Menetluses ÜP

Üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla tööstusettevõtete paiknemine, tootmisalade arengu põhimõtted ning üldised kasutamis- ja ehitustingimused“ algatamine ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Viimsi Vallavolikogu on 27.04.2015 vastu võtnud otsuse nr 24 „Üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla tööstusettevõtete paiknemine, tootmisalade arengu põhimõtted ning üldised kasutamis- ja ehitustingimused“ algatamine ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.

Planeeritavasse alasse on hõlmatud Viimsi valla haldusterritooriumi maismaa osa, mille suurus on 47 km² (4696,8 ha).

Teemaplaneeringu koostamise peamised eesmärgid:

  1. Planeeringualal paiknevate tootmismaa juhtotstarbega alade ruumilise arengu võimalike suundumuste ning erinevate asjasse puutuvate huvide väljaselgitamine.
  2. Kavandatava ruumilise arenguga, sh olemasolevate ja kavandatavate olulise ruumilise mõjuga objektidega (ORMO-d), kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale, sh õhu puhtusele, merele ning rannajoonele avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine vastavalt PlanS § 8 lg 3 punktis 2 sätestatule.
  3. Planeeringualal maa- ja veealade üldiste kasutuspõhimõtete ja ehitustingimuste määramine vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 3 sätestatule, määrates sealjuures vajadusel ära ka vastavatel aladel käitlemiseks lubatud kaubaliigid ning maksimaalsed lubatud ladustatavad ja käideldavad kogused.
  4. Ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 12 sätestatule.
  5. Teede ja tänavate, raudteede, sadamate asukoha ning liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine vastavalt PlanS § 8 lg 3 p 8 sätestatule.
  6. Planeeringualale kavandatavate ORMOde asukohtade valiku menetluste läbiviimine vastavalt PlanS § 292 lg 3 sätestatule, sh asukoha sobivuse, toimimiseks vajaliku maa-ala suuruse ning tegevuse mõjude analüüs ja üldiste kasutustingimuste kindlaksmääramine.
  7.  Planeeringualale kavandatavate ORMO’de tegevuseks vajalike maa-alade suuruste kindlaksmääramine koostöös maavanema ja Keskkonnaametiga vastavalt PlanS § 292 lg 6 p 1 ja 3 sätestatule.
  8. Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste arvestamine planeeringus.
  9. Kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine.

Üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed"

28. augustil 2012, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed” avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete avalik arutelu.

Avaliku väljapaneku käigus laekus 24 vastuväidet, millest ühel oli 399 allakirjutanut. Viimases nõuti, et loobutaks Püünsi küla piirile uue alternatiivse tee planeerimisest Kooli tee ja Annuse tee vahelisel lõigul. Sellega planeeringu koostamisel ka arvestati.

Avaliku arutelu protokoll 28.08.2012

Haabneeme aleviku üldplaneering

Algatatud Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006 otsusega nr 5.

Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eesmärk on kujundada Haabneeme aleviku ja selle lähiümbruse ruumilise arengu põhimõtted, hinnata ruumilise arenguga kaasneda võivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid looduskeskkonnale ning selle alusel seada säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused, seada rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused, määrata teede ja tänavate ning liikluskorralduse üldised põhimõtted, määrata puhke- ja virgestusalad, teha ettepanek Viimsi klindi kaitse alla võtmiseks ning teha ettepanekud kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu.

Viimsi aleviku üldplaneering

Algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 9

Eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu: 08.04.2009 ja 27.04.2009.

Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu eesmärk on kujundada Viimsi aleviku ja selle lähiümbruse ruumilise arengu põhimõtted, seada rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused, määrata teede ja tänavate ning liikluskorralduse üldised põhimõtted, määrata puhke- ja virgestusalad ning teha ettepanekud kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu.

Joonised