Augmented Urbans projekt

 AUGMENTED URBANS PROJEKTIST

Projekti eesmärk on integreerida ja tugevdada kolme linnaplaneerimise aspekti: tehnoloogiliste vahendite kasutamist, kaasamist ning ajalist mõtlemist.  Projektis uuritakse ja katsetatakse liitreaalsustehnoloogia potentsiaali linnaplaneerimise arutelude lihtsustamisel ning parandatakse Kesk-Balti ekspertide kompetentsi nende vahendite kasutamisel.

Projekti raames kogutakse teadmistepõhiseid kogemusi, mis aitavad regioonil areneda innovatiivsete linnastrateegiate musternäidiseks. Projekti partnerlinnade planeerijad töötavad kohalike pilootalade arenduskavadega. Väljatöötatud liitreaalsuse platvormid aitavad lihtsustada linna ja kohalike osapoolte suhtlust. Projekti ühe tulemusena töötatakse partnerlinnades välja viis integreeritud planeeringut, mis toetavad Kesk-Balti regiooni säilenõtket arengut.

Projekti partnerlinnad saavad kohandada projektis kasutatavaid planeerimismeetodeid, vastavalt oma kohalikele oludele, mis omakorda teeb ladusamaks erinevates linnades sarnaste probleemide lahendamise.

Projekti kogueelarve: 1,9 M EUR, millest 1,59 M EUR on Interreg programmi toetus.  

PROJEKTI TEGEVUSED VIIMSIS

 • Randvere tee eskiislahendus – eesmärk muuta Randvere tee inimmõõtmelisemaks ning tuua juurde uusi tegevustaskuid ja funktsioone väliruumi kasutamiseks;
 • Haabneeme üldplaneering – kaasamistegevuste läbiviimise toetamine kaasamises ja virtuaallahenduste rakendamises;
 • Haabneeme 3D mudel – tööriist valla ametnikele ning planeerimisprotsessist huvitatud Viimsi elanikele;
 • Koostöö kogukonnaga ning koosloome  koordineerimine – nii Haabneeme üldplaneeringu visioon kui Randvere tee eskiislahendus avalikustatakse ning küsitakse kogukonna tagasisidet;
 • Koostöö projekti partnerlinnadega – projekti tegevustest saadud kogemuste ja tulemuste jagamine väliskolleegidega Planeerijate foorumidel ning töökoosolekutel.

randvere tee

RANDVERE TEE ESKIIS

 • Projektiga loodi lahendus Randvere tänavale lõigul Rohuneeme tee kuni Tammepõllu tee, mille töötas välja elanike tagasiside alusel erinevatest ekspertidest koosnev töörühm, kuhu olid kaasatud mh haljastus- ning keskkonnaeksperdid, maastikuarhitekt, liiklusspetsialistid;
 • Eskiisi alusel jätkuvad edaspidiste tegevustena tehnilised tööd, sh lõikude tööprojektide koostamised ja seejärel mahtude koondamised ja kalkuleerimised;
 • Randvere peatänava eskiisi JOONIS FOTODEGA ja JOONIS
 • Randvere peatänava eskiisprojekti DWG vormingus JOONIS
 • Randvere peatänava eskiisi 3D VIDEO
 • Randvere peatänava 360o VAATED

RANDVERE TEE ESKIISLAHENDUSEST LÄHEMALT

randvere tee

Viimsi vallas on üks suuremaid ettevõtmisi projekti raames seotud Haabneeme alevikku läbiva Randvere teega, mis moodustab nn peatänava telje läbi aleviku. Projekti raames töötati välja eskiis Randvere tee võimalikust tulevikunägemusest alates Rohuneeme tee ringteest kuni Tammepõllu tee ristmikuni.

Peatänava eskiisi koostas SWECO Projekt AS inseneride ja ekspertide kollektiiv, arvestades Viimsi Vallavalitsuse valdkondlike spetsialistide ja erinevate kaasatud ekspertide ning elanikkonna seas läbi viidud küsitlustelt saadud rohket tagasisidet. Infra BIM OÜ meeskond aitas eskiisist luua 3D animatsiooni.

Viimsi valla kodulehekülje vahendusel viidi 2020.a. mais läbi elanikkonna kaasamistegevusena küsitlus-ideekorje nn peatänavaga seonduvas saamaks olemasoleva keskkonna osas tagasisidet selle võimalikuks ümberkujundamiseks, pikem ülevaateartikkel küsitluse tulemustega ilmus 5. juunil kohalikus ajalahes „Viimsi Teataja“. Artiklit saab lugeda SIIT

Seejärel kaasati 2020.a juunis eraldi ürituse raames täiendavalt kohalike koolide-lasteaedade hoolekogud, kellele tutvustati tol hetkel olemasolevat Randvere tee eskiislahendust. Täiendavaid ideid lõpliku eskiislahenduse loomise juurde ammutati ka tollel üritusel. Kõikide kaasamistegevuste käigus sai üha selgemaks vajadus luua võimalikult looduslähedane, inimkeskne, erinevaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuv lahendus.

Eskiislahenduse realiseerumisel tuleb Randvere teele:

 • 360 alleepuud;
 • 90 efektset ilupuud;
 • 18 000 m2 uuendatud haljasala;
 • 6 puhkeala;
 • 100 jalgratta parkimiskohta;
 • 40 prügikasti;
 • 100 pinki;
 • 10 kiike;
 • 15 mänguväljaku atraktsiooni;
 • 108 uut valgustit;
 • 1 purskkaevu plats;
 • 1 rulaplats.

AUGMENTED URBANS PROJEKTI EESMÄRGID

 • Visualiseerida linnaplaneerimise protsesse ja stsenaariume kasutades uuenduslikke liitreaalsuse tehnoloogiaid. 
 • Kaasata huvirühmad pilootala planeerimise algfaasis. Selgitada huvirühmade vajadused ja ettepanekud ala arengu osas, et ala mõtestada ja luua vajadustele vastav avalik ruum.
 • Siduda pikaajalised visioonid lühiajaliste tegevustega ja edendada säilenõtkust (urban resilience).
 • Koostada huvigruppidega koostöös Viimsi pilootalale detailne linnaruumiline lahendus.

AUGMENTED URBANS PROJEKTIPARTNERID

4 riiki: Eesti, Soome, Rootsi ja Läti
5 linna: Tallinn, Cesis, Riia, Gävle, Helsingi ja Stockholm
10 projektipartnerit: Viimsi Vallavalitsus, Tallinna Linnavalitsus, Helsingi Linnavalitsus, Cesis omavalitsus, Riga Planning Region, Gävle Homestead, Tallinna Ülikool,

PROJEKTI RAHASTAJA

Augmented Urbans projekt on rahastatud Central Baltic Interreg 2014-2020 toetusprogrammist, mis rahastab erinevaid Kesk-Läänemere piiriüleseid koostööprojekte. Programmis osalevateks riikideks on Eesti, Soome, Rootsi, Läti ja Leedu. Programm annab Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust kokku 115 miljonit eurot. Toetust antakse piiriülestele koostööprojektidele, milles osalevad vähemalt kahe riigi partnerid. Programm toetab järgmiste valdkondade projekte: ühiste ressursside jätkusuutlik kasutus, konkurentsivõimeline majandus, hea ühendusega piirkonnad ning ja kvalifitseerunud ning sotsiaalselt kaasatud piirkonnad. Viimsi Vallavalitsus osaleb või on osalenud kokku viies Interreg Central Baltic toetusprogrammi poolt rahastatud projektis.

MEEDIAKAJASTUSED 

LISAINFO