Visioonipäev annab kogukonnale võimaluse kujundada Viimsi tulevikku

22. märts 2023
foto

Sel kevadel toimub esmakordselt Viimsi visioonipäev. Üritusel toimuvad temaatilised töötoad annavad võimaluse kaasa rääkida hetkel vallas aktuaalsetel teemadel. Mis on visioonipäeva eesmärk ja millistel teemadel sõna võetakse, rääkis vallavalitsuse arendusosakonna partnerlussuhete juht Liia Lõpp.

Mis päev on Viimsi visioonipäev?
Viimsi visioonipäev sai alguse mõttest korraldada kogukonnale päev, mis annaks võimaluse kohalikel inimeste rääkida kohalikest asjadest vahetult ja laiapõhjaliselt. Sellest algsest mõttest kasvaski välja suurem üritus ehk Viimsi visioonipäev, kuhu oleme tulevikuvisioonide kujundamiseks kaasanud ka inspireerivaid esinejaid. Üks põhjustest, miks me visioonipäeva korraldame, on ka hetkel käimas olev Viimsi pikaajalise arengustrateegia loomise protsess – visioonipäeva raames kogume ka sellesse dokumenti sisendit.

Visioonipäev on oma olemuselt erinev tavapärastest kohalike omavalitsuste kaasamisüritustest. Enamasti on need väga ametlikku laadi, näiteks detailplneeringu arutelu või arengukava avalik väljapanek, aga visioonipäeva formaat võimaldab viia selle suhtluse vahetumasse ja vabamasse vormi. 

Minu jaoks ongi Viimsi visioonipäev koht, kus inimesed saavad kohtuda ja juttu ajada natukene organiseeritumas formaadis. Rõhk on siin sõnal „natukene“, sest visioonipäev on eelkõige kogukonna päev, meie oma inimestele.

Viimsis on palju aktiivseid ja teadlikke elanikke, kes oma kodukoha käekäigust ja tulevikust kirglikult hoolivad. Tugevad kogukonnad on suutelised algatama muutuseid, mis üksinda ette võttes tunduvad keerulised. Usun, et Viimsi on tugev kogukond ja see potentsiaal tuleb maksimaalselt ära kasutada. Visioonipäev annab selleks suurepärase võimaluse.

Kus ja millal  üritus toimub? 
Kes veel ei ole Viimsi Artiumisse jõudnud, siis nüüd on igati sobiv põhjus tulla tutvuma ka meie kogukonna kultuuri- ja hariduskeskusega. Me koguneme Artiumis laupäeval, 1. aprillil, üritus algab kell 12 ja lõpeb kell 16, osalemine on kõigile tasuta. Kohale võib tulla pool tundi varem, pakume kohapeal ka kohvi ja suupisteid, et vaim püsiks virge ja mõttelend kõrge.

Visioonipäeva alguses astuvad üles Raivo Vare ja Markus Hääl, päeva juhib tuntud ajakirjanik Urmas Vaino. Valla poolt teeb sissejuhatuse vallavanem Illar Lemetti. Päeva teemadeks on tulevikku suunatud arutelud ning ühised mõtisklused, milline võiks olla Viimsi aastal 2045. Meil on seitse erinevat töötuba, mille vahel huvilised saavad valida ja leida teemad, milles nad kõige rohkem soovivad kaasa rääkida.

Kas kohaletulemiseks tuleb ennast eelnevalt ka registreerida? 
Kuigi visioonipäev toimub Artiumis, on ka sinna pealtvaatajaid võimalik osalema kutsuda kuni 400. Selleks, et saaksime üritust korralikult planeerida ja huviliste hulgaga paremini arvestada, palume kõigil end ette registreerida. Seda saab teha valla kodulehel viimsivald.ee/visioonipaev

Mainisid, et üritusel osalevad ka inspireerivad esinejad. Palun tutvusta neid!
Raivo Vare on majandusekspert, kes oskab hinnata, millised trendid ja arengud meie kõigi tulevikku majanduses mõjutavad. Muu hulgas on Vare oma visionäärlike ideede ja ettepanekutega majanduse ja ühiskonna arengu teemadel kirjeldanud ka Viimsi võimalikke tulevikuplaane. Ootan huviga, millist tulevikku ta Viimsile tänases muutuvas maailmas näeb.   

Markus Hääl on Hundipea kliimaneutraalse asumi idee eestvedaja. Kliimaneutraalsus on kindlasti osade inimeste jaoks tuttav termin, kuid kui me hakkame mõtlema omaenda igapäeva elu peale, siis nii lihtne seda teha ei olegi.

Palun räägi ka töötubadest lähemalt!
Töötubade eesmärk on pakkuda avatud arutelude ja debattide kaudu platvormi erinevate arvamuste ja ideede vahetamiseks. See on koht, kus erinevate vaadete esitajad saavad kokku tulla, oma seisukohti avaldada, kuulata teiste arvamusi ning koos arutleda ja õppida.

Töötoad on oma vormilt nagu väikesed arvamusfestivalid või maailmakohvikud. Töötubasid on kokku seitse:
1)    Ettevõtlik Viimsi (ettevõtlus ja töökohad);  
2)    Tark, loov ja uuendusmeelne Viimsi (haridus ja innovatsioon);
3)    Ruumiliselt läbimõeldud Viimsi (keskkond ja planeeringud);
4)    Jätkusuutlik Viimsi (taristu ja elukeskkond);
5)    Hooliv Viimsi (inimene ja heaolu);
6)    Kultuurne ja sportlik Viimsi (kultuur, sport ja vaba aeg);
7)    #nooredviimsist (noorte oma noortekonverents, mis on mõeldud 13–19-aastastele noortele).

Visioonipäevale registreerides palume valida kuni kaks huvipakkuvat töötoa teemat. Igas töötoas on moderaator, kes töötuba juhib, kohal on ka vallavalitsuse esindajad, kellega ühise vestluse käigus erinevaid küsimusi arutatakse.

Kuigi me nimetame neid töötubadeks, juhin siiski tähelepanu, et osalejad ei saa seal endale ülesandeid ja ei pea kartma, et iga osaleja on kohustatud midagi tegema – nii kindlasti ei ole. Kaasarääkimise võimalus on kõigil olemas, kuid see ei ole kohustus. Kes soovib, võib ka vaikselt istuda ja teiste arutelusid kuulata ning saada aimu, mida teised kogukonnaliikmed mõtlevad.

Kuidas kajastatakse töötubade kokkuvõtteid? 
Visioonipäeva arutelude esimene kokkuvõte tehakse päeva lõpus Viimsi Artiumi suures saalis. Kogutud ettepanekud on üheks oluliseks sisendiks valla pikaajalise arengustrateegia koostamisel, mille esimest versiooni on võimalik lugeda juba juunis. Strateegiaprotsessiga loodame päris lõpule jõuda sügiseks, kui selle peaks kinnitama vallavolikogu. Töötubade kokkuvõtteid jagame valla infokanalites.

Kas visioonipäevast võiks välja kasvada Viimsi valla traditsiooniline üritus? 
Eks meie esimene kohtumine 1. aprillil näitab, kuidas inimesed sellise formaadi vastu võtavad. Oleks tore, kui kogukonnal kujuneks välja traditsioon koos käia ja laiapõhjaliselt Viimsi asju mõtestada. Loodan, et osalejad jagavad ka pärast üritust oma muljeid ja mõtteid sellest, mis neile meeldis, mida võiks järgmisel korral teisiti teha, mida ägedat veel võiks teha ja mis teemadel esinejaid inimesed Viimsis näha tahaksid. 

Seekord on teemaks Viimsi tulevik. Võimalik, et järgmisel korral keskendume mõnele teisele hetkel olulisele või vajalikule teemale. Visioonipäev võiks olla ka hea võimalus tutvustada kogukonnale uusi projekte, suurendada teadlikkust erinevatest teemadest ning arutleda probleemide üle, mis kogukonda mõjutavad.

Viimsi visioonipäev
Laupäeval, 1.aprillil kell 12–16 Viimsi Artiumis
11.30 – Avame uksed – tere tulemast!
12.00 – Visioonipäeva avamine, moderaator Urmas Vaino (Artiumi suures saalis)
12.05 – Tervitussõnad, vallavanem Illar Lemetti
12.15 – Viimsi tulevik ja majanduse üldised trendid, majandusekspert Raivo Vare
12.40 – Nutikas ja säästlik planeerimine, kliimaneutraalse asumi idee eestvedaja Markus Hääl
13.00 – Paneeldiskussioon Viimsi teemadel (Raivo Vare, Markus Hääl)
13.30 – Lõunapaus suupistetega
14.00 – Töötoad erinevatel teemadel (kestvus kuni 45 minutit, seejärel saab osaleja valida teise teema)
14.50 – Töötoad erinevatel teemadel (kestvus kuni 45 minutit, teemaderingi kordusarutelu)
15.35 – Sirutuspaus ja kogunemine suurde saali
15.45 – Visioonipäeva lõppsõnad (suures saalis)

Registreeru visioonipäevale viimsivald.ee/visioonipaev! 
Kohtume juba 1. aprillil!

Fotol Liia Lõpp. Foto autor: Tiit Mõtus

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja