Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

26. jaan 2022
Pildil sõna teade

25.01.2022.

Keskkonnaamet teatab, et MetalliTehas OÜ (registrikood: 14870549) (aadress Rohuneeme tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond) esitatud keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Keskkonnaluba taotletakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 3 alusel jäätmete käitlemiseks ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2 alusel jäätmete taaskasutamiseks (purustamine, sortimine, taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine, bioloogiline töötlus, mehhaanline ringlussevõtt). Käitluskoht asub aadressil Komposti, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89001:003:6430). Ettevõte plaanib käitluskohas koguda, ladustada, sõeluda ja purustada ning ringlusesse võtta (toota haljastujäätmetest haljastusmulda) erinevaid tavajäätmeid (metsamajandusjäätmed, paber ja kartong, plastpakendid, betoon, puit, klaas, kivid ja pinnas, biolagunevad jäätmed). Aastas plaanitakse käidelda kuni 1670 tonni jäätmeid. Üheaegselt plaanitakse käitluskohas ladustada kuni 173 tonni (274 m3) jäätmeid.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee), menetluse nr M-117656. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_…;

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7A, Tallinn 15172. 

 

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.