtimisotsustega rohkem kursis. Selleks soovitan kogukonnal päriselt külastada valla kodulehte ja Facebooki lehekülge, kus me avaldame igapäevaselt uudiseid vallas toimuva ja vallavalitsuses või volikogus otsustatu kohta. Asendamatuks allikaks on ka kahel korral kuus ilmuv Viimsi Teataja. Kahtlemata on oluline hoida Viimsis tehtavaid häid asju pildis ka üleriigilises meedias ja positiivset on tegelikult  päris palju. 

Kindlasti on väljakujunenud hoiakute muutmine keeruline, aga usun, et järgmises uuringus peegelduvad ka need teemad, mis päriselt on Viimsi kuvandile hästi mõjunud. Näiteks Viimsi Artium, mille võimalused ja pakutav väärtus kogukonnale on kahtlemata suur. Või siis meie valla hea töö kriisideks valmistumisel, mis on meid teinud kohalike omavalitsuste seas üheks oluliseks eestkõnelejaks riigis.

Olen väga seda meelt, et Viimsi elukohana annab piisavalt võimalusi tunda uhkust oma koduvalla üle ja siin on väärtusi, mille üle saab iga viimsilane rõõmu tunda. Vaja on hakata puuduste ja probleemide kõrval nägema seda, mis siin on väga hästi. Neid asju polegi nii vähe, võrreldes paljude teiste piirkondadega, kus inimesed igapäevaselt elavad ja toimetavad

Viimsi Teataja on jätkuvalt kõige olulisem infokanal

Vallavalitsuse avalike suhete osakonna poolt hallatavad infokanalid (Viimsi Teataja, koduleht ja Facebook) moodustavad kokku 45% viimsilaste inforuumist vallas toimuva kohta, mis on päris suur osa ja ühtlasi indikeerib ka suurt vastutust nende kanalite informatiivsuse ning ajakohasuse tagamisel. Uuringu tulemused näitavad, et valla elanike infotarbimise harjumustes märkimisväärseid muutusi ei olnud ja trendid püsivad samad, mis 2019. aastal. Avalike suhete osakonnale annab see kindlust, et nii Viimsi Teataja, valla koduleht kui ka valla Facebooki lehekülg jagavad inimestele olulist ja asjakohast informatsiooni.

On tähelepanuväärne, et Viimsi Teataja on jätkuvalt elanike seas kõige enam kasutatav kanal vallas toimuva kohta info hankimiseks. Jätkame kindlasti tööd selle nimel, et Viimsi Teatajas avaldatu oleks aja- ja asjakohane. Oleme lehe toimetaja Jane Saksaga pannud paika ka plaani teha Viimsi Teataja lugejate seas üks küsitlus, et paremini mõista lugejaskonna ootusi ja sellest lähtuvalt siis lehte juba veelgi paremaks teha. Loomulikult oleme ka muul ajal avatud ettepanekutele ja mõtetele.

Meie eesmärk avalike suhete osakonnas on jätkuvalt valla elanike teavitamine kõikidest olulistest teemadest erinevates kanalites. Proovime selles jätkuvalt olla kiired ja hoida joont, et valla infokanalid oleksid värske infoga varustatud ja olulised kogukonda puudutavad teemad inimestele õigeaegselt kättesaadavad. Oleme avatud tagasisidele ja küsimustele, mida võib julgelt saata aso@viimsivv.ee.“

Rahulolu-uuringu tulemused veebi alates 21. oktoobrist 2022

22. augustist kuni 13. septembrini 2022 toimunud Viimsi valla elanike rahulolu-uuringus rääkis kaasa 1262 elanikku. Uuringu viis läbi HeiVäl Consulting ja samasugune uuring viidi vallas läbi 2019. aastal. Saadud tulemused on aluseks Viimsi valla pikaajalise arengustrateegia loomisel. Uuringu tulemused leiab alates reedest, 21. oktoobrist Viimsi valla kodulehelt www.viimsi.ee/rahulolu2022 

Loe lisaks: 
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa I (17.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa II (18.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa III (19.10.2022)
Valla rahulolu-uuringus rääkis kaasa pea 1300 viimsilast (27.09.2022)
Rahulolu-uuring 2019