Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

Randvere küla, maaüksus Õpetajate Maja detailplaneering - kinnistute Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Vana-Tuisu ja Tiitsu tee 1c osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 49 „Viimsi Vallavolikogu 14. veebruari 2006 otsusega nr 11 „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, Randvere külas, maaüksus Õpetajate Maja“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Vana-Tuisu ja Tiitsu tee 1c kinnistute osas.”.

Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 11 kehtestati Viimsi vallas Randvere külas maaüksuse Õpetajate Maja detailplaneering, mis hõlmab praegusi Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Tiitsu tee 1b, Tiitsu tee 1c, Vana-Tuisu ja Uus-Tuisu kinnistuid. Detailplaneeringuga muudeti üldplaneeringujärgne maakasutuse juhtostarve sotsiaalmaast osaliselt elamumaaks ning moodustati seitse krunti ­– neli väikeelamumaakrunti, kaks haljasmaakrunti ja üks transpordimaakrunt. Planeeritava ala suurus oli 7934 m².

Randvere küla, Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu kinnistute omanikud esitasid 21.02.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks. Omanike soov on liita Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu kinnistud kokku, kuna ajalooliselt olid nimetatud kinnistud üks tervik. Omanikud soovivad kokku liita elamumaa üldkasutatavate maadega, kuna antud kinnistud teenindavad elamumaad. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist tuleb kinnistute liitmisel võtta aluseks Viimsi valla mandriosa üldplaneering, mille kohaselt on kinnistute Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu juhtotstarve haljasmaa ning kinnistu Tiitsu tee 1 juhtotstarve elamumaa. Elamumaad ja haljasmaad aga ei saa maakorralduslikult kokku liita. Omanikel on võimalus maakorralduslikult kokku liita kinnistud, mis on ühesuguste sihtotstarvetega ehk siis haljasmaad Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu.

Randvere küla, Tiitsu tee 1c kinnistu omanik esitas 11.03.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Tiitsu tee 1c kinnistu osas. Omaniku eesmärk on muuta detailplaneeringuga määratud hoonestusala, kuna põhjapool asuv nõlvaku piir on nihkunud hoonestusalale väga lähedale. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikul võimalik taotleda projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse paigutada hoone looduslikult sobivamasse kohta.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Randvere küla, maaüksuse Õpetajate Maja detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid detailplaneeringu kehtima jäämise. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII detailplaneering 

Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 48 „Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 110 „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksused Veere III – Veere VII“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.”.

Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 110 kehtestati Viimsi vallas Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII detailplaneering, millega nähti ette 16 väikeelamu krunti koos ehitusõigusega ning vajalik teedevõrk ja tehnorajatised, samuti puhkeotstarbeline ala. Planeeritava ala suurus oli 32 297 m².

Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 40 kinnistu omanik esitas 20.03.2020 Viimsi Vallavalitsusele Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise võimalikkuse osas päringu eesmärgiga suurendada kinnistule lubatavate hoonete arvu kaheni ja krundi täisehitusprotsenti 20-ni. Kuna detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse kohaselt on kogu planeeringualal asuvate elamumaa kruntide täisehitusprotsendiks määratud 15, siis on tõenäoline, et sarnase soovi esitavad ka teiste planeeringualal asuvate maaüksuste omanikud. Sellest tulenevalt leiab planeeringu koostamise korraldaja, et kehtestatud kujul detailplaneeringu jätkamine ei ole põhjendatud ning kehtetuks tuleb tunnistada Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII detailplaneeringu kogu ulatuses, et võimaldada realiseerida Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ lubatud ehitusõigust.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – VII detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid detailplaneeringu kehtima jäämise. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Muuga küla, Mustasauna tee 1 detailplaneering - Mustasauna tee 1a kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 47 „Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldusega nr 102 „Detailplaneeringu kehtestamine Muuga küla, Mustasauna tee 1“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Mustasauna tee 1a kinnistu osas.”.

Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldusega nr 102 kehtestati Muuga küla, Mustasauna tee 1 detailplaneering, millega jagati kinnistu kaheks krundiks ja määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 2209 m².

Muuga küla, Mustasauna tee 1a kinnistu omaniku esindaja esitas 02.06.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks, põhjendades seda sooviga muuta maakorralduslike toimingutega kinnistu piire. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on detailplaneeringuga määratud kinnistu piiride muutmine, et tagada juurdepääs Mustasauna tee 1a kinnistule. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Mustasauna tee 1a kinnistu osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist selle kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Muuga küla, Mustasauna tee 1 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid detailplaneeringu kehtima jäämise. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II detailplaneering

Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 45 „Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005 otsusega nr 54 “Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme külas, maaüksus Põldmäe II” kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine”.

Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 otsusega nr 54 kehtestati Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II detailplaneering, mis hõlmab praeguse Tammneeme tee 42 kinnistu. Detailplaneering oli üldplaneeringut muutev ning nägi ette põhja poole jääva rannaastangu alal oleva maatulundusmaa muutmise elamumaaks ja ehitusõiguse nii elamu kui ka ranna ehituskeeluvööndisse paadikuuri ehitamiseks. Planeeritava ala suurus oli 5341 m².

Tammneeme küla, Tammneeme tee 42 kinnistu omanik esitas 10.02.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, põhjendades seda sooviga loobuda detailplaneeringu kehtestatud kujul elluviimisest. 2019. aastal muudeti kinnistul piire, mille tulemusel muutusid nii kinnistu pindala kui ka ehitusala, mis ei vasta enam kehtiva detailplaneeringu andmetele. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine võimaldab kinnistule väljastada projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse projekteerida elamu. 28.05.2020 saadetud e-kirjas kinnitas Tammneeme tee 42 kinnistu omanik, et soovib jätkuvalt detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist ja loobub detailplaneeringus märgitud paadikuuri ehitusõigusest.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ja ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid detailplaneeringu kehtima jäämise. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Pringi küla, Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneering - Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 16.06.2020 otsus nr 41 „Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 483 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas“.

Haabneeme alevik, Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistu kaasomanikud (edaspidi taotleja või omanik) esitasid 18.11.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Laanelille tee 2//Vardi tee 25 osas, põhjendades seda sooviga loobuda detailplaneeringu kehtestatud kujul elluviimisest. Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistul paikneb kaks eluhoonet (ridaelamut). Taotleja soovib jagada Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kaheks eraldi kinnistuks nii, et kumbki ridaelamu paikneb oma kinnistul.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise järgselt Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas on kinnistu omanikul võimalik asuda teostama maakorraldustoiminguid oma eesmärgi saavutamiseks. Kõige muu osas, välja arvatud krundi piirid ja krundi suurus, jääb kehtiv detailplaneering Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistul kehtima. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama detailplaneering - Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsus nr 31 „Viimsi Vallavolikogu 8. oktoobri 2002 otsusega nr 204 „Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme Sadam” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas”.

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu kaasomanik esitas 28.01.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Leppneeme Sadama tee 14 osas, põhjendades seda sooviga loobuda detailplaneeringu kehtestatud kujul elluviimisest. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine võimaldab kinnistule väljastada projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse projekteerida hoone, millesse kavandatavad tegevused on mõeldud sadama teenindamiseks. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Leppneeme küla, Leppneeme Sadama detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 osas ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Randvere küla, kinnistu Laanepüü tee 10 detailplaneering

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 24 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 55 „Detailplaneeringu kehtestamine: Reet Nõmmiku maaüksuse Laanepüü tee 10 detailplaneerimise projekt“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 detailplaneering - Paekaare tee 2 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 23 „Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 482 „Detailplaneeringu kehtestamine: Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine".

Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle detailplaneering - Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 21 „Viimsi Vallavolikogu 8. mai 2001 otsusega nr 111 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas".

Lubja küla, maaüksuste Tammiku, Lubja IV ja Lubja V detailplaneering - Tuletorni pst 2 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 20 „Viimsi Vallavolikogu 9. aprilli 2013 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Tammiku, Lubja IV ja Lubja V“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tuletorni pst 2 kinnistu osas".

Tammneeme küla, maaüksuste Silla, Silla I, Silla II ja Silla III detailplaneering - Tammneeme tee 14 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsus nr 14 „Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2008 otsusega nr 50 „Detailplaneeringu kehtestamine ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine: Tammneeme küla maaüksused Silla, Silla I, Silla II ja Silla III“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 14 kinnistu osas".

Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsus nr 13 „Viimsi vallavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 510 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu detailplaneering - Jänese tee 2 kinnistu osas (osaliselt kehtetu)

18.06.2019 otsus nr 45 "Viimsi Vallavolikogu 8.04.2008 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalsete lepingute heakskiitmine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine".

Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu (osaliselt kehtetu)

26.03.2019 otsus nr 16 "Viimsi Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 42 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu (osaline)“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine".

Randvere küla, Koralli tee 9 ja Pärli tee 4 (AÜ Korall DP)

13.11.2018 otsus nr 81 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 45 kehtestatud „AÜ Korall detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, kruntidel Koralli tee 9 ja Pärli tee 4”.

Pringi küla, Viimsi Vabaõhumuuseumi maa-ala ja Kingu maaüksus

15.05.2018 otsus nr 40 „Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 135: „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi Vabaõhumuuseumi maa-ala ja Kingu maaüksus“ osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 2“.

Püünsi küla, Rohuneeme tee 82a

30.01.2018 otsus nr 12 „Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002 otsusega nr 29: „Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme tee 82“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.

Laiaküla, Männiliiva tee 24

30.01.2018 otsus nr 11 „Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 otsusega  nr 9 kehtestatud „Loigu-I maaüksuse detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohasel krundil pos nr 2“.

Randvere küla, Silva tee 15

30.01.2018 otsus nr 10 „Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 otsusega nr 195 kehtestatud MTÜ Silva Majad detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohastel kruntidel pos nr 14 ja pos nr 70“.

Püünsi küla, kinnistu Taga-Rootsi

28.12.2017 korraldus nr 915 „Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 788 „Püünsi külas, kinnistu Taga-Rootsi detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“ algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine“

Pärnamäe küla, Sooheina tee 15

12.12.2017 otsus nr 104 „Viimsi Vallavolikogu 11.12.2007 otsusega nr 115 kehtestatud Soosepa ja Soosepa II maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 9“.

Rohuneeme küla, Külaniidu mü detailplaneering

12.12.2017 otsus nr 103 „Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr 25 kehtestatud Külaniidu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“.

Randvere küla, Jugapuu tee 10

19.09.2017 otsus nr 62 “ Viimsi Vallavolikogu 12.03.2002 otsusega nr 54: „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus Aadu I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu kohasel krundil nr 68, aadressiga Jugapuu tee 10“

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama tee 15

19.09.2017 otsus nr 61 „Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 144 kehtestatud Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu Keldri II maaüksuse osas, osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu kohasel krundil pos III“

Püünsi küla, AÜ Kalur-2 detailplaneering

20.06.2017 otsus nr 43 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsuse nr 43 „Detailplaneeringu kehtestamine: AÜ Kalur-2 maa-ala“ kehtetuks tunnistamine“.

Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 71

20.06.2017 otsus nr 41 „Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 86: „Detailplaneeringu kehtestamine: Allika 2 maaüksusel I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundi pos nr 18 osas“. 

Rohuneeme küla, Uuetalu mü detailplaneering

20.06.2017 otsus nr 40 „Viimsi Vallavalitsuse 17.02.2006 korraldusega nr 83: „Detailplaneeringu kehtestamine Rohuneeme küla, Uuetalu maaüksuse detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.