Vallavalitsuse 24. mai istungi päevakord

22. mai 2023
Vallavalitsuse istung

1. Vallavalitsuse määrus: Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimuste ja korra muutmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

2. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke nr 263337 „Viimsi valla ajalehe Viimsi Teataja levitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Leevi Laever, vallasekretär

3. Vallavalitsuse korraldus: Kinnisasja omandamine (Aadu, Randvere küla)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine AS Tallinna Vesi kasuks Hõbekuuse tee L5, Ranna jalgtee, Viimsi raudtee R5 kinnistutele
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks Kalmistu tee kinnistule
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem