LEADER-toetused jagatud – enim toetusi läks Viimsi valda

6. juuni 2024
foto

Mai keskel kinnitas Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) üldkoosolek 2023–2027 perioodi 1. taotlusvooru rahastuse saanud projektid. Vooru eelarve oli kolme meetme peale kokku 692 804 eurot. Voor oli avatud perioodil 18.03–1.04. 2024. Taotluste esitamiseks olid avatud kõik kolm meedet: ettevõtluse (1. meede), kogukondlik (2. meede) ja ühisprojektide meede (3. meede). 

Meetmete peale kokku esitati 27 projekti, millest hindamisele läks 23 ning toetuse otsuse sai 20 projekti: Rae vallast 5, Viimsi vallast 9 ja Jõelähtme vallast 6 projekti.

Mikroettevõtluse arendamine
Ettevõtlusmeetme fookuses on eelkõige kohalikku kogukonda teenindava mikroettevõtluse arendamine (nt kohalik väiketootmine ja teenused, mis vähendavad elanike vajadust liikuda vastavaid teenuseid linna tarbima). Enim taotlusi laekus Viimsi vallast – 6 projekti, Rae vallast esitati 2 ning Jõelähtme vallast 1 projekt. Kõik projektid ületasid hindamisele seatud lävendi 2,5 punkti ning said PHKK-lt ka toetuse määramise otsuse. 

Toetust küsiti üsna eripalgelistele investeeringutele, näiteks matkateenuseid pakkuvale mikroettevõttele matkavarustuse täiendamiseks, huvikoolile robootikavahendite soetamiseks, mikrotootmiseks vajaliku konteineri soetamiseks, eripuhastustööde teenuste kvaliteedi parandamiseks mõeldud varustuse soetamiseks ning kohaliku külaturu paviljoni ehitamiseks. Mõned näited Viimsi valla projektidest: SA Rannarahva Muuseum soovib oma projektiga soetada Naissaarele e-fatbike’i rattad, et laiendada saarel teenuste valikut; eralasteaed MTÜ Lillelapsed soovib aga lastele kvaliteetsema aiahariduse andmiseks soetada juurde erinevad vahendeid, samuti parendada lasteaia õueala olmetingimusi.

Kogukondade võimestamine
Hea elukeskkond on PHKK piirkonna suurim väärtus, mis on väljendunud elanike arvu kahekordistumises viimase 15–20 aastaga. Samas on see kaasa toonud ka suurenenud nõudluse ja ootused piirkonnale, seda nt avalike vaba aja veetmise võimaluste osas. 

Kogukonna meede võimaldab kolmanda sektori ühingutel teha investeeringuid, mis on abiks elukeskkonna arendamisel, kitsaskohtade lahendamisel ja kogukonna ühtsustunde suurendamisel.

Enim taotlusi laekus siin Jõelähtme vallast (5), Rae ja Viimsi vallast esitati kummastki 2 projekti. Üks esitatud projekt jäi hindamisel alla lävendi, täies mahus said toetuse paremusjärjestuse esimesed 7 projekti ning viimane projekt sai osalise toetuse.

Toetust küsiti vabatahtlike päästekomandode olmetingimuste parendamiseks ning varustuse soetamiseks, kiriku restaureerimiseks, külaplatsile konteinerlao soetamiseks, rekreatsiooniala korrastamiseks ja arendamiseks jne. Viimsi valla projektidest tooks välja MTÜ Viimsi Muusikaliteatri projekti, millega taotleti toetust Viimsi huvikeskuse saali valgustehnika kaasajastamiseks, ning MTÜ Tammneeme Sadama projekti, millega soovitakse valmis ehitada Tammneeme sadama muuli teine etapp.

Kogukondade ühendamine
Ettevõtluse ja elukeskkonna investeeringute kõrval on PHKK piirkonna arengu jaoks äärmiselt oluline ka selle kogukondade ühendamine ja võimestamine. Siinne eripära ja oluline tugevus on suur noorte arv ja osakaal. Nende aktiveerimine ja kaasamine kogukonnategevustesse on potentsiaal tulevikuks. 

Kolmandast meetmest said pingerea alusel toetust 3 ühisprojekti (igast vallast 1), mis kõik on suunatud just noortele – laagrid ja õppeprogrammid ning samuti eakate ja noorte ühistegevused.

PHKK juhatuse esimees Meelis Kasemaa tunneb heameelt, et toetuse saanud projektid on kõik niivõrd eripalgelised ning piirkonnale suurt väärtust loovad. „Seekordses voorus olid taotlejatest pea pooled esmakordsed, mis näitab, et info LEADER-toetustest jõuab järjest rohkem sihtrühmani ning on toetusmeetmena maapiirkondade elu edendamisel äärmiselt vajalik ning oodatud,“ kinnitab Kasemaa.

Ülevaade meetmetest ning kõigist toetuse saanud projektidest Põhja-Harju Koostöökogu koduleheküljel: leaderph.eu/uudised/.

foto

Signe Valdmann
Põhja-Harju Koostöökogu

Fotol MTÜ Tammneeme Sadam (Projektijuht Alo Tamm) soovib projektiga valmis ehitada Tammneeme sadama muuli teise etapi. Foto: Margit Pärtel