Hajaasustuse programm 2021

Viimsi Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 267 otsustati rahuldada alljärgnev taotlus 2021. a hajaasustuse programmist toetuse saamiseks, kinnitati eraldatava toetuse summa ning otsustati sõlmida toetusleping alljärgneva taotlejaga

Toetuse saaja

 

Projekti nimetus

Toetuse suurus (eurodes)

Rando Soome

Olmi talu majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine ja heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

6 500,00

Andmed on avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14Hajaasustuse programm“ § 17 lõike 1 punkti 5 alusel.

Aruandlus:
Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva ühe kuu jooksul koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
  • HAP Toetuse kasutamise aruanne