Viimsi valla teedevõrgu arengukava avalik väljapanek

25. jaan 2023
TEAK

6. veebruarini on avalikul väljapanekul Viimsi valla teede arengukava (TEAK) 2018–2028 uuendamise  ettepanek, mis ootab kogukonna tagasisidet ja arvamusi. Dokumendi leiab SIIT.

TEAK on Viimsi valla teehoiu valdkonna arengu alusdokument, mille eesmärk on luua terviklik Viimsi teedevõrgu ja -valdkonna käsitlus, töötada välja vallaruumi sobivad lahendused, määratleda ära perspektiivsed teedevõrgu arendamisega seotud tegevused ja nende tegevuste elluviijad. TEAK seab strateegilised eesmärgid kümneks aastaks ja arengukava sisaldab tegevuskava nende eesmärkideni jõudmiseks. TEAKi uuendamine annab ülevaate arengukava senisest täitmisest (perioodil 2018–2022), samuti teedevõrgu hetkeseisukorrast ja remondivajadusest ning kohalike teede remondikavast ja investeeringute kavast aastateks 2023–2028.

Pealmiste uuendustena on kaasajastatud teede olemit (teeregister, teede andmed, teede seisukord jmt), jooniseid, skeeme, tabeleid (väljavõtted VAAL keskkonnast) ja liiklusandmeid. Samuti on koostatud uus tegevuskava ja investeeringute vajadus vastavalt teede seisukorra hindamisele (kandevõime, tasasus jne), liiklussageduse mõõtmistulemustele, arendusalade väljaehitamisele ja ühistranspordiliinide arvu tõstmisele. 

Arengukavaga saab tutvuda Viimsi valla kodulehel. Vallavalitsus ootab avalikustamise käigus  kõiki valla teede valdkonna arengutele kaasa mõtlema ja ettepanekuid esitama vahemikus 20.01–3.02 e-posti aadressile arengukava@viimsivv.ee. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 6. veebruaril kell 16 Viimsi vallamaja I korruse saalis.

Arengukava on kavandatud esitada teisele lugemisele volikogu veebruari istungile.

Siim Jürima
teede vanemspetsialist