Visioonipäev läheneb

21. märts 2023
foto

Kindlasti on teile silma jäänud Viimsi Teatajas ja mujalgi ilmunud reklaamid, mis kutsuvad osalema 1. aprillil toimuval visioonipäeval. Lühidalt kirjutasin sellest ka veebruarikuises juhtkirjas. Visioonipäev on kavandatud kogukonna sündmusena, kuhu on oodatud osalema kõik viimsilased. Tuleb ainult esimesel võimalusel registreeruda, sest vaatamata sellele, et üritus toimub Viimsi Artiumis ja on kõigile tasuta, on kohtade arv piiratud.

Viimsi elanikud üheskoos võetuna kannavad endas väga suurt hulka kogemusi ja teadmisi. Meie hulgas on neid, kes ise ja kelle esivanemad on Viimsis elanud pikka aega ning nad oskavad kõige paremini öelda, kuidas kasutada valla ajalugu, looduskeskkonda, paiknemist mere ääres ja pealinna külje all tuleviku ehitamiseks. Meie hulgas elab inimesi, kes on siia tulnud Eesti erinevatest piirkondadest või välisriikidest ja toonud kaasa oma kõige paremad kogemused.

Meil elab päris palju inimesi, kes töötavad erinevates riigiasutustes ja teavad, millised arengueesmärgid on püstitanud riik. Meil on palju ettevõtlussektoris töötavaid inimesi ja ettevõtete omanikke, kellel on selge visioon ettevõtluse arengusuundadest. Teadus- ja arendusasutustes töötavatel inimestel on hea ülevaade tulevikutehnoloogiatest ja sellest, kuidas neid rakendada kodukoha hüvanguks.

Meil on nii väärikas eas ja elutarkust kandvaid inimesi kui ka aktiivseid noori. Nii näiteks toimus 15. märtsil Viimsi noortekeskuses üritus, millele on kunagi nimeks pandud VIID – Viimsi Innukate Ideede Diskussioon. Selle ürituse korraldajateks ja ka osalejateks on meie valla noored inimesed erinevatest põhikoolidest, gümnaasiumitest ja ülikoolidest. Aruteluteemad on alati väga ajakohased ja väljatöötatud ettepanekud jõuavad vahetult vallavalitsuse lauale.

Kõigi nende inimeste teadmisi, oskusi ja kogemusi on otstarbekas kasutada Viimsi tuleviku kavandamisel ning selleks me visioonipäeva korraldamegi. On ju meil tegemisel Viimsi arengustrateegia aastani 2045. 

Millised pikaajalised arengudokumendid suunavad Eesti ja Harjumaa ning seega ka Viimsi arengut? Neid on erinevaid, aga tooksin esile kaks.

Esiteks on riigil olemas 2021. aastal vastu võetud pikaajaline strateegia Eesti 2035. Selle eesmärgiks on kasvatada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks.

Muuhulgas on sätestatud, et aastaks 2050 on Eesti konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik.

Käesoleva nädala teisipäeval andis vallavolikogu heakskiidu Harju maakonna arengustrateegiale 2040+. Selle eessõnas on öeldud, et Harju maakonna arengustrateegia 2040+ on maakondlik kokkulepe erineva tasandi institutsioonide vahel, mille sisuks on avalike teenuste parem korraldamine, regionaalse koostöövõimekuse suurendamine ja regionaalsetest vajadustest lähtuvalt arenguvajaduste sisendi andmine riigi tasandile.

Peamisteks märksõnadeks on tark majandus, suurepärane elukeskkond, kestlik taristu ning kiired ja mugavad ühendused.

Millised märksõnad saavad iseloomustama Viimsit aastal 2045, sõltub juba meist endist. Nii või teisiti, nagu on öeldud ka maakonna arengustrateegias, on arengukavad, strateegiad jmt dokumendid kokkulepped. Nii on ka Viimsi valla arengustrateegia kokkulepe meie omavalitsuse inimeste vahel ja mida rohkem inimesi selle ettevalmistamises osaleb, seda parem.

Illar Lemetti
vallavanem