Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

Pringi küla, Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneering - Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 16.06.2020 otsus nr 41 „Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 483 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas“.

Haabneeme alevik, Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistu kaasomanikud (edaspidi taotleja või omanik) esitasid 18.11.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Laanelille tee 2//Vardi tee 25 osas, põhjendades seda sooviga loobuda detailplaneeringu kehtestatud kujul elluviimisest. Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistul paikneb kaks eluhoonet (ridaelamut). Taotleja soovib jagada Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kaheks eraldi kinnistuks nii, et kumbki ridaelamu paikneb oma kinnistul.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise järgselt Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas on kinnistu omanikul võimalik asuda teostama maakorraldustoiminguid oma eesmärgi saavutamiseks. Kõige muu osas, välja arvatud krundi piirid ja krundi suurus, jääb kehtiv detailplaneering Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistul kehtima. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama detailplaneering - Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsus nr 31 „Viimsi Vallavolikogu 8. oktoobri 2002 otsusega nr 204 „Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme Sadam” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas”.

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu kaasomanik esitas 28.01.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Leppneeme Sadama tee 14 osas, põhjendades seda sooviga loobuda detailplaneeringu kehtestatud kujul elluviimisest. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine võimaldab kinnistule väljastada projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse projekteerida hoone, millesse kavandatavad tegevused on mõeldud sadama teenindamiseks. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Leppneeme küla, Leppneeme Sadama detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 osas ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Randvere küla, kinnistu Laanepüü tee 10 detailplaneering

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 24 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 55 „Detailplaneeringu kehtestamine: Reet Nõmmiku maaüksuse Laanepüü tee 10 detailplaneerimise projekt“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 detailplaneering - Paekaare tee 2 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 23 „Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 482 „Detailplaneeringu kehtestamine: Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine".

Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle detailplaneering - Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 21 „Viimsi Vallavolikogu 8. mai 2001 otsusega nr 111 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas".

Lubja küla, maaüksuste Tammiku, Lubja IV ja Lubja V detailplaneering - Tuletorni pst 2 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 20 „Viimsi Vallavolikogu 9. aprilli 2013 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Tammiku, Lubja IV ja Lubja V“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tuletorni pst 2 kinnistu osas".

Tammneeme küla, maaüksuste Silla, Silla I, Silla II ja Silla III detailplaneering - Tammneeme tee 14 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsus nr 14 „Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2008 otsusega nr 50 „Detailplaneeringu kehtestamine ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine: Tammneeme küla maaüksused Silla, Silla I, Silla II ja Silla III“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 14 kinnistu osas".

Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsus nr 13 „Viimsi vallavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 510 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu detailplaneering - Jänese tee 2 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

18.06.2019 otsus nr 45 "Viimsi Vallavolikogu 8.04.2008 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalsete lepingute heakskiitmine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine".

Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu (osaliselt kehtetu)

26.03.2019 otsus nr 16 "Viimsi Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 42 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu (osaline)“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine".

Randvere küla, Koralli tee 9 ja Pärli tee 4 (AÜ Korall DP)

13.11.2018 otsus nr 81 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 45 kehtestatud „AÜ Korall detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, kruntidel Koralli tee 9 ja Pärli tee 4”.

Pringi küla, Viimsi Vabaõhumuuseumi maa-ala ja Kingu maaüksus

15.05.2018 otsus nr 40 „Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 135: „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi Vabaõhumuuseumi maa-ala ja Kingu maaüksus“ osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 2“.

Püünsi küla, Rohuneeme tee 82a

30.01.2018 otsus nr 12 „Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002 otsusega nr 29: „Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme tee 82“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.

Laiaküla, Männiliiva tee 24

30.01.2018 otsus nr 11 „Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 otsusega  nr 9 kehtestatud „Loigu-I maaüksuse detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohasel krundil pos nr 2“.

Randvere küla, Silva tee 15

30.01.2018 otsus nr 10 „Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 otsusega nr 195 kehtestatud MTÜ Silva Majad detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohastel kruntidel pos nr 14 ja pos nr 70“.

Püünsi küla, kinnistu Taga-Rootsi

28.12.2017 korraldus nr 915 „Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 788 „Püünsi külas, kinnistu Taga-Rootsi detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“ algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine“

Pärnamäe küla, Sooheina tee 15

12.12.2017 otsus nr 104 „Viimsi Vallavolikogu 11.12.2007 otsusega nr 115 kehtestatud Soosepa ja Soosepa II maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 9“.

Rohuneeme küla, Külaniidu mü detailplaneering

12.12.2017 otsus nr 103 „Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr 25 kehtestatud Külaniidu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“.

Randvere küla, Jugapuu tee 10

19.09.2017 otsus nr 62 “ Viimsi Vallavolikogu 12.03.2002 otsusega nr 54: „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus Aadu I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu kohasel krundil nr 68, aadressiga Jugapuu tee 10“

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama tee 15

19.09.2017 otsus nr 61 „Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 144 kehtestatud Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu Keldri II maaüksuse osas, osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu kohasel krundil pos III“

Püünsi küla, AÜ Kalur-2 detailplaneering

20.06.2017 otsus nr 43 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsuse nr 43 „Detailplaneeringu kehtestamine: AÜ Kalur-2 maa-ala“ kehtetuks tunnistamine“.

Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 71

20.06.2017 otsus nr 41 „Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 86: „Detailplaneeringu kehtestamine: Allika 2 maaüksusel I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundi pos nr 18 osas“. 

Rohuneeme küla, Uuetalu mü detailplaneering

20.06.2017 otsus nr 40 „Viimsi Vallavalitsuse 17.02.2006 korraldusega nr 83: „Detailplaneeringu kehtestamine Rohuneeme küla, Uuetalu maaüksuse detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.