Vallavalitsuse 27. septembri istungi päevakord

26. sept 2023
istung

1. Vallavolikogu määrus: Vallavolikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 17.11.2020 määruse nr 38 „Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia taotlemise ja eraldamise kord“ muutmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

2. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla noorte tunnustamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla tunnustuste aasta haridustöötaja 2023 ja aasta haridustegu 2023 võitjate kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Rahalise preemia määramine õpilasvõistlustel edukalt esinenud õpilaste juhendajatele
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

5. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla 2023. aasta eelarve artiklite jaotuse kinnitamine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja

6. Vallavalitsuse korraldus: Omafinantseeringu kinnituse andmine mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetuse programmi esitatava Prangli kiriku restaureerimistööde projekti kaasrahastamiseks
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke nr 269605 „Viimsi jalgpallihalli ehitusprojekti ekspertiis“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

8. Vallavolikogu otsus: Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajal
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavalitsuse 26.10.2007 korraldusega nr 702 „Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere küla, maaüksus Kangru“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korralduse: Äigrumäe külas, kinnistu Suure-Allikmäe detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Planeerimisseaduse § 131 kohase lepingu sõlmimine, kinnisasja omandamine ja kinnistute isiklike kasutusõiguste ning hüpoteegiga koormamine (Ees-Oti kinnistu)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: Leppneeme külas asuva kinnistute Kärimetsa tee L1, Roosimetsa tee 7 ja Roosimetsa tee 8 piiride muutmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Pärnamäe külas kinnistu Pärnamäe tee 146 jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi määramine
Ettekandja: Alar Mik, abillavanem

14. Vallavalitsuse korraldus: Lubja külas asuva Kaare tee L1 teemaa omandamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

15. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks Kesk tee L1 ja Kesk tee L2 kinnistutele
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem